Százhalombattai Hírtükör, 1994 (7. évfolyam, 1-26. szám)

1994-01-12 / 1. szám

:fWG Sifctiato« SZÁZHALOMBATTAI Mrtükör HírLVTÖP.TTfr'Tí GYŰJTEMÉNY VÁROSI KÖZÉLETI LAP ÁRA 10,-Ft 1994. január 12. VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK SZERDÁN ^•:*ÍSÍíísKíí^?ííííc&ásSöíííi®8^S:HSí:íést!!c£éSíc^íc8íéc^í:^::::::::::::::::::::::::::::::: SKÍffisBssSSí^ ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Tiszteli Százhalombattai Polgárok! Az új esztendő, amelyben néhány napja már benne élünk, több szempontból sem lesz úgymond átlagos év. Amikor ezt mondom, nem csak az önkormányzati munkára gondolok. Nen lesz átlagos a' 94-es esztendő abból a szempontból sem, ltogy reményeink szerint mostanra érik majd be az Önkormányzat sok szálon folytatott munkája. Ennek kétségkívül leglátványosabb része a városi beruházások. Mivel is számolhatunk hál? Néhány hónapon belül elkészül a már most is impozánsnak mondható uszoda és bevásárló­csarnok. Új szakaszokkal bővül a kerékpárút, folytatódik a csatornázás kiépítése, gyarapszik a város zöld felülete. Elkészül az Óvárosi Művelődési Ház és a buszforduló, hogy csak néhányat emeljek ki a fontosabbak közül. Aki nyitott szemmel járja az országot, tudja, hogy az sem volna elenyésző teljesítmény, ha azt említhetnénk, hogy városunk különösebb zökkenők nélkül éli mindennapjait, hasonlóan a tavalyihoz. De mi ennél jóval többet tudunk ígérni. Az előző három év a bizonyíték arra, hogy ezt meg is tartjuk. Mindenki előtt világos, hogy eredményeink mögött vélemények és ellenvélemények sorozata áll. Természetes, hogy a közösen elérendő céljainkhoz vezető utat többen többféleképpen képzeljük el. Amíg ezt nem tartjuk hibának, úgy érzem nincs baj. Kedves SzAzhalombattaiak! Úgy vélem nincs a városnak olyan lakója, akinek szégyenkeznie kellene saját települése miatt, még akkor sem, ha vannak kevesek, akik ezt szorgalmazzák. Kívánom mindmnyiuknak, hogy az elkerülhetetlenül fellépő nehézségek, kellemetlenségek ellenére gyermek és felnőtt egyaránt itt, Százhalombattán találja meg számítását és boldogságát a jövőben is. Munkájukhoz sikereket, egyéni életükhöz pedig sok boldogságot kívánok. Vezér Mihály Százhalombatta Polgármestere Sikeres csoportok, eredményes gazdálkodás A Művelődési Ház egyik meghitt zugában kérdeztem meg Takács Pétert, a BMK igazgatóját, hogyan értékeli az elmúlt évet mivel elégedett és mivel kevésbé?- Úgy gondolom, a 93-as az egyik legjobban sikerült évünk volt. Kellemesen is kezdődött, hi­szen a Testület jóváhagyta költ­ségvetésünket, így megfelelő pénzügyi alap biztosította a ki­egyensúlyozott működésünket. A tervezett 6 millió helyett 8 millió forint lett az éves bevételünk, és a tervezett 25 ezer helyett 35 ezer mozilátogatót számoltunk meg. Megnyugtat, hogy tisztázódott a Forrás, a Szülők Fóruma és a küz­dősport egyesületek együttműkö­dése a Házzal. Szép eredménynek tartom, hogy a Forrás Együttes csoportjai minden fesztiválról első vagy fődí­jat hoztak. Hogy a Szülők Fórumában most teljessé vált az a tevékenység, amit éveken át tervezgettek. Hogy a Nyugdíjas Klub ki­egyensúlyozottan működik, több mint 150 taggal. Érdekes fordulatnak tartom, hogy a Kertbarátok Köre egyesületté vált, majd újra visszatért a Ház berkeibe, mert úgy érezte, ez a számára kedvezőbb létezési forma. Különleges feladat volt szá­munkra a helyi és a megyei Ki Mit Tud? megrendezése. Kb. 30 színházi és színházi jel­legű rendezvényt, két komolyzenei sorozatot szerveztünk. Szóval feladat volt bőségesen. Személy szerint a legfontosabbnak azt tartom, hogy ide került Szovátá­ról a Petőfi-szobor, hogy létrehoz­tuk a Nyári tárlatot és méltóképpen megünnepeltük a Liszt Ferenc Kó­rus 20. évfordulóját. Sok apró örömre emlékeszem. Pl. arra, Borgó, a legjobb barátom eljutott Osakába egy képzőművésze­ti kiállításra, egyszál magyarként. Hogy többszöri próbálkozás után megalakult az Erdély Barátok Köre. Mindezek azt bizonyítják, hogy igenis lehet Százhalombattán kulturális értékeket létrehozni.-Mi az, amivel elégedetlen?- Lelkiismeretfurdalást okoz, hogy sokaknak nem tetszik az elő­téri „vásár”. Valóban visszatetsző dolog, és rontja a hangulatot, ami­kor egy komolyzenei koncertre ké­szülünk, mindenki alkalomhoz öltözve érkezik, és közben az elő­térben még ott v annak a kirakodók. Én mégsem tartom ezt bűnnek. Azt szeretném, ha populáris ház len­nénk, ha bárki gátlás nélkül be mer- ne ide lépni. Másrészt úgy gondolom, ha valaki bejön, hogy megnézze, mit árulnak, az vesz a moziműsorból, meghívókból is, és talán este visszajön a párjával, mert kikapcsolódásra vágyik. Az árusoknak biztosított hely­ből 2 millió forint plusz bevételünk származott. Ezt a pénzt nem terve­zettrendezvényekre és a csoportok működtetésének támogatására for­dítottuk. Ha elkészül a piac szerin­tem ez a dilemma megoldódik. Másik gondunk az „előtéri gye­rekek” ügye. Régi kritika, hogy mi­ért nem kezdünk velük valamit. Kialakítottunk számukra a társal­góban egy klubot, amely idén indul reményeim szerint január 20.-a kö­A TARTALOMBÓL ÚJ FELADATOK ELŐTT ❖ LÉGI BALETT ❖ GYERMEKEINK JÖVŐJE ❖ HEGYI LEVEGŐ A LAKÁSBAN V ízgondok Az Urbárium városrész egyes lakóházainak pincéiben az elmúlt hetekben nedvesség, majd talaj­víz jelent meg, amelynek eredete ezidáig nem teljesen tisztázott. A lakók aggodalma nem alaptalan, ugyanis a folyamatos szivattyú­zás sem képes változtatni az ál­datlan állapotokon. A Polgármesteri Hivatal Vá­rosgazdálkodási Irodája - érzé­kelve azt, hogy a helyzet egyre romlik - vizsgálatot indított a ki­váltó okok felderítése és a végső megoldás céljából. Az eddig elvégzett feltáró munkák azt valószínűsítik, hogy a vízvezetékrendszemek a lakó­házakhoz vezető leágazásainál van a hiba fő forrása. Ezért úgy tűnik, hogy három utcában elen­gedhetetlen lesz a meglévő rend­szer kiváltása egy másikkal. Ez az aszfalttal nem fedett területen halad majd, ami megkönnyíti az esetleges jövőbeni szivárgások korai észlelését és kijavítását. A legsürgősebb teendőket már elvégezték. Ennek értelmében a Pécsi Vízmű egy speciális részle­gét bízta meg az iroda azzal, hogy a szivárgások helyét pontosan de­rítse ki. Ha a vizsgálatok is meg­erősítik a feltételezést, akkor a vezetékek cseréje néhány napon belül megkezdődik. Dr. Horváth Béla szóvivő rül. Bízom az eredményben, de az a véleményem, hogy ezeknek a fia­taloknak nem a művelődés a gond­juk, hanem a megfelelő családi háttér, a munkahely hiánya és hogy a lakótelepet alapvetően nem a tar­tós emberi tartózkodásra tervezték.-Én úgy látom, hogy az épület belső állaga igen gyorsan romlik, és ennek fő oka a rongálás. Mi erről a véleménye?- Ez is a „népház” jellegből következik. Senkit nem akarunk kirekeszteni innen, így a Ház ke­ményen igénybe van véve. De jártam már hasonló épületekben, ahol a moziterem székeit már 2­3- szór cserélni kellett, mialatt nálunk még mindig tart az első garnitúra.- Hallottam, hogy az évfolya­mán Ön súlyos beteg volt. Hogyan befolyásolta ez a munkát?- Nagyon összeszokott a csa­patunk, egy ember hiányzása nem okozott komoly fennakadást. Szá­momra az a betegség tanulsága, hogy hozzá kell szoknom egy más életmódhoz, kiegyensúlyozottab- ban, nyugodtabban kell dolgoz­nom.- Milyen terveik vannak 1994-re?- Minden csoportunknak meg­van a maga célkitűzése, a követke­ző lépés egy magasabb szint elérése felé. Nekünk az a ^felada­tunk, hogy ebben segítsük Őket, és olyan rendezvények létrehozása, amikkel elérjük, hogy szeressen ide bejönni a közönség és becsülje munkánkat. Czifrik KÖZLEMÉNY 1994. március 31-ig nem változnak az önkormányzati bérlaká­sok elidegenítésének feltételei A Százhalombatta Hírtükör legutóbbi számában közzétett és az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 38/1993. számú önkormányzati rendeleté 1994. január 1-én nem léphetett hatályba. Az Alkotmánybíróság 64/1993.(XIL22.) számú határozata az önkormányzati rendelet megalkotásának alapjául szolgáló új lakás- törvény által alapított vételi jog alkotmányellenességét állapította meg és a lakások és helyiségek elidegenítésére vonatkozó szaka­szait megsemmisítette. A Parlament e határozat alapján az elidege­nítés tárgykörében a törvény korábbi 1994. január 1-i hatályba léptetését 1994. március 31. napjában állapította meg. Az addig rendelkezésre álló időben módosítani fogják a lakás- törvényt, majd ennek ismeretében felül kell vizsgálni az önkor­mányzat elidegenítésre vonatkozó rendeletét is. Mindezek értelmében tehát 1994. március 31-ig az önkormány­zat a korábban elfogadott 1/1990.(XIL19.) számú rendeletében meghatározott feltételek szerint folytathatja a bérlakások elidege­nítését, azaz a bérlő kérelmére a képviselő-testület jelöli ki elide­genítésre a lakást és a vétel az eddig folytatott gyakorlat szerint történik. Ebből következően a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (üzletek, műhelyek, garázsok) megvétele a fenti időpontig nem lehetséges, hiszen azt a hivatkozott és hatályban maradt rendele- tünk kizárja. Arról, hogy a lakások megvételének feltételei 1994. március 31-ét követően miként változnak, valamint, hogy a helyiségek elidegeníthetőek lesznek-e és milyen módon, kellő időben tájékoz­tatni fogjuk a lakosságot. Százhalombatta, 1994. január 5. Dr. Tunyogi Balázs jegyző Százhalombatta város népessége 1994. január 1-én Állandó lakosok száma: 16.498 fö (férfi: 8.146, nő: 8352) irt szerinti megoszlás: férfi nő 0- 3 éves korig 560 476 3-14 1.180 1.187 14-35 3.021 2.937 35-60 2.933 3.031 60 év felett 546 787 Ideiglenes lakosok száma: 4.132 fő (1993. jan 1-én állandó lakó: 16.093 ideiglenes: 3.980)

Next

/
Thumbnails
Contents