Pius-Alapitványi Kath. Főgimnázium Értesítője az 1920-1921-iki iskolai évről (Pécs, 1921)

P JÉZUS-TÁRSASÁBA VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ :: PÉCSI " PlüS-RLRPITVRNYI KRTH, FŐQIMMRZIUM ÉRTESÍTŐJE nz 1920—1921-IKI ISKOLAI ÉVRŐL. PÉCS, 1921. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN,

Next

/
Thumbnails
Contents