Pécsi Közlöny, 1895. július (3. évfolyam, 75-87. szám)

1895-07-02 / 75. szám

2 „Pécsi Közlöny 1895. julius 2. Azzal ők nem törődnek, hegy mecha­nikus utón teremtenek magoknak több­séget, sőt inkább előre dicsőitik már a szabadelvű reformoknak fényes diadalát! — Néppárti napilap. A hazai nép­párt hivatalos közlönye: a »Fejérmegyei Napló», mely eddig hetenkint háromszor jelent meg, újévtől kezdve — mint érte­sülünk — átköltözik a fővárosba és napi­lappá lesz. A néppárti napilap szerkeszté­sét illetőleg a tulajdonosok tárgyalásokat folytainak Kaas Ivor báróval és Günter Antal úrral, a »Nemzeti Újság» szerkesz­tőjével. Az uj napilap kiszámithatlan nye­reség lenne úgy a néppárt ügyére, vala­mint a katolicizmusra nézve. — Uj törvényes kamatláb. Teg­naptól (jul. 1-től) kezdve az 1895. évi 36. törvénycikk értelmében a késedelmi ka­mat többé nem 6 százalék, hanem csak 5%. Úgy a késedelmi kamat felszámításá­nál, mint a kamattérítésnél is módosul a kamatláb. Változást szenved az 1881. évi 34. t. c. a közvetlenül lerovandó illetékek kezeléséről, az 1883. évi 44. t. c. a köz­adók kezeléséről és az egyenes adók módjára behajtandó kincstári tartozásokra vonatkozó törvényeknek, rendeleteknek és szabályoknak a fizetendő kamatok mértékét tárgyazó rendelkezései. Előfizetési felhívás. Lapunk a jelen félév kezdetével uj stádiumba lépett, amennyiben Mada­rász Béla, a líceumi nyomda bér­lője vállalkozott a lap kiadására. Laptulajdonos maradt az eddigi kiadó- tulajdonos : Rézbányay János. Kérjük elvbarátainkat: hogy tekintettel a szent ügyre,valamint a kiadó áldozatkészsé­gére, a lap terjesztésére közreműködni szíveskedjenek. A lap pártolásától függ annak fennállása. Kérjük a hátra­lékok beküldését s az előfizetések minél előbbi megújítását. Az előfizetési ösz- szegeket a lap „Kiadóhivatalának“ a líceumi nyomdába kérjük bekül­deni. A „Pécsi Közlöny“ kiadóhivatala. l Hírek. Pécs, 1895. julius 2. Találkozó. Holnap, julius 3-án ta­lálkozóra gyűlnek össze Pécsett azok, kik 10 év előtt tettek érettségi vizsgálatot a helybeli főgimnáziumban. Az akkori 8-ik osztály még a régi, népes létszámuakhoz tartozott, 41-en voltak ugyanis 1885-ben a 8. osztályban. A találkozón ezek közül, mint értesülünk, részt fognak venni 22-en ; ezekhez csatlakozik néhány azok közül, kik még az alsóbb osztályokban elmarad­tak társaiktól, vagy más pályára mentek. Reggeli 10 órakor a belvárosi plébánia­templomban ünnepélyes »Te Deum« leszen, melyet Herger József lengyeli plébános tart; utána lefényképeztetik magukat Incédy Dénes volt osztályfőnökükkel. Délután meg­tekintik a székesegyházat és a színházat, a temetőben két elhunyt társuk sírjait — beszédek kíséretében — meg fogják ko- szoruzni. Esti 8 órakor a »Hajó«-ban társas vacsorára jönnek össze a társak tanáraik­kal. Ezen »jubiláló« osztályhoz tartoznak városunkból: Bittér (Béla) Illés főgimn. tanár, Csurda Béla karkáplán, Ferency László dr. ügyvéd, Frenkl Géza ügyvéd­jelölt, Hánuy Ferenc dr., szentszéki jegyző, Hamar Károly megyei Írnok, Jilly Viktor szolgabiró, Nedler Lajos ügyvédjelölt, Rásky Béla dr. ügyvéd, Soósto Dénes, Szinkovich Károly megyei II. aljegyző. Továbbá: Erős Károly baáni káplán, Liebbald Lajos paksi káplán, Egry Dezső dr. pécsváradi ügyvéd, Littke Jenő stb. Aranymise. A jövő hónap 4-én üli Brüsztle József olaszi plébános, a pécsi egyházmegye hangyaszorgalmú és érdem­dús történetirója pappá szenteltetésének ötvenedik évfordulóját. Ugyanakkor ünnepli 50 éves áldozárságát Szikora Ignác rác- mecskei plébános, az egészséges humoráról ismert Náci bácsi. A hadtestparancsnok szemle- utón. Lobkovitz Rezső herceg táborszer­nagy, a budapesti hadtest parancsnoka vasárnap este a helybeli katonaság és a laktanyák megszemlélése végett városunkba érkezett és a >Hajó«-ban vett szállást. — Lobkovitz herceg a pécsi hadfiak kiképez- tetésével teljesen meg van elégedve. Ma a harcászati gyakorlatot tekintette meg. Tanitónőképző intézet. A »Miasz - szonyunkról« nevezett pécsi nőzárda tani­tónőképző intézete az 1895/6. iskolai év szeptember 1-én az I. évfolyammal meg­nyílik úgy, hogy az uj intézet 1898/9. tan­évben teljes 4 évfolyamúvá leszen. Ezen tanitónőképző intézet első osztályába csak oly egészséges testalkatú leányok vétetnek fel, kik 14-ik életévöket betöltötték és a polgári iskola négy osztályát, vagy a felső népiskola két osztályát sikerrel elvégezték és ezt hiteles bizonyitványnyal igazolni tudják. Ellenkező esetben felvételi vizs­gálatot kötelesek tenni. Az első évfolyamra felvétetni szándékozók beiratáskor tartoz­nak felmutatni keresztlevelüket, iskolai bizonyítványukat és a legutóbbi időből keltezett orvosi bizonyítványt arról, hogy Tündérkét rejtett biz oda Egy aranytollu gólya. Falevél lett a bölcseje, Szellő a ringatója; Társalkodói csizikék, Rigók és csalogányok, — Illatfürdőben fürdeték A nagynéni-virágok. Ha jön azóta napsugár, Virág ha nyíl a földön, A tündike, — Dal a neve, — Repül feléje rögtön. Csacsog az édes gyermekajk, Fű-fa, mind csupa nóta, — A napsugár is ragyogóbb, Virág is szebb azóta. Ahány virág van a mezőn, Ahány sugár az égen, Minden tavaszi hajnalon Annyi dal éled épen. Erdőn mezőn már meg se fér, A szív is tele véle, S ahány a virág és a szív, A dal is annyiféle. Szávay Gyula. Az ünnepi emléklapban be vannak | mutatva a szövetséghez tartozó dalegyle­tek. Ezek sorában olvassuk az alábbiakat : Pécsi dalárda. Jelige : Édes hazánk, kedves dalunk, Érted élünk, érted halunk. Hofer Károly. A Pécsi dalárda most 34 éves. Zászló­szentelése 1862-ben volt, mely ünnepélyen 21 dalegyesület vett részt. Idősb Ábrányi Kornél indítványára ez alkalommal pen­dítették meg a dalszövetség eszméjét. Ezen időben a magyar dal szépségének ismer­tetése céljából körútra indult a dalárda s hangversenyeket rendezett Grác, Aussee, Ischl, Salzburg, Zürich és Luzern városok­ban ; a kőrútról visszatérve, felkereste Győr városát is, hol szintén hangversenyt adott. Az egylet 1886-ban ünnepelte meg 25 éves fenállásának jubileumát; ugyan­ekkor volt Pécsett az országos dalárver­seny, mikor is 52 dalegylet 1200 taggal működött közre. A dalárda az országos dalversenyekben hatszor vett részt, ugyan­annyi nagy dijat nyervén. Közművelődési s társadalmi mozgal­makban hathatós részt vesz; jótékonycélu előadásaival sok szegény könvét törli le. Az egylet tisztikara : Elnök : Aidinger János polgármester, alelnök: Reberits Imre, karnagy : Hofer Károly, titkár: ifj. Reberits Imre. Pécsi polgári daloskor. Jelige: Szeresd a dalt ’s ne féltsd a szivedet, Mert ki azt szereti, rossz ember nem lehet. Vész Albert. A »Liederkranz« és »Pécsi dalkoszoru« egyletekből nőtte ki magát a pécsi polgári daloskor. A »Liederkranz«-ot a nyolcvanas évek elején a pécsi majolika-gyár munká­sai alakították s ekkor a dalegyletben, mint ez címéből is kitűnik, teljesen német szellem uralkodott. A magyar elem 1884.- ben vált ki az egyletből és Zsolnay Miklós elnöklete alatt megalakította a »Pécsi dal- koszoru«~t, mely 1892-ben, mikor is az országos dalegyletbe belépett, mostani címét vette fel. A daloskor 1894-ben tö­röltette magát az országos dalegyletből s az újonnan alakult »Dunántúli dalosszö­vetség«-be lépett be s ugyanezen évben húsz működő taggal részt vett a Szombat­helyen rendezett első dalosversenyen, hol »Honfidal« cimü versenydarabjáért elismerő díszoklevéllel tüntette ki a jury. Elnök: Jobszt László dr., karnagy Vész Albert titkár Krigl József.

Next

/
Thumbnails
Contents