Pajtás, 1950 (5. évfolyam, 1-30. szám)

1950-01-01 / 1. szám

✓ шш­\ ~*tőúoOdwJ2J)4t Hogyan tanuljunk oroszul ? Legtöbben már orout tonalunk oo Iskolában. Mégis ritkaság, hogy volokl o l*r nagyobb Horgolom mellett io megtanuljon egy nyelvet Oa Iskolában. De ha érdekel bennünket az a nyelv, akkor mégis megtanulhatjuk. Nem gondolok л magántanárra, mert arra nlnoa mindenkinek, lehetdoége. De van másik mód is. A rajvezető Összeírja a rajból azokat, akiket érdekel az orosz nyelv és minden héten kétezer a raj legjobb oroszosának vezetésével orosa különórára gyűlnek бааже. Negyedév alatt el lehet végezni as úgynevezett alapfokú tanfolyamot, amely as ,,'Elaó orosz könyvünk" о. V. és VI-vz orosz kOnyvbOl áll. Utána JOn a tulajdonképpeni Igád orosz tanulás. Л tanfolyam kOzOsen előfizeti a Plonyerszkaja Pravda clmü érdekes orosz úttőrő-lapot, amlbOl a Pajtás la olyan sok érdekes részletet szokott kOsOlnl éa megveszi az Orosz-magyar saótárt. (Mind a kettőt a GsrkljikOnyvtérban lehet megkapni. A Ftonyerszkaja Pravda félévre 8 forint, a szótár lé forint, vagyis, ha tizen járnak a tanfolyamra, akkor mindenkinek bele­kerül az egész tanulás 2.20 Ft-ba.) A Plonyerszfcaja Pravdát felváltva olvanátok és fordítsátok, az Ismeretlen szavakat megnézzük a szótárban. így nemcsak azt érjük el, hogy megtanulunk oroszai, hanem azt la. hogy köze­lebb kerülünk példaképeinkhez, * szovjet pionírokhoz. Még Jobban megismerjük éle­tüket és még Jobben tudjuk végezni munkánkat az OttOrO Mozgalomban. Most már nemcsak a Pajtás segít nekünk ebben, hanem a Plonyerszkaja Pravda is. Garay F. rajparancsnok, Zalka Máté u. cs. így segítjük az ötéves tervet Szeretném, ha minden pajtás megtudni, hogyan segítette eló a ml osztályunk az S éves terv megvalósulását. Tanárnónk egyik nap bejelentette, hogy papír és rongy-gyüjtéai verseny Indul az iskolában. Ebból kérzitenek majd gyáraink új. jó papírt füzeteink éa könyveink számára. Az osztály lelke.en fogadta a hírt éa teljes «őzzel indult a gyűjtés. Másnap reggel nem győzték az osztályügyeleteaek lemérni a csomagokat. A hírek úgy lőttek. percen- kint, mint valami hedijelentés: — mér 30 kg már több mint SO. . . Egyszerre hangos ujjongást hallottunk. A lányok megtalálták a régi teleírt dol- gozatfüzetekef, amelyekkel már nem tdrOdött senki, de ott porosodtak valamelyik szekrényben. Lemértük éa az őrereredmány 104 kg volt. Az eredménnyel még így sem elégedtünk meg, hanem elhatároztuk, hogy rokonsá­gában éa Ismerősei közütt mindenki körülnéz, hogyan lehetne még bővíteni a kész­letet. Volt is kutatás padláson, kamrában. De másnap 2 mázsára emelkedett az össze­gyűjtött papiros. így segítettük ml az Iskola padjaiból az ötéves tervet. Steiner Ilona Budapest Kedves Szerkesztő Pajtás ! Harcoljatok az iskola rendjéért és tisztaságáért A Szovjetunió Egészségügyi Minisztériumának felhívása Gyerekek! Bizonyára sokan hallottatok már Vlagyimir Vorosinról, a moszkvai „Trehgomoj" szövöttáru-kombinát he­lyettes mesteréről. Vorosin kezdeményezésére mozgalom Indult az üzem tisztaságáért és higié májáért. Ezzel a segítséggel a „Treh gomoj" kombinát határidő előtt telje­sítette ötéves tervét. A szovjet ország vállalatainak többsége átvette Vorosin kezdeményezését. Tudjátok, hogy az üzem tisztasága és rendje növeli a munka termelékenysé­gét, javítja a termékek minőségét, őrzi a munkások egészségét. Mindez nektek is szól. Az iskola hi giénikus berendezése — tiszta és vilá­gos osztályok — segítik a gyerekeket, hogy sikeresen tanuljanak, hogy job­ban fejlődjenek testileg és egészsége sek legyenek. Harcoljatok az iskola rendjéért és tisztaságáért! Gondosan megmosakodva, megfésül­ve, ápolt fogakkal, tiszta ruhában és cipőben járjatok az óráikra. Mielőtt be­léptek, töröljétek le lábatokat. Ne sze­meteljetek, ne piszkltsátok az iskola helyiségeit. A papírt, ételmaradékot dobjátok a szemétkosárba. Vigyázzatok az Iskola bútorzatára, ne karcoljátok össze, ne törjétek el. Ne térjétek el a krétát, a táblát csak nedves ronggyal töröljétek. A szá réz rongy nyomán por száll a leve­gőbe. Bekerül az emberek tüdejébe és árt egészségünknek. A tíz percekben valamennyien menje­tek ki az osztályból a folyosóra Ilyen­kor jól ki kell szellőztetni az osztályo­kat. Ügyeljetek arra, hogy óra alatt nyitva legyenek a folyosók szellóztetö- ablakal. Vigyázzatok a könyvekre — sajáto­tokra éppen úgy, mint a könyvtáriakra. Kössétek be őket papírba. Tartsátok tisztán a füzeteket. Ne öntsétek ki a tintát, ne piszkltsátok be vele ujjato- kat, vagy a tanszereket. Minél tisztább egy tanuló, minél hi- glénlkusabb körülötte a berendezés, annál sikeresebben halad tanulmányai­ban. Szeretnék röviden * berzámolni a ciepeti ,, Katona József' áll. ált. isk: „Dobó Katica", mostani Ráköti Mityái vándorzdtzlót csapatáról. Főképpen arról a kit dolog­ról, amivel iskolánkban most minden úttörő foglalkozik. tn tem tudok trióim gondolni, csak arra, hogy sok minden tgyib után most má: otthont is kaptunk a népi demokráciától. Iskolánkban a csapatösszejöveteleket ti a karéneket egy nagyon ktcrt szobában kellett moitanáig megtartani. A múlt hiten azonban nagy meglepetti irt bennünket. Tudtunkra adfák, hogy Csepel város elöljárósága jóvoltából egy volt vendéglő helyi­ségét kaptuk meg úttörő célokra, iskolánkhoz egészen közel. Leírhatatlan volt az örömünk. Hildáin gondolunk Rákosi pajtásra, oki gondos­kodik az 6 hű úttörőiről, és megfogadtuk, hogy megháláljuk Rákosi pajtáinak azt a sok jót, amit értünk tett, Meg kell mutatnunk hogy érdemesek voltunk erre és igyekeznünk kell a tanulásban, hogy a Rákosi Mátyás vándorzászlónak továbbra is büszke is boldog gazdái maradhassunk Ezt fogadtuk mi meg új úttörő-otthonunkban, amikor először gyűltünk ott össze. S azóta is tartjuk fogadalmunkat, elvégezzük, amire vállalkoztunk. Előre a szebb és boldogabb jövőért. Előre csapatunk jelszavával: Több fegyelem, fokozott tanulást Murinyváry Gyöngyi vílí. о. I. I. Raj, Szorgalom Örs. Kövessétek Vor óéin példáját! Harcoljatok az iskola rendjéért és tisztaságáért! JANUÁR CSAPATÓABDA NAPTAR «. bél As őrsvezetők elő­készítik — > eu- pitt&náci ülése ha­tározaté alapján — ■ köztársasági csa- patgy ülést. Olva­sási konferencia elő­készítései a könyv megssersése. (Lásd a szám erre vonat­kozó cikkéti) 2

Next

/
Thumbnails
Contents