Orvosi Hetilap, 1983. január (124. évfolyam, 1-5. szám)

dr., Szente András dr., Árvay Attila dr.: Jobb kamrai myxo- mát utánzó cor triatriatum dext­rum 1817 Tihanyi Margit dr., Rubecz István dr.: Diabetes insipidust okozó connatalis toxoplasmosis 827 Tomcsányi István dr., Lányai Ti­hamér dr., Berentey Ernő dr., Világi Gyula dr.: A bal kamra aneurysma sebészi kezelése 623 Tomory István dr.: Scoliosis keze­lése óvodáskorban 813 Tornai István dr., Kulcsár András dr., Udvardy Miklós dr.: Me­toclopramid által kiváltott ga­lactorrhoea 1001 Tóth Csaba dr., Hódi Imre dr., Hol- ' man Endre dr.: A sigmabélegy­soros drótvarrata GoodwUi-mű- téteinlf során 37 Tóth Gábor dr.. Csobály Sándor dr., Széplaki Zoltán dr., Antóny Miklós dr.: Cerebrovaszkuláris történés hosszmetszeti CT, agyi szcintigráfiás és EEG-vizsgálata 1569 Tóth Gábor dr., Széplaki Zoltán dr., Antóny Miklós dr.: A radio- nuclid angioszcintigráfia jelen­tősége a neurológiai diagnoszti­kában 3167 Tóth Irén dr., Bodrogi István dr., Baki Márta dr., Eckhardt Sán­dor dr.: Adjuváns és kurativ kemoterápiában részesült here­tumoros betegek szérum arfoe- toprotein vizsgálatának értéke­lése 2661 Tóth Károly dr., Sugár Edit dr.: Magyarország ivóvizeinek fluo- rid-tartalma 3091 Tóth Péter dr., Horváth Zoltán dr., Molnár Emma dr.: Az újszülött- kori idiopathiás hyperbilirubi- naemia és a szignifikáns bact'e- riuria vizsgálata 439 Tóth Péter dr., Méhes Károly dr,, Készéi Károly dr.: Öröklődik-e a születési súly? 863 Tóth Péter dr., Molnár Emma dr.: A fejlődési rendellenességek ún. fizikális szűrése a minor-jelek figyelembevételével 1135 Tóth Péter dr., Szőnyi Edit dr., Horváth Zoltán dr.: Újszülött- korban szignifikáns bakteriuria miatt- kezelt betegek utánvizs- gálata 1389 Tóth Péter dr.: A dysma túri tás is­métlődése 3155 Tóth Zoltán dr., Kórodi Ilona, Vachter János dr., Dezső Balázs dr., Papp Zoltán dr.: Hygroma colli prenatális diagnózisa 1759 Török Béla dr.: Langenbuch és Halpért Béla. Az első cholecys- tektómia centenáriumára 1577 H Török Éva dr., Jelűnek Kinga dr., Schneider Ferenc dr., Gulics Ákos dr.: Juvenilis hyalin fibro­matosis 1507 Tróján Imre dr., Kulka Frigyes dr.: Bronchus carcinoma miatt vég­zett bifurcatio resectio 2975 Túri Sándor dr., Kiss Éva dr., Bod­rogi Tibor dr., Tekulics Péter dr.: Urémiás gyermekek hemo- dialízise során észlelt szövőd­mények és azok ellátása 873 Túri Sándor dr., Tekulics Péter dr., Bodrogi Tibor dr.: Plazmafere­zis a hemolitikus Urémiás szind­róma kezelésében 1641 Túri Sándor dr., Németh Ilona dr., Bodrogi Tibor dr.: Szérum és vizelet arginin-eszteráz aktivi­tásának vizsgálata gyermekkori vesebetegségekben 2169 Udvardy Miklós dr., Pjliegler György dr., Misz Mária dr., Во- da Zoltán dr., Ró/c Kálmán dr.: A beta-thromboglobuün megha­tározásának jelentősége. (Ta­pasztalataink coronariasclero- sisban és cukorbetegségben) 1797 Űjszászy László dr., Nagy György dr., Kovács József dr., Libor Já­nos dr., Prónay Gábor dr.: Vas­tagbélrák szűrővizsgálataink 3115 Ürmösi János dr., Szabó Imre dr.: Hernia masseterica és sebészi gyógyítása 2751 Vadon Gábor dr.: Perkutan transz- hepatikus epeútprotézis 2493 Vadon Gábor dr., Karácsonyi Sán­dor dr., Engloner László dr.: Katéteres embolizációval gyó­gyított poszttraumás hemobilia 3057 Vágó Magdolna dr.: Serdülők és if­jak vérnyomásértékei 2549 Varga Emil dr.: Megemlékezés Went Istvánról 2319 H Varga Gábor, Solomon E. Travis dr., Folly Gábor, Hídvégi Edit dr., Papp Miklós dr.: Pancreas polypeptid kivédi a caerulein- nek a pancreasra kifejtett troíi- kus hatását patkányban 1511 Varga Károly dr., Juhász István dr., Kiss István dr., Székács Bé­la dr., Farsang Csaba dr.: A te­rápia rezisztens malignus hiper­tónia kezelése minoxidillel 401 Varga Károly dr., Kapocsi Judit dr., Juhász István dr., Kunos György dr., Farsang Csaba dr.: Naloxon hatása a clinidinnel ke­zelt esszenciális hipertóniás be­tegek egyes hemodinamikai jel­lemzőire 991 Varga Lajos dr.: Az exanthema subitum jelentősége a körzeti gyermekorvosi gyakorlatban 1077 Varga Pál Ibolya dr., Karácli Káz- mér dr., Várszegi Ákos dr.: „So- ■ mogyi-tünet” biztonsági ov ál­tal okozott retroperitonealis duodenum rupturabán 2131 Vargha Géza dr., Rigler András dr.: Légzési elégtelenséget oko­zó emphysemás óriásbulla trans- thoracalis szívókezelése 705 Várkonyi Ágnes dr., Farkas Zoltán: Pásztázó sugaras elektronmik­roszkóppal diagnosztizált Giar­dia lamblia-fertőzés 1693 Várkonyi Ágnes dr., Szeleczki Te­réz dr., Csanádi Jolán dr., Gyur- kovits Kálmán dr.: A nem spe­cifikus gyógyszer-metabolizáló enzimkapacitás vizsgálata Gil- bert-kórban 2249 Várkonyi Ágnes dr., Falkay György dr.: Prolaktin-szint coeliakiás gyermekekben 2541 Várkonyi Ágnes dr., Sziits Péter dr.. Szabó Éva dr., Beviz József dr.: Pyoderma gangrenosum — mint lehetséges vezető tünet a gyermekkori solitis ulcerosában 2381 Vas György dr., Hídvégi Jenő: Ba­lassa érsebészeti munkásságáról 709 H Vecsey Dénes dr., Pánykó Éva dr.: ■ Hóiyagdaganatos betegek kom­binált kezelésével nyert tapasz­talataink 1125 Veress Gábor dr., Böszörményi Er­nő dr., Ludwig Géza dr., Molnár János dr.: Syncopeval társult in- complet trifascicularis block elektrofiziológiai vizsgálata 23Г5 Vértes László dr.: Dr. Lóránd Sán­dor 80 éves 2257 Vértes László dr.: Első gerontoló­gusunk: Ptózsay József akadé­mikus 2564 H Vincellér Mária dr., Rubecz István dr.: Dysmaturus koraszülöttek veszélyeztetettsége 2907 Vikár György dr.: Emlékezés Anna Freudra 2819 H Vilmon Gyuláné: Orvosi közműve­lődésünk — és könyvtáraink hőskora 341 H Viselkedészavarok — agyi bioké­miai elváltozások ’— pszichiát­riai kutatás 3053 (Szerk. közi.) Vizlcelety Tibor dr.: Dr. Glauber Andor (1910—1983) 2595 Worum Imre dr., Leövey András dr., Wórum Ferenc dr.: Lítium- carbonát kezeléssel szerzett ta­pasztalataink súlyos, terápia-re- zisztens cardialis decompensa- tióban 139. Zachariás István dr., Gombár La­jos dr., Mészáros Anna dr., Nagy Gyula dr.: Granuloma vene­reum 519 Záhonyi Ferenc dr.: Dr. Hurav Ist­ván. Balatonfüred főorvosa 2192 H Zallár Andor dr.: Huszonöt éve hunyt el Jáki Gyula professzor 2321 H Zulik Róbert dr., Zentai Ildikó dr.: Toxikus agranulocytosis li- thium-kezelése 277 Zulik Róbert dr., Zentai Ildikó dr.: A—P hullám prognosztikai je­lentősége acut myocardiaüs in­farktusban 755 Zsámbéky Pál dr., Schneider Im^e dr,, Fodor Domonka dr., Kocsis Zsuzsanna dr., Klujber László dr.: Angiokeratoma corporis dif­fusum (Morbus Anderson—Fab­ry) 1009 Zséli János dr.. Csillag József dr., Tulassay Zsolt dr.. Tarján Gá­bor dr., Moksony István dr.: Primaer selerotizáló cholangitist utánzó májcarcinoma fokozott gonadotropin képzéssel colitis ulcerosában 2559 NÉVJEGYZÉK Adám Edit dr. 1917 Adler Péter dr. 854 L Ágoston Annamária 1989 Alberth Béla dr. 1111 Altorjay Áron 501 Altorjay István dr. 501, 771 Anderkó Irén dr. 2877 Angeli István dr. 241” 10

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents