Kisbíró - Vácszentlászló, 2005 (14. évfolyam, 1-6. szám)

2005-01-01 / 1. szám

2005. január vácszentlászló önkormányzatának közérdekű kiadványa xiv.évf. -i.szám Boldog Uj Evet! Tisztelettel és szeretettel köszöntőm a „Kisbíró” olvasóit, Vácszentlászló minden polgárát a 2005-ös év elején. Az ilyenkor szokásos örömteli jókí­vánságok mellett az elmúlt év értékelése, összegzése is foglalkoztatja az embereket. Számvetést készít az egyén, a kisebb és na­gyobb közösség, a település. Esemenyüús evet hagytunk magunk mögött 2004-ben. Legfontosabb esemény­ként értékelem azt a tényt, hogy Magyaror­szág lakossága május 1. óta tagja az Európai Uniónak. Történelmi jelentőségű ez a nem­zet életében és hiszem, hogy e lépés jóté­kony hatásait idővel érezni fogjuk, az élet igazolni fogja döntésünk helyességét. Az ország gazdasági helyzetének javí­tására tett megszorító intézkedések követ­kezményeit itt Vácszentlászlón is tapasztal­hattuk. Szerényebb fejlesztési eredményeink mellett azért örvendetesnek ítélem meg, hogy a község intézményei zavartalanul működhettek, a megszokott szolgáltatások biztosítottak voltak. Jelentős összeget tud­tunk fordítani a Szent László Általános Isko­la és az Arany János Művelődési Ház felújí­tására. A saját erő mellett ebben segített a pályázaton nyert anyagi támogatás is. Az év végén elkezdtük az Orvosi ren­delő felújítását, átalakítását. Terveink szerint ebben a hónapban ezt be is fejezzük. Javítot­tuk a községi utak állapotát és a munkát to­vább folytatjuk. Tovább keressük a megoldást a csator­nahálózat megépítésére, mert a múlt évi pá­lyázatunkat sem támogatta a kormány. Úgy ítélem meg, hogy a környezetvédelem terén meglévő országos lemaradást csak úgy tud­juk felszámolni, ha az EU ebben jelentős mértékben segíti hazánkat. 2004 sajnálatos módon bővelkedett a természeti katasztrófákban. Az eső okozta áradások, földcsuszamlások, a szélviharok, erdőtüzek, földrengések és szökőár okoztak hatalmas károkat, követeltek emberáldoza­tokat. Mindezen elemi csapások káros hatás­sal vannak a világgazdaság és ezen belül ha­zánk gazdasági fejlődésére. A Mindenható segítségét kérve reménykedjünk, hogy az idei évben megmenekülünk a borzalmas csapásoktól. Kívánom mindezt valamennyiünknek, hogy nyugodt, békés körülmények között tudjunk dolgozni hazánk illetve Vácszentlászló fejlődése érdekében. Ehhez a munkához kérem a jövőben is az együttgon­dolkodást, a segítséget. Vácszentlászló község Képviselőtestü­lete nevében kívánok sikerekben gazdag új­évet, jó egészséget a település lakóinak, a kedves olvasóknak. Kovács Sándor polgármester

Next

/
Thumbnails
Contents