Orvosi Hetilap, 1966. szeptember (107. évfolyam, 36-39. szám)

1966-09-04 / 36. szám - Rex-Kiss Béla: A vércsoportvizsgálatokról származásmegállapítási ügyekben

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította : MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN D R. * DARABOS PÁL D R. * FISCHER ANTAL D R. * HIRSCH LE R IMRE D R. LENART GYÖRGY D R. * SÓS JÓZSEF D R. * SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Szerkesztő: BRAUN PÁL DR. Munkatársak: PAPP MIKLÓS D R. * FORRAI JENŐ D R. 107. ÉVFOLYAM, 36. SZÁM. 1966. SZEPTEMBER 4. Budapesti Orvostudományi Egyetem, Igazságügyi-orvostani Intézet (igazgató: Ökrös Sándor dr.) X vércsoportvizsgálatokról, származásmegállapítási ügyekben Ilex-Kiss Béla dr. E lap hasábjain elég régen esett szó az öröklés- biológiai (közelebbről: vércsoportszerológiai) vizs­gálatok alkalmazásáról származásmegállapítási ügyekben (1—5). így időszerűnek látszik, hogy be­számoljunk ennek a fontos igazságügyi-orvostani munkaterületnek mai állásáról. Ezenkívül erre késztet az a körülmény is, hogy mindennapos szak­értői tevékenykedésünk során tájékozatlanság ta­pasztalható nemcsak az érdekeltek, hanem az orvo­sok körében is. Pedig a származás vitás voltának a kérdése olykor az általános orvosi gyakorlat so­rán is felmerül. Ugyanis elsősorban az orvoshoz fordulnak kételyeikkel a házasságon belül (de még inkább azon kívül) született gyermekük atyaságát illetően ia férfiak felvilágosítást, tanácsot kiérve. Ilyenirányú kételyek jelentkezéséhez hozzájárul az is, hogy ma már a véradómozgalom igen kiterjedt és sök embernél történik vérosoportmeghatározás. Egyeseknek már elegendő annyi is, ha megtudják, hogy pl. ők A csoportnak, gyermekük pedig 0, s rögtön az a gyanújuk támad, hogy gyermeküknek esetleg más az apja. A helytelen tájékoztatás az or­vos részéről természetesen fokozhatja a gyanút, vagy a vércsoportvizsgálatok által elérhető ered­mény tekintetében adott helytelen felvilágosítás akadályozhatja a felmerült probléma minél előbbi megoldását, tisztázását. Jelen közleményben választ igyekszem adni azokra a kérdésekre, amelyek az utóbbi időben — elsősorban orvosok részéről — leg­gyakrabban felmerültek. Bevezetésképpen beszélnünk kell röviden a vér-, ill. a szérumosoport rendszerekről, amelyek­nek vizsgálata teszi lehetővé, hogy a vitás szárma­zás kérdésében minden szubjektivitástól mentesen állást foglalhassunk. 1. Milyen vércsoport rendszerek nyernek alkal­mazást származásmegállapítási vérvizsgálatokban? A fajspecifikus fehérjedifferenciálás felisme­rése a század elején megnyitotta az útját a külön­féle fajú élőlények szerológiai módszerekkel való elkülönítésének. A vércsoportok felfedezése a szá­zadfordulóban egy nem kevésbé jelentős kutatási iránynak vetette meg az alapját: >az élőlények egyé­ni differenciálhatóságának ugyanazon fajon belül. Ez tette lehetővé, hogy egyedeket szöveteik közötti biokémiai különbségek alapján csoportokba oszt­hassunk. A csoportspecifikus jellegek korlátozott száma miatt természetesen eleinte ez csak néhány csoportot jelentett, mégis gyorsan felismertók en­nek a vizsgálati módszernek messzekiható jelentő­ségét, nevezetesen azt, hogy a megkülönböztető jel­legek számának mindennemű emelkedése a csopor- tosítási lehetőségek kiterjesztését eredményezheti, amelynek eredményeként lehetővé fog válni min­den egyes élőlény egyedi megkülönböztetése. Ezen az úton iaz ApA-i alcsoportok, az MN- és P-vércso- port rendszerek felfedezése (1911-ben, Ml. 1927-ben) voltak az első lépések. Ezeket követte az Rh-vér- csoport rendszer antigenkomplexumának, és az ez­zel összefüggő ellenanyag féleségeknek a felfede­zése az 1939 utáni években. Az emberi vér alakos elemeinek intenzív vizsgálata volt a folytatás és ez egy egész sor további vörösvérsejt-tulajdonság és vércsoport rendszer felfedezéséhez vezetett (Duffy, Lewis, Lutheran, Kell, Kidd stb.). Mindezekre a jellegekre jellemzőnek 'bizonyult, hogy öröklési sza­bályoknak vannak alávetve és generációkon keresz­tül mindig kimutathatók. Megállapítható, hogy a vércsoportok felfedezését követő 5 évtized csaknem

Next

/
Thumbnails
Contents