Százhalombattai Hírtükör, 1996 (9. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-10 / 1. szám

TI95' Siázh»loí'f$*í!^ SZÁZHALOMBATTAI . w ^ M- • •w~ ** mrtukor HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNV VÁROSI KÖZÉLETI LAP IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ARA 19,-Ft 1996. január 10. MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK SZERDÁN Néhány nap telt el azóta, hogy egy új évet kezdtünk a XX. szá­zadban: 1996-ot. Ez az év jelen­tőségteli a magyarság életében, ebben az évben emlékezünk a HONFOGLALÁS 1100. évfor­dulójára. 1100 év telt el azóta, hogy Árpád fejedelem vezetésé­vel őseink, a magyar törzsek, bir­tokba vették mai hazánk területét. Mint minden év kezde­tén, mindannyian terveket szö­vünk, lessük a holnapot: mit hoz számunkra. Évfordulós év, de az ünneplés vajon megoldja-e ten­gernyi gondunkat? Mi a fontos számunkra? A legfontosabb talán az, hogy megőrizzük önmagunkat, hogy az előre nem látható események, a nehezedő körülmények ne Top­pantsanak össze bennünket. Hogy legyen elegendő lelki erőnk, kitartásunk és hitünk, hogy a sokszor indokolt keserű­ség ne fordítson bennünket egy­más ellen. Nap mint nap látjuk és halljuk: erőszakos cselekedetek, háború és tragédiák árnyékolják be az emberek életét, családok, sőt egész népek válnak földönfu­tóvá, esnek áldozatul az értel­metlen pusztításnak. Nálunk azonban béke van. Hál' isten­nek: BÉKE. Ebben a békében al­kotnunk, gyarapítanunk kellene javainkat, értékeinket. 1996-ban lesz-e erre lehetőségünk? Ha összefogunk, ha nem külön-kü- lön akarunk boldogulni (mert külön-külön a függetlenség is csak látszat!), akkor közös alko­tó munkánkkal gyarapodni fo­gunk. Ebben kell bízni valamennyiünknek! 1996: a XX. század utolsó fél évtizedét kezdtük el. Még 5 év és 2000. december 31-én éjfélkor átlé­pünk a harmadik évezredbe. (Mert sokak tévhitével ellentétben a 2000. év még bizony a XX. századhoz tartozik és majd 2001. január Fjé­vel kezdjük a XXI. századot, s egyúttal a 3. évezredet is.) Tehát, amikor az elmúlt szil­veszterkor, éjjeli 12 órakor koc­cintottunk az új évre, már csupán 5 év, azaz 60 hónap, va­gyis 1827 nap volt hátra az évez- redünkből (a két plusz szökőnapot is beszámítva). Ez mindössze 43.848 óra,azaz 2.630.880 perc, s legprecízebbek­nek: 157.852.800 másodperc. Csakhogy ez a legutóbbi szám pontatlan! Hozzá kell adnunk még egyet. Ahogy tette ezt a pá­rizsi székhelyű „időközpont”, az IERS is, időszámí,fásunkat még pontosabbá téve. Döntésük értel­mében 1996-ban egy „szökőmá- sodperccel” meg kellett toldani a koordinált világidőt (UTC), en­nek megfelelően az ezt mérő bé­csi atomórát egy másodpercre meg kellett állítani. Azt Is tudjuk, hogy ez mikor következett be. Az 1996. Január 2-án 10.59-kor kez­dődött percnek gyakorlatilag 61 másodperce volt. 1996: új év, új remények. Ün­nepek múltak, dolgos hétközna­pok jönnek. Alkotnunk kell, hogy gyarapodhassunk! FERMI Rajtunk is múlik Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Városlakók! Boldog Új évet kívánok! Békés Új évet kívánok! Sikerekben és eredmé­nyekben gazdag új évet kívánok! - mondjuk egymásnak év végén - év elején, ha találkozunk. Lehet, hogy így is gondoljuk, de általában gépiesen mond­juk, mint azt, hogy: „jónapot". De vajon milyen lesz az 1996. esztendő, az ezeregyszázadik év, amit a Kárpát-medencében töltünk? Tényleg békés, boldog, sikeres, eredményes? Rajtunk múlik. Előszöris: rajiunk múlik, hogy akarunk-e hinni benne, elég erősen akarjuk-e, hogy így legyen, vagy letargikuson legyintünk, minden mindegy, majd valahogy lesz. Másodszor: rajtunk múlik, hogy mennyire vagyunk kitartóak. Csak az év elején lelkesedünk, vagy bírjuk kitartással a szürke hétköznapok sokaságát. Harmadszor: rajtunk múlik, hogy tudunk-e alkalmazkodni a megválto­zott helyzethez. Az elvesztett kapaszkodók helyett találunk-e újakat, vagy csak siratjuk a régieket. Negyedszer: rajtunk múlik, hogy meg akarjuk-e hallgatni a másikat, a többieket és ha igen, érteni is akarjuk-e, amit mondanak. Rajtunk múlik. Mint, ahogy az is rajtunk múlt, hogy ezeregyszáz évig itlmaradtunk, megmaradtunk. Ila ennyi időn keresztül tudtuk azt, hogy mit kell tennünk, miért pont nia ne tudnánk? Ma sem nehezebb a létünkért, a megmaradá­sunkért tenni, mint ezeregyszáz éven át, csak más. Mai gondokkal, mai feladatokkal, mai tudással és azzal a lényeges különbséggel, hogy ezt most nekünk, ma élőknek kell megoldanunk. De meg kell oldanunk! Nagyon keveseknek adatik meg, hogy magasztos, történelmi feladatot kapjanak. Nekünk többieknek marad a kevésbé látványos, ám mindennapi kemény munka, amit ha a tőlünk elvárható legjobb módon végzünk, akkor nem az a lényeg, hogy mi az a munka, hanem az, hogy mi, többiek, együtt ugyanazt a történelmi feladatot hajijuk végre. Ila így lesz, nem maradhat el a siker, az eredmény. A békességről magunknak kell gondoskodnunk, a BÉKÉBEN pedig higyjünk erősen és reménykedjünk. Készüljünk fel, niert nehéz évünk lesz. De sikerülni fog! Ehhez kívánok mindannyiunknak erőt, kitartást és nagyon jó egészséget! Nagy Ferenc alpolgármester Ä megváltás kgzdete Bizonyára furcsa, hogy a szerb Ka­rácsony cs a többi állandó szerb egy­házi ünnep mindig később van. mint a magyar. Ennek a magyarázata az. hogy a szetb egyház cs meg néhány orthodox katholikus egyház a juliánusi naptár szerint Lali ja ünnepeit. A két naptár kö­zött 13 nap differencia van a Gregorián naptár javára. Ha a Gregorián naptárból kivonjuk a 13 napot kiderül, hogy a szerb Karácsony is december 25 -re esik cs nem január 7-iv. A Karácsony a megváltás kez­dete. az emberiség megváltásának a kezdete Jézus Krisztus születése által. Ezt a titkot, hogy miként tud egy Isten - aki mindenek felett van. időn előtti és téren túli. aki uralja az. Eget és a Földet - emberré lenni, csak igazi mély hittel lehetséges megérteni és csak ezzel a hittel is­merhetjük fel igazi Isten által te­remtett lényünket és feladatunkat a földi életünk idején. A Karácsony tehát azért a szeretet ünnepe, mert Istenfia Emberfia lett. maga a Te­remtő kimutatta azon szeretetét irántunk, hogy Egyszülött Fiát fel­áldozta értünk a kereszten, vérével lemosta a biínbeesett Ádámot az Ószövetséget. Szemléikével pedig megerősített új szövetségében fel­kínálta az emberiségnek a tudás fá­ját az örök életet. Éljünk tehát ezzel a lehetőséggel, ne taszítsuk el ma­gunktól. fogadjuk be azt igazi ke­resztényhez méltó módon. A szeretet a 20. század végén saj­nos egyes emberekből kihalt. Ennek oka a túlmaterializálódás a racionális gondolkodásmód, a haszonszerzésre való összpontosítás, a sok fegyver­kezés, a nukleáris kísérletek... mind­ez katasztrófához vezet. Vissza kellene térnünk az újszövetségi énünkhöz, amely megnyilvánult az őskori kereszténység idejében, amikor a keresztényüldözők ha­lomra gyilkoltak embereket csu­pán azért, mert keresztények, mert a szeretet gyermekei, akik nem mondtak le a legfőbb forrásukról a Tcremtőről, akik hittek benne, akik elfogadták az Újszövetséget a Szem­léiket s valamennyien meríthettek az Isteni szeretet energiájából, amely erőt adott nekik a kitartásban. A mai keresztényüldözés „20. századhoz méltó" módszerekkel zajlik tudato­san. észrevétlenül a hátunk mögött, s aki nem nyitott szemmel jár e világ­ban bizony megbotlik, tévútra tér. Merítsünk valamennyien a Sze­retet energiájából ki-ki a maga tá- lentuma szerint s duplázzuk meg Urunkat az Ó ajándékát, hogy mél­tó gyermekei lehessünk az örök életben. Amin. Bozsity Jován lelkész A TARTALOMBÓL MÉGEGYSZER A HELYI ADÓKRÓL ❖ EMELKEDŐ ÁRAK 96 JANUÁR 1-TÓL ❖ MIRŐL ÉS MENNYIT ÍRTUNK 95-BEN? ❖ JEGYZET - BOLDOG ÚJ ÉLET! BŐVÜLŐ BANKHÁLÓZAT Ünnepélyes keretek között ad­ták át január 4-én délelőtt, a Bevá­sárló Központ B/2 pavilonjában a Postabank és Takarékpénztár Rt. új fiókját. Murányi Róbert vezérigazgató­helyettes elmondta, hogy a Posta­bank most megnyílt, új fiókja a 38. a vidéki fiókok között, és egyben az első. amilyiket Budapest agglomerá­ciós övezetében hoztak létre. Üdvöl- ző beszédében megtisztelőnek mondotta, hogy egyik legnagyobb részvényesük városában nyitottak bankftókoL ,A Postabank országo­san is az egyik legdinamikusabban fejlődő pénzintézet - mondotta - és remélem, hogy ez a fiók. bár nem tartozik legnagyobbak közé. kivívja majd ügyfeleink megelégedését." volt, aki ennél nagyobb összegre nyújtotta be pályázatát. Remélhe­tőleg a pályázat módot teremt arra. hogy tovább bővüljön a város ke­reskedelme. szolgáltatásai és nem utolsó sorban új munkahelyek te­remtődjenek. Kúrán Zsuzsanna fiókvezető­től megtudtuk, hogy az új munka­helyen rajta kívül három ügyintéző, két pénztáros és egy számítástechnikus dolgozik. Kérdésünkre Lakatos János a Postabank Bróker Rt. elnök- ve­zérigazgatója elmondotta, hogy amikor az önkormányzat beszállt a tőkeemelésbe, jelezték, nagyon szeretnék, ha bankfiók nyílna váro­sunkban, és szándékukban áll számlavezető bankot változtatni. A Vezér Mihály polgármester elé­gedettségének adott hangot a Posta­bank gyors és hatékony munkájával kapcsolatban, hiszen a nyár derekán került kapcsolatba a pénzintézet a város önkormányzatával, és igen rövid idő alatt teremtették meg az új fiók megnyi­tásának feltételeit Mint mondotta, a helyhatósági választások előtt majd mindegyik képviselőjelölt programjá­ban zászlajára tűzte a pénzintézetek kí­nálatának bővítését és ez a verseny a lakosság érdekét fogja szolgálni. Az ünnepélyes megnyitót köve­tő sajtótájékoztatón Vezér Mihály polgármestertől megtudtuk, hogy sikeresnek minősült az a pályázat, amelyet az önkormányzat hirdetett tavaly 300 millió forintos, kedvez­ményes hitel elnyerésére a battai vállalkozóknak, amelyet a Posta­bank folyósít. Vezér Mihály pol­gármester arról számolt be. hogy mintegy 20 vállalkozó egy millió forint körüli összeget pályázott meg. a többi vállalkozó 5-10 millió forint körüli összeget igényelt, de . * Postabank számára igen szerencsés megoldás, hogy az önkormányzat­hoz tartozó intézmények számla­vezetését is végezhetik. A biztosított szolgáltatásokról szólva Kúrán Zsuzsannák fiókvezető elmon­dotta, hogy a fiók az önkormányzat számlavezető pénzintézete A lakossági bankszámlavezetés keretében az ügyfe­leknek lehetősége nyílik arra, hogy jöve­delmüket bankszámlájukra utalhassák és a közüzemi chjak kiegyenlítésével a Postabankot bízzák meg A Postabank által kibocsátott érték­papírok forgalmazásával is foglalkozik az új fiók, és társaságok, vállalkozások részeié a forint pénzforgalom lcbonyo- lílására széleskörű számlavezetési szol­gáltatást nyújtanak. Murányi Róbert vezérigazgató-he­lyettes elmondotta, ha fejlődnek a vál­lalkozások, és nő a számlaforgalom, növekedik a részvényesek jutaléka is.- Mi igyekszünk minden felté­telt biztosítani, ami ebbe az irányba hat - mondotta. Szaniszló József Százhalombatta város népessége 1996 január 1-én (1995 január 1-én 16612 fő lakóhellyel rendelkező polgára volt városunknak, ebből 8167 férfi és 8445 nő, tartózkodási hellyel rendelkezett 3075 fő) Korcsoportok Lakóhellyel ren­(állandó) Férfi Nő Ossz Tartózkodási hellyel ;; Á' - rendelkező lakólök ;:.V(ldei5lenés^^SÍ Férfi Nő össz Város őssz. (akt Férfi Nő össz. 0-3 év 402 411 813 10 5 15 412 416 828 4-14 év 1256 1178 2434 25 19 44 1281 1197 2478 15-35 év 2875 2868 5743 195 166 361 3070 3034 6104 36-60 év 2817 2987 5804 172 93 265 2989 3080 6069 60 év felett 527 815 1342 24 51 75 551 866 1417 összesen: 7877 8259 16136 426 334 760 8303 8593 16896

Next

/
Thumbnails
Contents