Pajtás, 1977. szeptember-december (32. évfolyam, 22-36. szám)

1977-09-06 / 22. szám

AZ ÚTTÖRŐÉV KEZDETÉRE Ismét jelentkezünk, ahogyan azt május végén megígértük. Természe­tesen nyáron sem lustálkodtunk. Ri­portereink ott voltak az idei úttörö- nvár minden fontos eseményén. Jár­tak külföldön is, elsősorban a test­vérországokban, tanulmányozták testvérszervezeteink nyári tevékeny­ségét. Mindenről a mostani és az el­következő számainkban számolunk be. Témánk tehát bőven lesz és egyre inkább az az érzésünk, hogy a 32 oldalt kinőttük, és bővíteni kellene lapunk terjedelmét. Reméljük, hogy előbb-utóbb erre is sor kerül, addig pedig úgy gazdálkodunk a rendelke­zésünkre bocsátott terjedelemmel, ahogy tudunk. A most kezdődő úttörőév is sok­sok élményt, meglepetést tartogat valamennyiünk számára. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját ünnepelve, csapataink gazdag tervet állítottak össze. Ady születésének évfordulója kedves szín­foltja lesz az éves programnak, a zalaegerszegi úttörőparlament aján­lásai mindenütt felpezsdítették az út­törőmunkát. Nagy várakozás előzi meg a jövő évben bevezetendő új iskolaszerve­zeti intézkedéseket is, amelyek min­den bizonnyal kihatnak majd az út­törő- és kisdobos-tevékenységre is. Aztán itt vannak az évről évre visz- szatérő tennivalók, mint a pályavá­lasztás, a szakkörök, a kulturális szemle, az Edzett ifjúságért tömeg­sportmozgalom, a Pajtás-kupák, az úttörő-olimpia rendezvényei. Az egész évi úttörőmunkát természetesen a kubai VIT-re való felkészülés fém­jelzi. Színesebb, derűsebb, érdekesebb Pajtást szeretnénk ebben az úttörő­évben szerkeszteni, és ehhez persze több segítséget kérünk tőletek, ked­ves olvasók, levelezők, tudósítók. Most mindenesetre a tanévkezdés, a csapat újjászerveződése a legfőbb feladat minden iskolában. Igyek­szünk minél több gyakorlati segít­séget adni. Forgassátok ezután is ér­deklődéssel lapunkat. Ennek alapfel­tétele a sajtófelelősök megbízása, az előfizetések megújítása. Tavasszal 320 ezer példányban jelentünk meg, a most kezdődő úttörőévnek már az első hetében szeretnénk elérni, hogy még a tavalyinál is többen olvassá­tok a Pajtást, elvégre nektek írjuk, a ti lapotok. VASVÁRI FERENC Hát bizony már bekö­szöntött. Be ám, az első „beres" hónap. Lehelle- tétöl egyik-másik levél már haloványsárga színt ölt. Persze azért a nyár még nem mondott végleges bú­csút. Ezekben a napokban hányszor, de hányszor kezdjük így a beszélgetést: „Emlékszel arra, hogy ..." Itt is, ott is feltűnik egy-egy nyarat idéző, beszélgető csoport. És akkor egyikük egyszerre csak így kiált: „Srácok, gyújtsunk egy nagy tábortüzet. Olyat, amilyet július végén ott a hegyek között, az erdő szé­lén gyújtottunk.” „Mi már hagyományosan megrendezzük minden esz­tendőben a szeptemberi tábortüzet — írja levelében Bognár Marika debreceni tudósítónk. — Az égre szö­kő lángok fénye felelevení­ti az emlékeket. Szinte újra átéljük mindegyiket. Való­ságos élő krónika ez az egyórás tábortűz. Három hónapos vakáció minden játéka, vidámsága sűrű­södik benne össze.” De hát csak pihenésről, fürdésről, játékról és izgal­mas portyázásokról regél­nek ezek a tábortüzek? Szálkái Sanyi (Baja) beszámolójából mást is megtudhatunk. „Az élménybeszámoló csak egy része a mi tábor­tűzi műsorunknak. Ki-ki elmondja, hogy mi mindent gyűjtött a saját vagy ép­pen az őrse ötlettarisz­nyájába. Akik őrsvezető­képző táborban jártak, ki­fogyhatatlanok a szóból. De aki csak a nagymamá­nál nyaralt Alsólapajpusz- tán, az is tud egy-két ér­dekes ötletet mondani. Ha mást nem, hát egy isme­retlen népdalt eldalol vagy egy tréfás mondókát elhadar." Lehetséges e két kis tu­dósításhoz még valamit hozzáfűzni? Igen! Sármány Andrea gondolatát: „Én úgy érzem, hogy ez a szeptemberi tábortűz nem annyira a vakációt, vagyis az előző úttörőév végét jelképezi, hanem sok­kal inkább az új munka kezdetét. A tűz fénye pi­rosra festi az arcomat, fel­pezsdíti a véremet. Érzem, hogy új tetteket kell vég­rehajtanom. Nem azért, mert parancsolják, hanem mert én akarom. Csak ilyen jóleső érzéssel lehet új munkához kezdeni!" Lobbanjon fel hát min­denütt a szeptemberi tá­bortűz! FULEKI JÁNOS

Next

/
Thumbnails
Contents