Százhalombattai Hírtükör, 2005 (18. évfolyam, 1-26. szám)

2005-01-07 / 1. szám

SZÁZHALOMBATTAI j*ps" 1« ...M ■ I PtUKOP VÁROSI KÖZÉLETI LAP www.hiPtukon.hu XVIII. évfolyam 1. szám Megjelenik minden második pénteken • INGYENES 2005. január 7. HELYTÖR XtHET •NY A tartalombél: Intézményvezetők a közétkeztetésről Multinak lenni nehéz Robin, a szájhős - Állati dolog Átlagosan tíz százalékos díjnövekedés Lakossági felmérés a Szákomnál Hol volt, hol nem volt... Januártól hosszabb a postai nyitva tartás A december 1-jén kezdődött sikeres próbaüzem után Bor Sándor, a Magyar Posta Rt. Központi Területi Igazgatóságának igazgatója ünnepélyesen is átadta a battaiaknak a Tesco Postát december 21-én. Egyebek mellett bejelentette, hogy januártól az eddigi délután hat óra helyett hétig tart nyitva a főtéri és a hipermarketben található postahivatal, szombaton azonban csak a Tescoban üzemel a szolgáltatás. A Tesco Postában hat alkalmazott váltóműszakban szolgálja ki az ügyfe­leket. Hétköznapokon 8-tól 19, szom­baton 9-től 16 óráig lesznek nyitva. Csomagot, lottót és letéti küldemé­nyeket itt nem lehet feladni, minden egyéb szolgáltatás azonban elérhető, a lottózó pedig néhány lépésre található az új postafióktól. Az új fiók nyitását és a nyitva tartás bővítését forgalomelemzések előzték meg. Ezek alapján úgy döntött a posta vezetése, hogy az erőmű területén ta­lálható 2-es számú postafiókot meg­szüntetik. Bor Sándor ezt az alacsony forgalommal indokolta. Hozzátette: a bezárásra ítélt fióktól csupán 1400 méterre található az óvárosi posta, az érintett ügyfeleknek - elsősorban cé­gek használták a 2-es postát - felajánl­ják a küldemények ki- és beszállítását ma már a hatékonyságot is maximáli­san szem előtt kell tartania - mondta Rácz György hálózatszervezési osztály - vezető. Minden érintett vállalkozással egyenként fognak tárgyalni a változó szolgáltatásokról - tette hozzá. Százhalombatta ellátottsága kiemel­kedően kedvező a postai szolgáltatá­sok terén, legalábbis ez derül ki a Ma­gyar Posta Rt elemzéseiből. Míg a tör­vények húszezer lakosra írnak elő egy postahivatalt, nálunk, a tizenhétezer lélekszámú városban négy működik. A területi igazgatóság a fővárossal együtt 367 települést lát el. Ezek közül Száz­halombatta ellátási mutatója a negye­dik legjobb, de ha a tízezer lakó fölöt­ti településeket tekintjük, Batta mesz- sze a leglefedettebb város. A hivatalos forgalmi elemzéseknek meglehetősen ellentmondóan, a Tesco Gyorsuló idő Újévi beszélgetés dr. Benedek László polgármesterrel 2004 a pénzügyi egyensúly megteremtésének éve volt, 2005 az építkezés éve lesz, mondja dr. Benedek László polgármester. O maga sikereket, kudarcokat is elkönyvelt az óesztendőre, és úgy döntött: változtat a munkastílusán. is, a főtéri postahivatalban pedig bőví­tik a fiókbérletek lehetőségét. Amíg a posta állami cég volt, csak a szolgáltatásra kellett vállalkoznia, de Posta megnyitása előtt a battaiak egyik legnagyobb problémája a postán tör­ténő várakozás, a zsúfoltság volt. En­nek számos fórumon adtak hangot a nyitva tartás meghosszabbítását, illet­ve új fiók nyitását követelve, de olyan eset is előfordult, hogy egy türelmet­len ügyfél ököllel ütötte be a főtéri hi­vatalban az üvegablakot. A város vezetése ezek miatt a pana­szok miatt kezdeményezte a Magyar Posta Rt-nél a szolgáltatás bővítését, ezek nyomán indultak meg a forga­lomelemzések és tárgyalások, amelyek eredményeként sor kerülhetett az év végi ünnepélyes bejelentésekre. „Min­den önkormányzatnak ilyen tárgyaló- partnereket kíván” - fogalmazott dr. Benedek László polgármester. Az új fiók megnyitóján a kivitelezők és a tervezők is megjelentek. Bor Sán­dor kiemelte, hogy a Tesco Posta kor­szerű felszereltsége és kialakítása ga­rantálja az itt dolgozók biztonságát és az ügyfelek barátságos, kényelmes ki­szolgálását. Utóbbit az is elősegíti, hogy a három felvételi munkahelyet nem választja el üveg, a pénzügyeket viszont maximális diszkréció mellett, elkülönített helyiségben lehet intézni. A mintegy 15 millió forintos beruhá­zás október 15-én kezdődött és no­vember 26-án fejeződött be. Bor Sándor reményét fejezte ki, hogy a lakosság hamar megszereti az új postát, és ezért gyarapítani lehet az alkalmazottak számát. A területi igazgató szintén elége­dettségének adott hangot az önkor­mányzat együttműködését és rugal­masságát illetően. Ennek tükrében azt is elképzelhetőnek tartja - mondta -, hogy a közeli jövőben sikerül az óvá­rosi posta számára alkalmasabb, tága­sabb helyet találni, és bővíthetik jelen­legi négyórás nyitva tartását is. Az avatószalag átvágása után Bor Sándor és Benedek László egy-egy ké­peslapot is aláírtak és bedobtak a pos­taládába. Ezek a bélyeg- és postamú­zeumba kerülnek, és az utókornak szolgálnak mementóul az új százha­lombattai postahivatal megnyitásáról. CK rendszerének kidolgozásáról, vala­mint arról, hogy megállapodást köt­nek az ELMU-vel a közvilágítás kor­szerűsítésének harmadfeles beruházá­sáról, és határoztak az ehhez kapcso­lódó pályázaton való részvételről is. Elosztották a városháza B épületének irodáit. Lakossági fórumot tartottak a Téglagyári-völgyről - a hasznosítási felhívásra négy magyar és egy osztrák érdekeltségű cég jelentkezett, de egyi­ket sem fogadta el a testület. Márciusban Dávid Ibolya avatta fel Antall József szobrát a városközpont­ban, a Szent István Templom mellett. Százhalombatta ismét megjelent az Utazás’2004 kiállításon, és ugyancsak márciusban rendezték meg a hagyo­mányos Óvárosi Borversenyt. A márciusi képviselő-testületi ülé­sen elhangzott: jól halad az áttérés a feladatfinanszírozási rendszerre, az oktatási-nevelési intézmények szak­mai önállósága azonban megmarad. A Százhalombattai Hírtükör interjút készített Csillag Istvánnal, aki kijelen­tette: 2005-ben nem csökkennek az önkormányzatok bevételei. Áprilisban vihart kavart egy bul­várhír, mely szerint Százhalombatta az egyik legszennyezettebb, legveszé­lyesebb város - ennek cáfolatára Folytatás a 2. oldalon- Észrevette, hogy gyorsul az idő?- Az eltelt két évre gondol?- Nem. Arra, hogy bizonyos életkor után mintha gyakrabban kezdődne egy új év...- Tapasztalom. De az is igaz, hogy a választási ciklus is túljutott a felén. Sürgetnek a feladatok, eredményeket kell produkálni. Igaz, eddig is igye­keztem minden pillanatot kihasznál­ni, de rájöttem: változtatnom kell azon, ahogy dolgozom.- Hogy an ?- A ciklus elején úgy hittem, majd­nem mindent meg tudok oldani. Több száz embernek kellett hozzám fordulnia a legkülönfélébb problé­mákkal, hogy belássam, nem feltétle­nül az a leghatékonyabb, ha mindent én intézek, és nem minden intézniva­lónak az önkormányzat a felelőse. A jövőben azon a szinten szeretnék be­avatkozni a problémákba, amely már valóban egy polgármester kompeten­ciája, ahol más nehezebben érvénye­sítheti a város, a lakosság érdekeit. Mint például a postai szolgáltatások bővítésének az ügye. A Magyar Posta eredetileg nem szándékozott új fiókot nyitni Battán, és nem is jellemző, hogy ezt egy olyan viszonylag kis áru­házban tegyék, mint az itteni Tesco. Ez az a szint, amelyen nekem kellett tárgyalóasztalhoz ülnöm, ahol való­ban hatékonyan használtam fel az időmet és az energiámat. De ilyen szint a kistérségi kapcsolatok építése és hogy ebből valamikor kézzelfogha­tó haszna váljék a városnak, vagy a Főnix terv irányítása, amely minden itt élőt érint. Ha lakótelepi, azért, ha fiatal, azért, ha a városközpontban járva nem elégedett a látvánnyal, azért.- Ezek szerint 2004-ben volt elfe­csérelt ideje is?- Igen, annak ellenére, hogy napja­im nagy részét, beleértve a szabadsá­gomat is a polgármesteri munkám tet­te ki. Nem szeretném, ha bárki félre­értene, nem vagyok munkamániás, de a feladatok most ezt követelték. Tu­dom, az emberek többsége hasonlóan él.- Nem erre gondoltam. Kudarcokra, eredménytelenségre.- Nagyon fontos volt számomra, hogy ne szakadjon ketté a város. Egyebek mellett ezért vettem részt nyáron a Trianoni emlékmű újraállítá­sán. Volt, aki dicsért ezért, akadt, aki elmarasztalt. Most szomorúan hallot­tam, hogy letépték az emlékműről az országzászlót. Ezt ugyanolyan megbo- csáthatatlannak tartom, mint az átke­lési emlékmű megrongálását. Több eredményességet reméltem a frakciók együttműködésében, és ezt a törekvésemet nem adtam fel. Rend­szeresen meghívom a frakcióvezető­ket, de - tisztelet a kivételnek - rend­szeresen csak bizonyos feltételekkel, vagy egyáltalán nem vesznek részt a megbeszéléseken. De ha csak így jut­hatnak hozzá a folyamatosan hiányolt információkhoz, ha csak így hozha­tunk érdemi döntéseket a város fejlő­dése érdekében, akkor mégis el kelle­ne jönniük.- Mit tekint az elmúlt év legna­gyobb sikerének?- A költségvetés egyensúlyba hozá­sa mellett egyértelműen a Tesco Áru­ház megnyitását, úgy is, mint polgár- mester és úgy is, mint Dunafüred kép­viselője. A körzeti választási fórumo­kon a leggyakrabban megfogalmazott igények közé tartozott az áruházra, bankautomatára, postafiókra vonat­kozó. Megvalósult. Lehet vitatkozni, hogy szemetes a város, vagy nem. Sajnos, vannak, akik tevékenyen közreműködnek az előbbi bizonyításában. Azt gondolom, hogy aki egyszer részt vett egy szemétsze- dési akcióban, vagy faültetésben, az már nem fogja eldobni a hulladékát, kirángatni, letaposni a növényeket. Az igazi siker az lesz, ha megváltozik az emberek gondolkodásmódja. Ezen a téren az iskolákban és az óvodákban lehet a legtöbbet tenni.- Úgy tűnik, a Polgármesteri Hiva­tal átszervezése nem váltotta be a hoz­zá fűzött reményeket, legalábbis a vá­rosüzemeltetés, városfejlesztés terüle­tén. Gondolok itt különösen az Eöt­vös iskola felújítására vagy a Szivár­vány Óvodában legutóbb történtekre. Decemberben bejelentették, hogy a jegyzőnő közös megegyezéssel távozik a hivatal éléről. Összefüggésbe hozha­Folytatás a 2. oldalon Tizenkét hónapon át Eseményről eseményre Ismét magunk mögött hagytunk egy esztendőt. Van, akinek jó éve volt, és van, aki azt mondja, hogy ennél már csak jobb jöhet. Azt, hogy a város összességé­ben milyen évet zárt, akkor ítélhetjük meg legkönnyebben, ha végigtekintünk a tavalyi eseményeken. Januárban megkezdődött a város­ban a szelektív hulladékgyűjtés. Hu­szonkét ponton helyezték ki a gyűj­tőedényeket, amelyekben a papír, a műanyag üdítőspalackok és az alumí­nium dobozok elkülönített gyűjtése vált lehetségessé. Megkezdődött a Polgármesteri Hivatal átszervezése, új irodák kezdték meg működésüket. A januári rendkívüli képviselő-testü­leti ülésen nyilvánvalóvá vált a Sport Kft válsága: lemondott a korábbi ügyvezető, az új pedig nem vállalta a feladatokat. Döntöttek a városháza B épületszárnyának átépítéséről, vala­mint arról, hogy el kell bontani az Erkel körúton korábban kialakított forgalomcsillapító járdaszigeteket, amelyekről bebizonyosodott, hogy balesetveszélyesek. Kezdetét vette a szakorvosi ellátás privatizációjának előkészítése, és megkezdődött a böl­csőde-összevonás. Egyre gyakorib­bak voltak a közvilágítási gondok, és januárban ünnepeltük a Magyar Kul­túra Hetét. Februárban arról döntött az önkor­mányzat, hogy az Idősek Gondozó­háza a volt 1-es számú bölcsőde épü­letébe költözik, és megkezdődik az intézményi reorganizáció, amelynek végeredményeképpen július elsejétől új struktúrában működnek az oktatá­si-nevelési intézmények. Az átszerve­zés ellenállást váltott ki a pedagógu­sok és a szülők között, a helyzet tisz­tázása érdekében fórumokat szerve­zett az önkormányzat. A Református Egyház jelezte, hogy részt vállalna a Városi Művészeti Iskola működteté­sében, és megnyitotta irodáját a vá­rosban a Digisat 2000 Kft. A február 12-i képviselő-testületi ülésen meg­született a költségvetési rendelet, amely évek óta először nem tartalma­zott sem hitelfelvételt, sem pedig portfolió-bevonást. Döntöttek a köz- alkalmazottak béren kívüli juttatási

Next

/
Thumbnails
Contents