Pajtás, 1984. szeptember-december (39. évfolyam, 21-35. szám)

1984-09-06 / 21. szám

A KŐVETKEZŐ SZÁMUNK TARTALMÁBÓL: Mindennapos szívügyeink. Mi kerül az asztalra? Aki egy erdőt birtokol. Szivünkön a szemünk. Ahol csak győztesek voltak. Találkoztunk Prágában. Négytusa - barátság. * Túra — vizháton. Amit nem lehet elfelejteni. Színes képeken: Tisza túra 84. margó A BÉKE A TIÉTEK! Levél a kisdobosoknak és az úttörőknek az 1984/85-ös tanév kezdőién KEDVES GYEREKEK! Eredményes úttörőév, vidám nyár után köszöntünk benneteket. Üj úttörőév előtt állunk; negyven éve lesz, hogy véget ért a második világháború, felszabadult hazánk, s népek, nemzetek fogadták meg: „So­ha többé háborút!” Esküjük minden utánuk jövő nemzedéket kötelez az emberi élet, a béke megvédésére. Biztosak vagyunk benne, hogy ezt a kötelezettséget — amit először nagy- szüleitek vállaltak — ti is értitek, ér- zitek, vállaljátok, hiszen naponta halljátok a híreket a háborútól meg­kínzott emberek, s gyermekeik szen­vedéseiről, szerte a világban. Tudjá­tok, hogy ez más, mint a játszótéri háborúsdi! Negyven évvel ezelőtt az akkori fiatalok azt is megfogadták, hogy időről időre a világifjúsági találkozó­kon megerősítik a béke, a határokon átívelő barátság és szolidaritás gon­dolatát. 1985-ben Moszkvában ismét ezért találkoznak a világ fiataljainak küldöttei. A béke a tietek, mert a családot, a barátokat, az iskolát, a játékot a sze- retetet, a gondoskodást, az épülő, szép hazát jelenti. Vigyázzatok rá! Azzal, hogy törődtök egészségetek­kel, munkátokkal, egymással, kör­nyezetetekkel, a jövőtökkel. Figyeljetek egymásra, hogy*rátok is jobban figyeljenek! Különösen azokat segítsétek, akiket baj, bánat, kudarc ér, hiszen minden egyes gye­rek fontos, minden gyerekben van valamilyen érték. Ezt keressétek magatokban is, tár­saitokban is, amikor együtt vagytok, kirándultok, versenyeztek, játszotok, dolgoztok! Korunkban fantasztikus léptekkel halad előre a technika, a tudomány. Hogy lépést tarthassatok ezzel, ta­nulni kell az iskolában, és azon kívül is, mindenütt. Tudnotok kell: a siker sok-sok erőfeszítésből, s nemegyszer az akadályok leküzdése árán szüle­tik. Levelünkre szeretnénk választ kap­ni tőletek, de nem a posta útján, ha­nem azokból a mindenkit érdeklő hí­rekből, amelyek a ti tetteitekről szól­nak, s amelyek méltán kerülhetnek a krónika lapjaira. A MAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGE ORSZÁGOS TANÁCSA AMAGYAR ÚTTÖRŐK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZPONTI LAPJA Szerkesztőség: Budapest, jászai Mari tér S. 1397 Telefon: 321-987 321-988 321-989 Postafiók: Bp. 62, Pf. 508. 1397 Főszerkesztő: SOMOS ÁGNES Főszerkesztő-helyettes: BŐCS FERENC Művészeti szerkesztő: CZIFFERSZKY BÉLA, FORRAI JÁNOS Kiadja az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat Felelős kiadó: DR. PETRUS GYÖRGY igazgató Kiadóhivatal: Budapest, Révay u. 16. 1065 Telefon: 116-660 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest, József n“?,r, Íé.í 1: l??0* .■‘özvetUnOI vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: egész évre 139,50 Ft I. félévre 77,50 Ft II. félévre 62 Ft '84.1525 Athenaeum Nyomda Kozma utcai üzeme, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: SZLÁVIK ANDRÁS vezérigazgató HU ISSN 0030-9583 INDEX: 25 695 A beküldött kéziratokat és rajzokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

Next

/
Thumbnails
Contents