Pécsi Lapok, 1860. október-december (27-51. szám)

1860-10-04 / 27. szám

Szépirodalmi, kereskedelmi, gazdászali, művészeti és tudományos hetilap. Megjelen hetenként kétszer, vasárn ap és c s ü t ö r t ö k ö n, Előfizetési ár: helyben házliozhordással egész évre ö frt, fél évre 2 frt 50 kr. — Vidékre egész évre 0 frt, fél évre 3 frt o. é. . Bérmentetleu levelek el nem fogadlatnak. HIRDETÉSEK ÁRA: Háromhasábos petit betüjíí sorért egyszeri hirdetésnél 8 kr. 2-szorinál 6 kr. 3-ad és minden utóbbinál 4 kr. o. é. Bélyeg díj külön minden hirdetésért 30 kr. o. é. SZÉPIRODALOM és TÁRSAS KLET. AZ ANYAI SZERETET ÁLDOZATA. —- Beszély. — I« A két harnt. Zordon hideg téli est van. A toronyóra éppen li ütött, midőn W..ben, nyűgöt németország egyik kisebb városában a kora alvókat első álmukból egy póslasíp éles hangjai fölriaszlák. Néhány perez múlva egy külön póstafogat állt meg a legközelebbi házak egyike előtt, melynek másod emeletében pislogó mécses lankadó sugarai való­nak még észrevehetők. Villámsebességgel nyittatott meg a ház vas­kapuja, honnan egy fiatal egyén sietett ki a téli öltönybe burkolt jö­vevény elfogadására, őt az emeletre fölkísérendő. — Valahára kedves Benőm itt vagy! — szólalt meg emez, — az idő oly lassan folyt el; sokkal hosszabban, hogysem vágyaim kel­lőleg kielégítettem volna, melyekkel utánad sóvárogtam. Mindenek előtt, helyezd magad kényelembe, aztán jól kibeszéljük magunkat kedvünk szerint. A mint a jött egyén utiöltönyeit magáról leoldá : egy szép fiatal egyén tűnt elő; huszár-hadnagyi egyenruha díszelgett rajta, mely karcsú, nyúlánk testalkatához annyira Hielt, mintha csak úgy öntöt­ték volna reá; s ugyan azon századhoz vala beosztva, mely W... városban állomásozott. — Vágyaid édes Károlyom, — viszonzá a liszt — nem is köze­líthetik enyéimet. Engem már az élet is untatott a nagy városban; mióta távol valók tőled, oly kinokat kellett kiállanom, melyek egész eleiemet kopár sivataggá tevék. Annyira kértem az illeni századost állételésemért, mig végre is sikerült. — Remélem, bogy nem is fogod megbánni — ismédé Károly, — mit itt fényűzésben kevesebbet lalálandsz: azt fölséges szép ter­mészet s szerény családkor eléggé pótolandja. Az egyenruha azonnal egy könnyű háziköntössel s az tilazó- csizmák czipök által lőnek fölváltva. Egy belépő szolga Iheakészleteket hozott, Károly és Benő szi­varra gyújtanak, a székeket kényelmesen közelebb vonák az asztal­hoz, s nem sokára vig beszéd eredt köztük; régibb történeteket fel­újítottak , s reményteljes terveket szőttek a jövőre. Alig lehet különbözőbb jellem gondolható, mint e két barát kö­zötti. Mindketten ifjú éveik teljes virágában, mintául szolgáltak a fér­fiúi szépségnek; M. Károly közbiró. természeténél fogva erélyes, lestalkota zömök, arezvonásai szigorúk, s fáradhatlanul a tudomány­nak élt. Mig ellenben B. Benő hadnagy, kit szülei már korán egy ne­velőintézetbe adtak, vakmerőn lépett az élet sik mezejére. Minden roszra hajlandó, sőt kicsapongó vala; hajlama a könnyelműségig terjedt, de mindamellett a világ rút csábjailól még ment. A véletlen annyira össze forrasztó e két barátot, hogy különböző jellemeik ösz- szefolyo érzelmeiket nem gátolák. A baráti szeretet tág körre fej­lődőit közlök. Károly idején törekedett Benő könnyelmű gondolatait elméjéből távoztatni, hogy lelki nyugalmát enyhíthesse. Benő ezt látva, a legnagyobb tiszteletet mutató ugyan barátja iránt, s figyel­meztető szavait igen szívesen fogadó: de csak igen rövid ideig követé tanácsát. A művészet tekintetében szinte igen különböző Ízlésük vala. Károly szenvedélyes l'estész és kertész, de a zenéhez annál kevésb vonzalma volt. Benőre a zene bájhangjai igéző hatást gyakorlának. Ma egy hangszer ügyes kezek közt hanzék : éjszemeiben Künyííket csalogatott, vagy vidorságot költött benne. Ha Benő nöhangokathal­lott, s a nő szép vala elragadtatása határt nem ismert. Innen követ­keztethetni: hogy Benő szive, igen hajlandó volt a szerelemre; ha­nem fokozott kicsapongásai mindig védték öt a szerelem kitörése ellen. Három szerencsésen átélt évek után Károly küzbiróvá tétetett át W...be; félév múlva követé öt Benő, s e mai napon érkezeit oda. A gyertyák már jó mélyen églek le, midőn a két barát nyugalomra ment. II. A menyasszony. B. hadnagy állásához képest, igen Ízletesén butorozlatá lakását \Y...ben, alig hogy négy hétig lakott e kis városkában, a legelőke­lőbb családok szeretetét s vonzalmát nyerte meg, szóval mindenki előtt kedves vendég volt. Vig kedélye, könnyű társalgása, szép mű­veltsége szolgáltak előnyeid. Az udvari tanácsos családja volt, mely öt leginkább vonzó, s hol legtöbb szabad óráit lödé. Az udvari ta­nácsos derék testes ember, irói hivatásu, igen tudós, társalgásában mindég vidor s érdekes vala. Az udvari tanácsosné halovány, csön­des s igen kedves asszony volt, egészen 17 éves leánya nevelésének élt. Klára kisasszony — nehány évek telte után, melyeket ö egy távol rokonánál töltött, — csak nemrég jött haza szülei házához. Jelenleg ö vala e kis város legünnepellebb szépje; gyöngéd alakú, inkább alacsony, fényes szőke selyemhaja közönséges gördületekben folyt bóvállaira, égszemei oly hajoló pillanatokat tövedének, hogy maga az irigység is meghajolt előtte. Azonfölül szive is kitünöleg jó, és neve­lése oly tökéletes volt, hogy mindenkit, ki vele beszélt szereidre gerjesztett. Benőnél sem hiányzottak e bájkellemek; sőt ő naponkint szebbé fejlődött. Károly növekedő figyelemmel kiséré emezt, s látá, miszerint az ő csapodár barátja Klára szépségétől mindig áthatotlabb, anélkül, hogy intései csak valamit is fogtak volna rajta. Benő egy esle vigan, örömtől sugárzó arczczal tért haza, Károlyt átkaroló, az­tán megcsókoló, s végre fölfedezé neki, hogy ő Klárát lángolón sze­reli, s ma szerelmet vallott előtte; Klára viszonlszerelméröl biztosító. E rohamában nem vévé észre Benő: hogy Károly e hirre elhalványo­dott s homlokára mély bánat vonult. Következő napon azonnal irt anyjának, közölte vele szerelmi viszonyát, s egyúttal Klárávali egv- bekeléseérli engedelemért könyörgött. B. tábornagyáé — Benő anyja — Bajorhonban Rossaui kastélyában lakott, melyeit boldogult férje élte utolsó éveiben szerzett. A tábornagyné büszke s hideg asszony volt; egész lényét irigy­ség s uralgási vágy tölté el. Sokáig tündöklőit szépsége s gazdag­sága által Berlin első köreiben. Midőn férje, a tábornagy szolgála­

Next

/
Thumbnails
Contents