Pécsi Közlöny, 1899. április (7. évfolyam, 38-49. szám)

1899-04-02 / 38. szám

V1L évfolyam. Pécs, 1899. vasárnap április 3. 38. szám. PÉCSI EOZLONY POLITIKAI ÉS VEGYESTARTALM(J LAP. Megjelenik minden vasárnap, kedden és csütörtökön. Egész évre Félévre . . Előfizetési ár: Hirdetések elfogadtatnak: Előfizetések, Negyedévre 1 írt. 50 kr. ^ szerkesztői és kiadóhivatalban és ifj. Rézbányay reklamációk, a kiadóhivatalba ; kéziratok a szerkesz­. 6 frt. . 3 frt. Egyes szám ára 4 kr. János kereskedésében. tőséghez küldendők a lyc. nyomda épületébe. Föltámadt! (K-s J.) Ezen örvendetes szót visszhangozza a szivek dobbanása, erre felel mosolyogva a husvét hajna­lának rózsapirja s minden, ami a természetben él, mozog, egy szent titok ünnepélyes varázsa alatt áll; a tavasz zsengéi egymásnak ábrándos suttogással adják át e titkot: Föl­támadt Krisztus e napon ! És ez az öröm indokolt, mert ezen titok biztos záloga a mi halhatatlanságunknak, jövendő föltámadasunknak, de egy­szersmind ebben látjuk az igazság fényes diadalát is. Üldözték, rágalmazták, gyaláz- ták, kínozták, keresztrefeszitették az Ur Jézust az igazság hirdetéséért, mert a sötétséghez szokott szemök nem birta ki az igazság napjának ragyogását, a fényt tehát elhomá­lyosítani, a világosságot kioltani volt vak gyűlöletük föladata. De nem számoltak azzal, hogy az örök igaz­ság világát kioltani nem lehet, hogy annak elő kell törni, bármily sürü felhő takarja is el az emberek tekin­tete elöl! Eltemették, sírjára követ henge- ritettek s azt gondolták, hogy ezen ténynyel az Ur Jézus fölött egészen napirendre térhetnek, vele leszámol­tak. A gyanú és gyűlölet még kato­nákat is állított oda őrizetül. S ime harmadnap hajnalán fölpattan a sirra hengeritett kő s dicsőségesen lép ki sírjából az a meggyalázott, megve­tett és halálra kinzott Üdvözítő, az igazság valódi eszménye, rémületére a farizeusoknak, írástudóknak s örök kudarcára a pokolnak, a sátánnak s minden követőinek ! És ez a föltámadás nem volt az utolsó, számtalanszor megújult az egyház életében, mely nem egyéb, mint az Ur Jézus életének folytatása. Az ellenségek ugyanazok, csak a nevök más; minden században meg­volt Herodese, aki kigunyolta, Pilá­tusa, aki elitélte, bakói akik kínoz­ták és keresztrefeszitették, meg volt Longinusa, aki úgy vélte, hogy az utolsó döfést adta neki! Kárörvendő arccal néztek sírjába s követ henge­h itettek rá, de a sírból mindig dicsőbb ífényben jött elő az egyház!! Megtámadták testét és lelkét; [szervezetét, hit- és erkölcstanát. Az egyiket pallossal, vérrel, máglyával s a kínok válogatott nemeivel ; a lelket pedig szakadársággal, eretnek­séggel, botrányokkal s a bölcsészet tévedéseivel. Az egyház pedig a hosszas szenvedések, kinok után ki- [jött sírjából, föltámadt. Midőn ma az én lelkem orvén- idéz a napon, melyet az Ur szerzett, visszatekint a múltba, a föltámadá- |sok ragyogó jelenségeire, melyeket ; eltipratás és fájdalom előzött meg. iA történelmet tanulmányozom, az j isteni Gondviselést, mely annyiszor részesítette a föltámadás diadalában az ő egyházát. Háromszáz évig folyik a vér, i mert Jézus akarja elfoglalni Jupiter 1 trónját, mert a gőgösség helyébe | alázat, a szenvedélyek helyébe ön- ! megtagadás akar jönni, a szeretet ! föloldja a rabszolga bilincseit s az [önzést száműzni akarja az emberek | közöl! Az ördög óriási harcot viv Krisztus egyházával; a főbb színte­rek : Róma, Nikomedia, Lugdunum, Alexandria, Karthago. Fölcsapott a láng, villogott a pallos, vérbe foj­tották a hivő keresztény sóhaját, a börtönök megteltek áldozatokkal, s már a bakók kifáradtak a gyilkolás­ban, de a kiontott vér uj hősöket teremtett uj gyötrelmekre, mig Nagy Konstantinnak föltűnt a fényes jel, a szent kereszt jele! Erre az egyház kilép a föld alól, a katakombák töm­kelegéből s újra élt, szabadon léleg­zett. Föltámadt. Az egyház alig pihente ki az üldözés fáradalmait, keserveit, szelle­mét, lelkét támadta meg az arianiz­mus annyira, hogy majd az egész keresztényvilág magát arianusnak vélte. A niceai zsinat a vértanú püspökök díszes kollégiuma lelkese­detten hirdette Jézus istenségét és annak az Atyával egylényegüségét. Az egyház kivetette magából a lelki mételyezőt Áriust, ki a zsinat után tizenegy évre undok halállal múlt ki. Halála óriási módon megcsökken­tette követőinek számát. Az egyház pedig lézus istenségének fényében ragyogva fölkelt a sírból, dicsősége­sen föltámadt. Egyik tévely szüli a másikat, alig győzte le az egyház az arianiz­must, jött Macedonius, ki a Szent­lélek istenségét tagadta ; Apollináris, ki Plátó bölcseleté szerint az embert három részié osztotta ; Nesztor, ki szűz Máriának isten-anyaságát ta­gadta és Krisztusban két természetet és két akaratot különböztet meg egy személyben, Eutiches pedig ezzel ellenkezőleg Krisztusban egy termé­szetet ismert el. Az egyház tehát sok sebből vérzett, s isteni eredetére vall, hogy a vérvesztés folytán meg nem halt; a Szentlélek Ur Isten azon­ban, ki láthatatlanul kormányozza, meggyógyította isteni erejével, a zsi­natok határozatai, mint az ő sugal­latai uj életre keltették az egyházat. Ebből a sírból is dicsőségesen föl­támadt ! Majd jön a pelagianizmus, az­után a két legveszélyesebb : a moha­medánizmus és a görög szakadás! Őrjöngött a fanatizmus, a hatalmi érdeknek alárendelték az egyház sar­kalatos igazságait, jogtalanság, erő­szak, vérfürdők jelzik e szomorú kor­szakot. A félhold és a kereszt, az ámítás és igazság küzdött egymással. De győzött a kereszt és a rajta el­vérzett igazság : Krisztus ! Föltámadt! Az egyház ma is él, megtisztulva a szenvedés tisztitó tüzétől! A moha­medánizmus pedig élőhalott, és a görög szakadárság ismét — bom­lásnak indul! Agitatur semper, demergttur nunquam; mindig hányattatik és sohasem merül el ! Élete kiolthatatlan. Egymásután ütik rajta a halálos se­beket, egy láthatatlan kéz mindig begyógyítja. Megkötik kezeit, lábait, megzsibbasztják tetterejét, s a tétlen­ség sírjába fektetik, de ő mindig ki­kel abból a sírból s tevékenysége annál hathatósabb, minél tovább volt kénytelen megkötözött kezekkel nézni a pogány-keresztények átkos munkád ! A protestantizmus ! Luther; Kál­POTAY MÁTYÁSA PÉCSI pcNS^rZABÓJA’ \J I I Ifi 11 I I fl l Pécsett, Király-utca 1 szám III. emelet, készit reverendákat és egyéb ruhákat es -vilag-i urak részére. WGBl' Kéri a m. t. megrendelő közönség szives pártfogását.

Next

/
Thumbnails
Contents