Százhalombattai Hírtükör, 1998 (24. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-14 / 1. szám

SZÁZ HALO MB ATT AI XI. évfolyam 1. szám VÁROSI KÖZÉLETI LAP Megjelenik minden második szerdán Ara: 19-Ft nírtükőr A tartalomból — Lengyelországi napló Év végi számvetés r Uj telefon, postai és közlekedési díjak Névjegy: Ilinyi János Falfehéren Floridában Fejlődő város, gondoskodó város A január 7-i szentmise pillanatai Pontosan két hét telt el az­óta, hogy december 31-én éjfél­kor ütött az óra, és a Magyar Himnusz éneklése mellett átlép­tünk az 1998. évbe. Ezzel meg­kezdtük a város legújabbkori történetének, az önkormányzati­ságnak a kilencedik évét. Az óév utolsó és az új év első nap­jaiban mindenki mérlegre teszi a saját egyéni és a közösségi éle­tében mindazt, amit sikerült a terveiből megvalósítani, és amit az új esztendőre előirányoz. Újabb eredményes évet tudha­tunk magunk mögött. E mérlegben hangsúlyo­sabbnak érzem a városi közös­séggel együtt elért sikereket. Mert siker az, hogy a nehezedő gazdasági-társadalmi körülmé­nyek között a város kiegyensú­lyozottan működött, gyarapo­dott. Az elért eredmények a vá­rost irányító képviselő-testület, az intézmények, a civil szerve­zetek és a város minden felelős­séggel gondolkodó és cselekvő polgárának együttes munkáját dicsérik. Természetesen, ha büszkék is vagyunk eredménye­inkre, ez nem jelenti azt, hogy önelégültek lennénk. Tudatában vagyunk annak, hogy a városért végzett munkálkodást együtt kell végeznünk 1998-ban is. Amint a tavaszt idéző január eleji napokban végiggondoltam az előttem és előttünk álló felada­Az Erőmű - Szabadság úti körforgalmi csomópont építését az esztétikai szempontokon túl a forgalom biztonsága és a csapa­dékvíz elvezetésének megoldása indokolta. Az Önkormányzat a DIR 93 Dokumentációs Irodát bízta meg a beruházás lebonyolí­tásával, a kivitelezés fővállalko­zója a PUHI-TÁRNOK Kft. Az objektumot június 2-án adták át rendeltetésének, a beruházás 60.681 e forintba került. Kiváltották a Városi Strand 1986-ban épült alumínium szer­kezetű nagymedencéjét, helyet­te csempézett vasbeton szerke­zetet építettek, kicserélték a ré­gi, gépészeti berendezéseket, és felújították a medence környé­két. A beruházást a DIR 93 bo­nyolította le, a kivitelezés fővál­lalkozója a VEGYÉPSZER Rt. volt. A strandolok augusztus 13- án vették birtokukba a nagyme­dencét, a beruházásra 116.437 e forintot költött a város. Az óvárosi Sportközpont tokát, azt rögzítettem magamban, hogy nehéz év előtt állunk. Egy­részről jelenleg készítjük elő a város 1998. évi költségvetésének tervezetét, amelyet városi köz­meghallgatás, bizottsági javasla­tok és vélemények után a képvi­selő-testület februárban véglege­sít és fogad el. Azt már most is látni, hogy anyagi lehetőségeink nem romlanak, és ez megfelelő garanciát jelenthet arra, hogy a város- és intézményi működtetés színvonala nem csökken, a minő­ségi fejlesztés ebben az évben is folytatódik. A felelősség abban áll, hogy átgondoltabb, a realitá­sokat jobban figyelembe vevő, takarékosabb költségvetést való­sítsunk meg. Másodsorban sze­retném, ha a város polgárainak komfortérzetét megfelelő intéz­kedésekkel tovább tudnánk javí­tani, és az egyes rétegek - mint az ifjúság, az időskorúak, a nagycsa­ládosok - életét a korábbiakhoz hasonló mértékben tudnánk segí­teni. Harmadsorban 1998-ban ke­építésének első szakaszát de­cember 20-án fejezték be. A ki­vitelezést a Polgármesteri Hiva­tal megbízásából a Lián Kht, és több más Vállalkozó végzi a be­ruházás 1997.évi költsége 30.000 e forint. A Szent László út 98-ban vár­ható rekonstrukciója előtt célszerű volt az ivóvíz gerincvezeték és a házi bekötések kiváltása az Óvá­rosban. A kivitelezést a TAVHŐ Kft végezte, a beruházás műszaki átadása október 6-án megtörtént, 16.000 e forint költséggel. Út- és járdarekonstrukcióra került sor a Művészeti Iskola előtt, az Október 6., a Csokonai Vitéz Mihály, a Dobó István, va­lamint a Vasút utcákban, és átépí­tették a Bláthy Ottó utca nagyobb részét. A beruházást a DIR 93 bo­nyolította le, a kivitelezést a Sima Út Kft végezte, a munkálatok utolsó szakaszát, (a Bláthy Ottó utcát) november 20-án adták át, és 18.000 e forintba került. A Szent László út rehabilitá­rül sor az országgyűlési képvise­lői és az önkormányzati választá­sokra is. Végezetül, de nem utolsó sor­ban folytami kívánjuk a hagyomá­nyok ápolását, a Summerfest, a Battai Napok, a Battai Karácsony megrendezését. Ebben az évben emlékezünk meg az 1848-as for­radalom 150. évfordulójáról is. Bízom benne, hogy az 1998. év eredményes lesz az egész vá­ros számára. A képviselő-testület és személy szerint magam is azon leszek, hogy a város, a közösségi élet értékeit tovább gyarapítsuk. Ehhez egymás meghallgatá­sára, türelemre, tenniakarásra van szükség. Ebben az esetben úgy gondolom, hogy az év vé­gén nyugodt szívvel, felemelt fejjel adhatunk majd számot a közösen elért eredményekről. Ehhez kívánok mindannyiunk­nak erőt, egészséget, kitartást, hitet és békességet! Vezér Mihály polgármester dójának I. és II. üteme egyike a ‘98-ra áthúzódó beruházások­nak. Az első ütemben a Révész utcáig terjedő szakasz rekonst­rukcióját végzik el, a második szakasz átépítése során süllyesz­teni fogják az úttestet. Az Ön- kormányzat a DIR 93-at bízta meg a beruházás lebonyolításá­val, a kivitelező céget a közbe­szerzési eljárás során választják ki. A munkaterület tervezett át­adása ’98.március 1., a műszaki átadás jövő év november 15-én várható. A beruházás becsült költsége 240.000 e forint. Felújították a SZVELKA előtti parkot, amelyet október 31-én vettek birtokukba a gyer­mekek, december közepén adták át az Építők parkját. Mindkét beruházást a Polgármesteri Hi­vatal bonyolította le. Az előbbi kivitelezője a SZAKOM Kft, az utóbbié a Lián Kht. A két park felújítására 29.875,7 e forintot költött a város. (Folytatása a 2. oldalon) A görög-keleti szerbek a Ju- liánusz naptár szerint január 7- én ünnepük a karácsony első napját. A karácsonyt - böjt elő­zi meg, ilyenkor nem esznek állati eredetű étkeket, a Bodnyi Dán, (a Szenteste) napján pedig egyáltalán nem szoktak enni. Csak vacsorára készítenek bojtos ételeket, fe­hér bablevest, halászlét, vagy füstölt halat. Szentestére elké­szül a Zdrávié, a lisztből és vízből gyúrt tészta, amelyen a háziasszony annyi metszést ejt, ahány tagú a család, illetve még egyet, az esetleg betévedő vándornak. A Zdráviét nem vágják késsel, hanem törik. Bozsity első napjának hajna­lán oldódik fel a böjt, előkerül a mézes pálinka, a kocsonya, majd a hívők hajnali misére mennek. Ünnep első napján délben a háziasszony húsle­vest tálal és Pécsenicát, azaz malacsültet, ezt követi a Csészénica, a magyar „kony­hához” hasonló rétes. Elen­gedhetetlen kelléke a kará­csonynak a Véliki Bozsitnyi Kolács, (Nagy Karácsonyi Ka­lács), amit bazsalikom koszo­rúval díszítenek és egy tésztá­ból gyúrt Kisjézus kerül a kö­zepére. Az óvárosi szerb lakosok el­mondása szerint betlehemes játékokat mutattak be annak idején. Más időpontban, eltérő szo­kásrend szerint, de ugyanan­nak a Megváltónak a születés­napját ünnepli szerb és magyar egyaránt.-ó-f Tisztelt Városlakók! Százhalombatta Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1998. január 29-én (csütörtökön) 18 órától KÖZMEGHALLGATÁST tart az 1998. évi költségvetés összeállítása tárgyában. A közmeghallgatás helye: Városháza “B” épületszárnya földszinti nagyterme, Százhalombatta, Május 1. tér 3. A Képviselő-testület a közmeghallgatás tárgyát képező té­mát csak a település lakosságának véleménye és javaslatai is­meretében kívánja - a közmeghallgatást követő - ülésén napi­rendre tűzni és megtárgyalni. Ezúton kérem a város lakosságát, hogy a témával kapcsola­tos közérdekű kérdéseikkel, javaslataikkal segítsék a Képvise­lő-testület munkáját abban, hogy a lehető legszélesebb érde­keket kifejező költségvetési rendelet megalkotására kerülhessen sor 1998-ban. Vezér Mihály polgármester Díjaz a díjazott Hármas díjátadó ünnepség lesz január 16-án, 18 órai kez- ettel a BMK színháztermében. A várhatóan nagyszabású, rogramban gazdag eseményen a Nemzeti Sportváros kitün- ;tő elismerést Harcsár István, az OTSH elnöke adja át. Az nkormányzat Ifjúsági, Sport és Közrendi Bizottsága emlék- ippal jutalmazza a Százhalombatta sportjáért kimagasló íunkát végzetteket, valamint az 1997-es év legeredménye- ;ebb sportolóit és sportvezetőit. Beruházási napló ’97

Next

/
Thumbnails
Contents