Pécsi Közlöny, 1899. május (7. évfolyam, 50-59. szám)

1899-05-03 / 50. szám

4 „PÉCSI KÖZLÖNY“ 1899. május 3. egyleti jegyző által fölolvasott jelentés sze­rint a készpénz-készlet 7000 forint. A tit­kári állást, mely dr. Tróber Aladár városi főjegyző lemondásával megüresedett, leg­közelebb betöltik, hogy a titkár közre­működésével megyeszerte, járásonkint indít­sanak mozgalmat az egylet újjá szervezése céljából. Az érdeklődés ugyanis meg­csappant az vitóbbi években, nyilván azon téves fölfogás miatt, mintha az egylet­nek béke idején nem volnának föladatai. Pedig a működésnek, a fölszerelések be­szerzésének permánensnek kell lennie, kü­lönben szükség esetén az egylet nem teljesíthetné áldásos hivatását,a mikor ké­születekre már nincs idő. E mellett fönn­tartja az egylet a mintaszerű Erzsébet kór­házat és istápolja a jótékony intézeteket, szóval a tagok támogatására folyton rá van utalva. Lejárt szobor-pályázat. Az ápri­lis hó 29 ig hirdetett valpói Mária-szobor pályázatot illetőleg kilenc ajánlat érkezett a verőcemegyei építészeti hivatalba Eszékre. Az ajánlatok költségvetése 6500 és 10.000 forint között változik. A tervek közül na­gyon dicsérik Franges I. tervét, aki a szobrot ércből óhajtja előállítani, aranyozás­sal. Eredetileg márvány-szobrot terveztek. Bélyegtelen kérvények. Egy eddig érvényben volt pénzügyminiszteri ren­deletben foglalt utasítás úgy intézkedett, hogy a mennyiben akár egyes utazásokra szóló igazolványok, vagy szállítási utalvá­nyok, akár pedig arcképes évi igazolványok kiállítása vagy ez utóbbiaknak a következő évekre való érvényesítése iránt az igény- jogosult állami és törvényhatósági alkal­mazottak által bélyegtelen kérvények nyúj­tanának be az államvasuti igazgatóságnál, vagy az üzletvezetőségeknél, azok ne tár­gyaltassanak, illetve a netán jelenlevő ügy­feleknek a bélyeg pótolása végett egyszerűen visszaadassanak. A kereskedelmi miniszter most a pénzügyminiszterrel egyetértőleg el­rendelte, hogy az igényjogosultaknak ily tárgyú bélyegtelen kérvényei ezentúl sza­bályszerűen tárgyalandók és elintézendők s azoknak leletezése is mellőzendő. Hanem a kedvezményre a fönnálló szabályok értel­mében igénynyel nem bírók ilynemű kérvé­nyei továbbra is bélyegköteleseknek tekin­tendők. Megyei közgyűlés. Somogy vár­megye törvényhatósági bizottsága. május 1-én tartotta Tallián Gyula főispán elnök­lete alatt rendes évnegyedes közgyűlését. Az alispáni jelentés tudomásulvétele után j fölolvasták a miniszterelnök körlevelét az uj kormány megalakulásáról. Makfalvay Géza orsz. képviselő hosszabb beszédében j üdvözölte az uj kormányt, mondván, hogy a bukott kormány politikáját nem akarja ezúttal bírálni s a behegedt sebeket föl­szaggatni. Az állandó választmány által ja­vasolt üdvözlő fölirat indokolásául meg­jegyzi, hogy azt egyszerű konvencionális udvariasságnak tekinti, s ezért elfogadja főkép Széli Kálmán személyére való tekin­tetből, ki az ország szabad rendelkezési jogát megmentette. A közgyűlés ezután az Üdvözlő föliratot elfogadta. Gazdasági tanfolyam. A földmive- lésügyi miniszter a gazdasági ismétlő iskolák vezetésére hivatott néptanítók gazdasági ki­j képzése céljából f. évi julius 1-től 28-ig és ! agusztus 3-tól 30-ig a m. kir. földmives- iskolákban négyhetes gazdasági tanfolya­mokat rendez. A négyhetes tanfolyam tartamára minden fölvett néptanító ötven (50) frt átalányban részesül, a melyből úti­költség, ellátás, szóval, minden költség fe­dezendő lesz. A tanfolyamokra tényleg al­kalmazásban levő oly néptanítók vétetnek föl, kik mezőgazdasági tanfolyamon még részt nem vettek. A tanfolyamra való föl­vételre a tanítók illetékes fölöttes hatósá­guk utján jelentkezhetnek. Egy-egy földmi- vesiskolánál egy tanfolyamra 20—20 taní­tót vesznek föl, összesen 400-at. Koldusdiák. A Pécsi Dalárda és a Pécsi női énektársaság tagjai egyesülten, a saját egyletük pénztára javára, május 24. és 25-ik napjain, a színházban Millöcker ; A Koldusdiák operettjét adják elő. Az elő­adásban a 14 szereplőn kívül 40 tagú női és férfi énekkar s a katonazenekar vesz részt. A darab oly látványos kiállításban kerül színre, mint eddig soha. Az első föl­vonás változásában a vásári jelenet valósá­gos etnográfiái kiállítás számba megy, mely­hez Szmik Antal városi osztálymérnök föl­ajánlotta gazdag magángyűjteményének leg­érdekesebb tárgyait, a női szereplők részére pedig eredeti nemzeti, ragyogó női nép- j kosztümjeit. A vásári népünnep jelenetében külön zenekar lép föl a színpadon. A má­sodik fölvonás lakodalmi jelenetében a tán­coló párok a lengyel nagy-mazur egy rész­letét lejtik, melyet Hercenberger tanított be- Helyek ára: páholy 8 frt, zsöllye a O sor ban 2 frt, az 1—6. sorban 1 frt 50 kr., a 7—14 sorban 1 frt. Erkély 1 sor 2 frt, a többi sor 80 kr. Emeleti ülőhelyek az 1-ső sorban 50 kr., a 2—3 sorban 40 kr., többi sorban 30 kr., Földszinti állóhely 50 kr., emeleti állóhely 25 kr., karzati állóhely 20 kr Jegyek mindkét előadásra május 3-ik napjától kezdve válthatók Dómján Izidor könyvkereskedésében. Tűz a városban. Vasárnap délután padlástűz támadt Pécsett a siklósi utca 20. szám alatt, Lauber György budapesti lakos házában. A tűzoltóság gyorsan a helyszínén termett s a tetőtüzet rövid idő alatt elnyomta, mert viz volt elég. A kár 200 forint. Katona-temetés. A 44-ik gyalog­ezred zenekarának mélabús indulói mellett kisérték vasárnap délután 4 órakor örök nyogovó helyére W é b e r Pál 8. honvéd huszárezredbeli számvivő őrmestert, aki nemrég a siklósi országúton lovával együtt elesett és agyrázkódást szenvedett, mely életének — 25 éves korában — véget ve­tett. A hivatásának áldozatul esett fiatal katona szomorú sorsát még tragikusabbá teszi, hogy alig három hónap óta volt há­zas s ifjú hitvese szül. Schulteisz Katalin ily korán özvegyen maradt. A műbőr-törvény szigorú végre­hajtása. Darányi földm.-miniszter válasz­iratot intézett az Országos Magyar Gazda­sági Egyesület üdvözlő föliratára a borha­misítások ügyében. A most megjelent mi­niszteri válasz többi közt ezeket mondja: Köszönettel tartozom az egyesület szőlőmi- velési és borászati szakosztályának, mint a mely legelőször foglalt erélyesen állást a bortörvény végrehajtása ellen megindult mozgalommal szemben s azzal a tekintélyes értekezlettel, melyet az említett szőlőmivelési és borászati szakosztály folyó évi február hóban az ország valamennyi fontosabb bor­vidékéről összehívott bortermelők részvétele mellett tartottba hazai szőlőbirtokos közön­ségnek e nagy horderejű kérdésben való meg­nyilatkozásra legelőször nyújtott módot és al­kalmat. Meg vagyok győződve arról, hogy a borhamisítással űzött visz- szaélések megszüntetése s boraink előnyös értékesítésének biztosítása végett, a bortörvény s z ig o r u és igaz­ságosvégrehajtására a nehéz viszonyokkal küzdő hazai bortermelés érde­kében égető szükség van, de szük­ségesnek tartom azt egyszersmind a reális borkereskedés és a fogyasztó-közönség ér­dekében is s ezért erre a jövőben is kiváló súlyt helyezek. Lebukott a körhintáról. Körösztös Rózsika 5 éves leányka vasárnap a Buza- téren levő körhintáról leesett és oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy be kellett szál­lítani a kórházba. Az orvosok attól tartanak, hogy a kis leány agyrázkódást szenvedett. A körhinta tulajdonosa ellen vizsgálatot indított a hatóság. Ismét öngyilkos csendőr. Rövid pár hét alatt immár három csendőr oltotta ki bűnös módon életét Baranyamegyében. Simon Gyula villányi csendőr szomba­ton reggel agyonlőtte magát. Rozsnyay csendőrhadnagy és mohácsi szakaszparancs­nok, kit a villányi őrs az öngyilkosságról sürgöny utján értesített, Villányra utazott a vizsgálat megejtése végett. Gazdák kirándulásai A földmű­velési minisztertől körrendeletét, kaptak a gazdasági egyesületek, mely arról szól, hogy a miniszter azon gazdacsoportoknak, melyek a szegedi országos mezőgazdasági ki­állítás idejében a mezőhegyesi ménesbirtokra, nyert engedélylyel, tanulmánykirándulást tesznek, a kirándulás szervezésével meg­bízott egyesületek által előterjesztendő ez irányú kérelmeikre meg fogja engedni azt is, hogy a szegedi országos mezőgazdasági kiállítás meglátogatását fölvegyék útprog­ramjukba s ezen kirándulásból folyó vasúti költségeket szintén meg fogja téríteni. A Dőryek ménesei- Losoncy mi­niszteri tanácsos és Fadlallah El Hedad Nagle ezredes, a mezőhegyesi méntelep pa­rancsnoka e napokban Tolnamegyében tar­tózkodván, megvásárolták azokat a három éves méncsikókat, a melyeket már kétéves korukban előjegyzésbe vettek. Dőry József méneséből elvittek huszonhárom három évest és egy négyévest, Dőry Jenő méneséből egy háromévest és Dőry Vilmos méneséből hét háromévest. Hogy milyen magas szín­vonalon állanak a Dőryek ménesei tenyész­állatok dolgában, fényesen igazolja az a kö­rülmény, hogy az idén előállított kétévesei mind alkalmasnak találtattak. Dőry Jenő is­tállójából e napokban vittek el Berlinbe egy pár bekocsizott szép szürkét 3600 forintért. Községház építése. Az izsépi köz­ségháza és jegyzői lak 7350 írttal elő­irányzott építési munkálatainak biztosítása végett pénteken tartotta meg az alispán megbízása folytán a járási főszolgabíró a versenytárgyalást. Több ajánlat közül miit legolcsóbb Simics Mátyás mohácsi kőmiVes

Next

/
Thumbnails
Contents