Pajtás, 1953 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1953-01-07 / 1. szám

HOI VAN MN If NAGYOBB SZU KStG Ilyenkor télen a r..i falunkban sok a hiányzás, meri a pajtások otthon maradnak a disznóöléseknél segíteni. ( Vagy in.tább disznófület kóstolgatni.) Mi. gárdisták elhatároztuk, hogy megszüntetjük ezeket a hiányzásokat, mert a disznó­ölésnél úgyis van mindig szomszéd, aki segít a munkában, nincs szükség a gyerekekre is. A jó hurka, kolbász pedig megvárja otthon a pajtásokat. Az egyik pajtás is azt mondta, hogy ö senume-etre sem ji~>het el azon a napon, mert otthon kell segítenie. Néhányon elmentünk hozzájuk, megnézni, hogy csakugyan így van-e. — Bizony, csak hadd maradjon a fiú, szeretném, ha se­gítene nekünk — mondta kérdezősködcsünkre az édesapja. Erre mi azt feleltük: — De biztosan azt is szeretné a bácsi, ha a fia tudná azt, amit ma tanulunk az iskolában. — Persze, hogy szeretném! A tanulás nem válik kárára — szólt az édesapu. majd elgondolkodott egy kicsit és így szólt' — Különben igazatok van. Azt a kis munkát magunk is elvégezzük. Eredj fiam iskolába! A pajtás eljött. Nemcsak öt. hanem másokat is elhoz­tunk így az iskolába. El szeretnénk érni, hogy most. félév elölt ne hiányozzék senki, hanem tanuljon. En mindenk nek segítek, elmondom nekik, hogyan tanuljanak eredményeseb­ben. En először az egész anyagot elolvasom végig hangosan. Utána felosztom szakaszokra, majd egy-egy szakaszt próbá­lok a saját szavaimmal elmondani. Amikor már minden sza­kaszt jól tudok, elmondom hangosan elejétől végéig. Ekkor előveszem a vázlatot és az iskolai magyarázat alapján ki­bővítem Most még egyszer felmondom magamnak hango­san. mindaddig, amíg hiba nélkül nem tudom. Kémiát cs fizikát is így tanulok, de ilyenkor kísérletek­kel teszem világosabbá és érthetőbbé. Válunk vannak olyan pajtások, akik szór itt szóra meg­tanulják a leckét. Ez nem helyes. így hamar el lehet fclciícni. mert nem a lényeget tanulják, hanem a mondatok sorrendjei. Az cn módszeremel több pajtás megpróbálta és ok is a?t mondták, hogy így igen könnyű a tanidás. Ezért aján­lom másoknak* is. HEFFNER FERENC Pajtás tudósító Babarc szállás A mesebe — Messze van még az erdő, ráérek niég addig megtölteni a puskámat — szólt a mesebeli va­dász, amikor figyelmeztették, hogy töltse meg fegyverét. De akármilyen messze volt is az erdő, úgy adódott, hogy nem ért rá megtölteni. Kénytelen-kellet­len üres tarisznyával tért haza; amikor megkérdezték, hogyan si­került a vadászat, így panaszko­dott: Nem volt szerencsém. így jár az, aki mindenre ráér. Itt vagyunk a félévi bizony it- ványkiosztás küszöbén Szeptem­bertől lassan öt hónap telt el ke­mény és nehéz munkában De vájjon nem akadtak-e köztelek ..ráérős" pajtások? Olyanok, akik elhanyagolták a tanulást, mond­ván. messze van még a félév. Bizonyára akadnak olyanok is, akik elmaradtak az anyaggal és Paid Pál úr jelszavával feleltek, ha az anyag pótlására figyelmez­tették: „ej, ráérünk arra még". Még néhány hét és elérkezik a félévi bizonyifványkiosztás ide­je Hogy a mese szavaival éljek — közel az erdői Persze most a „ráérős" pajtá­sok szánják-bánják a dolgot. Reszketnek a bizonyítványtól, mint az egyszeri vadász, aki ta­lálkozott -a medvével — és töl­tetlen volt a puskája. Harcot és nem könnyűt hozzon a hátralévő idő. Mert könnyen megtörténhetik,hogy hármas, ket­tes, sőt még egyes is becsúszik „váratlanul" annak a bizonyít­ványába, aki még mindig halo­gatja a tanulást Akkor ez a paj­tás is úgy jár, mint a mesebeli vadász; mást hibáztat hanyagsá­gáért? Mert sajnos, legtöbbször ez szokott törtémii. Pedig aki felkészületlenül megy órára, az könnyen póruljár. Alég néhány hét és kezetekben lesz a bizonyítvány, megmutat­ja, hogyan dolgoztatok, milyen eredményt értetek el, lelkiismere­tesen készültetek-e napról napra, óráról órára? Harcot kell indítani még a percekért is. Sürget az idő, de el ne csüggedjetek! Ha rövid is ez a néhány hét, arra még elég, hogy mindenki „megtöltse fegy­verét", vagyis rendesen, rendsze­resen tanuljon és felkészülve vár­ja a feleltctést. Ezt az időt oko­san s jól ki kell használni. Se­gítsetek egymásnak mindenben, magyarázzátok el újra és újra annak az anyagot, aki nem érti. Ügyeljelek egymásra és figyel­meztessétek a lemaradókat, biz­tassátok a csüggedöket. Mert egy-egy „váratlanul", „szeren­csétlenségből" becsúszott kettes vagy egyes leronthatja az egész őrs, az egész osztály átlagát. Legyen tehát a feladat, harc a kettesek és egyesek, a rossz je­gyek ellen Harc ezek okozói, a hanyagság, gondatlanság, nem­törődömség ellen Rajta! — Ti ne késlekedjetek t vadász módjára — töltsétek mep fegyvereiteket. Most még van idő Induljatok sikeres harcra a félévi jó bizonyítványért ///. Mocsári József PAJTÁS AZ ÖRSBEN ( Orsi megbe*zé'ésre Javasol- v Juk a hólen: ..Rákosi elv- / tars a szuhaká’lói bányászok- J nál’\ ..Pavlik Morozov” és . A ' legfontosabb" című cikkein- V két \ Várjuk beszámolóitokat az • Örsi megbeszélésekről. Irjá- ) tok men vé ©ményeleket a szerkesztőségnek a Pajtás J cikkeiről, küldjétek el Javas- ' In aitokat is. hogy miről sze- i retné ek még olvasni a Paj­tásban. 0 ö ÜU Szinültig megrakott, óriási, sö­tétzöld teherautó zúg el élesen ve­lünk szemben. Fiatal leány ül a k" .rmánynál és vidáman kapja fe­lénk fejét — Ez a „Csöpi" — mondja gépkocsivezetőnk — Aki vezeti? — kérdezzük — Dehogy — nevet ő — a teherautó! Rendes, ko­moly neve: „Csepel 350” Szeretjük, azért becézzük Ezer meg ezer szá­guld ilyen az országban, szerszá­mot, iparcikket visz a vidéknek, hozza a begyűjtött élelmet a váro­sokba. A „Csepel 350” 3 Csepel Autó-* gyárban készül. Nézzük meg, ho- gvan Sokféle alkatrészből áll egy autó Mmdegyikot külön kell megmun­kálni, azután a részeket helyükre kell állítani így lesz belőle teher­kocsi Az autó lelke a motor Először oda megyünk, ahol ezt gyártják A motor is sok részből áll Az egyik teremben a dugallyúhengere- ket állítják elő Itt csupa fiatal leány liajol a gépek fölé Mozdula­taik nyugodtak, egyenletesek Az egymás mellett sorakozó munkada­rabok látszólag egyformák, köze­lebbről azonban kitűnik, hogy mind­egyik más-más műveletet végez Az e'sönél még egyszerűen „nagyolják" a hengert, vagyis megfelelő nagysá­gúra forgácsolják A másodikon si­mára csiszolják. A harmadikon fi­nom lyukakat fúrnak belé, a csap­szegeknek. A negyediknél körbeo- futó vájatokat esztergálnak reá. Etc ejősítik a kopástól védő gyű­rűket Vályúszerü tartó viszi a hengere­ket munkapadtól munkapadig. Utol­só állomás az ellenőrzőaszlal Tüze­tesen megvizsgálnák minden dara­bot Nem, nincs selejl, a diszisták jól dolgoznak, értik a dolgukat. És a hengereket szerelőteremlie küldik. Itt gyülekezik a motor többi al­katrésze Is. A hosszú terem közepén véges-végig csövázas „ütemkocs k” sorakoznak. Ezek tulajdonképpen állványok. Ezeken szerelik össze al­katrészeiből a motort A kocsik las­san mozognak előre a padlóba épí­tett láncszerű futószalagon. A futószalag mentén fiatal szere­lők állnak Egyik a főtengelyt il­leszti helyére, másik a lendkereket, harmadik a dugattyút, a porlasztót, az öninditót és igv tovább Amelyik ütemkocsi a lánc végére ér. abból a kész motort átadják a következő te­remnek Mi az a hatalmas dübörgés, ami ott időről időre felharsan? Kemény próbának vetik alá a benzinnel, olaj­jal bőven ellátott motorokat: né­hányszor teljes erővel beindítják és amikor elérik a legnagyobb forgási sebességet — hirtelen lefékezik — „Jó a gyártás, nincs hiba” — álla­pítja meg büszkén a gép kezelője és egyik motor a másik után mehet a járműgyárba Tvüha! Ez aztán a nagy terem! Beférne az egész motorgyár De kell is a hely, mert hiszen ide futnak össze mindenfelől a teherkocsi elké­szült darabjai. Fenn a magasban, vízszintes pá­lyán, zajtalanul gördülnek a mozgó- daruk. Örömmel látjuk, hogy a ve­zérlői ül kéből a diszisták milyen fe­lelősségteljes figyelemmel halásszák fel kampós csjgákon a soronlévö al­katrészeket és engedik le ott. ahol azokat várják Az összeszerelésnél is több fiatal leány csavaroz, he­geszt A munkadarabok itt is futó­szalagon mozognak Az alvázra elő­ször a kocsi két tengelyét és a ke­rekeket erősítik, azután a motort, a vezetőfülkét, a rakodásra szolgáló „p'atót", az ülés börpárnáit. végül a hűtől a motor elé Így ér a kijárat­hoz, ahol máris heleül a kocsivezető Felberreg a motor és. az újszülött „Csepel 350” elindul első útjára, a 400 km-es próbaútra. Büszkék vagyunk hazai autógyár­tásunkra és arra, hogy a techniká­ban a leányok is ilyen jól megállják helyüket Ti pedig, technikáért lel­kesedő pajtások, ha nagyon jól ta­nultok, olyan képzettséget szerez­hettek, hogy még sokkal bonyolul­tabb, sokkal nagyobb termelékeny­ségű autógyártó gépek irányítását bízza rátok hazánk. Z-B. Tanulságos báb-ankét volt a III. kerületi áttörd* házban. Az előadást az úttörők műsora kísérte. Szép műsor volt. A III. kerületi úuóröház bábjátszói nehéz fába vág­ták fejszéjükéi. A ’cm a megszokott' zsákbábjátékot, vagy a szintén népszerű árnyjátékot tanulták meg. ha­nem a zsinóros bábumozgatást, az úgynevezett „ma­rionett"-et. „A szegény halász szerencséje" t adták elő. Hagy gonddal készített díszletük különösen tetszett a né­zőknek. A zsákbábjáték bemutatói nagy utat teltek meg: Mohácsod jöttek Csak október óta tanulnak, ezt t lelkes szereplésükért dicséretet érdemelnek. Erényük­ből. fogyatékosságukból egyaránt tanulhatunk. A „Három kis gida" előállásánál kiderült, hogy a kilenc pajtás összmunkája igen jó Ez a legfőbb eré­nyük. ezt kell minden bábszakkörnek, bábcsoportnak megtanulni tőlük. Bábuikat, ötletes díszleteiket ma­guk készítették A muhácst pajtásoknak — és még igen sok báb- szakkörnek — sokat kell meg gyakorolniuk, hogy jót mozgassák a bábukat A legnagyobb sikert a csepeli úttörőhöz bábozól aratták. Arnyjálékokban mutatták be a „Tőrök és a tehenek", a „Tücsöklakodalom" és a „Hörcsög" cimd kis darabokat. Minden bábszakkör megtanulhatja a csepeli paj- tásóktól. hogy a szép szooegkiejtés, a szép épeklés jelentősen emeli, kedvessé teszi az előadást. Legin­kább azt tanulhatjuk meg a csepeli pajtásoktól, hogy egészen egyszerű eszközökkel, de nagy lelkesedéssel és szorgalommal hogyan érhetünk el rövid idő alatt nagy eredményeket. # Mire is van tehát szükségünk, ha árnybábjátékot akarunk bemutatni? Rajzoljuk le kartrmpapirra olvasó­könyvünk meseképeit. Vágjuk ki a figurákat. Rágjuk le tónkat a végtagokat, amelyeket mozgatni akarunk és kis zsinórral rögzítsük újra a törzshöz. Ezután az egész bábut lámasszuk meg vékony pálcikával. A szabad végtaghoz zsinórt erősítünk, zsinór segítségé­vel mozgatjuk. Most már csak fehér vászonra és va­lamilyen fényforrásra (villanykörtére, gyertyára, elem- lámpára) van szükségünk. No meg alapos gyakorlásraf írjátok meg pajtások, hogy szeretnétek-e megta­nulni a bábjáiszásl? Szívesen stgilünk.

Next

/
Thumbnails
Contents