Kisbíró - Vácszentlászló, 2003 (12. évfolyam, 1-6. szám)

2003-01-01 / 1. szám

2003.JANUAR 2 Kisbíró Képviselőtestület megtárgyalta A Képviselőtestület az alakuló ülést követő első ülésén 2002. december 12-én tárgyalta a közbiztonság és közlekedés helyzetéről szóló tájékoztatást. Az előterjesztés tartalmazta, hogy 2003-tól várhatóan emelkedik a létszám, s az újonnan átadott dányi épületbe költöznek, de ez a helyi feladatellátást nem befolyásolja. A bűncselekmények száma a Kmb-s cso­port területén csökkent, s a területen kiemelt bűncselekmény, mint pl. emberölés, rablás nem történt. A Képviselőtestület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta. A hatályos jogszabályoknak megfelelően megalkotásra-ke- rült a 4 éves gazdasági program, miszerint kiemelt feladat to­vábbra is meglévő feladatellátás szinten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése. Fontos feladat a folyamatban lévő Köz­ségháza építés befejezése, a községközpont kialakítás befeje­zése, s ezzel párhuzamosan a Fő úti és Kossuth úti árokrend­szer rendbetétele. Továbbra is folyamatosan pályázni kell Valkó és Zsámbok településekkel közösen a csatornaberuhá­zás állami támogatására. Ezt követen a Testület megtárgyalta a Ill.n.éves gazdálko­dásáról szóló jelentést. Az önkormányzat bevételi tervét a képviselők 187.154 eFt-ra emelték, s ennek Ill.n.éves teljesí­tését 13.011 eFt-ban fogadták el. A kiadási tervet 187.154 eFt-ra módosították s a m.n.éves kiadás teljesítést 132.078 eFt-ban hagyták jóvá. Jelentősebb beruházások az alábbiak voltak: Szennyvíztisztító telephez földterületet vásároltunk 490 eFt-ért. A Községháza építésére 16.923 eFt-ot fizettünk ki. Pályázati pénzek igénybevételével erősítőt vásároltunk a Művelődési Házba, számítógépeket az iskolába és aHivatalba. Az intézményvezetők odafigyelő gazdálkodását tükrözi, hogy az időarányostól eltérő kiadás egyik szakfeladaton sem for­dult el. Az intézmények és szakfeladatok működési és folyó kiadása az alábbiak szerint alakult: Működési és folyó kiadás Eredeti Módosított Tény Általános isk. étkeztetése 2.209 2.209 968 Napközi 1.597 1.760 986 Munk.helyi étk.vendégebéd 847 847 888 Közutak üzemeltetése 937 937 Önk.ingatlan kezelés 245 1.045 625 Önk.igazgazgatási tevék. 8.539 9.794 8.199 Város és községgazd. 5.265 7.566 5.467 Közvilágítás 1.600 1.600 1.095 Óvodai nevelés 14.998 16.536 10.964 Óvodai étkeztetés 6.608 7.073 3.849 Ált.iskoktatás 33.015 36.900 27.127 Intézm.vagyon működt. 6.252 6.475 4.287 Iskolaeü.szolgál tatás 54 61 32 Védőnői szolgálat 2.256 2.488 1.708 Települ.hulladékkez 4.500 11.975 2.955 Művelődési Ház 4.437 5.351 3.505 Temető 135 135 87 Önkorm .elszám ol ás 294 A 2003. Évi pénzügyi koncepció összeállításánál nem min­den adat volt ismert számunkra, mivel a költségvetési tör­vényt, a médiából ismert adatok alapján, nagyszámú módosí­tási indítvánnyal tárgyalta a Parlament. A gazdasági prog­ramnak megfelelően 2003-ban is fő cél a biztonságos műkö­dés, a folyamatban lévő beruházások befejezése, valamint a csatomaberuházási pályázat benyújtása. A koncepciót a Tes­tület egyhangú szavazással fogadta el. Ünnepi pillanata volt a testületi ülésnek, amikor is a bizott­ságokba választott nem képviselő tagok Cseri Jánosné, Ma­gyar István, Sára Ferencné és Takács Lászlóné esküt tettek. Mészáros Lászlóné munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tu­dott az ülésen részt venni, így O külön fog esküt tenni. Egyebek napirendi pont keretében Kovács Sándor polgár- mester tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy az Állami Számvevőszék második vizgálata sem tárt fel intézkedést igénylő hiányosságot. A végzett jó munkáért a képviselők el­ismerésüket fejezték ki az Önkormányzati Hivatal dolgozói felé. A képviselők tárgyaltak az épülő Községháza készültségi szintjéről, valamint döntés született arról, hogy el kell készí­teni az önkormányzati mezőőri szolgálat munkájának 2003- ban történ megkezdését. A Képviselőtestület 2002. december 27-én tartott közmeg­hallgatásán Kovács Sándor polgármester ismertette az önkor­mányzat 4 éves gazdasági programja szerinti jövőbeni elkép­zeléseket. Szólt a zavartalan működés biztosításáról arról, hogy a Községháza építést be kell fejezni, s ismételten pályáz­ni kell a csatornaberuházás állami támogatására, s ezt követő­en kerülhet sor az utak aszfaltozására, de addig is karban kell tartani a meglévő utakat. Az elmúlt időszak munkái közül kiemelte a szelektív hulla­dékgyűjtést, megköszönve a lakosság hozzáállását, amivel el­értük, hogy a szemét mennyisége 50 % alá csökkent. Tájékoz­tatta a jelenlévőket, hogy folyamatosan szállítjuk ki a lakók részére ingatlanonként a 2 db kukát a korábban biztosított zsákok kiváltására. Felújításra került a Ravatalozó belseje. Megemlítette továbbá, hogy számítógépeket vásároltunk az Általános Iskolába és a Hivatalba. A községháza építés folya­matosan zajlott, s jelenleg is dolgoznak a helyi vállalkozók. Beszélt arról, hogy az idén megtartott két Állami Számvevszé- ki vizsgálat nem tárt fel intézkedést igénylő hiányosságot. Az elképzelések között szerepel, hogy az intézményi világí­tást korszerűsítést követően a települési közvilágítást is sze­retnénk korszerűsíteni. Megköszönte a Polgármester Úr a lakosok a szelektív hulla­dékgyűjtés területén nyújtott hozzáállását, valamint a község fejlesztése érdekében végzett társadalmi munkát. A közmeghallgatást követően a Képviselőtestület rendele­tét fogadott el a 2003.évi vízdíjról, miszerint a vízdíj 125,- Ft/m3+Áfa összegben került meghatározásra azzal, hogy az alapdíj változatlan marad. Az Önkormányzat és a Hivatal munkáját érintő bármely kérdésben szívesen állok az Önök rendelkezésére. A Hivatal valamennyi dolgozója nevében is kívánok ered­ményes, boldog új évet községünk valamennyi lakójának. Dr.Král László körjegyző

Next

/
Thumbnails
Contents