Orvosi Hetilap, 1966. április (107. évfolyam, 14-17. szám)

1966-04-03 / 14. szám - Petri Gábor: 1966. április 4.

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. * DARABOS PÁL DR. • FISCHER ANTAL DR. • HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR. • SÓS JÓZSEF DR. * SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelői szerkesztő: TRENCSENI TIBOR DR. * Szerkesztő: BRAUN PÁL DR. Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. * FORRAI JENŐ DR. 107. ÉVFOLYAM 14. SZÁM, 1966. ÁPRILIS 3. * 1966. ÁPRILIS 4. 21 éve, hogy a Vörös Hadsereg végleg ki­űzte az ország területéről a fasiszta hadak marad­ványait és evvel az áhított szabadság és béke végre rámosolygott a tépett, annyi sebből vérző, elkín- zott, kifosztott országra és népére. Nehéz vajú­dás, kemény erőfeszítések, sok-sok munka árán in­dult meg az ország népe a demokrácia útján, hogy a Párt vezetésével megteremtse végre „honját a hazában”, felépíthesse az új, a szocialista Ma­gyarországot. Felszabadulásunk évfordulója mindannyiszor felidézi ennek a napnak sorsdöntő jelentőségét, az egyre szaporodó évek küzdelmeinek emlékét és ar­ra késztet, hogy számvetést készítsünk arról, ho­gyan hasznosítottuk a magunk munkaterületén azokat a korábban sohasem volt lehetőségeket, me­lyek 1945. tavaszával tárultak fel előttünk. A háborús károk restitúcióján messze túlmenő gyors fejlődés és annak jellege teljesen egyértel­műen társadalmunk szocialista átalakulásában gyö­kerezik. A fejlődés az ún. egységes szocialista egészségügy kialakítása felé irányult, mely mind az állam, mind a társadalom ügyévé vált és követ­kezetesen érvényesítette a megelőzés elvét, miköz­ben a társadalombiztosítás gyógyító szolgáltatásait szinte a népesség egészére kiterjesztette. A népbetegségek elleni küzdelem átütő sikerei, az anya- és csecsemővédelem eredményei, az egész­ségügyi ellátás különböző szintjeinek, a körzeti, a rendelőintézeti, a kórházi, a gondozói, a közegész­ségügyi hálózatnak gyors ütemű fejlesztése jelzik a szocialista egészségügyi politika hatalmas telje­sítményeit, melyek az állam tetemes költségvetési hozzájárulásán és az egészségügyben dolgozók oda­adó erőfeszítésén alapulnak. A most induló III. ötéves terv és a gazdasági irányítás rendszerének folyamatban levő átalakí­tása, a minőség és a gazdaságosság kérdésének elő­térbe nyomulása időszerűvé teszi, hogy a jövő ter­veit a jelen fogyatékosságainak őszinte vizsgálata alapján, az újabb elvek figyelembe vételével és a fejlődés várható irányának számbavételével minél körültekintőbben formáljuk ki. Talán nem méltatlan az ünnepi alkalomhoz, ha megkíséreljük a hozzájárulást ehhez a fontos fel­adathoz, bár a kompetencia hiányában, de teljes jóhiszeműséggel és jószándékkal. A teljesség igénye nélkül csupán néhány kér­désre szorítkoznék: 1. Betegellátás. Kórházaink ágylétszáma a rendszeres fejlesztés ellenére sem érte még el a szükségletet. Ennek okai közé tartozik a biztosítot­tak számának növekedése, a házi ápolás háttérbe szorulása mind a foglalkoztatottakra, mind a már munkaképtelen idős egyénekre nézve; ez utóbbiak felvételét sokszor nem annyira betegségük, mint inkább szociális helyzetük indokolja. Az említette­ken kívül nem elhanyagolható oka a kórházi ágy­hiánynak, hogy felvételre kerülnek beutalás alap­ján nem csekély számiban olyan betegek is, akik­nek kivizsgálása, sőt sokszor kezelése is megvaló­sulhatna ambuláns körülmények közt, feltéve, hogy a rendelőintézetek munkakörülményei erre alkal­masak volnának. Ez a kérdés szorosan kapcsolódik ahhoz a ké­nyes kérdéshez, vajon a betegellátás egyes szintjei teljesítik-e azt, amit egészségügyi ellátásunk mai szervezete megkíván tőlük. A kérdést úgy is fel le­het tenni, vajon nem kerül-e több beteg a körzet­ből a rendelőintézetbe, illetve a rendelőintézetből a kórházba, mint amennyit a körzeti orvos, illetőleg a rendelőintézet teljesítőképessége objektíve indo­kolna. Az objektív megítélést azért kell hangsú­lyozni, mert az indokolásba subjektiv elemek is ke­verednek. Ez utóbbiak közé sorolható a rendelőin­tézeti szakorvosok helyzete, melyet megnehezít az

Next

/
Thumbnails
Contents