Kisbíró - Vácszentlászló, 2004 (13. évfolyam, 1-6. szám)

2004-01-01 / 1. szám

2004. JANUAR 2 Kisbíró Községháza átadási ünnepség Egy település életében napjainkban, nem min­dennapi eseménynek számít, ha új létesítmény nyitja meg kapuit . A mi kis községünkben ilyen nagy esemény történt, amikor felavattuk az új KÖZSÉGHÁZÁT. 2003. december 12. történelmi dátumot jelent minden vácszentlászlói lakos, és reméljük, a jövő nemzedékek számára is! Délután, 14 órakor, fa­lunk központjában az ünnepélyes eseményen megjelent a település lakossága, a jelenlegi és a volt képviselő testületi tagok, a „Szent László” emlékéremmel kitüntetettek, a környező települé­sek polgármesterei, jegyzői, a sajtó képviselői és nem utolsó sorban Tóth Gábor országgyűlési kép­viselőnk, valamint Szabó Imre a Pest megyei köz­gyűlés elnöke. Az ünnepséget, Selmeczi Roland a Vígszínház művésze, Wass Albert: Előhang című művének előadásával nyitotta meg. Ezt követően Kovács Sándor polgármester köszöntötte az egybegyűlte­ket. Zászlók lengnek a decemberi szélben Vácszentlászló központjában mintegy jelezve, hogy más ez a nap a hétköznapok sorában, ünnepel a köz­ség. Az ünnepre pedig nemcsak lélekben készülünk, de a környezetünkre is fokozottabban figyelünk. Mert Vannak az életben olyan pillanatok, események, ami­kor illik és szükséges is megállni, értékelni egy adott feladat végrehajtását és ha eredményes, az átélt siker­élmény ad új erőt, lendületet a következő tervek kivite­lezéséhez. Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! Ilyen pillanatban, ebben az ünnepi hangulatban szeretettel köszöntöm az új Községháza átadására megjelent vácszentlászlói Önkormányzati képviselőket, az előző ciklusok képviselőit, közvetlen munkatársai­mat a Hivatal dolgozóit, az intézmények, a gazdálkodó szervezetek vezetőit, dolgozóit, községünk plébánosát, a helyi sajtó munkatársait, a községi kitüntetetteket, Vácszentlászló minden polgárát. Általában, amikor ünnepel az ember, a közösség, akkor örömét megosztja barátaival, ismerőseivel, va­gyis vendéget hív és készül a fogadtatásukra. így tet­tünk mi is. A vácszentlászlóiak nevében őszinte örömmel és tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent kedves vendégeinket: Tóth Gábor országgyűlési képviselőnket, Szabó Imre országgyűlési képviselőt, a Pest Megyei Közgyűlés elnökét, Dr.Danka Ferencet a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Főosztály vezetőjét. Barátsággal üdvözlöm a szomszédos települések vezetőit, akikkel olyan jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani az évek során és amely kapcsolat oly sok­szor segít a mindennapok feladatainak megoldásában. Közöttünk köszönthetem Tóth Istvánt Túra Város polgármesterét, Dr.Basa Antalt Galgahév íz polgármesterét, Kókai Zoltánt Zsámbok polgármesterét, Gádor Andrást Dány polgármesterét, Papp Jánost Kóka polgármesterét, M. Szabó Lászlót Valkó polgármesterét. Dr. Fábián Zsoltot, Gödöllő Város Önkormányza­tának tanácsosát. Üdvözlöm a szomszédos települések jegyzőit, al­polgármestereit, képviselőt. Meghívásunkat elfogadva velünk ünnepel a Pest Megyei Közútkezelős KHT. Üzemegység vezetője, a Gödöllői Földhivatal, a Tűzoltóság, a Rendőrség, a Munkaügyi Központ, az ANTSZ vezetője, a helyi VÍZ­MŰ KFT., a SZELEKTÍV KFT. és a RO-LA Nyomda képviselője. A hatóságok, a cégek minden esetben segítőkészséget, támogató hozzáállást tanúsítottak, köszönet érte. Minden kedves jelenlévő mellett köszön­tőm azokat is, akik most más irányú elfoglaltságuk miatt nem tudtak eljönni, de jelezték, hogy gondolat­ban velünk ünnepelnek. Vácszentlászló Község Képviselőtestülete az 1991- es év elején fogadta el azt a fejlesztési koncepciót, amely többek között az oktatási, az egészségügyi in­tézmények építése, felújítása mellett a környezetvédel­mi és egyéb szolgáltatások színvonalának emelésén túl a községháza felépítését is tartalmazta. A tervek vég­rehajtása során került sor az új iskola átadására, a Művelődési Ház, majd a Napköziotthonos Óvoda teljes felújítására, felépült az Anya- és Gyermekvédelmi Rendelő, korszerűsítettük, szépítettük az orvosi Rende­lőnket. Jelentős előrelépésnek tartjuk a Szelektív Hul­ladéklerakó- és Kezelőtelep elkészítését, amelyet 3 szomszédos településsel összefogva valósítottunk meg. Kiépült a községben a telefon és a gázhálózat. Az el­múlt évben a ravatalozóra költöttünk jelentősebb ösz- szeget. ■ Az új Községháza megépítéséről 2002februárjában döntött a Képviselőtestület, ezt követően kezdődhetett a tényleges munka. A tervezést Petényi János Gödöl­lőn lakó építészmérnök kezdte meg, de teljesen nem tudta befejezni, mert a gyógyíthatatlan betegség véget vetett életének. Petényi János mérnök Úrnak volt arra gondja és ereje, hogy betegágyánál átadja a tervezési munkát barátjának és munkatársának Király Sándor építész mérnöknek. A végleges kiviteli terveket Király Úr készítette el. Sajnos az épület elkészültét Ő sem élhette meg, ez év tavaszán kegyetlen halál tragikus hirtelenséggel elszólította az élők sorából. A jelenlévő özvegyek, családtagok fájdalmában osztozva emlékez­zünk kegyelettel Petényi János és Király Sándor mér­nök urakra. Emléküket megőrizzük! Képviselőtestületi döntés volt az is, hogy a kivitele­zést a helyi vállalkozók végezzék. 2002 május 9-én hívtuk össze az építőiparban tevékenykedő, Vácszentlászlón élő vállalkozókat, akik jó lokálpatrió­ták módjára álltak a feladathoz. Molnár István Úr vállalta a generálkivitelezői megbízatást és kiemelt

Next

/
Thumbnails
Contents