Pajtás, 1953 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1953-01-07 / 1. szám

vänytaiekoiiät^ A művészeti csoportok de- leánykótrusa és tizenhéttagú cemberi döntőjén szépen sze- tánccsoportja, repettek a következő úttörő- Miskolcon a III. számú, a csoportok: XXI és XXII általános isko­Drávakeresztúron a nyolc- Iák énekkarát fogadta nagy tagú tánccsoport munkáján utszéssel a közönség, meglátszott, hogy a pajtások A szentesi bemutatók leg- igen szorgalmasan, lelkesen jobb csoportfai: a fetsökártai gyakoroltak Délszláv népi általános iskola énekkara, a táncokat adtak elő. Kossuth-téri iskola kórusa, a Kétújfalu szintén nyolctagú Petőfi-tiri iskola, az Cperjes- tanccsoportial mutatkozott téri iskola énekkara és a be. A ..páros lánytánc '-ot ki- Kossuth-téri iskola tánccso- fogástatanul adták elő. Ilar- portja. nunckittagú énekkarukat fe- A csanyteleki harminctagú gyelmezetl magatartásáért il- énekkar kivált, fegyelmezett- trh dicséret. ségével és szép elöadásmód­A mohácsi járás körzeti bemu- javai. úgyszintén a bars-leve- tatóján nagy sikert aratott a lér.yiek is fegyelmezettségük- brlvárosi Irányi- kola hetven- kel. tagú énekkara és a fiúiskola Hódmezővásárhelyen ered- hettagú babcsoportja ményesen szerepelt a Sztálin­A kecskeméti városi bemuta- úti iskola énekkara és táne- h'Jton szépen szerepellek: a csoportja. Jókai-utcai általános iskola Sopronban az Örs - lya-teri. negyventagú fiúkórusa. a p.sztergomban a Petőfi á'ta- Collner-tcri leányiskola bet- Ionos iskola. Tatabányán a ventagú énekkara, az I szá- Dózsa álta'ános iskola szere- mü éltalános iskola száztagú pelt kiválóan. TÖRD A FEJED 5. Mr’vfk 61 tovább a két állat Közű? Megfejtheti) csak az 5 tippet küldjétek be (pt : 2. 1. i, x. 2) Megfejtés batáridő: Január 21. A Pajtás 52. számában megje­lent rej vények helyes megfej­tés« Keresztrejtvény.- Jókai Mór. Kokazagiz. Hadijátékok. Jura kor­szak Unom e eeeg Kopernikusz. Telefonáljunk! 10 et Számolunk!: 7X7—7—7 - 35 Hordó feladvány; 0 0 8 6 vagy 7 8 4 9 5 5 9 3 1 7 3 2 1 6 4 2 Ketten beszélgetnek: Jóska ki©- öccríének kora: 2 év. 3 hónap. nap. !U és */4 év. édesapjáé pedig: Vita az igaz barátságról Sok pajtás állította már. hogy Kati. vagy Pista az ö legjobb bu­raija. A burátságot azonban sokszor rosz- szul értelmezik. X iz­zók meg, milyenek a jó barátok. — Ha iga­zán barátok, akkor jó­ban. rosszban kitarta­nak egymás mellett. Nem úgy segítik egy­mást. mint a rossz diá­kok, akik lemásolják a barátjuk leckéjét. Ehe­lyett együtt készülnek el becsületesen minden órára. Az igazi bará­toknak nincs titkuk egy­más elölt, hanem min­denben megegyeznek. Szeretik, tisztelik és be­csülik egymást. Egyéni hibáikat közős hibának tekintik és közös erővel harcolnak ellene Bizonyára sokat hal­lottatok már Arany Já­nos és Petőfi Sándor barátságáról. Ok min­dig követték egymás jó- tanácsait. Örüllek egy­más sikereitek. Ezt leg­jobban Petöjinck Arany Jánoshoz irt sorai bizo­nyítják: Toldi Írójához elkül­döm telkemet. Meleg kézfogásra, forró ölelésre. Olvastam költőtárs, olvastam müvedet. S nag i az én szívem­nek 6 gyönyörűsége. Lakosi Ernő Szombathely 4 Pavlik Morozov Geraszimovká- ban, egy távoli szibériai faluban élt. Akkoriban még voltak a Szovjet­unióban kulákok. Minden erejükkel harcoltak a szovjethatalom ellen, rémhíreket terjesztettek, elásták ga­bonatermésüket. ft Geraszimovka szegényparasztjai már régóta szerettek volna termelő­szövetkezetet alakítani. De ebben éppen a falu szovjetje gátolta őket. A szovjet elnöke Pavlik édesapja volt. Pavlik pionir volt. Harcolt a ku­lákok ellen, éberen figyelte a falu met földön üldözték az ellenséget, ellenségeit. Hosszú idő óta apjára is pavlik édesanyja levelet kapó t gyanakodott. egyetlen fiától A sok szerető sor Egyik éjszaka furcsa vendég ke- között olvasta: „Andrej Csubar cs; k s- - ----­GVBAMOV PAVLIK MOROZOV1 <r,uSACl KÖNYVKIADÓ resté lel apját. Pavlik elbújt és k hallgatta beszélgetésüket. Gyanúja igazolódott. Apja a kulákok szövet­ségese, drága hazája ellensége. Apját kellett feljelentenie Meg­telte, ezt kivánta pionírbecsülete. A falu kulákjai nem bocsátot­ták meg neki. elhatározták, hogy megölik. 1932 szeptember 3-án Pavlik öccsével, Fegykával az erdőbe ment áfonyáért. Két kulák élesre- tent késsel utánuk lopakodott... Anyjuk hiába várta haza gyer­mekeit. A pionírok sokáig keresték őket. Motya, Pavlik legbátrabb pío- nirtársa, kutyájával járta az erdőt: „Keress Kuszáira, kutass!” Motya akadt rá Pavlikra és Fegy- kára Ott feküdtek az áfonvahokor alatt a száraz avarban, széttárt karral, élettelenül ... Sok-sok év múlva, amikor a Szov­jetunió győzelmes csapatai már né- lér nemrég van velünk és ezért ne u tudja, hogy én Pása öccse vagyok. Cgy órával ezelőtt, amikor sebét be­kötöztem. csizmájában felfedeztem egy csomó levél és irat között egy régi újságból szép rendesen kivá­gott kis képet — Pása fényképét. — Miért hordod ezt magadnál? — kérdeztem Kis ideig hallgatott, azután megszólalt: „őrmester elv- társ. voltál te pionír? ... Egy pionir- gyülésen otthon Ukrajnában foga­dalmat tettünk, hogv egész életünk­ben olyanok leszünk, mint Pavlik Morozov, az uráli pionir". Morozov a szovjet ifjak hősi pél­daképe lett. Olvassátok el életét, megtanuljátok tőle, hogyan kell har­colnunk hazánk ellenségei ellen Pavlik Morozov életéről Gubarjov szovjet iró irt igen szép. tanulságos könyvet. Forditotta F Kemény Márta. A könyv ára: 2 forint 50 fil­Két külső munkatárs VÍZSZINTES; 1 ők adják át tu­dásukat, tapasztalataikat az ipa­ré tanulóknak fi AJapan>»«. »mely kémiai úion nem bontha ó fe1. 7. Fe|lód*©ben lévő fia»» or. 8. Ízelítő. 9 UclÄr e'eje. II. Vissza, zamat. 12 Háziállat láj- szti’ással. 13 Kerek szám 14 SárgaszJnO vegyi elem. a gyufa- gyartáanál használják. \'efyje>: S. 15 Ilyen ember Is van 16 U val bago.'vfajta 18. Parancs­nok rövidítés*. 19 Spanyo* foyó. 21. Az á!laisze!ldltő munkája. 22. A sákkiétszma vége FÜGGŐLEGES I. A mai ma gyár Irodalom leqkiválcbbjai 2. A poéma magyar je’entese. 3 S íkkozó t*ac4 néba 4 Leza var­ja 5. Oecaedű ö. I. Csonthéjas gvílrodlc* |2. A has üres hát ol­dalán fekvő szerv, a vérképzés rívik Irányítója. 16 Sürgető szó. d© motorversenyzőnk neve is. 17. A terme*és fokozását nejritl e'ő flt'eteive'. 19. Becézett fiú- név 20. Otíócska. Beküldendő sorok; vlzszinrea 1 éa függőleges 1. A önyvjula Itnul nyertek Árvái Bernit. Eger. Kassai u. 4 Bencsik Rozsa. Debrecen. Du­dás u 4 'b. Oeák Eszter. Bác*»»- mús. SaJlal u 1. Gergely íren, Szomolya. MAna lér 271 Gyüre Zsuzsa. Szaboicsbáka Béke u. 24. Horvath Anna, Bp . XVI . János u 88 Ignácz György, Bp . VIII , De’eJ u. 51. Szalka András. Bp . X1U.. Ipoly u. l/a Szabó József, Gvöntf\ö«»oro*zi. Petófl-u 154 Tóth (bolya, Egorf«uniós. Fő u. 8 1 m BELYEGHIREK ..METRO • SOROZAT JELENIK MEG A poataügyl minisztérium ja­nuárban két bélyegei ad kJ. A 60 filléres béiveg épülő főid a'attl gyors vasú tünk belső mun­kájából egv réer’etet ábrázol, míg az I forlnio* ért-k a népstadloni végállomás épti étét. Ezen a bé­lyegen a gyors vasút irányát tér­képszerűen lg láthatjuk. ALKOTMÁNY BÉLYEG ROMÁNIÁBAN A Román Népköztársaság új alkotmánya tiszteletére a rom ár» rxjníaügyi minisztérium 55 bánts bélyeget adott ki A bélyegen • népköztársaság dmere alatt pí­rt)« zászlók között az új alkot­mányra utaló faff irat. h áttér beo gyárak, erőművek láthatok. német újdonságok A Német Demokra tik us Köztár­saság Frederfk Ludwig Jahn. ..a német loma atyja** tiszteltére arcképével 12 pf bé yegel. a hal’el egyelem fennék ásónak 450. évfordt»’ójára ex egyetem kepé­vel 24 pf. es bélyeget és a bé- lyegnapra W|!hc!ra Pieck elvtár­si. valamint békegaUmbot ábrá­zoló 24 pf.es bélyeget adóit ki. Léqrádi Dezső KÍSÉRLETEZZ — Hogyan esztergálnak, forgá­csodnak a gyárakban? — kérde­zőiek tő'íínk többen. Ha fémén, fán nem la. de könnyen vágható anyagon, pl. gyertyán megtanul­hat JáTok Deszka lapra erősítsetek orsó- tartó fadarabot A felső lapján vájt mélyedéibe helyezett ke- ményratengeiyi két bádogpént fogja le A tengely egyik végére íorgatókerekel. a másikra cérna- orsnból befogóié Jet szer eljeek. A befogófe] végén két lecsípett fejű szögre szúrjátok a megmun­kálandó gyertyadarab egyik vé­gét A gyertya másik végét uocwnó7 0050 o FI sem tudom mondani, hogy mi- lyen boldog voltam, amikor nug- kaplam a tudósítói igazolványt. Most már én is a Pajtás külső munkatársa vagyok. Fzután még gondosabban számolok be munkánk eredményeiről, de bátran írok ne­hézségeinkről is. t gazol vány ómat — ha lehelne — aranykeretbe ten­ném. mert annyira örü'ök neki ígé­rem. úgy dolgozom, hogy méltó le­gyek erre a kitüntetésre. HAUPT MA PIA tudósító Szentlörinc. örülök, hogy a Pajtás külső mrrrt- kalársa lehetek. Tudósit én igazolvá­nyomra nagyon v győzök. Lr?r- leimben igyekszem tapasz alataimat úgy leirru, hogy abból sok-sok paj­tás tanulhasson. Munkámhoz a csu- pattanács segítségét is kérem. Be­szélek pajtásaimmal is. Eredményei­ket. hiányosságaikat ők is írják meg a szerkesztőségnek. így jut még kö­zelebb hozzánk a mi kedves lapunk, a Pajtás HALÁSZ MARGIT tudósító Aporka. roaotscxcWs's ­’^KÍvr»HA5l »4J r/i .5 népes rejtvény-totó Egy ö.kérdéses képes totószel­vényt láttok itt. pajtévok. Min­den kérdéshez 2 kép van. de * vá háromféle lehet Ha úgy g««*do> (átok. hogy a kérdésre a* * -íö kép adj* meg a helyes fe- ki«**L akkor lést Irtok. Ha úgy vé.. rk. bogy a második kép a helves megfe)lés. akkor 2 e«t Ha azonban úgy hiszitek, bogy a két k*sp közül eeytk «em ad he­lves vá'aszf a kérdésre, akkor X-et írjatok lm* » kérdések: 1. A kél állat közül me'ylk á mosómedve? 2. Me!v?k világrész tenjete na­gyobb? 3- A két mfl közöl melyikei »rta Mlkszlih Kó mán? 4. Melyik ehető a két gomba­fejle közül? fonxzárn: az/ Ifjúsági Lapkiadó­kévá Halat ^ P* ut< A DISZ Központi Vezetőség lapja úttörők és iskolások számára Szerkeszd a szerkesztőbizottság Szer kész tőség­Budapest V.. Sagvái I tér 1. Teiefimjzám: I2S-074. Kiad)» ui Bp. Vili Gyulai Pit Ute« 14. Tdefno szám: 141-422 Előfizetés» díj 1 nőm 1 20. negyedévre 3 «0. fő évre 7 20, egész évre 14 40 Ft Egyéni előfizetési felvesz: a Posta Köz ponti Hírlapíródéi«. Budapest V. József Nádor »ér 1. TeteTon szám; 180—450. Postatakarékpéniián csekk- számla száma: 52.512. Seller á Lapnyomda József kőrút 5. feiaőa vezetőt Kulcsár Mihály ugyancsak a szög tartja a bádog­ból készített szügtartő azon* >9 magasságú nyílásában. A gyer­tya befogásakor melegítsétek meg • szegeket A* állvány oldalára szegezzé­tek kóatámaszió deszka lapot. A kés keményfalécre szegezett bádog'apka de lehet véső, zseb­kés Is. A kés függőleges és vízszin­tes irányú el mozgatásaival elő­ször különböző szó easégú kör­körös és csigavonal*! bevágáso­kat esztergálja'ok., majd sakkfi- gurét. kugliba bét sib. Ma az állványhoz nagyobb ke­reket erősíttek. hogv az 6zijáPé­téi tel forgassa a cémaorsót. na­gyobb vágó9*beeséget érhettek el. Próbáljátok meg a több késsel való csztergálást la, a eztahano- vlsta mód szer ti írjátok meg nekünk, milyen eredménnyel állítottátok össze ée hogyan dolgoztok a kísérleti esz- tergapadoa. Kísérletek megfejtéséért hényv- Ju álmát nyertek; Sípos András. Nagycserkesz; Mezei János, Bőd vasal lae. Csehszlovák filmhét Karlovy-Vary-ban a „Gyerniekfilm-dij"-at a „Gőgös her­cegnő” című gyönyörű csehszlovák mesefilni nyerte el. A filtn valóban csodaszép; arról szól ez a bájos mese, hogy az emberek és a munka iránti szeretet minden boldogság igazi forrása. A „Gőgös hercegnő”-! és több más nagyszerű új csehszlovák filméi január 8—14 között játsszák filmszínházaink, a „Csehszlo­vák filmhét" keretében. Új magyar rajzfilm A nap sugarai ragyogva tűznek át az erdő lombjai között a tisztásra, nagy a sürgés-forgás. A mackó és a nyuszi tribünt építenek, a pókok röp­labdahálót szőnek, a vakond föltúrja az ugrópálya földjét Sportpálya épül az erdőben Az éllatok elhatározták, hogy spor­tolni fognak. Csak éppen Röli. a lusta vadmaiac húzódik félre, mert ő job­ban érzi magát a pocsolyában. Elérkezik a verseny napja. A futó­versenyt a kutya indítja, ő szalad leg­gyorsabban. A nyuszi kitűnő diszkosz­vető, a menyét remekül hajítja a ge­relyt. a mackó pompásan emeli a ne­héz súlyokat Am a ravasz róka b,z- talására egyszerre csak megjelenik az éhes farkas és... Mi történik? Megtudjátok, ha meg­nézitek az „Erdei sportverseny" rimd új magyar szines rajzfilmet. Azt is megtudjátok, hogy mi történik Röli- vel. a lusta kis vadmalaccal. T £n t OX " Srtt/jli Nv-yx^fvCm éuAÍc( feó Trxűdój cüuű /icujái hlsxréá/h tü/HJM 'm£tf, Ácrtfif aki. kicvn^i 'HiSxqffi: a kújxcrMéZg. ’Ttv-‘­kíüsi.&ó(; az p&nifyá*

Next

/
Thumbnails
Contents