Százhalombattai Hírtükör, 2007 (20. évfolyam, 1-26. szám)

2007-01-12 / 1. szám

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY SZAZHALOMBATTAI írtukon VÁROSI KÖZÉLETI LAP www.hirtukop.hu XX. évfolyam 1. szám Megjelenik minden második pénteken • INGYENES 2007. január 12. A felnőttkor küszöbén - szalagavató az Arany János iskolában Premier plán - Kalácska Mónika Időközi választás - mellékletünk a 3. oldalon Kétszáz versenyző - megyei úszóverseny Battán Sok dilemmával kell szembenémünk A 2007-tel beköszöntő általános áremelkedés, az energiaárak központi kiigazí­tása az önkormányzatokat is nehéz helyzetbe hozza. Megemelkednek a város- üzemeltetés költségei, és azokra is többet kell költeni, akik önerejükből nem tudják fedezni a drágább megélhetést. A százhalombattai önkormányzat a költ­ségvetési egyensúlyt és a közszolgáltatások színvonalát is szeretné megőrizni, miközben arra is keresi a választ, mi az igazságosabb: ha mindenki részesül a közüzemi díjakban biztosított kedvezményekből, vagy ha csak azok, akik való­ban a közösség támogatására szorulnak. És kik ők? Sok kérdéssel, nehéz fel­adatokkal kell szembenéznie a képviselő-testületnek az idei évben, de meg lehet találni a jó válaszokat - vélekedik Vezér Mihály polgármester.-Hogyan töltötte az ünnepeket? Si­került-e kipihenni a tavalyi év utolsó hónapjait, az önkormányzat megalakí­tásának, a folyamatban levő ügyek át­vételének bizonyára nem könnyű idő­szakát?- Otthon, családi körben ünnepel­tem. Jól esett a kikapcsolódás, hiszen valóban sok feladatom volt az elmúlt hónapokban. Nehezebb volt az át­adás-átvétel, mint amire számítottam. Számos olyan ügyben kellett azonnal döntést hozni, amelyek az előző testü­let működése alatt indultak. A határ­idők betartása, a már folyamatban le­vő közbeszerzések miatt igen rövid idő alatt kellett olyan nagy horderejű és komoly anyagi kötelezettségválla­lással járó kérdésekben döntéseket hozni, mint a termálkút-fúrás, az uszodaépítés, vagy az ipari parkban induló vállalkozók háza építése. Ezek mellett számos egyéb kérdésre - pél­dául a kisebb költséggel, de hasonlóan folyamatban levő beruházások ügyé­ben - is gyors és megalapozott vála­szokat kellett adnia az új képviselő- testületnek.- Miket tekint 2007 legfontosabb feladatainak a saját és az önkormány­zat számára?- A legnagyobb kihívás az, hogy a városfejlesztés területén a hosszú távú jövőnket meghatározó döntéseket kell meghoznunk, szakszerűen és a lehető legnagyobb egyetértésben. Az idei év­ben az élet minden területén tapasztal­ható áremelések is komoly feladatok elé állítják az önkormányzatot. Folytatás a 2. oldalon hangzott, a legfőbb cél a “kigondo­zás”, tehát nem a hosszas ott tartózko­dást tartják eredménynek, hanem azt, ha a szállón lakók elhagyhatják az in­tézményt, és képesekké válnak az önálló életvitelre. Ehhez megkapják mindazt a jogi és életvezetési segítsé­Nem végállomás, csak megálló get, amire szükségük van, de addig is, amíg az intézményben élnek, a lehető legjobb körülményeket biztosítják szá­mukra. A gyerekeket játszó- és tanuló­szoba várja. Ha elakadnak a tanulás­ban, akkor is van kihez fordulniuk, sőt, a szociális munkások a bizalmas beszélgetések elől sem zárkóznak el. Az intézmény az ünnepségen vehette át azt az autót, amelyet az utcai szoci­ális munkához használnak majd. A százhalombattai Pest megyében az első családok átmeneti otthona, amelyet a Magyar Vöröskereszt üze­meltet. A tervekben szerepel, hogy más településeken is felvállalják ezt a feladatot, mert - amint azt dr. Habs­burg György mondta - a változó világ­ban a vöröskeresztnek is új szerepeket kell vállalnia. A megnyitón adták át azokat az em­lékérmeket, amelyeket a Magyar Vöröskereszt megalakulásának 125. évfordulója alkalmából adtak ki. Az elismerést Furcsa Katalin, a Polgár- mesteri Hivatal munkatársa, Horváth Judit, a Városi Családsegítő és Gon­dozási Központ vezetője, Mitták Fe­renc irodavezető és Török Sándor képviselő, az önkormányzat szociális bizottságának elnöke vehette át. PM Több hónapos előkészítő munka után december 20-án hivatalosan is megnyílt a Hajléktalanokat Ellátó Integrált Intézmény. Látszólag csak a hely változott: az átmeneti szálló az eddigi két bérelt épületből átköltözött a mellette álló, immár az önkormányzat tulajdonában lévő két épületbe. Persze nemcsak ennyi történt, hiszen a Magyar Vörös- kereszt Pest Megyei Szervezete a július 1-jén megkötött szerződés értelmében átveszi a városi hajléktalanok ellátását az önkormányzattól. Az avatóünnep­ségen részt vett dr. Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt elnöke, dr. Morzsányi Éva, a Magyar Vöröske­reszt főigazgatója, a megyei szervezet részéről Török László titkár és dr. Zelen Béla elnök, Sinkovicz László al- elnök képviselte Pest Megye Önkor­mányzatát, és természetesen jelen vol­tak azok a százhalombattaiak is, akik az önkormányzat vagy a polgármeste­ri hivatal részéről működtek közre a létrehozásban. Az intézmény valójában több rész­intézményből áll: egy 25 és egy 40 fős családok átmeneti otthonából, egy 32 fős átmeneti szállóból, egy 40 szemé­lyes éjjeli menedékhelyből, valamint egy 50 fős nappali melegedőből. Szak­képzett szociális munkások gondos­kodnak a rendről és segítik a bentla­kókat - elsősorban abban, hogy mun­kát és saját otthont találjanak. Amint a megnyitóünnepségen is el­Életmentő készülék a pántén Összeesett egy hatvan éves asszony január 3-án délután a Liszt Ferenc sétá­nyon. Először az ügyeletes orvos próbált segíteni rajta, aztán a rohammentő­sök is megérkeztek. Szemtanúk elmondása szerint 40-50 percig próbálták a szí­vét újból elindítani, sajnos, sikertelenül. Folytatás a 4. oldalon Újév, új remény Minden januárban nyitunk egy tisz­ta lapot. Azzal az elhatározással, hogy amit csak lehet, jobban te­szünk, mint az előző évben. Szorgal­masabbak, alaposabbak leszünk, tü­relmesebbek a gyerekeinkhez és az öregeinkhez, emellett persze vannak személyes, csak bennünket érintő fo­gadalmaink is: többet mozgunk, ke­vesebbet dohányzunk és igyekszünk lefaragni a túlsúlyunkból, ha van. A lapot természetesen nemcsak mi írjuk, kerülnek rá olyan bejegyzé­sek is, amelyek nagy valószínűséggel módosítják a terveinket. Az idei év lapjára máris felkerült nagy betűk­kel a “megszorítások” címszó, és ez aggodalommal tölt el mindnyájun­kat. Főleg azért, mert keveset tu­dunk ezeknek a megszorításoknak a mibenlétéről. Nemcsak arról van szó, hogy emelkedik a gázár, ráadá­sul most még ez is homályos, mert a támogatási rendszer nem állta ki a gyakorlat próbáját. Az áremelkedé­sek mellett reformokat is tartogat az idei év, olyanokat, amelyek nekünk, a lakosságnak többletkiadásokkal járnak. Emellett bizonytalanok va­gyunk, nem értjük a lényegét, hogy most ki és milyen kórházba mehet, miért mennyit kell fizetnie, mire va­ló a vizitdíj és a dobozdíj. Tele va­gyunk szorongással, és ez árnyékot vet a közeljövőre. Valószínű, hogy 2007-ben nem tervezünk sokat, és csak kicsiket álmodunk, mert észnél kell lennünk, ha nem akarjuk elve­szíteni a talajt a lábunk alól. Sokak számára jelent majd segít­séget a helyi szociális háló, amelyet a közlejövőben átdolgoznak, a meg­változott körülményekhez igazítják. Persze bármilyen erős, bármennyire sűrűre szövik, lesznek, akik kihulla­nak a résen. És olyanok is lesznek, akik nem kerülnek ugyan az élet pe­remére, de nem tudják megőrizni ko­rábbi életszínvonalukat. Sok lesz a félelem és a keserűség. Soha nem volt annyira nagy szük­ség az emberi segítőkészségre, mint most. El kell felejtenünk azokat a közhelyeket, hogy “miért nem megy el dolgozni?”, mert látnunk kell, hogy a munkanélküliek többsége nem jókedvéből az. Örömmel dol­gozna, de nincs hol, és a sok vissza­utasításba belefáradt, elvesztette ön­bizalmát, már nem hisz benne, hogy valaha jobb idők következhetnek rá. Nem mehetünk el mások nyomorú­sága mellett, nem fordíthatjuk el a fejünket, nem nézhetjük tétlenül. Ugyanazon a vízen úszunk, csak egyikünknek délceg hajó, másikunk­nak lélekvesztő jutott, és ha nem is vehet fel a hajó mindenkit, akinek sajkáját felborították a hullámok, mentőövet azért dobhat, hátha az segít a bajbajutottnak elérni a túlsó partot. Nem csaphatjuk be magun­kat azzal, hogy ez nem a mi felada­tunk, mert ki kell vennünk belőle a részünket, nekünk, embereknek dol­gunk van egymással. És hogy milyen segítséget nyújt­hatunk? Nemcsak pénzt, bár tudjuk, hogy pénzzel sok mindent meg lehet oldani, de mégsem ez a legfonto­sabb. Abban legyünk egymás segítsé­gére, hogy az is higgyen egy jobb életben, aki már szinte minden hitét elvesztette, és hogy akinek tavaly nem volt, az új évben annak is le­gyen új reménye. pm __________________________) U tolsé simítások Az eredeti tervek szerint december végére kellett volna elkészülnie az Idősek Gondozóháza új épületszár­nyának, de a tervmódosítás a határ­időben is csúszást okozott. Az épület kívülről már kész, most a belső mun­kák folynak: dolgoznak a fűtésszere­lők, a burkolok, a villanyszerelők, a festők. Ha ebben a tempóban folytat­ják, hamarosan az átadásra is sor ke­rülhet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy már be is lehet költözni az épü­letbe.- Az átadás után meg kell szerezni a használatbavételi engedélyt - mondja Horváth Judit intézményvezető utá­na pedig a működési engedélyt. Ez szerencsés esetben is több hónapot vesz igénybe.- A decemberi képviselő-testületi ülésen döntés született a létszámbőví­tésről. Hány fővel nő a személyzet?- Tizenhat új dolgozó kezdheti meg a munkát április elsejétől. Nem arról van szó, hogy az új épület működteté­séhez ennyi emberre van szükség, ha­nem most pótlódik az évek óta fennál­ló létszámhiány.- Hányán szerepelnek jelenleg a vá­rólistán?- Körülbelül harmincán, de ez a szám állandóan változik. A bekerülés Folytatás a 4. oldalon

Next

/
Thumbnails
Contents