Százhalombattai Hírtükör, 1993 (6. évfolyam, 1-26. szám)

1993-01-13 / 1. szám

szAzhalombattai * no ^ . f*. t hívniköv VÁROSI KÖZÉLETI LAP VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ________________________________________IPfiy ÁRA 5 ,-Ft 1^91. január 13. MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK SZERDÁN A TARTALOMBÓL PETÁRDÁTÓL LŐFEGYVERIG ♦ HELYI ADÓRENDELETEK-MELLÉKLET ♦ SZÁZHALOMBATTA A SZÁZADELŐN ♦ RENDŐRSÉGI KRÓNIKA TÖBB ESÉLYT GYERMEKEINKNEK! Ünnep az Óvárosban Szerb Karácsony Édesanyám valamikor, (Istenem, milyen régen volt) Karácsony előtt - talán éppen beigli készítés közben - csengő hangon énekelte: .Kiskarácsony, nagykarácsony, kisült-e már a kalácsom...” Suttyó gyermekként azon töp­rengtem, vajon kétféle karácsony lenne, egy kisebb és egy nagyobb? Anyám - érthető okokból - nem tu­dott válaszolni a bennem megfogal­mazódott kérdésre, csak annyit mondott: .Kicsi vagy nagy, a Kará­csony az Karácsony.”. Azóta persze kikupálódtam, és tu­dom, hogy a két ünnep közötti elto­lódás a Julianusz és a Gergely naptárnak tulajdonítható. Évtizedekig éltem magyar-román vegyes környezetben, és tudom, az erdélyi románok, akik görög-keleti hitűek, a Gergely naptár szerinti Ka­rácsonyt ünnepük december 25-én. Odáig már nem kutakodtam, vajon megünneplik-e a románok a „kiska­rácsonyt” is január 7-én? Battára telepedve tapasztaltam, hogy a szerbek a régi, Julianusz nap­tár szerint ünnepük a Karácsonyt; két héttel később, mint a római katolikus és protestáns hitűek. * Az óvárosi Marinov Jovánt kér­dezem a szerb Karácsony szokás rendjéről.- Nem tudom, mi lehet az össze­függés a magyar népdalban szereplő kiskarácsony, nagykarácsony kifeje­zések között, de tény, hogy a Gergely naptár szerinti kikarácsony egybe­esik a vízkereszttel. A BOZSITY (magyarul: kará­csony) nálunk is nagy ünnep, Jézus Krisztus születésének napja, csak mi a régi naptár szerint számítjuk, az új naptárhoz viszonyítva, két héttel ké­sőbb. ASzentes tétaBODNYIDAN- t mi is ünnepeljük, csak némileg eltérő szokásrenddel mint arómai ka­tolikusok, illetve protestánsok. A Szentestét böjt előzi meg, ilyenkor nem szokás állaü erdetű élkeket enni. A Bodnyi dán napján keveset, szinte semmit sem szoktak enni. Vacsorára - a régi hagyományokat követve - bojtos fehér bablevest tálalnak és ha­lászlét. Régebben füstölt halat ettek eleink, ezután következett a vízből és lisztből gyúrt diós vagy mákos tészta, majd utána következett az aszalt gyü­mölcs vagy kompót. Különös gond­dal készítik a Szentestén gyúrt bojtos tésztát, a ZDRÁVIÉ-t. A háziasz- szony annyi vágást ejt rajta, ahány fős a család, illetve még egyet a ván­dornak. Ezt nem szokás késsel vágni, rendszerint törik. Karácsony első napján a Szentmi­se a hajnali órákban kezdődik, ekkor oldódik fel a böjt, előkerülnek a ko- csányás tálak reggeliként és a mézes pálinka. Nagy szertartás előzi meg a kará­csonyi ebédet. Húslevest eszünk és PÉCSÉNICÁ-t, azaz malac-sültet, majd CSÉSZÉNICÁ-t, a réteshez ha­sonló diós-mézes süteményt. Ennek tésztájába egy ezüstpénzt rejtenek el, és aki felszeletés után ezt megtalálja, az szerencsés esztendő elébe néz, a hiedelmek szerint. A karácsonyi szertartáshoz tarto­zik még a VÉLIKIBOZSITNYIKO- LÁCS (nagy karácsonyi kalács) készítése. Erre egy bazsalikom ko­szorú, és tésztából gyúrt Kisjézus, csirke, hordó és rózsafigura kerül. Varvara napján búzát szokás vet­ni egy edénybe, a megújulás jelképe­ként, amelyre egy üres pohár kerül, az ünnepen ezt piros pántlikával kö­tik át, borral kevert olajat öntenek az üres pohárba, és meggyújtják. Régebben szokás volt a Betlehe- mezés, ez a magyar szokásrendhez hasonlóan történt. Gyermekeink már nem ismerik ezt a kedves népszokást, hiszen már csak maroknyian marad­tunk. Tervezünk egy közös Betlehe- mezést a Szerb Klubban, hadd ismerjék meg ezt is gyermekeink. Utána már csak rajtuk múlik, meg­tartják-e az apák egykori szokásait. * Évekkel ezelőtt részt vettem egy karácsonyi református Istentisztele­ten Isaszegen. A lelkész érdekes összefüggésekről beszélt igehirdeté­sében a kis és nagy Karácsonyról. Egyáltalán nem biztos, hogy Jézus pont azon a napon született - mon­dotta -, de a nép így fogadta el ün­nepnek Jézus születésének napját. Gergely vagy Julianusz naptár? Van e ennek egyáltalán jelentése? - tűnődtem el. Hiszen más-más napon ugyan, de a hívők ugyanannak a Megváltónak születése napját ünnep­ük. Szaniszló József Az elmúlt évben a költségvetés módosításakor a város képviselő­testülete abból a tényből kiindulva, hogy az általános iskolák számítás- technikai eszközei, mind fizikailag, mind erkölcsileg elavultak - néhány számítógépből álltak - 10 milüó fo­rintot különített el a számítástechni­kai oktatás napjainknak megfelelő szintre emelésére. Ez a pénzeszköz a város három általános iskoláját érinti, ugyanis a Körösi Csorna Sándor „4. sz. Általá­nos Iskola” iskolát indulásakor fel­szerelték IBM PC kompatibilis számítógépekkel. Az ö nkorm ányzat pályázató t írt ki az eszközök szállítójának kiválasztá­sára, aki egyben a számítógép rend­szerek kulcsrakész átadását is vállalja. A több mint ötven pályázó közül a CANSYS Kft (kanadai-ma­gyar vegyesvállalat) felelt meg a leg­magasabb színvonalon a pályázati kiírásnak. A cég egyidőben három helyen kezdte meg a munkálatokat, így de­cember 28-án sor kerülhetett a számí- tógép rendszerek ünnepélyes átadására. Az átadott rendszerek segítségé­vel gyermekeink megismerkedhet­nek a legmodernebb irodatechni­kával, valamint a multimédiával. A rendszer iskolánként 19 egymással kapcsolatban lévő számítógépből áll, amelyek közül egy az úgynevezett SERVER (kiszolgáló) számítógép, amely az adatok, programok tárolá­sát és a gyerekek kéréseinek kiszol­gálását végzi, ehhez 1000 MByte memóriával és nagy felbontású ún. SVGA színes monitorral rendelkező számítógépből áll. Ezen kívül van egy ún. tanári munkaállomás, amely AT486-os IBM PC kompatibüis szá­mítógép, amely tartalmaz egy színes lapolvasót és egy hangdigitaüzá- ló/szintetizátor egységet. A rend­szerhez kapcsolódik még egy a tanári szobába kihelyezett számítógép az oktatás előkészítésére, valamint egy színes és egy fekete-fehér nyomtató. Az önkormányzat vásárolt külön­féle program rendszereket is az isko­láknak, ezek közül a jelentősebbek:- a fölrajz oktatást segítő GLOBE nevű, amelynek segítségével érdek­lődőbb gyermekeink nagyon sok ér­dekes és hasznos naprakész információhoz juthatnak,- a nyelvoktatást szolgáló PIC- DIC nevű program, amellyel játéko­san sajátítható el a német vagy az angol nyelv, az oktatást segítő LAN ASSIST program, mely segítségével bármelyik munkaállomáson végzett tevékenység megjeleníthető akár az összes számítógépen,- a NOVELL és a WINDOWS operációs rendszerek az üzemeltetés­hez. Ezen felül több apró program, szövegszerkesztők segítik a tanulást. Az önkormányzat a beruházással párhuzamosan megszervezett egy tanfolyamot, amelyen az általános is­kolai tanárok elsajátíthatták a számí­tógépek kezelését. Reméljük városunk gyermekei­nek nagyobb esélye lesz az ÉLET- ben, a jelenlegi elhelyezkedési versenyben az új ismeretek bitoká­ban. Számítástechnikai Iroda ■ -N Ünnepi Istentiszletet Január 24-én, du. 3 óra­kor dr. Hegedűs Lóránd, a Dunamelléki Egyházkerü­let református püspöke, a Magyar Református Zsi­nat lelkészi elnöke hirdet igét a Művelődési Központ színháztermében. Az ün­nepi Istentiszteletet a száz­halombattai református gyülekezet Missziói Egy­házközösséggé válása al­kalmából tartják. Ez alkalommal beszá­moló is elhangzik majd az egyházközösség gondjairól és törekvéseiről, a Kós Ká­roly Alapítvány templomé- pítö terveiről és elképzeléseiről. A református egyház- közösség mindenkit szere­tettel vár az ünnepi Istentiszteletre. Sárost Gábor református lelkész ............................ ................ * > UJ EV UJ ARAK Damjanich úti ABC Parabola Super Market Gasztronóm2 (Óváros) Família kisáruház Régi Új ár Régi Új ár Régi Új ár Régi Új ár Régi Új ár Tej (dobozos 1 liter) 36.50 44 36 42 36 42 34 41 37 43 Féltartós tej (0,5 liter) 17 20 17 20 17 20 17 22 18 20 Tejföl 24.50 28 24.50 25 25 28 23 25 21.50 24 Túró (0,25 dkg) 36 42 36 42 36 42 30 43 37 44 Trapista sajt 298 368 320 360 300 330 279 351 290 360 Márvány sajt­­300 320­­252 288­­Vajkrém 40.50 50.50 38 48­­­­38 50 Mackó sajt (dobozos)­­64 67 63 67 60 63 60 66 Medve sajt 65 71.50 65 68 64 68 59 68­­Túró Rudi 10.50 12.50 10 11.50 10 12 9 12 12 13 Ízesített joghurt 14.50 18.50 14.50 17.50­­14 17 21­Vaníliás krémtúró 16 20 15.50 19 16 20 15 19 15.50 20 Mazsolás krémtúró 16.50 20 16.50 20 17 20 15 19 16.50 19.50 Házi kenyér (1 kg) 40.50 44 40 42 40 43­­41 43 Kifli­4.50 3.50 4 4 5 5 6 4 4 Duna zsemle­5 4.50 5 4 5 5 6 5 5 Erzsébet kenyér 44.50 49.50 44 47 44 47 36 48 45 47 Virsli­268 240 260 240 260 288 305 240 260 Párizsi 187 204 190 210 200 220 198 207 200 220 Zalahús 280 310 260 280 230 300 306 333 300 310 Gépsonka 530 550 490 550 500 550 540 572­­Lecsó kolbász 160 171 160 170 170 200 198 207 190 200 Pick szalámi 820­780 830 780 850­­800­Megszokhattuk már ­sajnos hogy minden új évforduló egyben támadás pénztárcánk ellen. Ezúttal az élelmiszerekre kivetett 6%-os ÁFA és a megemelkedett szállítási költségek okolhatók az újabb áremelésekért. Tájékoztatásul közreadjuk néhány élelmiszer régi és új árát öt kereskedelmi egységben.

Next

/
Thumbnails
Contents