Százhalombattai Hírtükör, 2010 (23. évfolyam, 1-25. szám)

2010-01-14 / 1. szám

VíW» 'férőci; HELYTÖRTENETi (f ^ 3hio % GYUJTEMENY SZÁZHALOMBATTAI irtukop VÁROSI KÖZÉLETI LAP www.hintukor.hu XXIII. évfolyam 1. szám Megjelenik kÉthetente, 5000 példányban • INGYENES 2010. január 14. Premier plán: dr. Kürti Jenőné Terek, utcák névadói Képviselő-testületi összefoglaló Ez van 2010 Mi kell a jó lagziboz f Takács Péter: Mircsa Sztárparádé és meghitt pillanatok Kiss László úszó szövetségi kapitányról, Százhalombatta díszpolgáráról nevezték el a 2008-ban átadott városi sportuszodát december 16-án. A Magyar Úszó Szövetség Csil­lagszóró versenyt rendezett a szakember tiszteletére a nyolc legjobb magyar női és férfi klasszis részvételével, és az uszodában tartották meg évértékelő sajtótájékoztatójukat is. jutalmakat adott át Cseh Lászlónak, Verrasztó Evelynnek és Gyúrta Dániel­nek, valamint Széles Sándor, Fehérvári A százhalombattai képviselő-testület novemberben döntött arról, hogy Kiss Lászlóról nevezi el legújabb sportlétesít­ményét, tisztelegve a több mint húsz éve a településen élő, a helyi sportéletet aktí­van segítő mester előtt. Sziporkázó teljesítményeket és igazi sztárparádét láthatott a Csillagszóró ver­seny közönsége. A női úszók gyors, a fér­fiak mellúszásban csaptak össze, hét me­netben, egyenes kieséses rendszerben, mi­közben a bent maradás tétje fokozatosan emelkedett. Az első kieső 2500, a győztes már 320 ezer forintot vehetett át Vezér Mihály polgármestertől. Az önkormány­zat két millió forinttal támogatta a ver­senyt. A lányoknál Verrasztó Evelyn, a fi­úknál Gyúrta Dániel vihette haza a fődíjat. A verseny izgalmas pillanatait a sport- szövetség országos sajtótájékoztatója kö­vette, Gyárfás Tamás elnök úgy fogalma­zott: fantasztikus évet zárt a magyar úszó­sport. Az isztambuli Eb eredményeit Kiss László értékelte. Kiemelte, a rövidpályás Eb-k történetében először fordult elő, hogy három magyar világcsúcs született. Emellett öt Európa-rekorddal, 31 orszá­gos felnőtt és 5 korosztályos csúccsal jött haza a nemzeti válogatott. Ez nem kis részben a nagyon jól sikerült edzőtábo­roknak köszönhető, amelyek Balatonfűz- fő mellett a százhalombattai uszodában zajlottak. Gyárfás Tamás és Ruza József főtitkár Balázs és Túri György edzőknek, és egye­di porcelánvázával köszönte meg a város támogatását Vezér Mihálynak. Folytatás a 2. oldalon A januárban induló beruházás kereté­ben kicserélik a Szent István tér burkola­tát, és hatvankét férőhelyes szint alatti ga­rázs épül, amelyben a mozgáskorlátozot­tak közlekedését lift segíti majd. Folytatás a 2. oldalon Hogy tetszik, kedves... Elkezdődött az új év. Változik valami, vagy csak lapoztunk a naptárban? Arról kér­dezgettük a százhalombattaiakat, mit várnak a 2010-es évtől, elsősorban önmaguk- tól. Miközben általában azt halljuk, hogy a magyarok jellemzően borúlátók, a meg­kérdezettek többnyire optimistán tekintenek a jövőbe. Fazekas Levente, főiskolai hallgató, képzőművész: Ettől az évtől csupán annyit várok, mint az előzőektől. Szó­val semmi jót. A vi­lág tétova tempó­ban fejlődik, ha le­het egyáltalán fejlő­désnek nevezni azt, ami történik. Én el­lenben gyors ütemben fejlődök, magam­mal szemben kemények az elvárásaim, és - mint általában - meg is fogok felelni ne­kik. Most, hogy így belegondolok; ha én fejlődök, azzal fejlődik a világ is, szóval lehetek egy picit optimistább. Lovas Oszkár, 12. évfolyamos gimna­zista: Globálisan erőteljesebb hozzá­---------* ■ rpiik állást remélek a környezettudatos­ÜT .* ■ % sághoz, az alterna­tív megoldások tér­M§Hp hódítását várom et­p\. tői az évtől. Itthon [ 4 v a személetváltozást szeretnék. Sokkal 11# I pozitívabb együttműködés kellene a poli­tikában. Ha csak úgy kommunikálnák le, hogy ez megtörtént, már nagy változást jelentene az embereknek. Magamtól rengeteg munkát várok. Nem gondoltam, hogy az érettségi ilyen kemény lesz. Nyáron szeretnénk elmenni az osztálytársaimmal arra az európai kör­útra, amit már hatodikos korunkban el­határoztunk. Adorjánná Káldi Boglárka, középisko­lai tanár: Szeretném, ha folytatódnának a családban és a barátokkal azok a dolgok, amik jók voltak. Maradjon meg ugyanaz az összetartás, segi- tőkészség, önzetlen­ség, szeretet, egész­ség és biztonság, ami megvolt eddig is! s Egyre jobb meg­értését remélem a _______________természetben folyó d olgoknak, mert akkor tudunk úgy cselekedni, hogy ne zsákmányoljuk ki a Földet. A városi kör­nyezeti nevelési év sikeres programsoro­zatának folytatását is várom. 2010 a glo­bális felmelegedés és a klímaváltozás éve. Az Arany János iskolában is ez lesz az idén a külföldi diákprogram fővonala. Baróthi Zsófia, 12 éves, tanuló: Sze­retném megérni a 13 éves kort. Meg­próbálok jobb fej lenni, nyugodtabb, hogy ne kapjam fel a vizet olyan hirte­len. Próbálok töb­bet kirándulni a csa­láddal. A barátnőm­mel májusban együtt szeretnénk fülbevalót fúratni. És matekból jó lenne javítani! Hallottam olyanról, amikor a békákat átviszik az út másik oldalára. Ilyenben szívesen részt vennék. Szeretném, ha az emberek job­ban odafigyelnének a környezetükre, nem szemetelnének a vízbe, az erdőben, lekapcsolnák a villanyt és elzárnák a csa­pokat. És jó lenne, ha nem utálkoznának is­meretlenül, csak a látszatra! Kissné Miklós Edit, vállalkozó: Min­denképpen jobb világot várok, bizakodó­an tekintek a jövő felé. Az áprilisi válasz­tásoktól javulásra számítok. Remélem, hogy mindenki jó helyre fog szavazni! Hiszek a kisvál­lalkozások fellendü­lésében. Aki ki tud tartani még három­negyed évig, annak szerintem javulást hoz az év második fele. Az emberek rá­ébrednek, hogy nem feltétlenül a multik és a nagyvállalatok hozzák el a megoldást' az életükben, az egészségük­ben. Azt gondolom, egészségesebben fog­nak élni, nem műanyag kaját esznek. És egyéb területen is az igazi értékeket fog­ják követni. Hegedűsné Anna, adminisztrátor: Több mindent vá­rok ettől az évtől. Megjön a kedvenc unokám, a legesleg­első, akit nagyon várok. A kisebbik fi­am pedig nősül. Re­mélem, vége lesz ennek a “világvál­ságnak” és talál va­lami állandó munkát. Azt szeretném, hogy “drága, jó politi­kusaink” fogjanak végre össze, és vezes­sék ezt a drága országot úgy, ahogy kell. Ne kelljen félni a politikától, mert most olyan, mint a mumus! Azt várom ettől az évtől, hogy ne le­gyen rosszabb, mint a tavalyi. m Csalással vádolják az alpolgármestert Önkormányzati tisztségeiről való lemondásra kérte a százhalombattai képviselő-testü­let dr. Fazekas István alpolgármestert, aki ellen üzletszerűen elkövetett, különösen nagy értékű csalásért és más bűncselekményekért emelt vádat az ügyészség. A január 4-i rendkívüli testületi ülésen a képviselők egyhangúlag alakították ki álláspontjukat, de az alpolgármester úgy nyilatkozott: bízik az igazában, és a tisztségeiről történő le­köszönés erkölcsi meghátrálást jelentene számára. Minderről Vezér Mihály pohármester sajtótájékoztatón számolt be január 5-én. A Népszabadság december 30-i cikke szerint százmilliós nagyságrendű csalás és okirat-hamisítás miatt emeltek vádat dr. Fazekas István ellen, aki a FIDESZ- KDNP-MDF jelöltjeként jutott a képvise­lő-testületbe Óváros egyéni képviselője­ként, jelenleg azonban független. Lapunk­nak elmondta: magánéleti problémája az oka, hogy feljelentették, ártatlan, és ép­pen ezért nem hajlandó visszavonulni a közügyektől annak ellenére sem, hogy er­re az MSZP, a FIDESZ, a KDNP és a Job­bik helyi pártszervezete is sajtóközle­ményben szólította fel. Azt is közölte, hogy rágalmazásért beperli az országos napilap cikkíróját. Vezér Mihály elmondta, az önkormány­zati tisztségviselőkre vonatkozó törvény szerint azok csak közügyektől eltiltó jog­erős bírósági végzés esetén vesztik el man­dátumukat, tehát az alpolgármestert sem a testület, sem más nem mondathatja le, illetve hívhatja vissza. Hangsúlyozta: a képviselő-testület bízik benne, hogy az új­ságcikkben nyilvánosságra hozott vádak nem igazolódnak be, de ezzel együtt arra kérték Fazekas Istvánt, hogy ha azok rész­ben, vagy egészben megalapozottak, fon­tolja meg lemondását. A polgármester ezzel együtt visszavonta azokat a hatásköröket, amelyeket koráb­ban Fazekas alpolgármesterre ruházott át, mert - mint fogalmazott - a megfelelő köz­bizalom hiányában nem tudja majd mara­déktalanul ellátni azokat. Az alpolgármes­ter az oktatás, a kultúra és a vallás felelőse volt a városvezetésben. A polgármester hangsúlyozta: dr. Fazekas István mind al­polgármesteri, mind pedig képviselői mun­káját legjobb tudása szerint, becsülettel vé­gezte, éppen ezért sajnálja őt, amiért ilyen helyzetbe került. Az országos pártpolitika érezhetően be­tette a lábát Százhalombattára - mondta, hozzáfűzve, hogy az események szomorú­an rávilágítanak a már közhelyszámba menő mondás igazára: a politikusoknak nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. a ar. razeicas istvan euen ieinozott va­dak 2002-2003 közötti időszakra vonat­koznak, és semmilyen kapcsolatban sin­csenek közéleti tevékenységével. Amíg nyilvános tárgyaláson nem igazolódnak, és nem születik jogerős bírói döntés - amely akár három évet is várathat magára -, senkinek sincs joga bűnösnek nevezni őt, és a vádirat - amely egyelőre szolgála­ti titoknak minősül - nem kerülhetett vol­na a Népszabadság birtokába. Dr. Fazekas István alpolgármester janu­ár 6-án az MTI-nek úgy nyilatkozott: na­gyon meglepődött, amikor a sajtóból ar­ról értesült, hogy a város polgármestere visszavonta tőle a korábban átruházott hatásköröket. Mint hozzátette, ezt a tényt személyesen nem közölte vele Vezér Mi­hály, mint ahogy arról sem beszéltek, hogy a polgármester szerint fontolóra kel­lene vennie a lemondását. Mivel ártatlan az ellene felhozott vádakban, nincs miért lemondania alpolgármesteri posztjáról, il­letve képviselői mandátumáról, ám a ha­táskör megvonása miatt a jövőben nem tart igényt alpolgármesteri tiszteletdíjára. “Csak az átlag képviselői juttatást, vala­mint az esetlegesen alpolgármesterként rám háruló feladatokkal együtt járó költ­ségtérítést kérem mindaddig, amíg a bíró­ság ki nem mondja, hogy igaztalanul vá­doltak meg" - hangsúlyozta, megjegyezve: a különbözetre az ítélet kihirdetése után tart igényt. Dr. Csecserics István, a Pest Megyei Ügyészség főügyész-helyettese kizártnak tartja, hogy az ügyészségről került a vád­irat a Népszabadság birtokába. Hozzátet­te: a százhalombattai alpolgármester ellen 2009. október 19-én emeltek vádat, a vádiratot megküldték a bíróságnak, és a vádemelésről tájékoztatták az ügyvédi ka­marát is, amelynek - ismeretei szerint - már nem tagja az alpolgármester. Mint mondta, mindebből kiderül, hogy a vád­emelés ténye és azzal kapcsolatos infor­mációk széles körben ismertté válhattak. CK Kedves Olvasúink! Sajnálattal vettük tudomásul, hogy 2009. december 17-i lapszámunk terjesztése számos kívánnivalót hagyott maga után. Kérjük azokat az olvasóinkat, akikhez nem jutott el a lapszám, de arra feltétlenül igényt tartanak, hogy jelezzék ezt a szerkesztőségnek a 23-350-099-es telefonszámon. A kellemetlenségekért elnézésüket kérjük, és nagyon boldog új évet kívánunk! Tisztelettel: Czifrik Katalin főszerkesztő Tisztelt Városlakók! Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. január 25-én (hétién) 17 érától a 2010. évi költségvetés témakörében közmeghallgatást tart, melyre ezúton meghívom. Közmeghallgatás helye: Városháza “B” épület díszterme (Százhalombatta, Szent István tér 3.) Ezúton kérem Százhalombatta város lakosságát, hogy a fenti témával kapcsolatos közérdekű kérdéseikkel, javaslataikkal segítsék az önkormányzat munkáját. Tisztelettel: Vezér Mihály polgármester 0LLAT0RU0S dr. Mlro dr. Fekete Balázs Rendelő: Százhalombatta, Olimpia u. 1/e. Rendelési idő: H-P: 8-19, Sz.: 9-11 óráig • Szükség esetén házhoz kiszállás Széles körű állatorvosi ellátás kis- és nagyállatok esetén is. Sebészeti műtétek (ivartalanítás, daganateltávolítás, lágysebészeti beavatkozások) Laboratórium és egyéb műszeres diagnosztikai háttér • Védőoltások VESZETTSÉG elleni vakcináció • Központi nyilvántartásé mikrochip beültetés 1 Y Valódi belvárosa lesz Százhalombattának A tervek szerint 2010. január végén kez­dődik, és szeptemberben fejeződik be a Főtér II. elnevezésű projekt Százhalom­battán. 833 millió forintos európai uni­ós támogatás felhasználásával minőségé­ben és funkciójában is megújul a város- központ. A pályázati támogatás elnyeré­sét sajtótájékoztatón jelentette be Varjú László államtitkár a Városházán decem­ber 18-án. A tájékoztatón részt vett Vezér Mihály polgármester, valamint dr. Jánosi György és Tóbiás József országgyűlési képviselő is. A polgármester hangsúlyozta: a támoga­tás elnyerése mintegy másfél éves komoly előkészítő munka eredménye, amiért kö­szönetét fejezte ki a kormánynak és az or­szággyűlési képviselőknek, valamint min­denkinek, aki közreműködött a pályázat lebonyolításában.

Next

/
Thumbnails
Contents