Pévsi Közlöny, 1898. február (6. évfolyam, 12-23. szám)

1898-02-01 / 12. szám

TI. évfolyam. Péc«, 1898. kedd, február 1. 12. Bzám. PÉCSI KÖZLÖNY POLITIKAI ÉS VEGYESTARTALMU LAP, Megjelenik minden vasárnap, kedden és csütörtökön. Előfizetési ár: Hirdetések elfogadtatnak: Előfizetések, Egész évre ... 6 frt. I Negyedévre 1 frt 50 kr. A szerkesztői és kiadóhivatalban. — Ifj. Rézbányái reklamációk, a kiadóhivatalba; kéziratok a szerkesz­Félévre . . ... 3 frt. 1 Egyes szám ára 4 kr János kereskedésében. tőséghez küldendők a lie. nyomda épületébe. A Katolikus Kör közgyűlése. Vasárnap délután 4 óra után folyt le a Pécsi Katolikus Kör évi rendes tiszt­újító közgyűlése a tagok élénk részvétele mellett. Apponyi Géza gróf, elnök, megnyitó beszédében üdvözölvén a megjelenteket, fölemlítette, hogy ö az uj helyiségben ez­úttal először elnököl személyesen a köz­gyűlésen, miután tavaly akadályozva volt az eljövetelben. És midőn most első Ízben elnököl, teszi ezt az öröm hatása alatt, mert csak 3 napja még, hogy az uj me­gyéspüspök s a kör fővédnöke elé vezet­hette a körnek küldöttségét tisztelgésre, ki kegyes volt a Kör iránti rokonszenvét, jóindulatát nyilvánitani, a mit mi csak az' zal viszonozhatunk, hogy a Kör céljainak előmozd'tására irányított törekvésünkkel, buzgóságunkkal a magas fővédnök jóindu­latára érdemesek lenni igyekszünk. (Él­jenzés.) A múlt közgyűlés jegyzőkönyvét dr. Ágh titkár olvasta föl, a jelen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére Erreth Já­nost és Sej' László kir. tanácsost jelöl­ték ki. Hanny Gábor alelnök terjesztette most elő évi jelentését, melynek beveze­tésében kiemelte, hogy két évi árvaság után, mely idő alatt a Pécsi Kát. Kór fő­védnökét is gyászolta, az isteni Gondvi- selés bölcs intézkedése az egyházmegyének apostoli lelkületű főpásztort és magas sze­mélyében e körnek fővédnököt adott. Legyen ő méltósága általunk a fiúi hódolat legőszintébb érzelmeivel üdvözölve ! Atyai szavai — melyeket a nála tisztelgő Katói. Kör tagjaihoz intézett s melyekben ama reményének adott kifejezést, hogy a Kör, felfogva misszióját a katolikus hitélet és meggyőződés fejlesztése által hivatását híven teljesitendi — legyenek mélyen bevésve mindnyájunk szivébe, hisz ő mlga bíztositott minket arról, hogy velünk érez és működésünket főpásztori jóindulatával támogatni, védeni fogja. A múlt 1897. év lefolyása alatt a kör választmánya a mai közgyűlésig össze­sen 17 ülést tartott, öttel többet mint az alapszabályok rendelik. Hogy a m. év január havában 3 vál. ülés lett tartva, ezt azon örvendetes körülmény okozta, hogy a kör uj helyiségeinek jan. 6-án történt ünnepélyes fölavatása alkalmából az uj tagok oly tömegesen jelentkeztek, miszerint azoknak fölvétele két rendk. vál. ülés megtartását tette szükségessé, mert 1897. januárban 71 uj tag vétetett fel, a februárban tartott 2 vál. ülésen pedig 55-en lettek a kör tagjaivá. Elmondja továbbá a jelentés, hogy az egyes választmányi üléseken mi történi, mi határoztatott. így pl. az april-havi ülés határozta el a tekepályának villámos vilá­gítását, a májusi ülés a parkírozott udvar­nak szintén villamos világítását. Ez utóbbi ülésen tudatta Körmendy K. v. tag, hogy az udvar parkírozásának költségeit a Kör egyik jótevője: Walter A. kanonok, ki kegyességét már többször éreztette, volt szives kifizetni. A kör jegyzőkönyvileg szavazott a kanonok urnák köszönetét. A julius havi ülés mondta ki a zár­órának pontosabb betartását. A szeptem­beri ülésen ment határozatba az őszi fel­olvasó estélyek megtartása. Az októberi ülés hozta a határozatot, hogy a kör ven­déglői helyiségét, melynek bérlete nov, 1-én lejár, a kör saját kezelésébe vegye át, illetve a helyiséget a kör bérelje ki. A novemberi ülés volt a lefolyt évi vá­lasztmányi ülések fénypontja, mert ezen ülésből üdvözölte a kör a kinevezett pécsi püspök ő méltóságát, ki ezen üdvözlésre kegyesen válaszolt is. Ügy az üdvözlő fölirat, mint ő méltóságának kegyes vá­lasza egész terjedelmében bevezettetett a kör jegyzőkönyvébe. A dee. 18-iki v. ülés állapította meg az 1898. évi költség­előirányzatot s az alapszabályok értelmé­ben a részvénykötvényekből öt darab kisorsoltatott. Ezen ülés mondta ki hatá­rozatkép, hogy a kör termei a jövőben idegen egyesület vagy társulatnak semmi­féle célra nem lesznek átengedhetők, kivé- vén a kör tagjai által kezdeményezett jótékonycélu előadásokat v. ünnepélyeket. Ezer. ülésből küldetett XIII. Leo őszentsége gyémántmiséje alkalmából üdvözlő irat a nunciushoz, ki erre köszönő iratban vála­szolt. A f. év elpjén dr. Repicli Gyula titkár hosszas betegségére való tekintettel, le­mondott titkári állásáról. IValter Antal kanonok a zongora-alap javára nagylelkűen száz forintot küldött, mit a kör hálás kö­szönettel fogadott. Dr. Igaz Béla, püspöki udvari pappá kineveztetvén, könyvtárosi állásáról leköszönt. Az 1897. év folyamán fölvétetett 163 rendes és 44 pártoló tag, elhalt 4 j (Zsinkó kanon., Kirilla Viktor, Wes/elszky i Ferenc és Novák pléb.), kilépett 8 rendes I és 8 kültag. »Végzem jelentésemet — mondá az alelnök — Schlauch bíboros szavaival, melyeket a nála tisztelgő nagyváradi Kát. Körhöz intézett: A katolikusok kezdik elfoglalni azt a helyet, mely őket számarányuk és intel­ligenciájuknál fogva megilleti. A kától, körök kiválóan a szellemi és erkölcsi erők egyesületei s céljuk : a tettre és munkára képes szellemi erők fölhaszná­lásával és a vallásosságtól áthatott erköl- csiség erejével a katolikus életet föllen- diteni, az összetartás érzését erősbiteni, a kától, szellemet folyvást ébren tartani. Legyen ez a Pécsi Kát. Körnek 1898- évre elfogadott programmja, melynek megvaló­sításához Isten sz. áldását kérem. Mihálffy Árpád igazgató jelentése következett most. Jelentette, hogy a kör­ben a szabályok megtartásáról állandóan gondoskodom és hogy a kör leltárának mai értéke 11.325 forint 28 kr. Kerbolt Ferenc pénztáros jelentése szerint az 1897 évi 4.807 frt. 79 kr. pénz­tári bevétellel szemben 4.541 frt. 38 kr. kiadás volt, pénztári maradvány tehát 266 frt 41 kr. A vagyonmérlegben fölvett 15.456 frt. 89 kr. teherrel szemben a körnek 16.209 frt. 54 kr vagyona van, igya vagyonfölös- leg 752 fit. 65 krt tesz. Az 1896. év végén 731 frt. 93 kr. vagyonhiány volt, s így a most mutatkozó vagyonfölösleg nagvon^is kedvezőnek mond­ható. E vagyon-emelkedést elősegítették adományaikkal, még pedig gróf Apponyi Géza 250 frt, Szeifric István 25 frt, Krecht Ferenc 25 frt, Prikler Károly 25 frt, Bub- reg Pálné 25 frt, összesen 350 forint. Továbbá eladott gázcsövekből befolyt 100 frt., biliárd-jövedelemből tőkésítve 340 frt., tekepálya jövedelméből 150. frt. Az uj helyiség teljes berendezése is a m. évben fejeztetvén be végleg, az előző évről e célra fönnmaradt 5.421 frt 25 kr.-nyi összegből kiadatott.- kárpitos mun­kákért 2.588 frt 01 kr., asztalosnak 1.611 frt 60 kr., biliárdért 797 frt 13 kr., teke­pályáért 1.217 frt 68 kr. Adományokkal járultak még : Bánffay Simon kir. tan. 8 db. kamat-szelvényét a körnek ajándékozta, dr. Dobszay A. két szépirodalmi közlönyt, dr. Lechner I. egy napilapot járatott a körnek. Igaz dr. könyvtáros jelenti, hogy a kör alakuló közgyűlésétől ktzdve ő lévén a könyvtáros, ezen idő alatt ha nem is rohamosan, de évről évre gyarapodott a könyvtár. így az 1897. évben is vétel ut-

Next

/
Thumbnails
Contents