Százhalombattai Hírtükör, 2011 (25. évfolyam, 1-25. szám)

2011-01-13 / 1. szám

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY VÁROSI KÖZÉLETI LAP www.liirtukor.hu XXIV. évfolyam 1. szám Megjelenik kéthetente, 5000 példányban • INGYENES 2011. január 13. Premier plán: Csendes Miklós Próbaüzem a BKK-ban Újabb sikeres pályázat Macskaotthon a megoldási1 Elég ahhoz, hogy szeressem Van-e okunk a félelemrei Freedom, világszám Képviselő-testületi összefoglaló Pátkai Zsolt a második alpolgármester Elfogadták az idei költségvetési koncepciót, az intézmény-, út-, járda, valamint parkfel­újítási tervet a százhalombattai képviselő-testület 2010-es utolsó, december 16-i ülé­sén. Vezér Mihály polgármester javaslatára Sinka László mellett Pátkai Zsoltot is alpol­gármesterré nevezték ki. Napirend előtt Napirend előtt Szigetvári József prezentá­cióban számolt be a százhalombattai Kulturális Konzorcium megalakulásáról. Az együttműködéshez a Barátság Kulturális Központ, a Hamvas Béla Városi Könyvtár, a Hotel Training, a Korshak Kft., a „Matrica” Múzeum, a Városi Szabadidő Központ, a Halom Televízió, a Százhalombattai Hírtü­kör és a Rádió 6 csatlakozott. Célja a helyi kulturális élet színvonalának emelése, gazda­gítása, térségi hatásának növelése, nem utol­só sorban pedig az egyedi és egységes városi kulturális arculat kialakítása. A konzorcium elnökévé Szigetvári Józsefet választották meg, az együttműködés ünnepélyes aláírásá­ra december 20-án, a BKK-ban került sor. Az együttműködő szolgáltatók és rendez­vényszervezők egyebek mellett közös ese­ménynaptár megjelentetését, a kulturális igények közös felmérését és tematikus évek meghirdetését tervezik. Elképzelésük szerint 2011. „A kultúra közössége, a közösség kul­túrájának” az éve lesz. Vicze Magdolna, a „Matrica" Múzeum igazgatója arról számolt be, hogy a múzeum által kezdett, több mint tíz éves nemzetközi szakmai együttműködés eredményeként könyvet jelentetett meg egy angol-amerikai kiadó. A kötetet, aminek borítóját a százha­lombattai bronzkori település rajza - helyi képzőművész, Kürtösi Brigitta alkotása - díszíti, be is mutatta a képviselő-testület­nek. Szabó Attila megköszönte a Polgármesteri Hivatal munkatársai egész évi munkáját, hangsúlyozva, hogy 2010-ben két választás és a társasházi ügyek is sok plusz feladatot róttak a köztisztviselőkre. Nagy Balázs körzetének komoly parkolá­si problémáiról beszélve egységes méltá­nyosságot kért a szabálytalanul várakozók­kal szemben a közterület-felügyelőktől, mivel újabb parkolóhelyek kialakítására nincs lehetőség. Szabó Zoltán beszámolt a FIDESZ helyi szervezete által szervezett és lebonyolított gyűjtésről, amivel a nagybárkányi gyerekek étkezését segítette a város lakossága. Pátkai Zsolt szerint kiemelten kell kezelni azokat a gondokat, amiket az elmúlt év nagy esőzései okoztak. Az Óvárosban két pincét meg kell támasztani, tavasszal pedig a vis maior alapból pályázott összegből meg kell erősíteni a Hun utca partfalát. Január­februárban felül kell vizsgálni az óvárosi partfalat, amelynek csak egy részét erősítet­ték meg eddig. Ügy fogalmazott: „addig kell foglalkozni vele, amíg nagyobb baj nem történik”. Kovács Lajos ígéretet tett, hogy a városüzemeltetési bizottság aktualizálja az erre vonatkozó terveket. Emellett reagált Hogy tetszik, kedves...? Az új év sokak számára új elhatározásokat, új reményeket hoz. Arról érdeklődtünk a battaiktól, milyen tervekkel vágnak neki 2011-nek, milyen hangulatban tekintenek az előttünk álló évre? Kovácsné T. J., nyugdíjas: Aggódom a családom egészsége, jövője miatt. Egyre nagyobb a létbizony­talanság, mindenki aggódik a gyereke miatt. A fiatalok nem mernek családot ala­pítani, gyereket vállal­ni, mert veszélyben érzik a munkahelyü­ket. Ugyanakkor glo­bálisan éppen a túlnépesedés fenyeget. De legalább a városunk szépen fejlődik. Paufler Zita Anna, érettségiző diák: Az ELTE Természettu­dományi Karán sze­retnék továbbtanulni, még fel kell, hogy vegyenek. Kicsit izgu­lok, mert nagyon sokat kell tanulnom. Az egyetem miatt nyáron Pestre költö­zöm. Hiányozni fog a SZISZKI, nagyon megszerettem, és egy perc alatt elröpült ez a négy év. Az idén jön először Európába a kedvenc zenekarom, a Blood on the dance­floor. Még nem tudom, pontosan hol lesz a koncert, de ott leszek. Semmi nem állíthat meg! Békéit Farkas, aktív civil: A hosszú távú tervem, hogy elhe­lyezkedjek kertépítő­ként és közben elkezd­jem a főiskolát, ahol szociológiát fogok tanulni. Sok rendez­vényt tervezünk a Pulp & Stúdióval. Az idén megyek a IUSY- ra (Nemzetközi Balol­dali Ifjúsági Találko­zóra), ez lesz a buli része a nyárnak. Engem teljesen kiakaszt, ami az országos politikában zajlik. Leégetjük magunkat az EU előtt ezzel a médiatörvénnyel. Az a baj, hogy a többi korombelit nem érdeklik ezek a dolgok, például a nyugdíj- pénztárak kérdése sem. Rádóczi László, technikus, a Pláne! zenekar gitárosa: Nyilván várok valami javulást a közhangu­latban, ami nagyon fontos lenne már. Én optimista vagyok, és Tóth Tanya ; LOVAGLÁS*'­VENDÉGLÁTÁS az Ófaluban, a Régészeti Park mellett Blogon tájékoztat a polgármester Internetes blogon kíván folyamatos tájékoztatást nyújtani a lakosságnak a százhalom­battai hitelbotránnyal kapcsolatban Vezér Mihály. A polgármester december végén levélben számolt be az érintett társasház-tulajdonosoknak az ügy legújabb fejleménye­iről. Egyebek mellett felhívta figyelmüket a banktól érkező és tértivevénnyel átvett levelek esetleges jogi következményeire. arra a városban terjedő szóbeszédre, ami a tervezett hulladék-feldolgozó üzemmel kap­csolatban kelt szárnyra. Hangsúlyozta, hogy mindössze arról döntöttek novemberben, hogy a SZAKOM vizsgálja meg a létesíten­dő üzem működését, károsanyag-kibocsátá- sát, és szervezzen a képviselők számára üzemlátogatást. A technológia megfelel az uniós szabványoknak. Amennyiben a város befogadja az üzemet, az anyagi előnnyel is jár, hiszen 50 százalékkal csökken a szemét mennyisége, ezért hosszabb időre megoldó­dik a hulladék elhelyezése, és nem kell igénybe venni a pusztazámori telepet, tehát nem kell emelni a szemétszállítás díját. Az előkészítő tárgyalásokról folyamatosan tájé­koztatást fog kapni a lakosság, és ha kiderül­ne, hogy károsanyag-kibocsátással jár a tech­nológia, természetesen nem fogja támogatni a testület. Vezér Mihály polgármester az elmúlt hónapok során lefolytatott tárgyalások alap­ján Sinka László mellett még egy társadalmi megbízatású alpolgármesterre tett javaslatot Pátkai Zsolt személyében. A testület titkos szavazáson támogatta a választást. Mivel az önkormányzati törvény szerint a polgármes­ter, az alpolgármester és a települési kisebb­ségi önkormányzat elnöke nem lehet szakbi­zottság elnöke vagy tagja, a Gazdálkodási, Pénzügyi és Integrációs Bizottság irányításá­val Pátkai Zsolt helyett Nagy Balázs Jánost bízták meg. A képviselő-testület szándékát fejezte ki az Érdi Kistérség Többcélú Társuláshoz való csatlakozásra. A témáról sokadik alkalom­mal tárgyaltak, és a csatlakozással járó fel­adatok a közigazgatás átszervezésével kap­csolatos kormányzati döntések megismerése után újból napirendre fognak kerülni. A társulási megállapodás aláírását június 30-ra tervezik. Megszületett a döntés a Szülők Fóruma Egyesület támogatásáról is. A civil szervezet 2010. december 20-tól 2012. december 31-ig évente 16,4 millió forintos támogatás­ban részesül az önkormányzattól, és ugyan­erre az időszakra használatba kapja a város Piac téri - korábban egy pénzintézetnek helyet adó - helyiségét a súlyosan és halmo­zottan fogyatékos fiatal felnőttek napközbe­ni elhelyezésére. Folytatás a 2. oldalon ezt tudom üzenni a sok kiábrándult ember­nek is: higgyenek benne, és akkor jobb lesz! Napokon belül elkészül a Pláne! első kisle­meze, amit azért kellett megcsinálni, mert már sok helyen igényelték. Minden felmerü­lő lehetőséget ki fogunk használni az idén! Pyyter Diana, eladó: Három éve érkez­tem Ukrajnából, most intézem a kettős állampolgárságot. Itt szeretnék letelepedni, Százhalombattán. A nővérem is itt él már 17 éve. Az önkor­mányzatnál nagyon kedvesek, segítőké­szek voltak. Van mun­kahelyem. Bizakodó vagyok ezzel az évvel kapcsolatban. Török Alexandra, leendő rendőr: Az idén el akarom kezde­ni a kétéves rendészeti szakiskolát, és utána a rendőrtiszti főiskolán szeretnék tanulni. Az előző évem semmi­lyen szempontból nem volt túl sikeres, ezért bizakodva nézek 2011-re. A csillagok állása is azt mutatja, hogy minden jó lesz, amit elkezdek ebben az évben. A közelmúltban újabb egyeztetés zajlott az önkormányzat és a Raiffeisen Bank között. Vezér Mihály polgármester arról tájékoztatta a társasház-tulajdonosokat, hogy a Raiffeisen Bank megjelent képviselői nem tudtak olyan kompromisszumos meg­oldást kínálni, amely mind számukra, mind pedig az óvadékot nyújtó önkormányzat számára elfogadható lenne. A bank kizáró­lag abban hajlandó együttműködni a társas­házakkal, hogy bizonyos mértékű tőkemo­ratóriumot, kamatkedvezményt nyújtson, és/vagy futamidőt hosszabbítson. Minden egyéb kérdés tisztázását a bíróságtól várják, aminek a döntéséig az általuk teljesített kifi­zetésekkel kapcsolatos minden szerződést élőnek tekintenek. Mivel azonban az állítólagos hitelszerző­dések egy része a lakók tudta nélkül és aka­rata ellenére köttetett, fontos, hogy az el nem végzett munkákkal összefüggő és a tár­sasházak által el nem ismert kifizetésekkel kapcsolatban semmiféle újabb megállapodás ne szülessen. Miután a bank hozzá szeretne jutni a pénzéhez, a fizetések további elmara­dása esetén újabb önkormányzati óvadék bevonására, valamint a bank által jogszerű­nek értelmezett szerződések felmondására is sor kerülhet. Ez a lépés azonnali, egyösszegű fizetési kötelezettséggel járna mindaddig, amíg a bíróság ki nem mondja a társasházak által képviselt álláspont helytállóságát. A bank segítőkészségét illetően nem kecsegtetőek a hosszú hónapok óta tartó személyes és írásbeli tárgyalások tapasztala­A PCP Zöldenergia Zrt. 2008 óta forgal­mazott technológiájával közel százszázaléko­san hasznosítani lehet a kommunális hulla­dék mintegy felét kitevő műanyag tartalmat. Az eljárás során alternatív energiaforrássá alakul az ebben található szénhidrogén. A feldolgozó üzemben csak az első felfütéshez van szükség gázra, ezután már a saját maga termelte fűtőanyaggal fedezi energiaszük­ségletét. Az eljárást előválogatás előzi meg. Ezt egyébként is előírja az EU 2013-tól. A fém-, üveg-, textil- és papírhulladékot a már járt úton, másodlagos nyersanyag-feldolgozást koordináló szervezeten keresztül hasznosítja tai, ezért az önkormányzat igyekszik módot találni a társasház-tulajdonosok támogatásá­ra. A polgármester olyan javaslatot terjeszt a következő képviselő-testületi ülés elé, amely kölcsönnel segítene áthidalni azt az idősza­kot, amíg a szerződések semmisségét kije­lentő bírósági döntés megszületik. Az érin­tetteket pedig hamarosan a részletekről is tájékoztatni szeretné. Levelében arra kérte a társasház-tulajdo­nosokat, hogy haladéktalanul értesítsék közös képviselőjüket, intézőbizottsági elnö­küket, ha bármilyen értesítést, levelet kap­nak a Raiffeisen Banktól. Előfordulhat ugyanis, hogy fizetési meghagyást, vagy egyéb olyan dokumentumot vesznek kéz­hez, amely alapján fizetési kötelezettség jöhet létre. Kiemelte: különösen figyeljenek a tértivevénnyel feladott küldeményekre, amelyeket csak a jogszabályban előírt for­mában és módon juttathatnak el a címzet­tekhez. Akinek pedig kérdése van, továbbra is forduljon bizalommal a Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz és egyeztessen a közös képviselőjével. A polgármester hangsúlyozta az önkor­mányzat maximális segítő szándékát és azt is, biztos benne, hogy sikerül bizonyítani az igazságot a hitelekkel kapcsolatban. A tarsashazakbatta.blogspot.com olda­lon január 14-től folyamatos tájékoztatás lesz olvasható a társasházi hitelbotrány min­den új fejleményéről. Az aktualitásokról lapunk is rendszeresen beszámol. a SZAKOM. A visszamaradt műanyagot dolgozza fel a PCP (Plastic Converter Plant) technológiája. Folyékony energiahordozót állít elő atmoszférikus nyomáson működő, zárt rendszerben, károsanyag-kibocsátás nél­kül. Az alapanyagot részben az úgynevezett hármas kazettában már összegyűlt 300 000 köbméter hulladék biztosítja. Az előváloga­tással ez a mennyiség 90 százalékkal csök­kenthető, ami azt jelenti, hogy ha beindul a feldolgozó-üzem, további 20-35 évig ele­gendő lesz a szemétlerakó befogadó kapaci­tása. A hőkezeléssel kinyert éghető olajszár­mazékot akár a Dunamenti Erőmű is hasz­nosíthatja. Folytatás a 2. oldalon Közmeghallgatás Tisztelt Városlakók! Százhalombatta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 7-én (hétfőn) 17 órától a 2011. évi költségvetés témakörében közmeghallgatást tart, amelyre ezúton meghívom. A közmeghallgatás helye: Városháza „B” épület díszterme (Százhalombatta, Szent István tér 3.) Ezúton kérem Százhalombatta város lakosságát, hogy a fenti témával kapcsolatos közérdekű kérdéseikkel, javaslataikkal segítsék az önkormányzat munkáját. Tisztelettel: Vezér Mihály polgármester Szemétből energia Hosszú távra megoldódhat a hulladéklerakás Százhalombattán évek óta köztudott, hogy véges a kommunális hulladéklerakó befoga­dó-kapacitása, ha pedig betelik, más településre kell majd szállítani a szemetünket, ami jelentősen megnöveli a költségeinket. Erre jelenthet megoldást egy hulladék-feldolgozó üzem, aminek a megvalósításáról tárgyalásokat kezdett a SZAKOM Kft. A részletekről Valkai György ügyvezetőt kérdeztük. ÚrSanitas Nyefvstúcfió Angol / Német nyelv Nyelvstúdiónk 2011 januárjától új nyelvvizsga előkészítő és kezdő tanfolyamokat indít ANGOL és NÉMET nyelvből. 60 perces órák! Információ: www.urbanitasnyelvstudio.hu Telefon: EgyfeféCaCatt a nyeíwizsga^özponttaí 06-70-629-2662 • 06-20-522-1161

Next

/
Thumbnails
Contents