Százhalombattai Hírtükör, 2006 (19. évfolyam, 1-25. szám)

2006-01-13 / 1. szám

SZÁZHALOMBATTAI irtukon VÁROSI KÖZÉLETI LAP www.hirtukor.hu XIX. évfolyam 1. szám Megjelenik minden második pénteken • INGYENES 2006. január 13. helytőrTíict, Segítség az induláshoz - bébikötvény Százhalombattán Premier Plán - amiről az anyakönyv nem beszél Karácsonyt ünnepeltek a szerbek Ki védi meg? - közbiztonság a nyaralóövezetben Ha befolyik, ha kifolyik - emelkedtek a közüzemi díjak Konszolidált viszonyokat szeretnék Az idei a választás éve lesz. A kampány gyakorlatilag már ősszel elkezdődött. Az elmúlt hónapok köztörténéseiből, a közbeszéd hangulatából az derült ki, hogy Százhalombattán komoly politikai csatározásra számíthatunk. Remélhe­tőleg mást is hoz az újév. Talán pozitív válaszokat olyan jövőnket meghatáro­zó kérdésekre, mint például az, hogy lesz-e továbbra is iparűzési adó, ha pedig nem, akkor mi lesz velünk. A városvezetés több tárgyból is vizsgát tesz 2006- ban. Dr. Benedek László szerint eredményeik magukért beszélnek, ő folytatja az eddigi munkát, és továbbra is azon lesz, hogy a megosztott képviselő-testületet egységbe kovácsolja.- Hogyan teltek az ünnepek?- A karácsonyt együtt töltöttük a négy gyerekünkkel. Nagyon élveztem.- Az évvége nemcsak az ünneplés, hanem a számvetés ideje is. A tavalyi év egyik meghatározó közéleti témája a Főnix terv volt a szocialista városve­zetés hosszú távú városfejlesztési el­képzeléseivel. Decemberben többen is megfogalmazták, hogy többet vártak a programtól, mint amennyi eddig meg­valósult, de olyan vélemény is volt, hogy a Főnix - szokásaival ellentétben - hamvába holt.- Én éppen ellenkezőleg látom. Amellett, hogy a tervet valóban hosz- szű távra dolgoztuk ki, 2005-ben ko­moly lépéseket tettünk a megvalósulá­sa felé. Ötszázöt lakás külső nyílászá­ró-cseréjét, több társasház szigetelését, családi házak energiatakarékos beru­házásait segítettük elő legkevesebb 50%-os támogatással. Az energiataka­rékos felújítások helyi programját idén is folytatjuk. Emellett maximális támogatást nyújtottunk - és nyújtunk a jövőben is - a társasházaknak az ál­lami források bevonásához. Ha mind a tíz egyharmados pályázatunk nyer, olyan beruházás indulhat el a lakótele­pen, amelyből 245 millió lesz az ön- kormányzati rész. Az intézményeink felújítására 170 millió forintot költöt­tünk. Tavalyi beruházásaink nagyban hozzájárultak a helyi vállalkozói réteg megerősödéséhez, hiszen - hogy csak az utóbbi példánál maradjak - az öt­venkettő intézmény-felújítási munká­ból negyvenkilencet helyi cég végzett el. Elindult a közbeszerzési eljárás a művelődési központ és könyvtár teljes felújítására. Egy olyan színházterem létrehozását is tartalmazza, amely minden tekintetben megfelel majd a XXI. század igényeinek. Végre méltó körülmények között fogadhatja az in­tézmény azt a számos színház- és kul­túrakedvelő embert, akik előadásról előadásra megtöltik a nézőteret. Elké­szültek a látványtervek a művelődési és a városház új homlokzatára. Lehet, hogy mások a városközpont építészeti megújulását felesleges kiadásnak tart­ják, de szerintem hozzátartozik mind­ahhoz, amit az élhető városról évek óta gondolunk és mondunk. Markáns változást indítottunk el a szociális ellátórendszerben és idősgon­dozásban is. A lényege, hogy nem egyedül az önkormányzat akar ellátni minden feladatot. A hajléktalanok el­látásába és az átmeneti szálló működ­tetésébe például be fogjuk vonni a Vö­röskeresztet, a támogató szolgálat mű­ködtetésébe a Sérültekért Alapítványt. Hosszú alkufolyamat eredményeként megszereztük az Ifjúság úti szállót, ahol újabb térhez juthat a szociális gondoskodás valamely formája, de említhetném az Idősek Gondozóháza bővítését, vagy azt a telefonos házi se­gítségnyújtó rendszert, amit egy kis­térségi együttműködés élén fogunk megvalósítani. Ezek a változtatások nemcsak több gondoskodást jelente­nek a városnak, hanem jelentős meg­takarítást is, amit más fontos célokra tudunk fordítani. A magunk részéről mindent megtet­tünk a termálfúrások elindításáért. Hogy az illetékes hatóságokhoz eljut­tatott tervekkel hónapokig semmi sem történt, nem rajtunk múlt. De ebben is számítunk Jánosi György országgyűlé­si képviselő segítségére, aki eddig is jól kamatoztatta politikai kapcsolatait a Folytatás a 2. oldalon Nem okozott fennakadást a rendkívüli havazas Teljes gépparkkal dolgozott a SZA­KOM Kft. köztisztasági részlege de­cember utolsó napjaiban. Az egyre erősödő havazás nehezítette munkáju­kat, ezért nyolc rendkívüli hómunkást is alkalmaztak, akik a köztéri lépcső­ket, buszmegállókat, feljárókat szaba­dították meg a hótól. December 30-án hajnali fél kettőtől este kilencig megál­lás nélkül tolták a havat a közutakról. Az év utolsó napján a hótól elzárt te­rületeket tisztították meg Óváros felső részében. Azokon a helyeken, ahol a hótakarítás meghaladta a SZÁKOM technikai lehetőségeit, markológépet béreltek. Erre a Turul, Botond és a Vereckei utca, valamint a Karácsony- és a Tóth-tanya környékén volt szük- ség. Az Óváros és Érd közötti terület hó- és síkosságmentesítése nem szer­ződött feladata a SZÁKOM-nak, de mivel az itt élők nem tudtak volna a város felé közlekedni a nagy hóban, ezeken a területeken is eltakarították a havat. A hó-eltakarítók szilveszterkor sem pihentek, és az év első napján hajnal­ban folytatniuk kellett a munkát, hi­szen esővel, ónos esővel érkezett az új­év. A sószóró só és homok keverékével délelőtt 11 óráig szórta az utakat, azt követően az idő enyhülni kezdett. Míg városunkban a SZÁKOM Kft. járhatóvá tette az utakat, addig a vá­rost érintő 6-os úton beállt a forga­lom. A nagy havazásra való tekintettel igyekeztek ebben is segíteni, hogy sen­ki se rekedjen a hóban. Százhalombat­tán a nagy havazás ellenére nem volt fennakadás a forgalomban. CK Feldobtuk a labdát! Ismét előfizetési akciót hirdet a Százhalombattai Hírtükör! Minden kedves olvasónk, aki január 13-a és március 5-e között-960 forintért megrendeli a Hírtükör egy éves házhozszállítását, játékban vesz részt, aminek során a százhalombattai Ariex Bt ajándékait, négy darab Spartan kosárlabdát sorsolunk ki. Egész évben olcsón és kényelmesen jut helyi hírekhez, ha bármelyik postahivatalban előfizet a Hírtükörre! Sézos helyzet Több volt a csodánál. Már csak azért is, mert nem három, hanem négy na­pig tartott az orosz-ukrán gázháború, amely - talán szerencsénkre - egész Európát sokkolta. Az érintettek egysé­ges fellépésének köszönhetően abba­maradt a fenyegetősdi, a Magyaror­szágra érkező gáz nyomása visszaállt a normális, 51 atmoszférára, így a MÓL már január 4-től lehetővé tette a nagy- fogyasztók számára, hogy visszaállja- nak a gáztüzelésre. A helyzet normali­zálódott, mielőtt kitört volna a pánik. Folytatódhat tehát minden, mintha mi sem történt volna. Csakhogy tör­tént, és érdemes elgondolkodni, ho­gyan tervezzük a jövőnket, hogy ehhez hasonló esetben ne legyünk ennyire ki­szolgáltatottak. A magyar lakosság kilencven száza­léka gázfogyasztó - írja a FigyelőNet. Az egyedi fűtéssel rendelkező lakások többségében gázt használnak, ugyanis jelenleg ez a legolcsóbb energiahordo­zó. A hetvenes évek végén vette kezde­tét a földgáz általános elterjedése, ked­vezmények biztosításával ösztönözték a lakosságot, hogy térjen át a gáztüze­lésre. Voltak, akik óvatosságból meg­tartották a cserépkályhát, a központi fűtést pedig vegyes tüzelésű kazánnal oldották meg - biztos, ami biztos, mert ha történetesen nincs gáz, akkor más módon tudnak meleget teremteni. De az ellenkezőjére is van példa. Sok házban a gáz bevezetésével egy időben a kéményeket is megszüntették, mond­ván, a továbbiakban azokra úgysem lesz szükség. A 2006-os évkezdet átfogalmazta a kérdéseket: nem csupán azt kell eldön­tenünk, hogyan szigeteljük otthonun­kat, hogy minél gazdaságosabb legyen a fűtés, hanem azt is, milyen alternatí­vát dolgozzunk ki arra az esetre, ha akadozna, netán abba is maradna a gázszolgáltatás. Fontos, mondhatni életbe vágó probléma, a mi éghajla­tunk alatt ugyanis közel fél éves a fű­tési idény. Térjünk vissza a széntüzeléshez? Ez is egy lehetőség, bár Magyarország nem rendelkezik jelentős szénkészlet­tel. Lehetséges, hogy a megtérülő ener­giaforrások fokozottabb igénybevétele a megoldás. Az eddigieknél nagyobb szerepet lehetne szánni a nap-, a szél-, a geotermikus-, valamint a bioenergiá­nak. Ez persze nem egy-egy háztartás feladata. Nagyobb szabású, egész vá­rosokat vagy régiókat érintő progra­mok megvalósítására lenne szükség. Volt egy ismerősöm, aki semmiféle közműhöz nem csatlakozott. Mint mondta, az infrastruktúra igénybevé­tele egyrészt elkényelmesíti az embert, másrészt kiszolgáltatottá teszi. Ha be­vezetné a vizet, a következő lépés a fürdőszoba lenne, amely megnövelné a vízfogyasztást, ezért rövidesen a csa­tornahálózathoz is csatlakoznia kelle­ne. Szükség lenne villanyra is, hogy ne fazékban melegítse a fürdővizet, utána gáz is kellene, mert hidegben nem jó fürödni. Ha pedig a komfort ilyen fo­kára eljutna, nagyobb házat, több szo­bát, több kényelmet szeretne, és egyre többet fogyasztana a vezetékeken be­jövő szolgáltatásokból, amelyek hihe­tetlenül sokba kerülnek. Arról nem is szólva - tette hozzá -, hogy bármikor megszüntethetik egyiket vagy másikat, és ha már hozzászoktál, nem tudsz él­ni nélküle. Kútból húzta a vizet, teknőben mo­sott, kemencével fűtötte a konyháját, gyertyával világított, de nem kellett attól tartania, hogy olyan nehézséggel kerül szembe, amelyet képtelen megol­dani. Azt mondta, nem akar olyan len­ni, mint az a beteg, aki csak infúzióval képes létezni. Talán igaza volt. Mindaz a kényelem, amit megteremtünk ma­gunknak, észrevétlenné válik szá­munkra. De ha csak egy-egy elemét nélkülöznünk kell, akár átmenetileg, úgy érezzük, kihúzták a szőnyeget a lá­bunk alól. Nagyanyám, aki átélt egy háborút, mindig tartott tíz kiló sót a padláson. A gázháború hátországában talán ne­künk is le kellene vonnunk a tanulsá­got. Nem feltétlenül azt, hogy kezd­jünk el fát gyűjteni nehezebb időkre. Áramkimaradással kezdődött az év Hidegben és sötétben kezdődött az új év az Arany János utca 1-7., Erkel körút 1- 2-3. és Liszt Ferenc sétány 1-3. szám alatti százhetven lakásban. Január 3.-án, hajnali kettőkor áram nélkül »maradt a- Lakásszövetkezet kezelésében levő épü­let, és a keringető szivattyúk leállása mi­att a lakások fűtése és melegvízellátása is megszűnt. Miután kihívták az ELMU szakembereit, fél hét körül újra elindult az áramszolgáltatás, a közben eltelt négy és fél óra alatt azonban sok hűtő és fa­gyasztó leolvadt. A lakók igazi riadalmát ez után az váltotta ki, amikor délután egykor ismét világítás és fűtés nélkül ma­radtak. A Lakásszövetkezet újból értesí­tette az ELMU ügyfélszolgálatát, újból kijöttek a szerelők, de másodszorra már az Arany János utcában található föld alatti vezetékhez is leástak. Az épület­tömbben nagy volt a nyugtalanság, Folytatás a 2. oldalon FIAT SZABÓ ÉRD NYÍLT HÉT! JANUÁR 7-15-ig GRANDE Punto bemutató minden nap 8-21 óráig Az Ön Fiat partnere: _____________; . F IAT SZABÓ ÉRD, Balatoni út • Nyitva: H-P 8-17 Tel.: 06/23-524-028,524-118

Next

/
Thumbnails
Contents