Pajtás, 1970. január-június (25. évfolyam, 1-25. szám)

1970-01-01 / 1. szám

KŐVETKEZŐ SZAMUNKBAN olvashatjátok Galagonyáéit vendégeket hívtak Mind népszerűbb őr­sünk második kalandját közöljük. Hí újság a Qualiton gyárban? A magyar lemezek nem­ÖVÉ A LABDA Szerkesztőségünk takaré­kossági rejtvénypályázatot hirdetett. Az értékes nyere­ménytárgyakat sorsolással osztották ki. Kis Béla, a salgótarjáni Lovász József utcai iskola tanulója egy 130 Ft értékű futball-labdát kapott, amelyet Lenkó Ber­talan, az OTP munkatársa adott át. ifjúmunkás mártírok EMLÉKÉRE „Boros Mátyás és Fischer István alig voltak túl a hu­szadik életévükön, amikor nyilas pribékek kivégezték őket” — mondta ünnepi beszédében Csizmák István, a zuglói pártbizottság tit­kára. A XIV. kerületi Pá- kozdi Antal Üttörőházban ünnepi ifjú gárda század- gyűlést tartottak, amelyen megjelentek a kivégzett ifjúmunkások hozzátarto­zói. . A Boros Mátyás Ifjú Gárda század koszorút he­lyezett el a Thököly út 80. sz. ház falán levő emlék­táblán. A KENYÉR TÖRTÉNETE A Mezőgazdasági Múze­umban megnyílt ..A kenyér története” című kiállítás. Többek között bemutatják a Szászhalombattán talált őskori gabonamagvakat, valamint azt a kenyérdara­bot, amely az aggteleki bar­langból került elő. HARMAS VETÉLKEDŐ zetközi nagydíjakat összetett bajnokság, he­lyesebben összetett vetél­kedő zajlott le a budapesti X. kerületi úttöröházban. KRESZ—vöröskereszt—taka­rékosság. Az „ütközetben” a X. és a XVII. kerület legjobbjai küzdöttek. Győ­zött a kőbányai Száva ut­cai csapat, egyéniben pedig Cseh Agnes, Harmat utcai hetedikes pajtás. SORSOLÁS A MADÁCH SZÍNHÁZBAN Lánc-lánc eszterlánc, ész­té rlánci cérna ... A mini is maxi v.olna, ha a rongyunk elég volna . . . E reklám után felgördült a függöny Budapesten a Madách Színházban, ahol sor került a MÉH Tröszt által rendezett ünnepi mű­sorra. Németh Marika, Ha­rangozó Teri, Aradszky László, Korda György, Koós János és sok más népszerű művész fellépése után meg­forgatták a szerencsekere­ket, és megkezdődött a sor­solás. Az október 1,—november 9. között megrendezett — immár hagyományosnak számító — Rongygyüjtő He- itk során 2471 tonna textil- hulladék került elő a ház­tartásokból, 450 tonnával több, mint az elmúlt évi kampány időszakában. Е/. a mennyiség 300 000 dollár importmegtakaritást jelent. A szerencsi általános is­kolások például 47 mázsa, a budapesti XXI. kerületi Gombos téri iskola úttörői 4b mázsa rongyot gyűjtöt­tek, de hosszan lehetne sorolni a 25—30 mázsás mennyiséget elért iskolák nevét. A sorsjegytulajdono­sok zöme tehát úttörő. A főnyereményt, a Skoda személygépkocsit a II. osz­tály 25 018 számú sorsjegy tulajdonosa nyerte. Megismételjük ... ... a 31 olda Ion legutóbbi két képregényünk (Az шшапок iola­jén és A vasfejű) befejező folytatá­sát. Sokak kéré­sére tesszük ezt, mert a december 22-i számunk nyomdagép-törés miatt feleannyi példán* ban ké­szült el. A nyom­da nevében is el­nézést kérünk ol­vasóinktól. nyertek. — Mit jelent a Bimm-Bamm? — Ho­gyan Készül egy nagy­lemez? Kik lettek a bajnokok a dunaújvárosi ÜTTÖRÖ- OLIMPIÄN? Fojtás A MAGYAR UTTOROK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZPONTI LAPJA Főszerkesztő: VASVARI FERENC Főszerkesztő-helyettes: PAPP LÁSZLÓ Szerkesztők: CZIFFERSZKY BÉLA FORRAI JÁNOS FULEKI JÁNOS HUNYADY JÓZSEF Rovatvezetők: ALAKSZA TAMAS FARAGÓ GYÖRGY ÓNODY GYÖRGY PETŐ GÁBOR PÁL VINCZE JENŐ Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: TÓTH LÁSZLÓ igazgató Szerkesztőség: Budapest, V., Beloiannisz, utca 16. Telefon: 121-780 Kiadóhivatal: Budapest, VI.. Révay utca 16. Telefon: 116-660 A beküldött kéziratokat és raj­zokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatal­nál. a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posto Központi Hírlap Irodánál (Központi Hírlap Iroda: Buda­pest, V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy csekkbefize­tési lopon (csekkszámlaszám, egyéni: 61.253 közületi: 61.066), valamint átutalással a Központi Hírlap Iroda MNB. 8. sz. egy­számlájára. Előfizetési díj. egy hónapra Ft, negyedévre 18,— Ft, félévre 36,- Ft, évre 72,- Ft 69,3545 Egyetemi Nyomda mély­nyomása Budapest. Felelős vezető. JANKA GYULA igazgató INDEX: 25.695 3

Next

/
Thumbnails
Contents