Orvosi Hetilap, 1969. május (110. évfolyam, 18-21. szám)

1969-05-04 / 18. szám - Benkő György: A korai gyomorrák röntgenológiai problémái

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alap í t o 11a: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben Szerkesztő bizottság;.' ALFÖLDY ZOLTÁN DR. * DARABOS PÁL DR. * FISCHER ANTAL DR. * HIRSCHLER IMRE D R. LENART GYÖRGY DR. * SÓS JÓZSEF DR. * SZÁNTÓ GYÖRGY DR. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Szerkesztő: BRAUN PÁL DR. Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. * FORRAI JENŐ DR. * HÍDVÉGI JENŐ no. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM, 1969. MÁJUS 4. Pécsi Orvostudományi Egyetem, Röntgenklinika (igazgató: Benkő György dr.) A korai gyomorrák röntgenológiai problémái* Benkő György dr. Hazánkban az Orvosi Hetilap hasábjain az el­múlt években Szabolcs (23), majd Gutmann (15) cikke nyomán élénk és megújuló vita zajlott a ra­diológusok szerepéről, sőt felelősségéről a gyomor­rák korai kórismézésében. A vita nem záródott egy­séges véleménnyel. E tanulmány célja nem a vita folytatása, hanem a korai gyomorrák röntgendia­gnosztikai kérdéseivel való aktív foglalkozás, rész­ben saját esetek alapján. Korai gyomorráknak (13, 14) azt a laesiót ne­vezzük, melyben a rákos beszűrődés a nyálkahár­tyára korlátozott, vagy legfeljebb a submucosába terjedt be. Átmérője néhány millimétertől akár 10 cm-ig is terjedhet. A korai rák maradhat sokáig, akár több mint 2 éven át a mucosára szorítkozva, azután hirtelen a mélybe tör (19). A felszínesen ter­jedő rákban — Golden és Stout (11) megfogalma­zásában — a rák penetrálhat a tunica muscularis- ba, de az izomzatot nem roncsolja. Utóbbi szerzők felületesen terjedő rák-eseteinek túlnyomó része, valamint Bragg és mtsainak (6) ugyancsak így ne­vezett rák-esetei korai gyomorrákok voltak. A Kon- jetzny (17, 18) és Bertrand (4) által 1937-ben leírt felszínes nyálkahártyarák esetek a laesio mélysége szerint vagy a korai gyomorrákok vagy a felszíne­sen terjedő rákok közé sorolhatók. Nincs okunk an­nak feltételezésére, hogy a korai gyomorrák, vagy a felszínesen terjedő gyomorrák a gyomorcarcinoma speciális fajtája volna. A felszínesen terjedő rák az izomréteg kezdődő invasiójával a korai rák utáni stádium s ezután következik az izomréteg áttörése, majd a serosa invasiója, a „kifejlődött” gyomorrák. Regionalis nyirokcsomó-metastasis már korai gyo­morrákban is lehet; Kurokawa és mtsai (19) anya­gában az esetek 10%-ában volt 1 vagy 2 áttételes * A Semmelweis Ünnepi Héten a Magyar Onko­lógusok Társasága ülésén, 1968. november 15-én elhang­zott felkért előadás alapján. 1 nyirokcsomó, tekintet nélkül a submucosa invol- vatiójára. Comfort és mtsai (7), valamint Frik (9, 10) a rákos laesio szélességi és nem a mélységi kiterjedé­sét veszik alapul. Eszerint kis gyomorráknak nevez­zük azt a rákos laesiót, melynek átmérője 4 cm vagy annál kevesebb. A gyomorrákot kétségtelenül lehet korai stá­diumban kórismézni. Erre Gutmann (14) 500 esete mellett szolgáljon további bizonyítékul az utóbbi 2 évben megjelent 3 japán monográfia, illetve atlasz, Shirakabe és mtsai (22), Kuru és mtsai (20), továbbá Kurokawa, Ichikawa és Oota (19) tollából. Az utób­biak együttvéve 503 korai gyomorrák esetet ölelnek fel. A gyomorrák korai stádiumban történő kór­ismézésében a nehézség abban rejlik, hogy e ko­rai laesiók hordozóit „eljuttassuk” egy olyan jól képzett és jól felszerelt vizsgáló csoporthoz, mely alaptípus kombuja'lt típus l PROtpuda'ló típus { a ELEVa'lT típus b. LAPOS TÍPUS c. BEHÚZÓDOTT , TÍPUS III. exkava'lt típus A KORAI GYOMORPa'k KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAINAK KERESZTMETSZETE 1. ábra. A korai gyomorrák makroskopos típusai (Kuru, M.: Atlas of Early Carcinoma of the Stomach. Naka- yama Shoten, Tokyo, 1967. című könyve 13. oldaláról, a szöveg magyarra fordítva.

Next

/
Thumbnails
Contents