Pécsi Közlöny, 1897. március (5. évfolyam, 25-36. szám)

1897-03-02 / 25. szám

„Pécsi Közlöny‘ 1897. március 2. kártyáiba azonnal belásson a nagykö­zönség, a liberális honatyák az agrár- szociálizmus elfojtására más orvossze­reket is ajánlanak. Nevezetesen : a gyár­ipar felkarolását, természetesen a leg­messzebb menő állami kedvezményekkel, hogy a kufár tőke még jobban meg­szedje magát, állami segélyezés igénybe­vételével, s az ekként gazdagodó tőke még azt a szabad birtokot is képes le­gyen magához vonni, mely eddig még a dzsentri és földmivelő elemek kezében van. Bánffy parlamentje az agrárszoci­alizmus kérdését ügyesen kihasználja, hogy a közvéleményt előkészíts : a hit- bizományok eltörlésének és az egyházi­javak elvételének eszméjére. Szakasztott mása ez az egyházpolitikai alkotásokat megelőző taktikának. Akkor szövetkezett zsidóval és protestánssal, most a szoci­alistákra hivatkozik. Az érdek a iegi- heterogénebb elemeket is egymás mellé állítja. Vásárcsarnokok. Febr. 16-ika óta vannak a forgalomnak átadva Budapest fő-és székváros vásárcsarnokjai, összesen öt. Eladható ott a táplálkozásra szolgáló bármely árucikk. Vidéken lakó termelők árucikkeinek eladásáról a halósági köz­vetítők gondoskodnak. A gyakorlati eljárás a következő : Ha valakinek eladó éielmi cikke van s ennek értékesítésére p. o- a központi vásárcsarnokot óhajtja igénybe venni, úgy az illető árut gondosan be­csomagolva ekképen címezi: „Budapest központi vásárcsarnok.“ Amint Budapestre érkezik a küldemény, a vásárcsarnok fel­ügyelősége kiadja a vasúti ériesitő levelet valamelyik hatósági közvetítőnek; ez ki­váltja az árut, kifizeti érte a fogyasztási adót a vásárcsarnok külön vámhivatalánál az.után értékesíti az árut s a befolyt el­adásiárat a felmerült költségek levonásával elszámolási jegyzék kíséretében megküdi a tulajdonosnak; fáradságáért bizonyos s. á- j zalék bizományi dijat számit fel, melyet a í fővárosi hatóság állapit meg. Mint ható- J sági közvetítő működik a központi vásár- ( csarnokban a „Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete„ is. A szövetkezet azon­ban nem pusztán a bizományi eladások lebonyolítására alakult; célja ugyanis az is, hogy a gazdákat a fővárosi élelmezés köz­vetlen ellátásának minél inkább részesévé tegye s e végből gazda tagjait időről-időre tájékoztatja a felől, hogy milyen élelmi cikkel nyerhetnek tért} — szóval a vi­dék termelését a főváros szükségleteinek figyelembevételével igyekszik irányítani. A vásárcsarnok intézmény kézzel fogható előnye, hogy a gazdák ezután fokozott mértékben vehetnek részt Budapest élelmezésének ellátásában, mint eddig elé vehettek, kirekesztvén a piacról a detáil árusítók közvetítését ; habár az utóbbi foglalkozás ezreknek adott kenyeret, a közérdek panaszaik fölött irgalmatlanul napi rendre tért .Közelebb került egymáshoz a termelő s a fogyasztó, s ez a közelség csak előnyükre válhatik. A gazdák sies- i sanek ez intézmény előnyeit kihasználni, j mert amit eddig kufárok zsebreraktak, azt most a gazda maga kapja meg. A ku­fárok pedig, ha panaszkodnak ekziszten- ciájuk halomra dőlése miatt, menjenek ka- pálni-kaszálni s fogják meg ők is az eke­szarvát ! Hírek. Pécs, 1897. március 2. A kát. kör. estélye. Pompásan sikerült a pécsi katolikus kör tegnapi tom­bola-estélye. A fényes termek szinültig megteltek közönséggel s a négyeseket száz pár táncolta. Az estély tánccal kezdődött, majd a/4l 1 óra körül a tombola-játékra került a sor. A főnyereményt, egy össze rakható hármas fali tükröt, Kain Janka kisasszony nyerte el, azonkívül volt szá­mos melléknyeremény is. A tombola vé­geztével ismét táncra perdült a fiatalság és járta vigan reggeli 5 óráig. A hölgyek díszes koszorújából a következüket je­gyeztük föl : dr. Bahuláné, dr. Wajditsné, Kindl Józsefné, Jántayné, dr. Bodóné, Cvetkovicsné, Erreth Jánosné, Jiratkóné, dr. Áronffyné,Graitsné,Notterné,dr. Friedl- né, Domjánné, Kerboltué, Farkas Irma. Sey Vilma, Laura és Nelli, Bodó Ilona, Szommer Irma, Chinorányi Iza, Eötvös Ilka, Eizer Ilka, Lechner Szilvi, Kusinsz- ky Blanka, Végh nőv., Schultz Márta, Asztalos Luiza, Ternovszky Margit, Áronffy Riza, Polgár Blanka, Putzer Margit és Sa­rolta, Buday Jolán, Varga Ilon, Luiszer Margit, Duka Szanda, Cseh Anna, De- dinszky Olga, Vasdinyei nőv.. Pritz Olga, Gilltning Józsa, Schlauch nőv., Váry Piroska, Duku Mileva, Haffner Vici, Mihál- ffy Irén, Károly Etel, Vosinszai Angi, Brei- ning Olga. — A kör ez »Ikalammal is a fesztelenség, kedélyesség otthonának bizo­nyult, hol szive szerint mulathat kiki a legkellemesebb társaságban, örvendetes is az a népszerűség, melyre a pécsi katolikus kör ily rövid idő alatt szert tett. A hatóságok kiadványai. A kul­tuszminiszterijfelkérésére a belügyminiszter leiratot intézett a törvényhatóságokhoz, hogy a hatóságok által közzétett hivatalos kiadványokat az egyetemnek s az összes jogakadémiáknak, könyvtáruk részére, ha nehézségekbe nem ütközik, egy-egy pél­dányban küldjék meg. Kinevezés. Meszlényi Gyula, szat­mári püspök, Simon János tolnamegyei erdőgondnoksági irodatisztet, heves-hid- véghi uradalmihoz erdészszé nevezte ki. Az utolsó tea-uzsona. Sok kedé­lyes órától vettünk búcsút egy hosszú évre múlt vasárnap délután, midőn a nö­zatok mellett a kettős kar éneke : -Ments meg, szabadíts meg i »Hisz oly borzasztó is az ítélő biró előtt lenni. Ó az, a kit rettegik ellenségei és rájok dörög az egek­ben, ő az Ur megítéli a föld határait. (I. Reg. 2, 10.) Megítéli a föld kerekségét igazságban és a népeket igazvolta szerint (Ps, 95, 13.) A rettentő fenségü bíró előtt ki mer megállani ? Vonulj a kősziklába és rejtezzél el a fóldüregbe az Ur félelmének színe előtt és az ő fölségének dicsősége előtt. Az ember kevély szemei megaláztat- nak és meghajtatik a férfiak nyakassága ; az Ur pedig egyedül magasztaltatik fel az napon. Mert a seregek Urának napja min­den kevély és nyakas ellen jő, és minden nagyravágyó ellen, hogy megaláztassék. (Isaias 2, 10 11, 12.) Csak az Ur adhat szabadulást, mert az ö kezében van minden hatalom. Én parancsoltam szentjeimnek és eléhittam haragomban erőseimet, kik örvendeznek dicsőségemben. Sokaság szózata ez a he­gyekén, mint a nagyszámú népeké ; kirá­lyok zajának, egybegyült nemzeteknek szózata, a seregek ura parancsot adott a harcos vitézeknek, kik messze földről jön­nek, a véghelyről az ég alatt; az Ur és * haragjának eszközei, hogy elveszítse az egész földet. Ordítsatok mert közel van az Ur napja mint a pusztítás, úgy jő az Úrtól. Azért minden kéz ellankad és min­den ember szive eleped és le lesz verve. Kinok és fájdalmak fogják el. Iszonyodva néz kiki felebarátjára, égő orcák az ő ábrázatáik. íme az Ur napja eljő kegyet­lenül, tele boszankodássa! és haraggal és busulással, hogy a földet elpusztítsa. /Isa­ias- 13, 3—9.) Ily körülmények között mily szíve­sen, készséggel könyörög, esd mindenki bocsánatért, szabadulásért, üdvözülhetésért. Az utolsó ítélet borzalmaira gondolva Verdi is csaknem a kétségbeesést tünteti fel, a mellyel eltelve kéri a szerencsétlen ember • Salve ! salve me 1« Majd mintegy növekvő reménynyel, a szabadúlás, az üdvözülés megnyerhetésének gondolatát és érzelmét nyilvánítva nyu­godtan fejeződik be a tétel. f) Reeordare. Quaerens me. Juste judex. Kettős : Schlauch Anna (sopran)Cankl Mici (alt) 9 Kegyes Jézus ne feledd el, hogy énértem lettél ember. Az nap vész­szel ne sújts engem, — 10 Fáradtál utá­nam járva, értem vittek keresztfára, nagy munkád ne veszszen kárba. — Béremet bocsásd meg, kérlek, Béremet mig ki nem mérted. A kettős zenéje nyugodt, a kérésnek, imának hü kifejezője- Csak ott válik kissé izgatott .bbá, a hol az Ítéletről van szó. F durban marad elejétől végig, lassúbb né­gyes ütemmel. E/,t követi a hetedik rész tenor so- loban, melyet Hoffer Károly éneke!: g) Ingemisco. Qui Mariam. Preces rneae. Inter oves. 12. Felsírok, mint bűnös ember. Pír­ban égek sok vétkemmel. El ne űzz kö­nyörgésemmel. — 13. Máriának megbo­csátás a lator szavára hajtál: Nékem is igy reményt adtál. 14. Imádságom érde- metlen, de te jő vagy véghetetlen : tedd, ne égjek örök tűzben. 15. Bárányidhoz végy aktodba »Mételyessel ne egy sorba állíts engem is jobbodra. — Az »Ingemisco» átmenet »es« durba az előbb alkalmazott időmérték és ütem megtartásával, A Qui Mariam dallama: cs(1l2)es(l|s'l d(i|s)c (i|*)d (i|8).es (1|w)|g Pia) g('|8)es(i|g| 3 Qui Ma n am

Next

/
Thumbnails
Contents