Pécsi Közlöny, 1899. május (7. évfolyam, 50-59. szám)

1899-05-03 / 50. szám

IB99. május 3. .PÉCSI KÖZLÖNY“ vért. A tüntetésből igy nem lett semmi. Már a kora reggeli órákban a 8 ik honvéd­huszár ezred lovascsapatai cirkáltak a város utcáin, hogy az esetleges tömörüléseket szétoszlassák; később ez az óvóintézkedés is fölöslegessé vált, mert a metsző szélnek fogai mindegyre nőttek s a didergő szoci­­álisták okosabbnak találták, ha otthon csön­desen meghúzódnak. Délután a vállalko­­zóbbak kimentek az üszögi erdőbe, a honnan este 6 óra körül tértek vissza lovasrendőröktől kisérve, kifogástalan rend­ben, a közcsend háboritása nélkül. A szo­­eiálisztikus mozgalom terjedését csupán azon körülmény mutatta, hogy az idén már kevés kivétellel csaknem valamennyi helybeli műhely munkásai szüneteltek e napon. Az összes nyomdákban egyetlen betűszedő sem dolgozott, minek következ­tében a lapok meg nem jelenhettek. A P. N. csak ma, szerdán jelent meg s tegnapi számunkat nem adhattuk ki mi sem, miután hétfőn nem szedtek ki kéziratot, kedden félnapon pedig nem győzte az apparátus a munkát. Ily viszonyok közt kénytelenek vagyunk lapunkat e héten szerdán és szombaton megjelentetni. A szociálisták akciója ezúttal a gyár utcai egyleti helyi­ségben tartott fölolvasásra és mulatságra szorítkozott. D e. 9 órakor Schmira Ká­roly kőműves, szociálista vezér olvasott föl május elsejéről Az üszöghi kirándulás rendzavarás nélkül ment végbe. Fagy. Május 2-án szomorú napra virradtak a Hegyháton, mert — mint la­punknak Magyar-Székről írják — erős dér, sőt jeges fagy a gyümölcsben és kerti ve­­teményekben tetemes kárt okozott ; úgy szintén azon rozsokban is, melyek már ka­lászt hánytak. A király Budapesten. Ö Felsége május hó 4-én csütörtökön, 8-án hétfőn és 15-én hétfőn Budapesten legfelső kihall­gatást fog adni. Előjegyzések a kabineti irodában (budai kir. várlak) eszközöltetnek, délelőtt 9 órától 2 óráig. A király vasárnap reggel 5 óra 40 perckor érkezett külön udvari vonaton Budapestre. Reggel 8 órakor csöndes szent misét hallgatott, aztán a délelőttöt lakosz­tályában töltötte Ferenc Ferdinand trónörö kös társaságában. Bérmálás. A megyés püspök ur ő méltósága a völgységi kerületben e hétre megállapított bérmálási sorrendet, a helyi viszonyokra való tekintettel, némiké­­pen megváltoztatni rendelte. Hőgyészen ugyanis, a heti vásár miatt, nem május 5-én, hanem 6-án lesz az uj sorrend szerint a bérmálás, Diós-Berényben pedig, hová a szakadáthiak is átmennek, május 5-én. Szombaton Lengyel községben volt bérmálás, hová a püspök Nádasdról 8 óra­kor érkezett s közel 300-at bérmált meg. Utána az iskolát látogatta meg és a föl­mutatott siker fölött teljes elismerését nyil­vánította. Általában a Lengyelen tapasztalt rend látható megelégedéssel töltötte el a főpásztort, ki ebédre Nádasdra tért vissza. A Pécsi Katolikus Kör f. évi május hó 14 én fővárosi művészek és a Pécsi Dalárda közreműködésével a Szent- Virce-Egylet és a népkonyha javára hang­­versmyt rendez a saját helyiségében. A hangverseny műsora a következő : 1. Ünnepi dal Huber Károlytól. Énekli a Pécsi Dalárda. — 2. Liszt : Zongora hangverseny (a-dur), két zongorán előadják Hiermayer Sarolta és S z e n d y Árpád, az orsz. zeneakadémia tanára. — 3. Faust-Fantasie Sarasate Pabló­­tól. Hegedűn játszsza O pr i S’ Valeria. —4. a) Variations serieuses Mendelssohntól, b) Magyar rhapsodia Szendy Árpádtól. Zongorán előadja Szendy Árpád. 5. Magyar műdal Gaál Ferenctől, Énekli a Pécsi Dalárda. — Helyárak : I—II. sor 3 forint, III—VIII. sor 2 frt, IX—XIII. sor 1 frt. állóhely 60 kr. diákjegy 30 kr. — Kezdete este 8 órakor. Jegyek előre válthatók Dómján I. könyv­­kereskedésében. Felülfizetéseket a jótékony­cél érdekében köszönettel fogad és hirlapi­­lag nyugtáz a rendezőség. Flórián napja. Csütörtökön, május hó 4 én lesz szent Flórián, a kéménysep­rők és tűzoltók védőszentjének névünnep«, amely egyúttal Pécs sz. kir. város fogadott ünnepe. Reggel ünnepélyes körmenet fog a szt. Flórián-szoborhoz vonulni. E papot a va'.póiak, mint nekünk ír­ják, különös buzgósággal ünnepelik meg. i A körmenet r, 8 órakor indul a közadako­zásból emelt művészi kivitelű Flórián-szo­borhoz, hol az idén ft. J ó z i c s admi­nisztrátor mondja a szt. beszédet. A kör­menetben a tűzoltók zenekara és egész fölszerelésük vesz részt. Utána szt. mise van a plébániatemplomban. Istentisztelet után díszgyülés az egyleti szertár tanácsko­zási termében. Délután népünnep a Dráva partján, a melyhez Normann Rezső gróf, az egylet fővédnök^, nyolc bárányt utalványozott. Az egylet lelke Fichtner Leo főparancsnok, ki a diszgyülést vezetni fogja. Májusi ájtatossagok. Az év leg­szebb, legpoetikusabb hónapjába léptünk. A tavasz teljes pompája gyönyörrel tölti el a szivet, lelket. A vallásos áhitat Mária hó­napjának nevezte el ezt az időszakot s az egyház szintén Mária tiszteletére szenteli s a templomokban naponta Mária ájtatosságot tart. Vasárnap este volt az első ilyen ájta­­tosság a helybeli templomokban. Az apá­cáknál Bitter Illés tanár vezetese alatt a főgimnáziumi énekkar énekelt, Ter­­n o v s z k y Margit k. a. pedig Marchesi „Ave Mária“ -ját és Szuly Aladár Mül­­lernek „Ave verum “-ját adta elő. A püspök Kakasdon. Kedves meg­lepetésben részesítette május 1-én H ety ey Sámuel megyés püspök a kakasdiakat. Szentségimádás volt ugyanis e napon náluk s ő méltósága Nádasdról reggel Kakasdra hajtatott a nélkül, hogy előzetesen valaki­nek csak sejtelme is lett volna mondott községban a dologról. A püspök meg­hallgatta a kakasdi templomban W e i s z János nagymányoki esperes szt. beszédét, azután maga mondott énekes szent misét a hívek nagy épülésere. A plébános és hivei örömét el lehet képzelni, kik előtt fe­ledhetetlen marad e nap emléke. Előléptetések a közös hadse­regnél. A múlt számunkban közlőiteken kívül még a következő előléptetésekről ad­hatunk hirt: Kineveztettek május 1-vel másod osztályú századosokká G r ő g e r Ferenc főhadnagy a zombori 23-ik gyalog­ezrednél a pécsi 52-ik gy. e.-hez; Dan­zer Miksa a prágai 28-ik gy. e.-né! a I Í. pécsi 52-ik gy. ezredhez; Richter Ru. dolf a prágai 28-ik gy. e.-nél a 44-ik gy­­e.-hez és Bareis Hugó a 44-ik gy. e.­­nél. — Főhadnagyokká : báró Branden­­stein Albert hadnagy az 52-ik gy. e.­­nél a budapesti 32. gy. e.-hez, Gy a I o­­k a y Arthur az egri 60-ik gy. e.-nél az 52-ik gy. e.-hez, Kochanovszky Ede az 52-ik gy. e.-nél és Gerhardt Gasztona44. gy. e.-nél. —Másod osztályú ezredorvossá dr. Badacsonyi Mihály az 1-ső számú huszár ezrednél a 44. gy. e.-hez. — Másod oszt. százados szárftvi­­vővé Winkler Mihály főhadnagy számv. a 44. gy. e.-nél — Hadnagy számvevővé kineveztetett Csorics Lázár őrmester a szánoki (galiciai) 45-ik gy. e.-nél az 52-ik pécsi gy. e. hez. — Levan ­­d o v s z k i Antal I. oszt. századost az 52. gy. e.-től a linzi 14. gy. e.-hez helyez­ték át — Behányi Jenő dr. I. oszt. ezredorvost a 44-eseknél nyugdíjazták. (Lakóhelye Török Becse.) Újságírók nyári ünnepélye. Május 1-én este tanácskozásra jöttek össze a pécsi hírlapírók, kik minden humánus kezdemé­nyezésnek és jótékony intézménynek hst­­hatós támogatói a sajtóban, ellenben a magok éidekeivel sohasem hozakodnak elő. Természetes aztán, hogy a vidéki hírlap­írók betegsegitő és nyugdíj szövetkezete el­kerüli a közönség figyelmét, ugyannyira, hogy Pécsett nincs ennek a nemes célú egyletnek tiz pártoló tagja sem. Pedig mi­lyen szolgálatokat tesz az anyagi exiszten­­ciával folyton küzdő, szegény vidéki sajtó a közérdeknek! Mégis nem akad a pécsi hírlapirók közt egy sem, aki pártoló tagok gyűjtésére avagy a közönség megpumpolá­­sára vállalkoznék. Hogy tehát valami jusson a vidéki hírlapírók szövetkezetének is, kimondotta a hétfői értekezlet, hogy juníus közepe táján egyik vasárnapon a helybeli újságírók nagy méretű népünne­pélyt rendeznek a Tettyén vagy az uj sör­gyárban, ahol a közönség a csekély belépti dij fejében szép élvezetben fog részesülni. A szives közreműködésre a hírlapírók szövetségének helybeli választmánya föl­kéri azon egyleteket és tényezőket, a me­lyek ily nagy arányú ünnepély fényének emeléséhez és sikerének biztosításához hozzájárulhatnak. Ezeknek képviselői leg­közelebb közös értekezletre hivatnak meg a városház tanácskozási termébe a részletek megbeszélése végett. Azt hisszük, e hu­mánus terv pártolással fog találkozni úgy a közreműködésre fölkérendő körökben, mint a nagy közönségnél. Kitüntetések. Ő felsége Németh József fölszentelt püspöknek és a Csanádi székes káptalan nagyprépostjának, az egy­házi téren szerzett érdemei elismeréséül a másod osztályú vaskorona-rendet; Cseh Ervin belső titkos tanácsosnak és m. kir. horvát-szlavon-dalmát miniszternek a ka­­marási méltóságot adományozta. A Vöröskereszt-egylet pécsi fiókja és baranyamegyei választmánya Szere dy József dr. apátkanonok és A i d i n g e r Jánosné elnöklete alatt vasárnap tartotta közgyűlését a belvárosi népiskola nagyter­mében. A fővédnök : Erzsébet királyné elhuny tárói fájdalommal emlékezett meg az elnöklő kanonok ur. Az Oberhammer Antal

Next

/
Thumbnails
Contents