Pécsi Közlöny, 1898. szeptember (6. évfolyam, 97-108. szám)

1898-09-01 / 97. szám

VI. évfolyam. Pécs, 1898. csütörtök szeptember 1. 97. szám ■ I ——Ml PÉCSI KÖZLÖNY POLITIKAI ÉS VEGYESTARTALMU LAP. Megjelenik minden vasárnap, kedden és csütörtökön. Előfizetési ár: Egész évre .... 6 írt. jí Negyedévre 1 írt 50 kr. Félévre ... . 3 frt. Egyes szám éra 4 kr Hirdetések elfogadtatnak: A szerkesztői és kiadóhivatalban. — Ifj. Rézbányái János kereskedésében. Előfizetések, reklamációk, akiadóhivatalba; kéziratok a szerkesz tőséghez küldendők a lyc. nyomda épületébe. Döntés — döntés nélkül. Hivatalosan azt konstatálják, hogy a kiegyezési tárgyalásokban meg­történt a döntés. A valóságban pedig az eredmény csak ez : Visszatérés az osztrák birodalmi gyűléshez. Azé a szó. De ha az osztrák parlament ezt a szót idejekorán nem tudná kimon­dani, akkor a magyar kormány már tudja, hogy mit fog csinálni. Mi, magyarok, egyelőre meg lehetünk elégedve ezzel az ered­ménynyel is, mert mig az osztrák kormány is elismerte, hogy az önálló rendelkezésre utaló 1898. I. te. ha­tálya meg nem dönthető, addig más­felől kormányunknak senki sem lob­banhatja többé a szemére, hogy nem béketürő s hogy előzékenységé­ben nem megy el addig a határig, a melyet a törvény még megenged. Ám kisértsék meg Ausztriában a kérdésnek alkotmányos utón való megoldását mégegyszer, ahhoz joguk van, az ellen a magyar kormánynak kifogása nem is lehet. A ,Pécsi Közlöny* tárcája. Öt nap a fővárosban. ii. Végig sétáltam az Andrássy-uton, ki egészen a városligetig. Útközben találkoztam Sulyok (Bércy) Károlylyal és feleségével, va­lamikor a péesi kir. tábla tisztviselőjével s a helybeli lapok tárcaírójával, aki most az igazságügyi minisztériumnak hivatalnoka. Persze meginterpellált a pécsi viszonyok s főleg a mostani újságírók felől. Eltereferél­tünk jó darab ideig, aztán folytattam uta­mat. A városligetbe érve, roppant ember­áradatba jutottam. Nem túlozok semmit sem, ha a városliget szent Istváunapi látogatóit nyolcvanezerre teszem. Szinte szédült a fejem ebben a mozgalmas tömegben. Mindjárt a liget elején egy hosszú szakállu, pápaszemes, mesterember formájú férfi prédikált egy állvány előtt, melyen bibliai citátumok voltak olvashatók. Az Igaz ugyan, hogy ez az ered­mény nem felel meg a várakozások­nak és sokan ezt csak a válság e 1 o- dázásának tekintik. A magyar közvélemény befejezett tények hirét várta Bécsből; döntést várt vagy jobbra, vagy balra. Ez nem követke­zett be. De szigorúan véve a dolgot, ez év végéig még négy hónapunk van s az alatt a kérdések egész komp­lexuma letárgyalható. Valószinu-e, vagy sem, hogy le fogják tárgyalni, az más kérdés. A jelek, az osztrák politikai viszonyok legkevésbbé sem biztatók. Franciaország katolikusai ezévi kongresszusukat november 27-től december 4-ig Párisban tartják s arra a rendezőt», zottság terjedelmes programmot küldött szét. Három szakosztály lesz; I. vallási ügyek, II. társadalmiak (nyolc különböző alosztál­lyal) és III. a katolikus érdekek védelme. A nyilvános közgyűlések a földrajzi társa­ság nagytermében fognak lefolyni. A záró istenitiszteletet a montmartrei nemzeti fogadalmi bazilikában (Jézus szt. szive tisztele­tére) tartják meg. A német katolikusok 45-ik nagy­gyűléséről szóló tudósítás szerkesztőnk távol - létében, annak nevére érkezvén meg, (ki viszontszolgálat fejében az itteni egyházi ügyekről küld tudósításokat a külföldre) — most már csak röviden emlékezhetünk meg ezen fontos kongresszusról. A német kato­likusok ez évben Krefeld-ben jöttek össze. A szabályszerűen bejelentett tagok száma 2700-at tett ki. Elnöknek Freyberg bárót választották meg Felső-Bajorországból, Jet- zendorfböl. A bizottságok elnökeivé: Aren- berg herceget, Rüprng münsteri kanonokot (Charitas), Custodis igazságügyi tanácsost Kölnből (egyleti ügyek,) Hitze tanárt (szo­ciális kérdés,) Grauert tanárt (iskola), Hűls- kamp prelátust (sajtó). Dittrich tanárt (tu­domány s művészet.) — Az állandó biztos Lőwenstein herceg a múlt nagygyűlés ha­tározatainak végrehajtásáról referált. A Mii- vankee-ban tartó amerikai német-katolikus kongresszust sürgönyileg üdvözölték. A katolikus munkásegy­letek fényes fölvonulást rendeztek Krefeld gazdagon díszített utcáin, az egész, Sétatéri kioszk. A város legszebb és legkellemesebb nyári helyisége. HyiWa reggel 6 órától este 10 óráig, Kitűnő reggeli, ozsonna és fekete-kávé. Tej. tejszín és aludtej. Oroszy-íéle ezukorkák, sütemények, fagylalt és jegeskávé. Littke-féle pezsgők. Hideg bufifet. ^Vlachov“ legkiválóbb gyomorerősitő. Sport-sör. Pilseni sör. Pschorr- sör. Ásványvizek poharankint. A pécsi tejcsarnok közkedveltségü pikáns sajtja a. t. söröző közönségnek ingyenesen áll rendelkezésére. Pénteken este 8-tól 10-ig Farkas Sándor zenekara játszik. ! ember rendeltetéséről, Istenről, vallásos dol- ! gokról beszélt s bőven osztogatta a jámbor j intelmeket a járó-kelőknek. Akadtak szá- 1 mosan a ficsurok és szociálista kinézésű j legények közül, akik kigunyolták, kifigu­rázták. Hanem az öreget ez semmit sem ai- terálta, csodálatosképen őrizte meg flegmáját, bár látható volt rajt a zavar, ha kiméletleneb- bül megviccelték. Ily zavarának azzal akar­tam véget vetni, hogy megkérdeztem, mi­féle hitet tanít. Elhallgattak a suhancok és lesték a választ. Az öreg felém fordul s magyarázni kezdi, hogy ő a „biblia vallá­sát“ hirdeti. Ebből nem lettem okosabb, tovább kérdeztem tehát, hogy milyen fele­kezetű. Ő azonban megint csak a „biblia“ felekezetével állott elő. Miután a hallgató- I ságtó! dijat nem szedett, tisztában voltam azzal, hogy ezt az utcai „népmisszionárius“-t valaki ide küldte s fáradságáért megfizeti, hiszen máskép nem tudna megélni; épp ) azért érdeklődtem iránta, hogy megtudjam, j kik dolgoznak a reklám ily eszközével : a ) baptisták-e, nazarénusok-e vagy kicsodák. De emberem kitért az egyenes válasznak és a „biblia“ mögé rejtőzött. Ott hagytam faképnél. Alig pár lépésnyire tőle már nem vallást kínáltak a kikiáltók, hanem „forró“ főtt kukoricát, két csövet három krajcárért ; ott a helyszínén főzték, folytonosan szedték ki a bográcsból és hányták óriási garmadákba. Egy másik lármás torok jeges limonádét kínál; ott egy zsidó a legképtelenebb meló­diákat énekeli — visszataszító arcfintoritások közben — a legújabb magyar nóták gya­nánt ; már teljesen berekedt az erőlködésbe és óbégatásba, jobbra-balra az emberek orra alá tartja a nyomtatott szöveget, hogy megvegyék ; darabja csak egy krajcár. Tovább menve töméntelen sok sütemény mellett kell elhaladnom, mindegyik darabon egy rakás légy lakmároz; az árusító oda csap feléjök, föl is röpült valamennyi, de nyomuk ott maradt apró fekete pontocskák alakjában. Ilyen pontozott állapotban kerül

Next

/
Thumbnails
Contents