Pécsi Közlöny, 1899. március (7. évfolyam, 26-37. szám)

1899-03-02 / 26. szám

lehetősége, hogy a házvezetésből oktatást lehetne nyerni, a házvezetés tanításának oly kifejlődése követte, mely gyorsabb ered­ményre vezet, mint a nő magasabb kikép­zése. Minden valószínűség szerint ez a kettő okozatában cs hatásában összefüggésben van; az a művelt nő, ki az exaktság érté­két a részletekben, mely a tanult és nem tanult munkát különbözteti meg egy­mástól, becsülni tudja. A házvezetés tanítónőinek fizetése 1200 és 2400 márka, az ezek fölött fölügyeletet gya­korló hivatalnoknők fizetése 3 és 4000 márka között váltakozik, bele nem szá­mítva az utazási költségeket. Elemi iskolai tanítónők, kiknek száma Angliában 33.021, következő fizetést húz­nak: rendes tanítónők 800— 4000 márkát, segédtanitónők 800—3000 márkát. Ugyan­ilyen az ipariskolai tanítónők fizetése. Ma­gánházakban nevelőnők teljes ellátás mellett 1000—1200 márkát és ezen fölül, ellátás nélkül 2000 márkától fölfelé; okleveles, gyakorlott óvónők (gyermekkertésznők) tel­jes ellátással 800—1600, anélkül 1400—2000 márkát kapnak; ugyanezek nyilvános isko­lákban gyarmatbirtokokon 3000—5000márka fizetést élveznek. Meglepő nagy a száma és nem ke- vésbbé meglepő a módja a nők állami al­kalmazásának Nagy- Brittaniában. Mint kormánybiztosok szerepelnek a középiskolák részére kirendelt kir. bizott­ságokban ; a munka ankétnél mint segéd­biztosok ; úgyszintén a visszaeső bűnösök bizottságánál, a szegény iskolások-, javitó- iskolai és ipariskolai bizottságoknál. A szegények felügyelőjeként 12 év óta egy hölgy működik fölebbvalóinak teljes megelégedésére. Évi 8000 márka fizetést élvez, a naponkinti 20 márka utazási költség mellett. 1898-ban még egy második ily fe­lügyelőnőt is neveztek ki. Nőket alkalmaznak a menedékhelyek gondnokságainak tagjául, továbbá segédtan- felügyelőkul évi 3000—6000 márka fizetés­sel és utazási költséggel; mint főzőiskolák felügyelői évi 50C0 márkát, kézimunka is­kolák elöljáróiként 6000 márkát, mint segéd­könyvtárosok 3000—4000 márkát kapnak. A közoktatási departement egy a személyi ügyek elintézésére szolgáló hivatalnoki állá sát, melyet 1898 április 1-éig férfiú látott el, ettől az időtől kezdve nővel töltötték be. Tevékeny és érdemdús működést fejtenek ki a nők Angliában mint gyári felügyelők, mely állásban 4000—6000 márka fizetést élveznek. A fogházakban 540 nő-hivatalnok van alkalmazásban s 900—1000, mint fe­lügyelők 1000-től fölfelé és mint segédigaz­gatók 5000 márka évi dijat kapnak. A kereskedelmi minisztériumban a te­kintélyesebb állások egyikét már 1870 óta nő foglalja el 8000 márka járandósággal. (Folyt, köv.) — A kormány bemutatkozása. Tegnap mutatkozott be a Széli kormány az országgyűlés mindkét hazában. Széli minisz­terelnök programm-beszédéből mutatóul ide igtatunk egy kis részletet: Én úgy fogok kormányozni, minden intézményt u°y logok igyekezni vezetni, és a törvényeket úgy fogom végrehajtani, hogy minden nemzetiségi különbség, minden 2. __________ „ PÉCSI KÖZLÖNY0 vallásfelekezeti és osztálykülömbség nélkül egyenlő mértékkel mérjünk mindenkinek. A mi ebben az én vezércstllagom ,az igen egyszerű: törvény, jog és igazság 1 Az egyházi ügyekről igy szólt: A kormány feladatának tartja, min­denekelőtt az állam és egyház jogainak és a megalkotott intézmények épségben tartása melleit megóvását a felekezeti békének és a jó viszonynak állam es egyházak között. A kormány a legnagyobb érdeklődéssel kiséri a katolikus autonómia ügyét és örülni fog és reméli is, hogy e kérdés szerencsés megoldást nyer, természetszerűleg oly el­veknek épségben tartása mellett, a mely elvek, meg vagyok győződve, az illetők részéről is folyton szem előtt fognak tar­tatni és ezen jogok a felség legfőbb kegyúri joga, az államnak szuverénitásábó! folyó jog és a katolikus egyház hierarchikus szervezete. Mi reméljük, hogy ezeknek szemmel tartása mellett közmegnyugvásra sikerülni fog a katolikus autonómiai kongresszusnak a maga nemes feladatát megoldani. Valamint remél­jük azt is, hogy a tárgyalás alatti kongrua kérdéseinek rendezése sikerrel fog foganatba vétetni. H 1 R E K. Pécs, 1890 március 2. Bodonyi plébános. A nyugalomba vonulás folytán megüresedett bodenyí plé­bániára a kegyur dr. Vörös Nándor kar­káplánt mutatta be, kit a megyéspüspök plébánossá ki is nevezett Gyümöicsészeti tanfolyam lel készeknek. A földmiveksügyi miniszter Budapesten (a m. kir kertészeti tanintézet ben) folyó évi március hó 19-től 24 ig gyüiuölcsészeti tanfolyamot rendeztek Célja ezen tanfolyamnak : a) hogy a fiatalabb és a fatenyésztés iránt érdeklődő lelkészekben a gyümölcstenyésztés iránti érdeklődés fel költessék és azok abban szakszerű kiké- peztetést nyerjenek ; b) hogy a lelkészek a fatenyésztésnek, nemesítésnek föltételeit, módját és természetes követelményeit meg­ismerve és megkedvelve, e hasznos és neme­sitő foglalkozásnak az életben művelőivé, tanitó mestereivé és buzgó terjesztőivé vál­janak. A tanfolyamra 12 lelkész fog az ál­lam költségére fölvétetni, a kik egyenként 16 frt. utiátaiányban és napi 3 frt, ellátási díjban részesülnek. Azon lelkészek tehát, kik ezen tanfolyamban résztvenni óhajta­nak, 50 kros bélyeggel fölszerelt kérvényei­ket, a melyekben életkoruk, nyelvismeretük, valamint azon körülmény is, hogy vidékük a gyümölcstermelésre kedvező-e, fölemlí­tendő, a folyó évi március hó 6-ig bezáró­lag közvetlenül a miniszterhez terjesz.-zék föl. A tanfolyamra a lelkészeken kívül csak 3—4 földbirtokost és gazdatisztet vesznek föl, akik azonban állami ellátásban nem részesülnek. — Két megjegyzést akarunk itt tenni. Az első az, hogy a főidői minisz tér úgy látszik az 50 kros kérvényi bélye gekből akarja a tanfolyam költségeit fedezni, a második az, hogy a miniszteri elhatáro­zást csak febr. 25-én publikálták s nekünk pl. márc. 1-én került kezünkbe, a terminus tehát márc. 6 ig nagyon rövid. Nagyobb terminust kérünk és kisebb — vagy semílyen bélyeget, ha már közügy előmozdításáról van szó 1 Bizottsági tagok választása A város hétfői közgyűléséről hozott tudósítá­sunkban megemlítettük, hogy március 19-én lesz a választás ama törvényhatósági bizott­sági helyekre, melyeknek megbízatása lejár A kilépő biz. tagok a következők: Az 1 só kerületben: Gőbel Kálmán, Horváth Géza, Jobst László, Ott Márton, Schmelcer Ferenc. A 2-ik kerületből • Bodó Aladár, Bolgár Kálmán, Perls Ármin, Ráth Mátyás, Schneider István, Szeifritz Antal, Záray Károly. A 3-ik kerületből: Dragonescu Döme, Hille­1899. március 2. brand Mátyás,Krausze Ignác, Kelemen Mihály, Krasznay Miklós, Nemes Vilmos, Salamon József, Szeredy József, Troli Ferenc. A 4-ik kerületből: Kis József, Pleininger Ferenc, Ruepprecht Nándor, Tiefenbacher Nándor, Az 5 ik kerületből. Graumann János, Milté- nyi Miklós, Végh András, Vidákovies György. Hirtelen baj. Az elhunyt Csézik József lancsuki plébánosról Írja tudósítónk, hogy életének utolsó napján febr. 26-án még egészen friss egészségben volt, elvé­gezte funkcióit, délután a nála levő ven­dégekkel szórakozott s reggelre már nem volt az élők közt. Holtan találták ágyában. Az aggkorral járni szoxott sziveimeszese- dés okozta hirtelen halálát. Március 1-én helyezték impozáns részvét mellett örök nyugalomra. Piszácsics Ferenc kiskőszegi plébános régi szívbajától gyötörtetve, mely utóbbi időben mind erősebben lép föl nála, márc. 1-én, éppen nagy mise alatt, a „Pater noster“ éneklése közben hátra esett és percekig eszméletlen maradt. A bor az oltárteritőre ömlött, az ostyát a plébános később, mi­dőn magához tért, a szentségtartóba tette. üj rakodó állomás. Régi óhajuk volt már a vásárosdombóiaknak a Budapest- pécsi vonalon egy kis megállóhely. Az orruk előtt robognak el a vonatok s mégis ha vásárosdombói ember valahova utazni akar, óraszámra kell előbb kocsiznia, mig állo­mást ér, hol fölülhet a gőzparipára. Szerény az óhajtása, csak egy kis megállóhely — s íme az óhaj sokkal vérmesebbenkészül teljese­désbe menni, mert nemcsak egyszerű megálló­helyről van szó, hanem két vágányu rakodó állomásról. Ebben nagy érdeme van V.-Dombó község értelmi vezetőségének és Weisz Ödön herceguradalmi bérlőnek. Febr. 25 ér. P a á 1 József hercegi inspektor gyűlést tartott ez ügyben a községháznál. Ott előadta, hogy Esterházy herceg hajlandó V.-Dombón ra­kodó állomás létesítéséhez hozzájárulni, ha annak költségei viselésében saját anyagi érdekükben a község és az érdekeitek reszt vesznek. A herceg kész is a rakódó állomás létesítésére szükséges 9000 frtot a M. Á. V. üzletvezetőségénéi lefizetni, ha az érdekelték kötelezik magu­kat ez összegnek 20 év alatti törlesztésére. Weisz Ödön bérlő rögtön elvállalta 5000 frtnak a bérletre lekötve 20 év alatti le­fizetését, V.-Dombó község ugyancsak 20 even át évi 50 firttal, Késmárky József plé­bános évi 20 írttal, Farkas Ignác kántor- tanitó évi 10 frttal, Ihrig Vilmos körjegyző évi 5 frttal járultak azonnal a terhek vise­léséhez Az ajánlat így tehát 7000 frtnak felel meg, a hátralevő 2000 frt törlesztésére határozatba ment, hogy ez iránt a körül­fekvő birtokosokat és községeket fogják megkeresni. Kinevezés. Dr. Fejérváry Imre báró főispán a dr. Serly Sándor, mohácsi járás- orvos nyugdíjaztatása folytán megüresedett járásorvosi állásra Leowy Jakab dr. tb. járásorvost nevezte ki. AzOrszágo központi hitelszövet­kezet működését Budapesten IV. kér. Káplány u, 9. sz. a.helyiségeiben megkezdte. Az állam támogatása mellett létesült és annak állandó ellenőrzése alatt álló orszá gos központi hitelszövetkezetnek az lé­vén -a célja, hogy a szövetkezeti ügynek, különösen pedig az idézett törvény alapján létesült vagy átalakult és az országos köz­ponti hitelszövetkezet kötelékébe belépő szövetkezetek ügyeit előmozdítsa és az utóbbi szövetkezetek jogos hiteligényeit kielégítse, azokat gazdasági vagy ipari beru­házásaikban, beszerzéseikben és vállal­kozásaikban segítse : az Országos központi hitelszövetkezet ennek megfelelőleg működé­sét fokozatosan a szövetkezeti ügy minden ágára és pedig úgy a szorosan vett gazda­sági és ipari hitelszövetkezetekre, mint az azokkal párhuzamosan vagy külön nyers­

Next

/
Thumbnails
Contents