Százhalombattai Hírtükör, 1997 (10. évfolyam, 1-26. szám)

1997-01-15 / 1. szám

SZÁZHALOMBATTAI ^4fct05' KönV^r^*Vi... !. .................... f ffl _ - -.göízhaiorot g?, htrtukör VÁROSI KÖZÉLETI LAP ARA 19,-Ft 1997. január 15. X. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MEGJELENIK MINDEN MÁSODIK SZERDÁN HELYTŐRTCM-T1 GYŰJTEMÉNY A TARTALOMBÓL A TÁVHŐ ÚJ SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI VILÁGBAJNOKOK SZÁZHALOMBATTÁN HIDEG NAPOK * BULCSÚ ÉS LEHEL - ÚJ TÖRTÉNELMI SOROZAT * PÓRULJÁRT RABLÓK Főtéri tél FOTÓ: DARABONT Újévi gondolatok Két hét telt el azóta, hogy ne- kikezdtünk az új esztendő, az 1997. év feladatainak. Mint min­den év elején, mindannyian mér­leget vonunk az előző évről és terveket szövögetünk, amelyeket szeretnénk megvalósítani. Az 1996-os évről mint az önkormányzat jegyzője, a Pol­gármesteri Hivatal vezetője azt erősíthetem meg, hogy úgy ér­zem, hogy megfelelően tudtuk segíteni a képviselő-testület munkáját, ami megnyilvánult a testületi döntések előkészítésé­ben és a döntések végrehajtásá­ban. Ezen túlmenően a Polgármesteri Hivatal gondos­kodott a város- és intézményi míTködés feltételeinek megte­remtéséről, a lakosságot érintő önkormányzati és közigazgatási teendők ellátásáról. Az ügyirat- forgalmunk az 1995. évi 20 ezerről több mint 23 ezerre nőtt, alapvetően biztosítani tud­tuk a határozatok, intézkedések törvényességét. A hivatal és a lakosság kapcsolata sok vonat­kozásban javult, ezt elősegítette a Városházi Hírmondóban fo­lyamatosan megjelentetett tájé­koztatók, információk sora. Természetesen tudom, hogy van még javítani való a mun­kánkon, és erre törekedni is fo­gunk. 1997: új év, új remények, új feladatok. A Polgármesteri Hiva­tal a r* jyon szerteágazó teendő­inek ebben az évben is meg kíván felelni. Néhány fontos cél­kitűzést szeretnék kiemelni:- Az önkormányzat 1997. évi költségvetésének feladatokhoz igazodó előkészítése, majd a tes­tületi döntést követően annak maradéktalan végrehajtása.- A képviselő-testület munka­tervéből adódó feladatok megva­lósítása.- Érvényt szerezni a hatályos helyi rendeleteknek (pl. környe­zetvédelem, ebtartás, parlagfű, vagyongazdálkodás stb.).- A közterület-felügyelet mű­ködésének javítása. E területen jelenleg a feladatokra való felké­szülés folyik (beiskolázás), vár­hatóan 1997. tavaszától létszámában és hatékonyságában megnövekedett egyenruhás köz­terület-felügyelet végzi majd a munkát.- Az intézményi és városüze­meltetési feladatok színvonalas ellátása. És hosszasan lehetne még so­rolni a napi feladatokat. A leg­fontosabb talán az, hogy az ismert és az előre nem látható eseményekre, a nehezedő körül­ményekre egyaránt megfelelően felkészüljünk és készen álljunk a problémák megoldására. Tudom, hogy nagy a lakos­ság elvárása az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal irá­nyában. Azt tudom ígérni, hogy ugyanúgy, mint az előző esztendőkben is, mindenki bi­zalommal fordulhat minden köztisztviselőhöz, és mi igyek­szünk segíteni a törvényes ke­retek között. Hangsúlyozom, hogy a törvények és jogszabá­lyok alapján mindent megte­szünk a lakosság érdekében. Természetesen olyan egyéni kí­vánságokat, kéréseket a jövő­ben sem tudunk felvállalni, amelyek más szervek (pl. bíró­ság) hatáskörébe tartoznak, vagy ellentétesek a jogszabá­lyokkal. Bízom benne, hogy az 1997. év a város lakossága számára nem lesz nehezebb, mint a ko­rábbi esztendők. Az önkor­mányzat anyagi lehetőségei nem romlanak, ezért remény van sok területen a minőségi javulásra is. Ha az egyéni sor­sokban vannak és lesznek ne­héz időszakok, igen fontosnak tartom, hogy mindenkiben le­gyen elegendő testi és lelki erő, kitartás és hit, hogy meg­tegyen mindent önmagáért és a város közösségéért. ígérhetem, hogy ezt a magatartást, az egyén törekvéseit támogatni és segíteni fogjuk. Dolgos hétköznapok várnak ránk, amelyekben együtt kell cselekednünk, alkotnunk ah­hoz, hogy tovább gyarapod­hassunk. Dr. Tunyogi Balázs jegyző EGÉSZSÉGÜGYI FÓRUM 1997. január 6-án 17 órai kezdet­tel a Pártok Háza zsúfolásig megtelt dísztermében került megrendezésre a „Mi lesz veled egészségügy?” címet viselő nyilvános egészségügyi fó­rum. Bencsik Ildikó önkormányzati- képviselő, az összejövetel levezető elnöke megnyitójában elmondta, hogy a fórum célja megismertetni a város lakosságával a város egész­ségügyi fejlesztési programját, meg­nyerni ahhoz a polgárok támogatását a tervezéstől egészen a kivitelezésig. Hangsúlyozta, hogy a jövőt csak a fejlesztés jelentheti. Több érv is emellett szól: 9 éve beszélünk az Egészségügyi Intézmény épületének bővítéséről, fejlesztéséről, most len­ne anyagi lehetőség a nagyobb összegű önkormányzati beruházásra - az önkormányzat is egyetért az­zal, hogy a városban a járóbeteg szakellátás szinten maradjon, ez egyébként egybeesik az európai fej­lesztési irányokkal (diagnosztika, or­vosinformatika fejlesztése) is”. Dr. Körösi László orvosigazgató vetítettképes vitaindító előadásában ismertette az önkormányzat novem­ber 28-i (12:5 arányban elfogadott) határozatát, mely meghatározta a fejlesztés elveit, irányát, ismertette a városi egészségügy fejlődését, jelen­legi helyzetét, a fejlesztési törekvé­seket. Többek között elmondta, hogy a cél egy bővítéssel egybekö­tött épületrekonstrukció végrehajtása, mely amellett, hogy megszünteti a jelenlegi zsúfoltságot, lehetőséget te­remt az orvosi ellátás színvonalának emelésére, további fejlesztésekre, többek között olyan nagykapacitású, regionális feladatokat is ellátó klini­kai laboratórium létrehozására, amely akár önfinanszírozóvá is te­hetné az önkormányzati tulajdonú intézményt A kitűzött célok elérése érdekében 1997-ben célszerű volna elkezdeni a beruházást Az előadás után kerülhetett sor a hozzászólásokra, kérdésekre. Az első felszólalók mondandója nem volt mentes a politikai felhangoktól, sőt helyenként a személyeskedéstől sem. A .pengeváltásoknak” az elnökasszony erélyes fellépése és a közönség tilta­kozása vetett véget E rövid .közjá­ték” után következhettek az érdemi kérdések, vélemények, melyek a bőví­téssel egybekötött rekonstrukció rész­leteire, a szakrendelések bővítésére, a klinikai laboratórium működésére, az Intézmény munkájára vonatkoztak. A felvetettekre a szakértő .gárda” (dr. Körösi lászló, dr. Benedek László, dr. Kováts Attila főorvos. Pásztor István­ná intézeti gazdasági igazgatóhelyettes. Vajai Tamás Ybl-díjas építész) és Bencsik Ildikó képviselőnő válaszolt A hivatalos rész befejezéseként Bencsik Ildikó eredményesnek ítélte a fórum munkáját, mert a lakosság képviselői által feltett kérdések, el­hangzott vélemények alátámasztják az előterjesztett fejlesztési elképzelé­sek helyességét. Kling F. A fórumon időhiány miatt megválaszolatlanul maradt kér­désekre kővetkező lapszámunk­ban visszatérünk. krisztus megszüCetettj vaíóban megszüíuett! Ezekkel a szavakkal üdvözlik egymást karácsony szent nap­ján az ortodox hívek világszerte. Örömünnep ez, mert Krisztus születése a megbékélés pecsétje, a Teremtő és a bünbeesett em­beriség között, valamint megváltói tevékenységének kezdete, így kinyilvánítva végtelen szeretetét irántunk. Ez a karácsony való­di üzenete, a Szeretet ebben a Krisztusi „Istenemberi" formá­jában s így van eme ünnepnek igazi keresztény értéke is. Manapság egyre gyakrabban hallhatjuk szinte program sze­rűen azt, hogy vannak bizony olyanok, akiknek nem áll mód­jukban szeretteiknek ajándékot vásárolni, sok a hajléktalan, csökken a színvonal, csúszunk lefelé... Igen, ez így igaz, de kér­dezzük meg a mai embert van-e lelki világa? S ha megmaradt belőle valami, mit tesz azért, hogy megnövelje értékét? Az el­múlt évtizedek ellelketlenítették az embert, ígérve „paradicso­mi" állapotokat és egyre többen félrevezetve „felültek a szekérre", sőt még a ma embere is megfeledkezve az igazi ér­tékről tovább hajszolja a földi javakat körültekintés nélkül. Hol van itt szeretet? Hol van itt Karácsony? Hol van a kivezető út? Egyáltalán létezik-e? Igen létezik. A kiút a Szeretet a karácsonyi Krisztus szere- tete, az Isteni gondviselés, amely minden helyzetre megoldást tud adni Csak rajtunk áll elfogadjuk-e vagy folytatjuk azt, ami a biztos pusztuláshoz vezet. Vegyünk egy példát, a bizánci uralkodókat. Amíg hűségesek voltak Krisztus egyházának, or­szágukat nem fenyegette veszély - amint eltávolodtak a Gond­viseléstől azon nyomban megjelentek a veszélyforrások... Mi itt tartunk ma. Eltávolodva a Gondviseléstől, magunk állítunk fel mércéket, szabályokat, szabványokat, normákat saját belátásunk szerint abban a tévhitben élve, hogy ez a megoldáshoz vezető út háttérbe szorítva az igaz értékeket. A karácsony az a pillanat, amikor megállhatunk, körül­nézhetünk, megvizsgálhatjuk lelkiismeretünket, bünbocsána- tot nyerhetünk, amennyiben elfogadjuk Jézus Krisztus értékeit, ő az, aki a betegeket meggyógyította, a hajlékta­lannak fedelet adott, az éhezőknek eledelt, a szomjasaknak italt, őbenne van a világmindenség gondjainak megoldása. Kérjünk bünbocsánatot és ő gyermekeivé fogad, védelmet ad minden veszedelemtől. Bozsity Jován lelkész s _________________________________________________________X N ÉPESSÉGI ADATOK A Polgármesteri Hivatal Nyilvántartási csoportjának tá­jékoztatása szerint Százhalombatta lélekszátna a tavalyi esztendőben a kővetkezőképpen módosult. Az 1996-os év folyamán 168 újszülöttet jegyeztek be városunkban, míg a természetes halállal 49-en hunytak el. A hattal lakosok közöl 95 ifjú pár fogadott örök hűséget egymásnak. A város lakosságának összlétszáma 1996 januárjában 16228 fő volt, jelenleg pedig 16449 állandó lakost tartanak nyilván. TISZTELT VAROSLAKOK! Százhalombatta Város Önkormányzati Képviseló-testülete 1997. január 20-án (hétfőn) du. 17 órakor az 1997. évi költségvetés tárgyában KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre ezúton meghívom. Helye: Városháza ,,B” épületszámyának tárgyalóterme (Százhalombatta, Május 1. tér 3.) Kérem, hogy kérdéseikkel, javaslataikkal segítsék a vá­ros 1997. évi költségvetésének összeállítását. Vezér Mihály polgármester

Next

/
Thumbnails
Contents