Orvosi Hetilap, 1967. május (108. évfolyam, 19-22. szám)

1967-05-07 / 19. szám - Szabó Zoltán - Solti Ferenc - Nemes Attila - Iskum Miklós: A pacemaker therapia problémái, eredményei, lehetőségei

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR * DARABOS PÁL D R. * FISCHER ANTAL DR. • HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR * SÓS JÓZSEF DR. * SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelő» szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Szerkesztő: BRAUN PÁL DR. Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. * FORRAI JENŐ D R. 108. ÉVFOLYAM 19 SZÁM, 1967. MÁJUS 7. Budapesti Orvostudományi Egyetem, IV. Sebészeti Klinika (igazgató: Kudász József dr.) és I. Belklinika (igazgató: Magyar Imre dr.) A pacemaker therapia problémái, eredményei, lehetőségei Szabó Zoltán dr., Solti Ferenc dr., Nemes Attila dr. és I sham Milliós dr. 1. Történeti áttekintés A szív elektromos stimulálásának gondolata századokkal ezelőtt is foglalkoztatta a kutatókat. A Eoyal Human Society 1774-es regiszterében már ta­lálható rövid beszámoló egy 3 éves gyermek elekt­romos shockolással történő újraélesztéséről. Az e témával kapcsolatos érdeklődés azonban sporadi­kus volt 1951-ig, amikor is Zoli (19) külső pacema­ker, valamint mellkasi elektródák segítségével el­sőízben sikeres elektromos stimulációt végzett. Et­től kezdve az orvosi műszertechnika gyors fejlődé­sének eredményeként a különböző aetiológiájú at- rio-ventricularis blockok és az Adams—Stokes- syndroma kezelésére újabb és újabb módszereket dolgoztak ki. 1957-ben Weirich (18) és munkatársai szívműtét során kialakult pitvar-kamrai block sikeres kezelé­sét a szívizomzatba rögzített elektródákhoz kapcsolt külső ingerlő készülék segítségével érték el. 1958- ban Glenn és Mauro (6) rádióhullámokkal működő pacemakerrel szerzett tapasztalataikat közölték. Ugyanekkor Furmann és Robinson (5) a jobb kam­rába vezetett elektródás szívkatheterrel végeztek eredményes ingerlést. 1959-ben Elmquist (3), Sen- ning (17), majd 1960-ban Chardack (1) és Zoli (21) implantálható tranzisztoros pacemaker alkalmazá­sáról tettek említést. Az elmúlt évek során rohamo­san nőtt a szív elektromos stimulálásával foglalkozó közlemények száma. Hazánkban Kudász és mtsai (10), Sárközy és Lányai (16), Hollender és Bodnár (8), valamint Lozsády és Árvay (12) számoltak be pacemaker implantációról. Ma az A.V. blockok, Adams—Stokes-syndroma tartós kezelésében döntő tényezővé vált a szív, beültethető pacemaker készü­lékek segítségével történő ingerlése. 2. Technikai problémák A pacemaker készülékeknek két fő csoportja ismeretes. Az egyik csoportba tartoznak a külső, ún. extern, portabilis, a másik csoportba a belső, ún. intern, implantálható készülékek. I. A rövid ideig tartó elektromos ingerlés külső, extern készülékkel végezhető. Zárt mellkas esetén a mellkas bőrére helyezett lapelektródákkal. A stimulálásnak ez a formája azonban csak egész rövid ideig alkalmazható, mert az elektródák alatt a bőr kifekélyesedhet, az erős izomösszehúzódás pedig nagy fájdalmakat okozhat. Nyílt mellkas esetén az ingerlés külső készülékhez kapcsolt, a szívizomzatra helyezett lap- vagy a szív­izomzatba szúrt tűelektródákkal érhető el. II. Hosszabb, 10—12 napig tartó stimuláció int­racardialis vagy myocardialis elektródákkal történ­het. Ilyenkor a v. basilicán, v. jugularis externán keresztül a jobb kamrába vezetett kathéterelektró- da, vagy a szívizomzatban rögzített tűelektróda se­gítségével biztosítható a szív elektromos ingerlése azáltal, hogy az elektródákat külső energiaforrásul szolgáló ingerlő készülékhez kapcsolják. Infectio, thrombophlebitis stb. veszélye miatt az ingerlés e methodussal is azonban csak aránylag rövidebb ideig tartható fenn. III. A hosszú időtartamú, tartós stimulációnak a következő főbb módszerei ismeretesek. 1. Rádióhullámokkal működő pacemaker segít­ségével történő ingerlés. Ezen készülék általában 3 részből áll: a) subcutan elhelyezett felfogó tekercsből, melynek elektródáit a szívizomzatba rögzítik, b) közvetlenül a tekercs felett elhelyezett antennából, valamint c) egy portabilis, kül­ső, rádióhullámokat gerjesztő egységből. 1

Next

/
Thumbnails
Contents