Százhalombattai Hírtükör, 2012 (25. évfolyam, 1-25. szám)

2012-01-12 / 1. szám

helytörténeti gyűjtemény l'j | ;SZÁZHALOMBATTAI VÁROSI KÖZÉLETI LAP www.liirtukor.liu XXV. évfolyam 1. szám Megjelenik kéthetente, 5000 példányban • INGYENES 2012. január 12. Ismét dübörögni fog a tököli reptéré Premier plán: Gulyás Sándor A nemzeti opera Százhalo m battán Életveszély alvás közben így is lehet Feladod a pénzt és várhatsz Képviselő-testületi összefoglaló Kiemelkedően sikeres év Elfogadták az idei út- és járdarekonstrukciós programot, és a költségvetés biztonsá­ga érdekében megemelték az építmény-, valamint a telekadót a százhalombattai ön- kormányzat tavalyi utolsó képviselő-testületi tanácskozásán 2011. december 15-én. Kiemelkedően sikeres évet zárhat le a város 2011-ben - mondta a napirend előt­ti hozzászólások során Vezér Mihály pol­gármester. A közelmúltban átadott meg­újult főtér építészeti nívódíjban részesült, befejeződött a főutca, a Damjanich út két évig tartó teljes rekonstrukciója. Ötszáz­milliós nagyberuíiázás keretében új óvodát avathattak Óvárosban, amire - sajnos - ország szerte egyre kevesebb a példa, de az is örömre adhat okot, hogy míg a legtöbb hazai település népessége évről évre fogy, Százhalombattán nő a lakosságszám. Ehhez tavaly két képviselő is hozzájárult: az év végén Párkai Zsoltnak és Szél Pálnak is gyermeke született. Vezér Mihály ki­emelte az évzáró „mesterhármast is”: Kiss László és Strausz Kálmán Prima Primissi- ma Díjat kapott, Sinka László pedig a Magyar Olimpiai Bizottság legmagasabb kitüntetését vehette át. A városvezető hoz­zátette: a Parlament olyan törvényeken dolgozik, amelyek jelentősen megváltoz­tathatják az önkormányzatok működését, mozgásterét, de bízik abban, hogy ha sike­rül megőrizni a jelenlegi összetartást, Százhalombatta 2012-ben is olyan sikeres lehet, mint 2011 -ben volt. Az idei évben már nem támogatja az önkormányzat Szilágyi Ádám úszó 2012- es londoni olimpiára történő felkészülését, miután a sportoló sajnos nem teljesítette a várt eredményeket. A képviselő-testület még 2010-ben döntött arról, hogy a Száz­halombattai Városi Utánpótlásért Köz­hasznú Sportegyesület három részletben összesen 10 millió forintot kap a fenti cél­ra, a harmadik részlet azonban nem kerül átutalásra. Január l-jén új közbeszerzési törvény lépett életbe, ezért a decemberi tanácsko­záson az erre vonatkozó helyi rendeletet is módosították. A változások zöme formai, technikai jellegű. Öt jogosítványpályázat és hat egyéni ké­relem támogatásához igényelt pluszforrást a Százhalombatta Ifjúságért Közalapítvány, amelyen keresztül a helyi fiatalok vezetői engedély-szerzését segíti a város. A testület vissza nem térítendő speciális célú műkö­dési támogatásként biztosítottá a kívánt összeget. Zenálkó Etel egykori tanítóról nevezik el az Óvárosi Közösségi Házat. A képvise­lők egyhangúlag támogatták a javaslatot, amely előtte lakossági fórumon is többségi szavazatot kapott. Szakértőt bíznak meg a Szent István tér és a hozzá kapcsolódó épületek energetikai rendszerének felülvizsgálatával, különös tekintettel a Barátság Kulturális Központ színháztermének hűtő-fűtő berendezései­re, mivel az intézmény tavalyi energiafel­használása a várt összeg többszöröse volt. A képviselő-testület döntése értelmében idén ősszel nyitja meg kapuit a gyerekek előtt a nem régen átadott új óvárosi óvo­da. Elfogadták a 2012-es út- és járdare­konstrukciós programot, amely a Város­üzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság novemberi bejárása alapján alakult ki. A tervek szerint új burkolatot kap a Kodály Zoltán sétány 26-28. és 30-32. körüli te­rület, rekonstrukciót végeznek az Erkel körút 61-64. előtti járdán és parkolóban, valamint az Eötvös és Bolyai utca közötti parkolóban. Térkő burkolattal látják el és átépítik a Béke utca 6. melletti járdát a Damjanich út felőli megközelítés érdeké­ben, parkolót építenek a Posta közben, az óvoda bejáratával szemben és járdát építe­nek ugyanott az Október 6. utcai parkoló felé. Teljes rekonstrukciót terveznek a Március 15. utcában, az Ifjúság utcai gya­logátkelőhelyhez vezető járdalapos járdát térkő burkolattal látják el. Átépítik a Hága László úti járdát az Ifjúság úttól a csőcsor­dáig, lemarják és újraaszfaltozzák a Vörösmarty utca - Dunafüredi utca cso­mópontjában a felgyűrt aszfaltburkolatot, Folytatás a 2. oldalén Nagy valószínűséggel a világ kezdete óta várjuk a világ végét. Hol jobban, hol kevésbé. Egyébként is nehezebb időszakokban például jobban. 2012 elején arról érdeklődtünk, ki, mit gondol - az idei évre is megjósolt - korszakváltásról? Raziel Anarki, webprogramozó: A konkrét világvégében, abban, hogy „lekap­csolják a villanyt” - nem hiszek. De csilla­gászatilag valóban ér­dekes együttállások történnek: közel egy síkba kerül galaxisunk középpontja, a Nap és a Föld. Számomra ér­dekes, hogy ez a jelenség nagyjából olyan időnként következik be, amennyi a maja naptár legnagyobb ciklusa, azaz 5128 éven­te. Nem számítok különösebb dolgokra, mint amit mi is teszünk év végén, amikor le­jár a naptárunk - kidobjuk és veszünk egy újat a következő ciklusra. Danó Edina, pályázatíró: Az elmúlt idő­szakra a bizonytalan­ság és a káosz volt jel­lemző ebben az or­szágban. Az emberek ilyenkor fogékonyab­bak a rémhírekre és hajlamosabbak elhin­ni olyan információ­kat is, amikről nem tudnak túl sokat. Igyekszem nem, vagy csak annyit foglalkoz­ni a „világvége” jelenséggel, amennyit mu­száj, mert nem szeretnék félelemben élni. Ügy gondolom, ez a fajta tömeghisztéria csak annyira kell, hogy hasson ránk, mint az a tény, hogy az élet véges. Attól sem rette­gek, hogy holnap elüthet egy autó, pedig matematikailag nagyobb rá az esély. Benedek László, zenész, író: A világvége folyamatosan zajlik. Legalább is, aki meg­hal, annak aznap jött el a világvége. Globá­lisan azonban inkább korszakváltásnak ne­vezném azokat a szel­lemi és fizikai változá­sokat, amelyek kihat­nak az emberiség éle­tére. Ennek a csúcspontja viszont még nem ma fog bekövetkezni, és nem is az a dol­gunk, hogy az eljövetelét kutassuk, hanem, hogy a saját szellemi fejlődésünkre, -hibáink kiküszöbölésére összpontosítsunk. Az aktuális világvégét tekintve a maja naptár 2012-ben nem ér véget, csak új idő­számítási ciklus kezdődik. Azonban, ha több millió ember várja a világon a média által felhergelve, hogy 2012. december 21-én történni fog valami, akkor biztosan be is vonzanak néhány katasztrófát. Tóth Gergő, diák: Nem hiszek olyan vi­lágvégében, hogy katasztrófák és megsem­misülés. Felfogásbeli, politikai változásra számítok. Odáig fa­jult mostanra a világ, hogy ha túl szeret­nénk élni, meg kell változni. Például, visz- szafogni a pénz szere­pét, hogy ne az legyen a legfőbb irányító érték. Szalai Attila, két gyerek édesapja: Az biztos, hogy a gyere­keinknek sokkal ne­hezebb lesz az élete. A maja és más csillagá­szattal foglalkozó kul­túrák erre az időszak­ra változást, és nem világvégét jósolnak. A 2012. évi világvégi hangulat-gerjesztés­ből sokan meggazdagodnak. A változás érez­hető az időjárásban, az emberek viselkedésé­ben, a gazdaságban. Én azt javaslom, olvas­sanak utána! Interneten, csillagászati szak­könyvekben, a Bibliában. Frombach Victoria, tanuló: Sosem hal­lottam, hogy vége lesz a világnak. A Földön szerintem mindig lesz élet. Akkor nem, ha a Nap kialudna. A Nap adja az életet. Ha a Nap felrobban, a Föld kialszik. Az életet sze­retem a legjobban a Földön. ócsarnok Európai uniós támogatással megvalósult beruházást és fejlesztést mutatott be a százha­lombattai ipari parkban működő Uvill Villamosipari Kft. 2011. december 20-án. Az Uvill elsősorban erősáramú elektromos szerelvények és berendezések gyártásával és forgalmazásával foglalkozik 1990 óta. Székhelyük 2002-től a Batta Ipari Park. A vállalkozás 2009-ben gazdasági és hatékony- sági fejlesztést határozott el, amelytől a devi- zafíiggőség enyhülését, illetve az egyes mun­kafolyamatok idejének csökkenését, vala­mint a munkabiztonság erősödését várták. Elindultak egy európai uniós pályázaton, amelyen a majd 107 milliós beruházás 35 százalékát nyerték el. A támogatásnak kö­szönhetően az eddigi bakdaru helyett hídda­rut építettek, amelynek használatával jelen­tősen lecsökken a be- és kirakodás ideje, illet­ve hatékonyabban ki tudják használni a rak­tárhelyiségeket. A be­ruházás részeként meg­növekedtek a szerelő- és gyártócsarnokok alapterületei, és felújí­tották a szociális, az iroda- és tárgyaló he­lyiségeket is. A beruhá­zás nem csak új lehető­ségeket nyit a gyártás és fejlesztés terén, de a korábbi termékekből is többet tudnak előállí­tani. Ugyanakkor lehe­tőségük nyílt a hasonló termékekkel foglalko­zó Enertech Hungária cég megvásárlására, amely tevékenységét januártól a kibővült te­lephelyen végzi majd. Az uniós támogatással kötelezettségként öt éves elidegenítési tilalmat, három éves fenntartást vállaltak, valamint két éven belül hat fővel növelniük kell az alkalmazottak számát. A projekt záró rendezvényén Majoross Gábor ügyvezető tájékoztatóját követően Pátkai Zsolt alpolgármester gratulált az ön- kormányzat nevében. Mint mondta: ami a vállalkozásnak jó, az'a városnak is jó. Az ön- kormányzat, mint eddig, a jövőben is igyek­szik jó kapcsolatot ápolni a helyi cégekkel. Az új gyártócsarnok ünnepélyes szalagát­vágása után az érdeklődők megtekinthették a beruházás és fejlesztés eredményét. BK Új év, új szabályok Számos jelentős változás lépett hatályba hazánkban január 1-jétől. Az új alaptörvény értelmében a határoknál is lecserélik a táblákat, „Magyar Köztársaság” helyett „Magyarország” feliratúra. Az általános forgalmi adó (ÁFA) 25 százalékról 27 százalék­ra emelkedett, emiatt nőtt az élelmiszerek, a szolgáltatások, a közösségi közlekedés, a telefon, valamint az üzemanyagok ára. A költségvetés 2722 milliárd forint bevételre számít az adóemelésből. Január 1-jétől tilos a dohányzás minden zárt térben, valamint a megálló helyeken, a játszótereken és azok öt méteres körzetében. A helyi önkormányzatok további közterüle­teken is megtilthatják a füstölgést. Megszűnik a rokkantnyugdíj, helyébe a rehabilitációs és a rokkant ellátás lép. Előbbi 28-47 ezer forint, utóbbi legfeljebb 140 ezer forint lehet. A minimálbér 93 ezer forintra, a garantált bérminimum 108 ezer forintra emelkedett. Az önkormányzati törvény módosításá­nak életbe lépésével a polgármestereket és az önkormányzati képviselőket ezentúl öt évre választhatjuk. Megszűnt a négynapos autópálya-matri­ca, helyette heti bérlet váltható 2975 forin­tért, ami valójában tíz napra érvényes. A sztrádahasználat díja január 1-jétől 1-es ka­tegóriában havi 4780 forint, az éves bérlet 42 980 forintba kerül. A százhalombattai képviselő-testület de­cemberi döntése alapján január l-jétől már­cius 15-ig hetente egyszer szállítja el a lakos­sági hulladékot a SZÁKOM Kft. a kertes házas övezetekből. Március 15. és november 15. között azonban továbbra is heti két alka­lommal, kedden és pénteken lesz szemét- szállítás. (HTV) Rendelés: üti (23) OS (30) 7>&-Wl Rendelésed online a www.pizzakaravan.hu oldalon ffimfi Most kóstold meg pizzáinkat kihagyhatatlan áron 2 db sonka kukoricás pizza csak 1180 Ft. Díjtalan házhozszállítás Százhalombatta területén. Nyitvatartás hétfőtől vasárnapig, 11.00-23.00 óráig Araink a csomagolást és az al'a-t tartalmazzák. December 24-cn, 25-én, 26-án, 31-én, valamint január l-jén zárva tartunk. ★ * ★ ★ ★ * ELI * ★ ★ * ★ * nyelvstúdió Az EU nyelvstúdió angol, német, francia, spanyol, olasz nyelvtanfolyamokat indít a Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnáziumban! ECL NYELVVIZSGAFELKÉSZÍTÉS ÉS NYELVVIZSGA EGY HELYEN! Jelentkezés: Tőke Orsolya, EU nyelvstúdió 2440 Százhalombatta Tóth L. u. 10. Nyitva: H-CS: 17-19. Tel: 23/350-635, 30/22-66-072 www.eu-nyelvstudio.hu iwiw: EU nyelvstúdió facebook:Tőke Orsolya

Next

/
Thumbnails
Contents