Százhalombattai Hírtükör, 2013 (26. évfolyam, 1-26. szám)

2013-01-10 / 1. szám

hf.lytörté*. r' GYŰJTEWltii ^ V SZÁZHALOMBATTAI VÁROSI közéleti lap www.lHrtukar.Hii XXVI. évfolyam 1. szám Megjelenik kéthetente, 5000 példányban • INGYENES 2013. január 10. Az edzőfejedelem A sikertörténetnek folytatódnia kell A Magyar Kultúra Napjai Premier plán: Szűcs István Leállósáv szeretet alapon Gazdag évtized A DUFI továbbra is zászlóshajó marad Jubileumok éve A tavalyi év végén közel száz munkavállalót bocsátottak el a MÓL százhalombattai olajfinomítójából. A szervezett létszámleépítés ezzel még nem fejeződött be, csoport- szinten közel hétszáz dolgozót érint. Miért van rá szükség, milyen hosszú távú tervei vannak a MOL-nak a DUFI-val? - erről kérdeztük Galambos László Finomítás igaz­gatót.- A gazdasági válság és az iparág euró­pai szereplőit sújtó nehézségek bennün­ket is arra késztetnek, hogy átalakítsuk, hatékonyabbá tegyük működésünket. Ha nem lépünk most, a válság kényszerít Nemzetközi összehasonlítások és szak­embereink külföldi látogatásai alapján úgy látszik, hogy különösen a létszámha­tékonyságban vagyunk jelentős elmara­dásban a hasonló nagyságú, fejlettségű, automatizáltságú üzemekhez képest. Mind fizikai, mind szellemi-adminiszt­ratív munkakörökben jóval több mun­kavállalót foglalkoztatunk, mint a ver­senytársaink. Amennyiben hosszú távon vissza akarjuk szerezni vezető pozíción­kat, ezen a területen is lépnünk kell.- Érinti-e a leépítés a többi magyaror­szági leányvállalatot, illetve a pozsonyi és a horvátországi telephelyeket?- A hatékonyság javítása a MÓL Csoport minden vállalatánál folyamatos feladat. Magyarországon jelenleg min­den szervezetben zajlanak leépítések. Folytatás a 7. oldalon A világvége városunkban is elmaradt, érdekes, izgalmas eseményekben azonban bővel­kedett a tavalyi év. Emellett - elsősorban a gazdaság területén - negatív változásokat is hozott. Kiemelkedően sok intézmény, szervezet ünnepelte alapításának kerek évfordu­lóját, de miről lehet nevezetes emellett 2012. Százhalombatta történetében? - erről szól alábbi összeállításunk. Decemberben újból átadták rendelteté­sének a felújított körzeti megbízotti iro­dát Óvárosban, és hosszú évek várakozása után végre átadták rendeltetésének a vá­berben. Jubileumi rendezvényüket egyko­ri diákjuk, Dohárszky Béla Eötvös- domborművének felavatásával koronázták meg. Negyven év élményeit foglalta össze majd minket erre később, de akkor sok­kal fájdalmasabb intézkedésekre lenne szükség. Előre kell tekintenünk, hogy a válság végén erősebbek legyünk, mint az elején. A stabil és biztos holnap érdeké­ben ma kell megtennünk ezeket a fájdal­mas lépéseket. Mindezt azért, hogy a le­hető legtöbb munkahelyet tudjuk hosszú távon megőrizni Magyarországon. Ha konkrétan a Finomítás területére kon­centrálunk, észre kell vennünk, hogy itt is változtatásra van szükség. Európában a finomítói kapacitás 8 százalékát zárták be 2012-ben, amely öt Dunai Finomítónak megfelelő kőolaj-feldolgozó kapacitást jelent, és a finomítók 75 százaléka veszte­séges. Korábban azt mondhattuk, hogy a mi finomítóink a legjobbak Európában. Ma már csak annyit állíthatunk, hogy Európa tíz leghatékonyabb finomítója közül kettő a miénk. Hogy tetszik 2013? Sokan hangoztatják, hogy attól semmi nem változik, hogy lapozni kell a naptárban, de azért óhatatlanul elgondolkodik ilyenkor az ember, hogy’ lesz, mint lesz az új esztendő­ben? Mások pedig épp ellenkezőleg, igen fontosnak tartják a lehetőséget, hogy tiszta lappal induljanak valami korábbitól eltérő irányba. Fazekas Levente, képzőművész: Tavaly világvége volt, és egy­előre úgy látszik, idén is az lesz ... Nem vá­rok most se semmi jót, így legalább érnek néha pozitív meglepe­tések. Persze, csak rit­kán. Azért legbelül mindig várok a jó dol­gokra, és teszek is azért, hogy azok történjenek. Sajnos, kevés a pozitív visszacsatolás a világ részéről, de én csinálom tovább. Varsádi László, business coach, zenész, NYISZ elnök: 2013 jó lesz. Négy gyerme­kem, a feleségem, no meg a barátaim és a kollégáim minden na­pomat „bearanyoz­zák.” Az új év lehető­ségeit és feladatait fel­készültebben látom, mint tavaly ilyenkor. Az elmúlt évek során ugyanis megtanultuk, hogy jobban vigyázzunk a kapcsolati és em­beri értékeinkre, ne pazaroljunk és szorgal­masan fejlesszük tudásunkat. Most még több odafigyelésre lesz szükség a vállalkozá­sokban, a szabadidő- és egészséges életmód tervezésben, valamint a személyes gazdálko­dásban. Szerencsére, Százhalombattán min­den adott ahhoz, hogy a hétköznapokat és az ünnepeket is magas színvonalon élhessük. Abban bízom, hogy ez még sok-sok évig így marad. Földes Gyula, borügynök: Pont, mint 2012. Optimista alkat vagyok, amit nem befolyásol a naptár. Nem kötök újévi fo­gadalmakat, amin vál­toztatni szeretnék, azt megpróbálom fokoza­tosan tenni. A világ­végén csak mosolyog­tam. Egyet mégis megfogadtam: az idén megünneplem a Tö­rölköző-napot (május 25. Douglas Adams, angol író emlékére - a szerk). Lovas Oszkár, egyetemista: 2013-tól a mmmmmmm számlák rendezését aHT várom - m.igáimul IR JIM mások felé, inasoktól I vX magam felé, de legfő- ' y '.M képp a Valami Mástól , /JJB magam felé. Sok do­"'--7BT**- Jjf 1 loggal vagyunk még BjML adósak egymásnak, és ML* jói lenne jövő ilyenkor —-J azt mondani, hogy végre sikerült tiszta lappal kezdeni egy új évet. ja és még valami. Örülnék, ha idén végre nem hiába ettem volna azt a sok len­csét újévkor. Danó Edina, vállalkozó: A tavalyi év sok vihart, nehézséget és bizonytalanságot ho­zott számomra. Az idei év a remény és a kihívás éve lesz, hi­szen életemben elő­ször vállalkozást indí­tottam. Ügy gondo­lom, a rettegett „vi­lágvége” számomra megtörtént, letisztultak az életemben a dol­gok. Valami új, valami magasabb szintű kez­dődött számomra. Sok munkával jár, de re­mélem, a jutalom sem marad el. Györgyfalvay Zita, háromgyermekes családanya: Nem vá­rok semmit, mint mindig, merthogy ember tervez, Isten végez. Ezt leírhatjuk nyugodtan úgy is, hogy ember tervez, gyerek végez. Attól, hogy egy napot újév első napjának nevez­tek el, még nem feltétlenül kell megváltozni hirtelen, hisz úgysem úgy megy az. Tegyük csak a dolgunkat komótosan, de rendületle­nül, aztán meglátjuk, mit várhatunk ettől a 2013-nak nevezett dologtól. rosrészelső bankautomatáját is. December 18-án Budapesten mutatták be Csurka Gergely sportújságíró Kiss Lászlóról szóló könyvét, amely az önkormányzat támoga­tásával készült el. Kulturált Települési Környezet Díjat vehetett át az önkormány­zat a fővárosi Megyenapon december 7-én. Az ünnepségen környezetvédelmi díjjal ismerték el a Hulladékkommandó tevékenységét, és sportdíjat kapott Grátz Benjamin úszó. Összesen 305-en vettek részt az önkor­mányzat által finanszírozott és a Százha­lombattai Egészségügyi Közalapítvány ál­tal koordinált rákszűrésen. A jelentkezők egyharmadánál találtak elváltozást a vas­tagbél vizsgálata során, két esetben pedig rosszindulatú daganatot regisztráltak. Létszámcsökkentést indított el a MÓL Nyrt, amely a Dunai Finomítót is jelentő­sen érinti. A leépítés három hullámából november közepéig az első valósult meg. Ennek során 92 dolgozót bocsátottak el a MÓL százhalombattai szervezeteiből. ünnepélyes eseményekkel teli hétbe a száz­halombattai Pitypangos Óvoda november 5. és 10. között. Visszaemlékezéssel, év­könyvvel, diákszínpadi előadással, foga­dással ünnepelte fennállásának 25. évfor­dulóját a Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium október 18-án. A Keresz­tény Értelmiségiek Szövetsége százhalom­battai szervezete az idén töltötte be tizedik évét. Az évfordulót a Szaniszló József által írt „Szolgálat két kereszt között” című kö­tettel ünnepelték november 22-én. Harminc éves lett a Kipp-Kopp Óvoda. Szeptember 24-e és 28-a között színes programokon vehettek részt a gyerekek, a szülők és a másik négy városi óvodából ér­kezett vendégek. Tizenötödik születésnap­ját ünnepelte a Hamvas Béla Népfőiskola és Szabadegyetem a városi könyvtárban május 18-án, és 2012-ben ünnepelte fenn­állásának 10. évfordulóját a városi után­pótlás-neveléssel foglalkozó VÜK SE. A víziközmű-szolgáltatásról szóló tör­vény idei módosításának megfelelően át­Feldíszített épülettel, interaktív progra­mokkal ünnepelte huszonötödik születés­napját a „Matrica” Múzeum november 26-án. Fennállásának negyvenedik, név­adásának húszadik évfordulóját ünnepelte az Eötvös Loránd Általános Iskola novem­CM ÁLLAT0RÜ0S dr Mlro dr. Fekete Balázs Rendelő: Százhalombatta, Olimpia u* 1/e* Rendelési idő: H-P: 8-19, Sz.: 9-11 óráig • Szükség esetén házhoz kiszállás Széles körű állatorvosi ellátás kis- és nagyállatok esetén is. Sebészeti műtétek (ivartalanítás, daganateltávolítás, lágysebészeti beavatkozások) Laboratórium és egyéb műszeres diagnosztikai háttér • Védőoltások VESZETTSÉG elleni vakcináció • Központi nyilvántartású mikrochip beültetés szervezték a szolgáltatást nyújtó, száz szá­zalékos önkormányzati tulajdonú Szákom Kft-t. A cégből kivált a Battai Víziközmű Kft., amely a törvényi előírásoknak meg­felelően kizárólag az ivóvízhálózat mű­ködtetésével, szolgáltatásával, hibaelhárí­tással, a szennyvíz elvezetésével, tisztításá­val foglalkozik. Százmillió forintos pénzügyi keretet különített el a százhalombattai képviselő- testület azoknak a társasházaknak a támo­gatására, akiknek bűncselekmény miatt kell helyt állniuk olyan banki kölcsönö­kért, amelyeket nem vettek igénybe. A képviselő-testület október 31 -i ülésén ar­ról is döntött, hogy csak azoknak a tulaj­donosi közösségeknek nyújtanak segédke­zet, amelyek aktívan kiállnak érdekeikért. Folytatás a 6. oldabn W v

Next

/
Thumbnails
Contents