Pécsi Közlöny, 1899. május (7. évfolyam, 50-59. szám)

1899-05-03 / 50. szám

2 PÉCSI KÖZLÖNY“ 1899. május 3. és kötelességek, természettani tárgyak, gaz­daságtan) nem tanulhatják, s ezen hiány­nyal az elemi népiskolai oktatás törvény­szerű föladatát megoldani nem képes. Ugyancsak az 1897—98. tanévről egy­­hegyüjtött adatokból meríti a miniszter ama meggyőződését, hogy a 16.769 népiskola közül csak 13.880 mellett volt ismétlő­iskola, tehát a népiskolák 17 százaléká­ban nem tettek eleget a törvény rendelke­zésének. Ebből a szempontból leglöltünőbb a hiány a községi iskoláknál, mert 1775 ilyen iskola közül esupán 575 né!, továbbá a felekezeti iskoláknál, mert ezeknél meg 13.361 ilyen iskola közül csak 10.779-nél volt ismétlőiskolai tanfolyam. Ezek alapján fölhívja a miniszter a közigazgatási bizottságokat, hogy a népis­kolai 5. és 6. osztályoknak, valamint álta­lános vagy gazdasági ismétlő-iskolának föl­állítását minden jellegű iskoláknál szorgal­mazzák. A mulasztást elkövető iskolák ta-1 nitóival szemben, ha felekezetiek, az illető egyházi főhatósághoz, s ha állami-, községi-, magán- vagy társulati iskolák, akkor a miniszterhez tegyenek jelentést. Ha az illető tanítók mulasztásukat igazolni nem tudnák (p. o. az iskola fokozatos fejlesztése lehet az oka némely iskola csonka voltának), akkor főihatalmazza a miniszter a közigazga­tási bizoftságot a mulasztás megtorlására, i Az egyházi főhatóságokat pedig kéri a miniszter, hogy a jelzett törvényellenes állapotokat saját hatáskörükben szüntessék meg. Az orvoslás határidejéül az 1899/1900 tanév elejét tűzi ki. A kir. tanfelügyelőségeknek szigorú mi­heztartás és a szükséges erélyes intézkedé­sek megtétele végett küldi le a miniszter a j rendeletet. A tanfelügyelő tartozik minden tanítót figyelmeztetni, hogy mulasztás ese­tén fegyelmi vizsgálat utján fogják köte­lességre szorítani. Itt fölemlíti a miniszter, hogy az állami iskolák sem különbek a többinél, mert 1403 állami iskola közül 427 egytanitós osztatlan és 122 többtanitós osztott állami iskolában, összesen tehát 549 iskolában nincs szervezve az V—VI. osz­tály. E hiányok pótlásáról a tanfelügyelők a jelen iskolaév végig tartoznak jelentést tenni. j Keresztény májusi elmél­kedés. Az Istent káromló és Istent ta­gadó szociálisták maszlagos beszédei és iratai megmételyezik a munkások lelkületét, kiölik belőle a tiszteletet minden tekintély iránt és csak a durva szenvedélyeket keltik föl s tartják izgalomban. És a munkások közül sokat magával ragad ez a vad ár, hisznek a bujtogatónak s félrevezettetik ma­gukat a legvakmerőbb hazugságok­kal, a legképtelenebb agyrémek által. Mennyire máskép hangzik egy keresztény szellemű májusi elme­futtatás, a melyet az alábbiakban figyelmébe ajánlunk minden keresz­tény munkásnak, aki Istennel még teljesen meg nem hasonlott. A pogányvilág vitézségért és tudásért adott babért, a keresztény­ség a munkáért is koszorút fűz hom­lokunkra. Május elseje a munkások ünnepe. A zöld füszálok, a sokszínű vi­rágok pompája, az üde lombok, a májusnak kedves zsengéi, mik egye­bek, mint a nyíló tavasznak titkaiból eredt művek; alkotásai és munkái az első munkásnak, a Teremtőnek. Es midőn a természet munkái­val magát uj szépségben mutatja és dicsőíti : a munkások is ünnepet ül­nek, mert előttük a természet ura mint példaadó jelenik meg és ők mintegy Ígérik, hogy utánozni fog­ják őt: termelni, alkotni, dolgozni fognak. Munka és tevékenység lesz az év és az élet. Nemesebb, magasztosabb, hogy úgy mondjuk, isteniebb nincs a mun­kánál. Munkára születtünk, ez rendel­tetésünk, ez célunk és dicsőségünk is. A munkásnak vágyai legyenek oly szépek, mint a májusi virágok; szándékai tiszták mint a tavasznak derűs napjai; munkái termékenyek, mint a kikeletnek mezői. Vidámság és kedv fűszerezze munkáját. Összetartás, összhangzat űzzön tőle el minden hiúságot, kap­zsiságot. Munkás társai legyenek mindenei. Mihelyt a munkások mások ál­tal akarnának boldogulni; mihelyt nem önmaguknál keresnék gyarapo­dásukat: azonnal elvesztenék önma­gukban az önérzetet, és a társada­lom előtt a tekintetet, Az igazi mun­kás csak munkája után akar élni. Ha csak krajcárokat rak is na­ponként félre, a szorgalom embere nagyot művelhet. Kegyekre nem szorul. Ha még keresztényies nevelés lesz alapja a munkás gondolkozásá­nak és erkölcseinek, a munkás-osz­tály megelégedett és erős lesz. Az evangéliumi munkaadó azt jelenti ki, hogy munkásával megfogja osztani mindenét. „Eredj jó munkás, jó szolga, menj be Uradnak örömébe.“ Az ügyes, képzett és lelkiisme­retes munkás teszi virágzóvá a gyárt. Gépeiben senki sem bizhatik munkás nélkül. Igaz, gépekkel dolgozik a nagy ipar, de ki készíti, szereli föl a gé­peket ? Ki vezeti a gépeket ? Ember kezdi, ember végzi a munkát min­denütt. A büszke tőkepénzes gyáros mindig függni fog a munkásoktól. Emberi kezekre szorul. És az emberi szellem mindig ve­zér fog maradni, bármilyen gépeket találjanak is föl. Elismerés tehát jutalma a mun­kásnak. Keresve, nem keresve megjő a boldogító öntudat és győzelem. HÍREK. Pécs, 1899. május 3 Május elseje. A volt kormánytól el­­térőleg Széli miniszterelnök megengedte a szociáldemokratáknak a tüntető fölvonulást május elsején, de a beállott hideg szél vétót mondott druszájának s a sétálgatasban kékre fagyott elvtársakban lehütötte a pezsgő A miniszter kezébe fogja a levelet és felhangon olvassa : „Fenséges és legkegyel­mesebb Herceg ur! Mynheer van der Brüg­gen hollandi követ- és helytartó kezei hoz­zám juttatták fenséged nagybecsű sorait. Nem kíméltem időt, munkát és fáradságot, de kötelességet sem, csakhogy nagyérdemű megrendelésében megelégedésére eljárhassak, de sajnos egész Indiában nem voltam ké­pes a nagy állományt összehozni. Kilenc­­száznyolcvan bárom darabot tudtam csak beszerezni Fenséged becses számlájára, s ugyanezeket f. hó 20-án négy fehérhajóra beosztva rendeltetési hely ökre indítottam. Hiány nélküli megérkezésről a követ ur sza­vatol, az összeget pedig, mely tizenkétezer nyolcszáz huszonhat ezüst tallért tesz, hollandi váltók utján szíveskedjék kezem­hez juttatni, miket ezennel Fenséged rendel­kezésére bocsátók, ide csatolva egyszersmind becses megrendelő levelét. A hiányzó 19 drbot egyelőre sem Indiában, se a Borneon s a Szumatrán nem voltam képes előterem­teni. További becses megrendelését várva stb. maradtam Petrus van Zwisel. Bataviá­­ban. A miniszter összecsapta kezeit — s szinte megfeledkezve a köteles tiszleletfől, föl alá kezdett a szobában tutkározni. Majd kezébe kapja a megrendelő levelet — a herceg keze írását s figyelmesen olvassa. A levélben csakugyan 1002 majom olvasható, figyelmes betüzés után azonban a két zérus­ban bizonyára az »oder“ (vagy) német szó hanyag rövidítése volt fölismerhető „Valóság gal, kiált föl a miniszter, az „od“. szót én magam is két zérusnak nézem! Szarvas hiba volta számokat betűkkel is ki nem Írni!“ — A majmok már meg vannak véve, sőt jönnek! Óh csak fulladnának inkább a ten­gerbe ! kiált a herceg. Mit csinálok én 983 drab bestiával! Miniszter segítsen gondol­kozni ! Ha kisegít a szégyenből és hínárból a három Szent király-rend nagykeresztjét s bárói rangot kap tőlem ! A miniszter gon dolkodási időt kért és eltávozott, a herceg pedig belebetegedett a nyomasztó gondba. Másnap azonban a helyzet meglehetősen kiderült. A miniszternek nagyszerű mentő gondolata támadt. Tudja mit fenség! szólt másnap a herceghez, a majmokat szépen el fogjuk osztani s ajándékba küldözgetni a külömböző udvarokhoz. Minő nagy lesz a meglepetés ! Úgy is lett. A császár, nyom­ban házat építtetett majmai számára Schőn­­brunnban és a jó bécsiek csak úgy tolong­tak az érdekes látványosságra. És alig volt kisebb fejedelmi udvar, mely magának ha­sonló, habár nem is oly nagyméretű luxust meg nem engedett volna. A majmok csak­hamar elfogytak s az ajándékok, mik viszon­záskép Eichoffba érkeztek, gazdagon kár­pótolták a herceget roppant kiadásáért. A dolognak azonban még két neveze­tes következménye is lön. A miniszter meg­kapta a nagykeresztet a bárói ranggal, a hercegnőnek pedig egyelőre minden kedve elment a menazseriától. Szóval a rang, a külömböző nagyságú keresztek és csillagok igen sokféle módon érdemelhetők meg. Ez a tanulság megmarad azon esetben is, ha a krónikairó netalán füllentett volna is. Mflller Lajos.

Next

/
Thumbnails
Contents