Kisbíró - Vácszentlászló, 2005 (14. évfolyam, 1-6. szám)

2005-01-01 / 1. szám

2005. JANUÁR 2 Kisbíró Képviselőtestület megtárgyalta A Testület a november 29-én tartott ülésén tárgyalta a közbiztonság helyzetéről szóló rendőr­ségi tájékoztatót. Mind az előterjesztés, mind a képviselői vélemények szerint nálunk nem rom­lott annyira a közbiztonság, mint azt az országos szintű adatok mutatják. A körjegyző számolt be ezt követően hatósági munkájáról, a szabálysértési ügyintézésről és a gyermekvédelmi tevékenységről. A képviselőtes­tület határozatilag elismerte és megköszönte a köztisztviselők munkáját. A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló be­számoló kapcsán a testület a bevételi és kiadási tervet felemelte 212.186 eFt-ra. A háromnegyed éves bevétele az Önkormányzatnak 149.008 eFt volt, míg a háromnegyed éves kiadás 151 821 eFt- ra teljesült. A testület ismételten megállapította, hogy valamennyi intézményvezető tervszerűen gazdálkodott. A pénzügyi koncepció elfogadása kapcsán gondot okozott, hogy a költségvetési tör­vénytervezetből több adat nem volt még ismert, de már megállapítható, hogy az Önkormányzat bevétele nem növekszik, míg a kötelező kiadásai jelentősen nőnek. A testület ezért pontos, takaré­kos tervezésre hívta fel a jegyzőt és az intéz­ményvezetőket. Egyebek napirendi pontok keretében a szociá­lis, az iparűzési adóról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek kerültek felülvizs­gálatra, vagyis a rendelet módosítások kapcsán elvégeztük az Európai Uniós jogharmonizációt (ezen rendeletek a Községházán megtekinthetők). Valkó község Önkormányzatával egyeztetetten el­fogadásra került a 2005.évi vízdíj, miszerint 25m3/negyedév fogyasztásig 150Ft/m3+ÁFA, 25m3/negyedév fogyasztás felett 220Ft/m3+ÁFA, s az alapdíj változatlan marad. Kovács Sándor polgármester Úr ismertette a Képviselőkkel a Nemzeti Kulturális Örökség Mi­nisztériuma szakfelügyeleti jelentését a Művelő­dési FIáz tevékenységéről. A vizsgálati jelentés szerint mind az Önkormányzat, mind a Párkányi Józsefné által vezetett Művelődési Ház munkája elismerésre méltó a közművelődés terén, s a vizs­gálat pozitív véleményt alkotott az Általános Is­kola pedagógusainak oktatási és közművelődést segítő munkájáról is. A Képviselőtestület határo­zatilag ismerte el a művelődés terén feladatot ellá­tó közalkalmazottak és köztisztviselők korábbi munkáját. A településen lévő névtelen közök elnevezésé­ről is határozat született. Zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezésekről tárgyalt a testület. A közmeghallgatásra kialakult gyakorlatnak megfelelően karácsony után került sor, ahol a polgármester Úr tájékoztatást adott a 2004.évi munkákról, s a 2005.évi elképzelésekről. Kiemel­te, hogy az intézményeink biztonságosan működ­tek és emellett 5 millió forintos pályázati támoga- — tással sor került a Művelődési Ház felújítására va­lamint az Általános Iskola parkettájának felújítá­sára, s a bérlő RO-LA nyomda tulajdonosával kö­zösen megvalósult a régi iskolaépület tatarozása is. Önjáró fűnyírót vásároltunk a sportpálya és parkok fűnyírásához, valamint teherautót vettünk az Önkormányzatnak. Az Óvodába számítógépet, udvari játékokat szereztünk be, valamint a telepü­lés útjait is próbáltuk kátyúzni. A Községháza előtti parképítést a Hivatal dolgozói, köztisztvise­lői végezték el térítés nélkül. Sajnos a csatornapá­lyázaton, melyet Valkó és Zsámbok községekkel közösen nyújtottunk be, ismét nem nyertünk. A jövő évi kiemelt feladat az intézmények biztonsá­gos működtetése mellett, a csatornapályázat ismé­telt benyújtása. Megpróbáljuk előkészíteni a tor­naterem építési' pályázatot, - megfelelő pályázat kiírása esetén. A közmeghallgatáson Zétényi Zsó­fia vezető tervező térképeken bemutatta és szóban előterjesztette Vácszentlászló Község Önkor­mányzatának településszerkezeti tervét, s beszélt a Helyi Építési Szabályzatra vonatkozó elképzelé­sekről. A terv lényege, hogy az Önkormányzat a jövőben is meg kívánja tartani a 2000 fős lakos­ságszám körüli kistelepülési jelleget, de az üdülő- terület növelési lehetősége kidolgozásra kerül. Felhívom a figyelmüket, hogy a tervlapok a Köz­ségházán megtekinthetők, s szóbeli tájékoztatást is adunk. A testület a közmeghallgatás mellett egyebek napirendi pont keretében a körjegyzőség megszű­nése miatt dr. Král Lászlót nevezte ki Vácszentlászló Község Önkormányzata jegyzőjé­vé. Elfogadásra került Túra, Zsámbok és Galgahévíz Önkormányzataival egyeztetetten 2005.évi hulladékszállítási díj, ami ÁFA-val együtt számítva 12.220 Ft/év. Köztisztviselő társaim és a magam nevében is kívánok Vácszentlászló lakóinak eredményes, bé­kés, boldog új évet. dr. Král László jegyző

Next

/
Thumbnails
Contents