Orvosi Hetilap, 1968. május (109. évfolyam, 18-21. szám)

1968-05-05 / 18. szám - Magyar Imre: A májpathologia problémái

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKU SOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR * DARABOS PÁL D R. . FISCHER ANTAL DR. • HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY D R. * SÓS JÓZSEF D R. * SZÁNTÓ GYÖRGY D R. Felelős szerkesztő: TRENCSENI TIBOR DR. • Szerkesztő: BRAUN PÁL DR. Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. * FORRAI JENŐ DR. 109. ÉVFOLYAM 18. SZÁM, 1968. MÁJUS 5. Budapesti Orvostudományi Egyetem, I. Belklinika A májpathologia problémái Magyar Imre dr. Az Orvosi Hetilap újraindulásának 20. évfordulójára, a szerkesztőség felkérésére írt tanulmány A májpathologia tágabb értelmében a máj gó- cos bántalmain, a tumorokon, tuberculumokon, echinococcuson és különböző infiltratumokon kívül lényegében egyetlen kórkép számtalan variációjával foglalkozik. Ezt a kórképet általában hepatitisnek nevezzük, illetve, bizonyos kórbonctani jellegzetes­ségek alapján, legtöbbször előrehaladott időszak­ban, cirrhosisnak. A májcirrhosisnak bizonyos jól körülhatárolt klinikai kép is megfelel, a kórbonc­tani és klinikai cirrhosis azonban egyáltalában nem azonos és éppen ezért a gyakorlatban e diagnózis alkalmazásával igen sok a zavar. Az akut hepatitis jól jellemezhető kórkép. La­tens, anikterikus, utólag feltételezett alakjaival szemben azonban a klinikusban sokszor kételyek ébrednek. E formák leginkább akkor kerülnek szó­ba, ha véletlenül vagy nem jellegzetes általános pa­naszok alapján és pozitív májpróbák alapján diag­nosztizált krónikus hepatitis eredetét képzeljük el, lényegében határozott alap nélkül, oly módon, hogy észre nem vett, latensen lezajlott hepatitist tétele­zünk fel a beteg múltjában. Nagyszámú és megbíz­ható vizsgálat azonban azt bizonyítja (4, 7, 16, 37), hogy az akut hepatitisek csak kivételesen válnak krónikussá és még sokkal kivételesebben keletke­zik az akut hepatitisből cirrhosis. A félreértésekre az is okot ad, hogy cirrhosisos vagy krónikus hepa­titises betegek anamnesisében sokszor szerepel akut hepatitisnek felfogott sárgaság, e betegség azonban, különösen nálunk, oly gyakori, hogy a múltban sze­replő hepatitis és a szóbanforgó krónikus betegség között oki kapcsolat határozottan nem következtet­hető. Legutóbb Franken és mtsainak (7) 332 akut hepa­titisre vonatkozó adatai (279 beérkezett válasz, 144 1 ______ rés zletes újra vizsgálat) bizonyították, hogy a hepatitis —krónikus hepatitis—cirrhosis utat feltételezéseinkben nem egyszer alaptalanul járjuk végig. Erre egyébként magunk (16) már 13 évvel ezelőtt felhívtuk a figyel­met és az akkor az irodalomban elterjedt nézettel szemben hangsúlyoztuk, hogy akut májbetegségből kró­nikus máj betegség keletkezésének a lehetősége igen korlátozott. Ugyanezt a nézetet tükrözik a II. világhá­borúból és a koreai háborúból származó adatok is. 1045 hepatitises angol katonából például 7 év múltán egyet­lenegynek sem volt krónikus hepatitise vagy cirrhosisa (4). Ezekkel az adatokkal szemben az a kifogás merült fel, hogy csupa egészséges, jó alkatú katonáról volt szó, és nem az átlagos populációról. Franken (7) adataiban azonban vegyes klinikai anyag szerepel. Olyan nagy és határozott ítéletű tekintély, mint Sherlock (30) is igen óvatosan nyilatkozik: „Hepatitis után cirrhosis előfor­dul, de bámulatosan ritkán”. Sherlock megengedi azt a lehetőséget, hogy az eredeti akut állapot „latens jól kompenzált cirrhosis” formájában 5—10 évig is fennáll­hat, amíg észrevehetővé válik, e megállapítás azonban inkább feltételezés és nincsen semmiféle határozott bi­zonyítéka. Mi tehát a titka azoknak a krónikus hepatiti­seknek és cirrhosisoknak, melyeket primaer króni­kus májbetegségeknek is szoktak nevezni? Ezek eredetében sem alkohol, sem kardiális pangás, sem haemochromatosis, sem táplálkozási zavar, sem akut hepatitis, sem gyógyszer, sem egyéb ismert té­nyező nem szerepel. . I. E „primaer” krónikus hepatitisek osztályzására vagy felbontására különböző kórképekre számos kí­sérlet történt, ezek között a magunké is 1953-ban (17). Sherlock (30) nagymértékben redukálja a le­hetőségek számát (1. táblázat). Táblázatban csupán négy lehetőség szerepel:

Next

/
Thumbnails
Contents