Pajtás, 1951 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1951-01-03 / 1. szám

Mit lát ű szovjet tudós u tojás ablcikocskctjun sza észtül? ...»* • ' ‘ —ül . l»nl xr no I O L"P kel kezdődik. Ui seit csak sejtből gumiréteggel és úgy helyezte tett* tSrmuzlk annak növekedése és tőgépbe, hogy mikroszkópon 800- ketléoszlása útján. A sejtben élő tóoros nagyvasban megfigyelhet e anyag a mag, a körülvevő proto- mi történik a lovasban. plazma élettelen anyag, ebool táp­lálkozik a mag Csakhamar azt látta, hogy a tojás sárgája a keltető.gép melegének ha­Á szovjet tudósok nem elégedtek tása alatt pontocskák tömegeivé meg ezzel a magyarázattal. Engels kezd alakulná ütemes rezgésü mox- Fr:gyes tanítására támaszkodtak, gássál kis gömbökké csoportosul, aki azt mondta: az élet mindenütt gömbölyű sejtekké. A sejt tovább lehetséges, ahol olyan fehérjék van- - —-------~ nak. amelyek nincsenek felbomlás ben. Olga Boriszcva Lepes.inszkája -----------­szovjet tudós sem nyugodott bele nem a fehérjében is hasonló íolya- abba, hogy az élőlényei-: a földön mat megy végbe. O. B. Lepesínsz- egysttesen a sejtek alakjában kelet- kaja éles szeme megfigyelte, hogy keztek volna.. Azon a véleményein jtt finom kristály-csillagocskák volt. henv ezt megelőzően kellett alakjában kezdődik meg a sejtek tehetséges, ahol olyan felérjék van- formálódik, megnő, megnyúlik nyol-----cos alakúra és aztán kettéválással szaporodik. De nemcsak a sárgájában, ha­lágyén olyan korszak,, amelyben az képződése, élei lehetősége valamilyen, forrná- — ■ ■ - ban még c»ak szunnyadt. Kutatásaihoz aztán veréb-, papa­gáj- és haltojásókat veit. Moszkva Ezért arra gondolt, hogy tüzetesen kimeríthetetlen gazdagságú állat­kertje rendelkezésére bocsátja a struccok. sivatagi teknősök, gyíkok és sorra minden ioqásrákó állatféle-pj,»kből all A m:Kro:zsop mc&- na. le««™» w ‘vi«ov ««. « «>.«.- tojásait. Kísérleteit most^ már növ-e­Z miiven különböző alakúak gáját tányérra teszitek, kis fehér nyelten is folytatja. Az aloe es több i 1 _ o vörös vérsejtek esomócskát láttok rajta. Moeten''g más növény vizsgálatánál mogállr­ezek a eejteic a pitoita, hosv nedvükben ugyancsak új sejtek keletkeznek. Ez a tudományos felfedezés a gyakorlatban is igen nagy jelentő­ségű utakat egyenget.- Segítséget nyújt a mikrobák életének tanulmá­nyozásához, amivel máris többféle betegség megelőzését és gyógyítását megvizsgálja, mi megy végbe tojás belsejében, amíg abból a Tanultátok, hogy minden étó test csirke krzeí. «pitékből áli. A mikroszkóp meg- Ha feltortok egy tojást és a sar­• .......... x arái át tán várra teszitek. Mosten' lg 1. A sejt képződése a tojássárga gömböcskéibőL korongalakúak. az izomsejtek hős*- azt tartották, hogy ebben keletkéz- orvostudomány szúkásak. az idegsejtek ágasbogas*::, nek a csirke sejtjei. Es az egyedüli ouo tudomány, mint a fa. Mások olyanok, mint a kiindulási hely, amelyből a kis- A- halszálka, vannak harangvirágból Az élő test keletkezésének és fej­font koszorúhoz hasonló és számos más, változatosabbnál változatosabb formájú sejtek. Minden sejt meg­egyezik azonban abban, hogy na­gyobb terjedelmű sejt any ágból: protoplazmából és a benne foglalt parányi magból álL ÄÄ- *• A seJtUMA kpzását és szaporodását. A XIX- csirke lesz. lődésőnek ez az új tanítása a micsu­(Sgázadban élt Virchov német tudós 0. B. Lepesin-szkája* nagyon óva- rini-élettan _ tudományának újabb tanítása alapján azt az álláspontot tosan parányi ablakot vágott a tojás hatalmas győzelme, fogadták el, hogy az élet a sejtek- héjján. Bevonta vékony, átlátszó A Druzsnij Ribjata cikke nyomán — Kísérletezz — t. Arasznvi deszkadarab egvfk vé­szbe verjetek szettet, másik végébe csavarjatok szemescsayart. A kettő közé feszítsetek ki vékony acélhuzalt, vagy zsineget. Az ísv felszerelt búr alá helyezzetek fadarabkát, A) Kis papirszeletkéből tegyetek a húrra ..nyerget” és aztán pengessétek meg. Mit tapasztaltok? Mivel rnagya- .^»zajátojc? - - • t TÉRKÉPET ÉPÍT A RAJ B) Most a szemescsavaron átduaott szeg segítségéve! fordítsátok el a csa­vart és pengessétek meg úira a húrt. Azután még kétszer, háromszor csa­varjátok óvatosan feszesebbre és köz­ben mindig pengessétek meg. Mit ta­pasztaltok? Mivel magyarázzátok? C) Végül legvétek rövidebbé a húrt úgy.hogy útiatok hegyét a szernescsa- var közelében a húrra helyezitek. Pen­gessétek meg. Azután még 2—3 féle ilyen megrövidítés mellett is. Mit tar pasztáitok? Mivel magyarázzátok? Ezeket a kísérleteket úgy is elvégez, hetitek, ha fa-tolltartótok két végébe szúrt raizszög közé feszítetek ki vé­kony- gttmiszá'at vagy cérnát és aláia ceruzát dugtok.-» 2. Ennek a kísérletnek a közlését Varga István paitás kérte tőlünk Tolna-Szőllö hegyről. Keressetek akkora poharat. amilyet, tenyeretekkel köröskörül le tudtok A földra jzíanulásban az iskolai térkép segít nektek abban, hogy ké­pet alkossatok az ember és a természet közös munkájaként kialakult íö i ck er üte vekről. Még jobb szolgálatot tesz ehhez a terepasztal, ezen felépíthetitek a valóság kicsinyített mását, min­den rajta lévő terep­tárggyal együtt. Legtöbb iskolában akad olyan használaton kívüli asztal, amit erre. a célra rendelkezésetekre bocsátanak. De készít­tess segédeszközökre: nagyítórácsra. 10-szer 10 cm belső nyílású kar­ton-tekercsbe szúrjatok lyukakat egymástól 5—5 mm távolságra. Ezekbe falfestéshez használatos porfestékkel színezze ki a terepei. Á füves sík vidéket zölddel, a pusz­taságot sárgával, a he­gyet. barnával.: sih. A Hüll idUi.őu^’d. jL.t'.'C -Iv.ic , Ilivel. U-c i I «ca V ci:. MU. r\ t , . . ' ! hogy hálórácsot' aik'os- sét már jó élőre osszátok ki egymás közt. hét deszkalep alá ás­ványt, „kecskelábat” is a raj. vagy nagyobb lá­dát kerít elő. A lap szélét 6—10 cm széles deszka vagy bá­dog körülszegezésével, mintegy kerítéssel lát­játok el. A terepasztalt borítsátok be egy-két ujjnyi vastagságban nyirkos homokkal, erre rajzoljátok át a térképről az elkészíteni kívánt részt, persze alaposan felnagyítva. Hogy a nagyítás pon­tos tegyen szükségnek hogy hálórácsot aíkos son. A rácsot helyezzé­tek rá a térképre — mondjuk az Eszaki-hegy- .vidéknek a Duna és a Zagyva közötti részére. A térkép így olyan lesz, mintha rácsosán- meg­vonalazták volna. Hegyes pálcával ha­sonlóan vonalazzátok meg a terepasztal simára lapított homokját, de itt a vonalak 15—20 cm-re 'legyenek egymástól. A kis rács-rendszerről! most már pontosan átmásol­hatjátok a térkép főbb vonalait a homokra na­gyítással, ha jól megfi­gyelitek, hogy az egyes vonalak (pl. a Duna) melyik négyzetet hol metszi át. A munkát úgy ossza be a faj, hogy azokból minden őrs arányosan vegye ki a részét. Ha az első őrs elvégzi például az átmásolást, a másik őrs bemélvíti és kék, vagy ezüst papírral kibéleli a folyók vonalát, a tavak, a tengerek med­rét. A harmadik őrs ú jabb nyirkos homok fel­rakásával hegyeket pú­poz, vigyázva, hogy a a legmagasabb hegvek, mint a Csóványos és a Karancs, tényleg maga­sabbak tegyenek a töb­binél. A negyedik őrs A városokat fából, vagy paraíadugóból fa­ragott házikók, a vasút vonalat fehér-fekete csík. a mellette húzódó távíró- v e zei éket g y uf as zál a 1c r a feszített cérna ábrázó! ja, a tűlevelű erdőket gyufa­==/ h I f ffm p ; 1 IS Gyáros úr, e sorok önhöz * szólnak, Olvassa el egy úttörő ievelét, Az én szavam tán nem nagy súly a latban, De milliók hangja rajta a pecsét A háború- önnek csak egy nagyobb üzlet: Több ágyút és fegyvert szállít a cég, Mi állhat útjába, hogy a pénzt zsebrevágja, Pusztuljon az ember. Marad még elégi Az én apám is háborúban halt meg, Az ön hasznáért adta drága életét, Tíz év sem mult el, s most új lángtenger Fenyegeti a többi apát s gyermekét Ml hidakat építünk és iskolákat, De nem azért, hogy rornbadőijenek. Nem azért, hogy célpontul szolgáljon Bombáinak és repülőinek. Gyáros úr! Ha önnek nem elég a szép sző, Békealáírás és tüntető menet, Gyászoló anyák és árvák zokogása, Gyászos uralmának gyorsan vége leheti Apáink dolgoznak a munkapad mellett Bs mi az iskolában jól tanulunk, Ezzel ütünk nagyot a gyárosok fejére. Mi ön ellen ezzel harcolunk. Tempel Péter Karácsonyi játékok Amerikában szálra ragasztott zöld papírhár.Qfiszögecskék. a lombos erdőt zöid kör- lapocskák mutatják, a nádast cirokseprőből le­vágott és letüzdelt szá­lacskák. A jelölések ki­találásában bő tere nyílik a pajtások leleményes­ségének, a bányákat, ipartelepeket, erőmüve­ket, hidakat, a földműve­lés különböző ágait más­más tárgvacskával szem­léltetik. Ezeket dobo­zokba rakva őrizzétek meg felhasználásukig. F. U Az amerikai imperialistáknak az a tervük, hogy uralkodjanak az egész világon. Ezért állítják szembe a kü­lönböző színű embereket. Azt hirde­tik, hogy csak a fehérbőrű emberek­nél; van joguk élni a földön. Ezt ta­nítják Amerikában és ezt akarják másutt is. De a népek nagyrésze már megtanulta a Szovjetuniótól, hog'y ..egyik ember annyi, mint a másik, bár a, boré barna, vagy fehér, egyet ér, ’ mert egyenlő az ember, mennyi munkát végez, annyit ér”. Ezek az emberek sáerobesftálhtak az ilyen embertelen cselekedetekkel. Erről fesz tanúságot az alábbi levél, amelyet egy. svájci anya írt: „Én is megkaptam azt a szép képes ár jegyzéket, amelyet mostanában mindenkihez elvisz a posta. Gyö­nyörködve, de kicsit szomorúan la­pozgattam. A sok szebbnéí-szebb babában és más játékban gyönyör­ködtem, szomorúságom oka pedig a csillagászati árak voltak, amelyek elérhetetlenné teszik a játékokat gyermekeink számára. Egyszerre csak a vér fejembe tódult. Nem akartam elhinni, amit láttam: „ügyességjáték, mozgatható figurákkal és pisztoBvai, két változatban: kis négerekkel, vagy papagáiyokka’”, Ez a játék Ameriká­ból származik, abból áll, hogy el kell találni a pisztc •llyai a papa gályákat, vagy az öt kis négert. Tudjuk, hogy a nyugati „demo­krácia”, az Egy esült Államok, min­dent megtesz, hogv a kis amerikai­akat már gyermekkorukban kis szi­nesbó'rű társaik megvetésére és gyű­löletére tanítsa. Reméljük, hogy azok az amerikai anyák, akiknek heívén van a szívük, meg fogják tudni védem kicsinyeiket az Hyen gyalázatos pro­paganda mérgező hatása ellen. Mi dol­gunk, svájci anyáké, hogy ne enged­jük, hogy az amerikai fajgyűlölet mér­gező nyilai elérjenek a mi hazánkba is. Energikusan tiltakozunk az ameri­kai kapitalizmus szégyenletes áruja; a „fajelmélet’1 ellen. fedni Dobiatok a pohárba éeö c^ufa- szálat, halnátok véstijfésmi és mielőtt az teljesen elaludna szörH-'átofc le a pohár száját jói me "'nedvesített tenye­retekkel Pár másodperc után emeljétek fel kissé a kezeteket. Mit tapasztaltok? Mivel magyarázzá­tok? A „Kísérletezz” mepfeitéséért könyv­jutalmat nyertek: 1. Tóth Mária VI. oszt. paitás. NaJTv- Icátea. Szabadsáe tér 17. 2. Tóth Béla Vili. ászt. paitás. Deb- íp»ceti Sinai M.-u. 25. Sokat tanultunk a gárda tanfolyamon A 208. Makarenko u. cs. csapatgárdatanfolyamáról írjuk ezt a levelet. Ma volt az első napja tanfolyamunknak, s máris úgy érezzük, hogy nagyon sokat tanultunk belőle. Beszélgettünk a csap at gárdisták mun­kájáról, s megállapítottuk, hogy nem mulattunk minden téren példát. Sokszor előfordult, főleg a tanév kezdetén, hogy a csapatgárdista pajtá­sok járlak élen a súgásban, puskázásban. Most már javítottunk ezen, de még' nem mondhatjuk, hogy gárdánk valóban a csapat motorja. A tanfolyamon a csapatgárda egy rajt alkot, ez négy őrsből áll. A mi Örsünk, az Ifjú Gárda őrs, 14 tagot fog' össze. Habár különböző rajokból válogatlak össze bennünket, már az első napon összemeleged­tünk. A békeharcró! szóló beszámolót szünet követte, utána a rajtanács megtartotta gyűlését, itt megbeszéltük „A béketábor legyőzhetetlen” c. raigyűiés minden részletét. A mi őrsünknek a szovjet pionírok éleiével kell foglalkoznia, s erről kell beszámolnunk. Erre nagy lelkesedéssel készülünk, íiiszen tudjuk, hogy példaképünkről beszélünk. Az elkövetkezendő három napban (28-29-30) a tanfolyamon, s utána az iskolában nagyon jól fogunk dolgozni, hogy ha csak részbe« is, de kiérdemeljük az „Ifjú Gárda” nevet. Előre! A 208. Makarenko u. cs. tanfolyamának „Ifjú Gárda” Örse.

Next

/
Thumbnails
Contents