Pajtás, 1952 (7. évfolyam, 1-53. szám)

1952-01-04 / 1. szám

ci>/ ; — Féltéi, hogy kiveszek belőle? — mondta csaknem barátságosan ’az őrmester. Hogy a rémült legényke nem válaszolt, elégedetten így folytatta. — Nem mersz szólni hozzám, ügye? Helyes is! A. tisztelet és félelem a rend alapja. Tiszteld is fiam, min­denkor a rendőröket! Először csillant fel Péter szeme. Szerencsére a hosz- 6/ú selymes szempillák elrejtették a ravaszdi fények vil­lanását. Kis mosoly is játszott telke mélyén. Tán fel is villant volna, ha nem rémíti az a rettenetes pillanat, mikor majd visszatér a rendőr a Király-utcából. Mért is nem mondott távolabbi címet... Kőbányán, vagy Újpesten... Szaba­dulni... szabadulni... akárhogyan... Kétség-beesett, kö­nyörgő tekintetét felvetette az előtte pipázgató őrmes­terre. — Tessék elengedni. Az őrmesterben egy rég elfelejtettnek hitt emléket éb­resztett fel a rigószemű gyerek tekintete. Egyszer régen, gyerekkorában, a faluszéli erdőben elfogott egy rigófiókát. Csapdosott, vergődött tenyerében a kis madár és rémület­től fátyolos, fekete szeme úgy nézett rá, könyörgöm mint most ez a gyerek. Szaladni kezdett a zsákmányával haza­felé a reggeli illatokkal tele erdő úttalan utain. Egyszerre csak nem érezte a madárka szívének zakla­tott kalapálását. Kinyitotta markát és ott feküdt a fióka lépetten, oldalra billent fejjel. „Ezt eleresztem — gondo ta. — Menjen a csudába ...” — Hát elengedjelek? — kérdezte és kivette szájából 9 pipát. Még akart mondani valamit, de ekkor reccsenő zajjal kinyílt az ajtó. Két csizmaszár keményen egymáshoz ütődött, sza­lutáló kéz koppant a sapka szélén, A rendőr... ... Őrmester úrnak jelentem aJássan, semmiféle Ko­vácsék nem laknak a Király-utca 100-ban. — Micsodaa! Nem laknak?! Egy szempillantás alatt elpárolgott jóindulata. Ez a kölyök hazudni mert neki... neki... És ő, csaknem ál­dozata lett jószívének. Úgy érezte, legbecsesebb személyé­ben érte sérelem és nincs akkora pofon, amivel érdeme szerint büntetné a vakmerőt. Meglendítette karját és teljes erejéből odavágott. Mennydörgésszerű pofon csattant. Péter oldalra dőlt a pádon, — Állj fel, te akasztófára valjó! Mért hazudtál! Állj fel, ha mondom — bömbölte. Megragadta Péter nadrágszíjját és azzal emelte fel a levegőbe. Egy percig így tartotta, majd visszaeresztette a földre. Péter inkább hoft volt, mint eleven. Sajgott a poforí, a riadrágszíj vágása is fájt. Feje zúgott, szédült és eg'yet- len makacs gondolat lobogott benne: „nem tudjátok meg... nem tudjátok meg...’* — Mért hazudtál? Felelj! Vagy kapod a másodikat... Az őrmester azt gondolta, a fájda ómtól eredtek el hangtalanul a gyerek könnyei és a rettegés szorítja úgy össze az ajkát, hogy alig érteni a szavát. Péter azonban az anyjáért, Katóért, az elvtársakért reszketett. A nyomtatványokat féltette és azért vált hang­talanná a hangja, mikor az újabb hazugságot mondta. — Anyámtól féltem. (Folytatjuk) TÖRD A FEJED Lapfajta. 11. Löszín. 12. Kicsinyitőrag. 13. Értéktelen holmi. 15. Szövömirigyes ízeltlábú állat. 16. Futómadár (ék. fö­lösleg). 17. Vájjon küld-e levelet? 18. Iparunk egyik legfontosabb anyaga. 19. Vissza: egymást követő betűk az ABC- ben. 20. Ezen a helyen. 21. Maga előtt görget. 22. Helyrag. 23. Hiszékeny. 27. Heily.rag. 28. Szabadságharcos. FÜGGŐLEGES: 2. önműködő szerke­zet. 3. Kereskedelmi rövidítés volt. 4, Mók ikerszava. 5. A. C. E. 6. Apró ös­szetételekben. 7. A máj váladéka, a zsír emésztésében játszik szerepet. 8. Növény része. 9. Kijavításához már most hozzá kell kezdenetek, pajtások! 12. Tengeri madár. 14. A szőlő kisaj­tolt nedve. lo. Régi magyar ürmérték. 23. N. A. Y. 24. Aranka becézve. 25, Nem ott. 26. Kardot forgat. 28. P. N. 29. Félig zárt (!) VÍZSZINTES: T. Ez most a legfonto- Beküldendő sorok; Vízszintes 1 és eabb feladatunk. 9. Szöges lábbeli. 10. függőleges 9. OTAZÁJSIIi V EURÓPÁBA^ e.». Kísérletezz! A PAJTÁS 51 SZAMÁBAN MEGJELENT REJTVÉNYEK HELYES MEGFEJTÉSE: Keresztrejtvény, vízsz: 1. és függ. 1.: Sztálin elvtárs születésnapjára. Vízsz. 8. : Erózió, függ. 10.: Kohászat, 12.; Geológia. Képrejtvények: 1. Készül a hóember, 2. Diós és mákospatkó, Alma­probléma megfejtése legközelebbi szá. munkban. KÖNYVJUTALMAT NYERTEK: Lukács Gábor, Eger, Sóház-utca' 6. Lipter Attila, Óz'd, Petőfi-utca 23. Ger­gely Zsuzsa, Miskolc, Petőfi-utca 43. Bol­gár Péter, Bp. XIV., Nagybecskerek-u. 9. Dülk István, Bp. XX., Kálchm-u. 20. Szedjetek orgona!-, . bodza-, vadgesz­tenye., rózsa-, vagy bármilyen bokorról nyolc egyforma, kisebb ágat. (Gyümölcs­fákat ne bántsatok.) Két ágat állítsatok szobahőmérsékletű vízzel telt üvegbe. Másik két ágat 10 percnyi meleg víz­ben való áztatás után állítsátok másik ilyen üvegbe. Ugyanakkor tegyétek az aztatóvizbe a' harmadik két ágat is, de úgy. hogy ezeknek csak egyik oldalán levő agak érjenek a vízbe, Ejzeket hagy. 'if-lPk- addig benne, amíg a víz ki nem hui es azután a harmadik üvegben he­lyezzetek el. Végül a negyedik pár ágat Jo meleg vízzel telt vederbe merítsétek, tedjclek le. bugyoláljálok körül vasi: a- gon u.jsaglapokkai. kendőkkel, borítsátok pokróccal. Hagyjátok így 12 - óra hosszai és azután állítsátok az ágakat ® nog.vedik állottvizes üvegbe. Az üve- gekre ragasztott papiros tüntesse fel, melyikben milyen módon kezelt ágak vannak. Helyezzétek a kályha közelébe es az üvegek szobahőmérsékletű vizét naponta cseréljétek. Figyeljétek az ágakat és egy hét T1)-„ ,a 'Fiátok meg, hogy milyen különb­ségeket mutatnak. Újabb két hét eltel- mvei újból írjátok meg az eredményt. A december 5. számban megjelent kísérlet megfejtése. Amikor a kartonlapra szerelt szén- palcakra beszélünk, a hangrezgések megmozgatják a karton lapot és rajta az egymással érintkező szénpálcákat. Ezek erősebben, hol gyengébben érnek 0f|SZe-‘ kisebb, hol nagyobb ellenállást kel! az áramnak legyőznie és így a rajtuk keresztül haladó áram hol erősebben, hol gyengébben izzítja fel a yillanyégőL Különösen nagyfokú el- vaHozások jönnek létre az erős rezgést k a°íS ö hangok hatására. , A telefonkészüléknek hasonló a szer­vezete. Csakhogy itt a beszéd hangrez- gesej nem lámpán mutatkoznak meg, nanem a hallgatókészülékben újból hanggá alakulnak SAKK TANULJUNK KOMBINÁLNI Az előző rovatokban megvizsgáltuk a támadásvezetés egynéhány jellegzetes formáját. Ezek egyik ieggyakrabban visszatérő eleme a futó és vezér együt­tes támadásvezetése h7. ellen. A leg­meglepőbb kombinációban is felfedez­hetjük a jellegzetes támadásvezetés ele­meit. A kombináció bevezető lépése esetleg meglepő, de a befejezés rend­szerint ismert megoldási forma. Ha a jellegzetes támadásvezetésnek ezeket az elemeit megismertük és magunk is alkalmazni tudjuk azokat, úgy megta­nulhatunk kombinálni. A • következő állásban a matt-kombi­nációt a már ismert módon a vezér és a futó segítségével fejezhetjük be. A bevezető áldozati kombinációk azonban meglepőek! xwsm is*§i m fis Pl Ili . ÜÜ A Ül É Ül má M ..■ * ü §§ _ ** Éjt m íá a té WÉ. 'k % Ä;I m Most öt perc alatt beutazzuk Euró­pát, pajtások! Vigyázzunk, hogy senki le r>e maradjon! Az út folyamán pró­báljatok felelni néhány kérdésre. Ki­indulópontunk a mi szép Budapestünk; melyik ismert épülete látható az első képen? Első állomásunk Prága; melyik részletét ábrázolja a második kép? De már itt is vagyunk a hatalmas Szov­jetunió eqyik dicsömultú nagy városá­ban, Leningrádban; hol áll a harmadik képen látható emlékoszlop és minek az emlőikére állították? Következő ország Itália; melyik városban áll ez a furcsa torony? Végül megérkeztünk Párizsba; mi a neve ennek a történelmi emlékű várnak? BEL YEGHIREK EMLÉKBÉLYEGZÖ a KÍNAI NÉPKÖZ- TÁRSASÁG KIÁLLÍTÁSÁN A bélyeggyűjtő pajtások számára kü. lön meglepetést is tartogat' a Kínai Nép- köztársaság nagyszabású kiállítása a Műcsarnokban. A kiállításon működő al­kalmi postahivatal különleges kínai szö­vegű bélyegzővel látja el a pajtások ál­tal feladott üdvözlő lapokat és egyéb postai küldeményeket. IFJÚSÁGI BÉLYEGMOZGALOM Az iskolai bélyeggyűjtő körökben élénk csere folyik. A körök munkájá­nak eqyik hiányossága, hogy nem szer­vezik meg megfelelően á foglalkozást. A „Pajtás” előző bélyegrovatában fel­hívtuk a figyelmet a bélyegkörök első feladatára. Most közöljük a soron kö­vetkező feladatot. Amikor a pajtások elkészítették akár a kör, akár saját maguk számára az első kép szerinti gyűjteményt, a paj­tások ismertessék a bélyegképet. Pl. mondják el az ötéves tervsorozat 8 fil­léres bélyegéről, amely a gépesített szénbányászatot ábrázolja, mintazt, amit szénbányászatunk fejlesztéséről és ezen a téren tervünk eddigi eredményei­ről tudnak. Vagy olvassák le a terv­sorozat 40 filléres bélyegéről mező­gazdaságunk fejlődését. Sok érdekeset áru! el a falu fejlődéséről a 60 filléres bélyeg. Ezek a bélyegek mindegyik gyűjteményben megtalálhatók. A pajtások egészítsék ki egymás fel­szólalását. Induljon verseny: ki tud többet es érdekesebbet mondani eqy-eav bélyegről. 1 g h J 8*ajtá* az * t O'sj megbeszélésre javasoljuk ezen J f a héten a DISZ Központi Vezetösé- i t gének üléséről szóló elsőoldalas J it r»aqy cikkünket. * Következett: 1. He7f! Huszáráldozat! Világos ezzel egyrészt szabaddá teszi a d3 futó átlóját, — másrészt eltávolítja a sötét vezért. 1 .. . Ve7: Most következik a kombi­náció tulajdonképem csattanója: Vilá­gos bástyáját is áldozza, hogy ezután a vezér és a futó az ismert matt-táma­dással fejezze be a játszmát: 2. Bh8t Kh8: (Ha sötét 2 . . . Iif7-et lépte volna, úgy 3. Vh5f g6, majd 4. Vg6 ma.tt következett volna.) 3. Vh5f Kg8 4. Vh7f! Kf7 5. Fg6 matt. A matt-támadás ebben az esetben rö- videbb volt. mintha a szokásos módon (4. Fh7t Kh8 5. Fgt! Kg8 6. Vh7 matt.) fejeztük volna azt be. J T A S A Dolgozó Ifjúság Szövetsége Úttörő Mozgalmának Központi Lapja Felelős szerkesztő Kovács Ottó Szerkesztőség: Bpest, V.. Arany János-.u. 5. Telefonszám: 126—974. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadóváilaiai Bp.. Vili.. Gyulai Pái-utca 14. Telefonszánr 1.41—422 Előfizetési díj 1 hóra 1.20.‘A évre 3.60 fél évre 7.20, egész évre 14.40 FI Egyéni előfizetést felvesz: A Posta Köz ponti Hírlapirodája, Budapest. V.. József Nádor-tér 1. Telefonszám: 180—850 Posta takarékpénztári csekkszámla száma 52.512 Szikra Lapnyomda rJeges eső csapkodja az ablakot. Olyan idő van, hogy „a kutyát is szívtelenség kizavarni". S mi mégis - nagyszerűen szórakozhatunk id.e- benn. Ma vidám versenyeket, őrsi játékokat küldünk neklek. Használjá­tok fel őket mielőbb. Játékra maradjon mindig idő az őrsi gyűléseken és a raj összejövetelei után is. írjátok meg, melyik vált be legjobban. 1. Spárgabujó verseny. Felülírlak az őrsök. A soréi sok spárgával meg­mérik a legkövérebb őrsi tag kerü­letét és ennek megfelelően össze­csomózzák' a zsineget. - Adott jelre, a sorelsők belépnek a spárga-ab­roncs közepére. Fejük felett áthúz­va keresztülbújnak rajta, majd le­teszik a következő lába elé. Ame­lyik őrs előbb bújik át a spárgán* az győz. 2. Dobozlépő verseny. Felállnak az őrsök. Mindegyik sorelső előtt három lapos konzervdoboz. Adott jelre indulnak, úgy kell elérnúök a kitűzött célt, hogy a padlóra le ne lépjenek, mindig a dobozt kell a lá­buk elé igazítaniok a pajtásoknak. Amelyik őrs tagjai jutnak előbb a célba, azok győznek. 3. Őrjárat éjszaka. Ez a verseny két őrs között folyik. A helyiség két szembenlévő falánál áll fel a két őrs. Egy-egy pajtás mindkettőből a középre megy, beköti a szemét és egymással szem-ben állva kaput ké­pez. « Adott jelre az egyik oldalról el­indul a sorelső. A kapun keresztül el kell jutnia a másik oldalra. Ha sikerül — jó pontot kap. Ha vala­melyik „kapufélfa” megérinti az át­kelés alatt, úgy annak az őrse. kap jó pontot. A kapufélfák lábbal nem mozdulhatnak a helyükről. 4. Bothúzás háttal. Két pajtás egymástól jó lépésnyi távolságban hátat fordít egymásnak és hátrave­tett karokkal megfogja a botot. Mindkét harcos elé három lépésnyi­re kört rajzolunk krétával. Az gvőz aki előbb húzza át ellenfelét a sa­ját körébe. . 5. 'Végül egy könnyű és mulatság gos gúlát mutatunk be nektek. Ta­nulja meg az őrs, s a raj legköze-- lebbi műsoros baráti összejövetelén (.de nem ünnepélyes rajgy ülésenl)j mutassa be. ■m ü u U U \3 u u u u 1- re az első sor befut, térdelőtá­maszba ereszkedik, szorosan egy-; más mellé, vállak összeérnek, fe­jek lehajtva. 2- re'a második sor fut be és az első sor hátára térdel az ábra sze­rint. Fejek lehajtva. 3- ra a harmadik sor fut be és helyezkedik el. 4- re az utolsó pajtás fut be, fel- térdei a két felső hátára. 5- re fejek fel. 6- ra kinyulássál és kacagással összedől a gúla. Négy ütemre csend. 1-re a 4-es sor feláll, 2-re a 3-as, 3-ra a 2-es, 4-re az első sor. Dallal kivonulás. Mi leszek, ha nagy leszek? — című pályá­zatát elsőnek Lestál Anna pajtás küldte be Hangonyból atzi Úttörő Rádióhoz. „Pilóta leszel-: —' írja. — . Nagy boldog­sággal gondolok a lö­vőmre, mikor magasba szállva hasítom gépem­mel a levegőt... Édes szüleim is boldog büsz­keséggel mondhatják, hogy pilóta lányuk van...” Pajtás! Bizonyosán Te is szeretnél kerékpárt, rádiók fényképezőgépet', vagy talán egV’ lég­puskát. Pályázz Te isM A Kínai Népköztársaság kiállítása Előbbi számunkban hint adtunk arról, hogy megnyílott Budapesten a Kínai Népköztársaság kiállítása. Most képen mutatjuk be, hogy milyen csodálatosan gazdag és változatos ez a kiállítás. Tükrözi Kína rohamos fejlődésnek indult iparát és a kínai nép évezredes művészetét. Képünkön a kiá lítás első terme: képek, rajzok a kínai nép mai életéről. A másik kép: művészien elkészített babák a kínai selyemtáycot mutatják be. i

Next

/
Thumbnails
Contents