Zsámboki Krónika, 2004 (5. évfolyam, 1-4. szám)

2004-03-01 / 1. szám

2 Zsámboki Krónika 2004. évi költségvetésünkről... Önkormányzatunk 2004. évi költségvetését, a 2/2004.sz. költ­ségvetési rendeletét képviselő- testületünk a 2004. I. hó 27-i ülésén fogadta el. A költségvetés elfogadására vonatkozó döntés már az első fordulós tárgyalás során megtör­tént, tekintettel arra, hogy a kép­viselő-testület bizottságai azt megelőzően részletesen megvi­tatták és kialakították vélemé­nyüket, javaslatukat. Ez a dön­tés-előkészítés nagymértékben elősegíti a képviselő-testület munkáját. A 2004. évi költségvetésünk tervezett bevételi főösszege 246.737 e Ft, amely az előző évhez viszonyítva 5.1 %-kal növekedett. Ez a növekedés az önkormány­zat 2004. évi tervezett fejleszté­seire csak szerény lehetőséget biztosít. A normatív támogatások 2004 évi összege 140.394 e Ft, amely tartalmazza a normatív kötött felhasználású támogatás össze­gét is, amely 2.037 e Ft, vala­mint a közcélú foglalkoztatáshoz biztosított központi támogatást, 5.983 e Ft-ot. A normatív támogatások az ok­tatási intézményeinknél ez évben sem biztosítja a költségvetés szerinti működési kiadások fede­zetét. Ezért az iskolánál 5.047 e Ft, az óvoda esetében 12.053 e Ft-tal szükséges kiegészítenünk az önkormányzat részéről a két intézmény forrásait. Igen jelentős ez a kiegészítés, amely szűkíti az önkormányzat fejlesztési lehetőségeit. Önkormányzatunk sajátos folyó bevétele 65.695 e Ft, melyből az átengedett SZJA 17.672 e Ft, a települési önkormányzat diffe­renciálásra kapott SZJA 39,723 e Ft, valamint a gépjárműadó ösz- szege 7.000 e Ft, amely utóbbi 100 %-ban saját bevétel. A termőföld bérbeadásából származó tervezett adó 1.300 e Ft, a TB finanszírozás összege 15.240 e Ft. Ez utóbbi az egész­ségügyi intézményeink: házior­vosi szolgálat, idősek otthona, valamint a védőnői szolgálat működtetésére szolgál. Intézményeink saját bevételi előirányzata 15.058 e Ft, mely az étkezési térítési és a bérleti dí­jakból adódik. További bevételt jelent a visszatérítendő támoga­tások (árvízkár, lakástámogatási hitel, visszatérítendő átmeneti segély) megtérülése, amely ez évre 2.180 e Ft. Az előzőekben ismertetett forrá­sok és jogcímek képezik önkor­mányzatunk 2004 évi költségve­tésének a bevételi forrásait. Kiadási előirányzataink: Személyi kiadások:- a közalkalmazotti területen önkormányzatunknál a költség- vetés béremelést nem irányoz elő, az érintettek körében csak a "soros" béremelés jelentkezik.- a köztisztviselők illetménye sem emelkedik ez évben, az il­letményalap változatlanul 33.000.- Ft. Kismértékben ugyan, de emel­kedett a minimálbér 50.000.- Ft- ról 53.000.- Ft-rá. Ugyancsak növekedett a dolgozók részére adómentesen adható étkezési utalvány összege 2000.- Ft-ról 3.500.- Ft-ra. Munkáltatót terhe­lő járulékok mértéke a 2003 évihez képest nem változtak. Doloei kiadásaink előirányzata: A dologi kiadásaink növelésére a múlt évhez képest nincs lehető­ségünk. Azonban ezen belül az energiaköltségek, ehhez kapcso­lódóan az Áfa növekedésből adódó emelkedést kiemelve a dologi kiadások köréből - emel­jük. így a gázenergiánál plusz 1.590 e Ft, a villamos energiánál 1.324 e Ft többletforrást biztosí­tunk az intézményeknek a költ­ségvetésükben. Beruházás, fejlesztés területén: 2004 évre vonatkozóan költség- vetésünkből adódóan csökkent a fejlesztésre fordítható pénzesz­közünk. Ennek ellenére a beru- házás-jellegű előirányzataink ez évre vonatkozóan is igen jelen­tős nagyságrendűek. Az elmúlt időszaki beruházása­ink hitelfelvételből adódó áthú­zódó terhe, törlesztése 2004 évre vonatkozóan 8.300 e Ft-ot jelent, továbbá a beruházás visszatartott garancia költsége 1.200 e Ft. 2004 évben készítjük a település Rendezési tervét, amely hosszú­távra meghatározza a fejlesztés irányát, lehetőségeit. Ennek ez évi költsége 2.083 e Ft. 2004 év is a szennyvízcsatorna hálózat és tisztítómű megvalósí­tására nyújtunk be pályázatot a címzett támogatás elnyerésére. Továbbra is közös összefogással Valkó, Vácszentlászló települé­sekkel közösen kívánjuk meg­építeni. Tekintettel a beruházás nagyságrendjére csak nyertes pályázat esetén valósítható meg a beruházás. Önkormányzatunk továbbra is jelentős mértékben támogatja a helyi társadalmi szerveket, ha­gyományőrző csoportjainkat, amelyre 2004 évben 2.135 e Ft- ot fordítunk. A képviselő-testületünk által 2004 évre elfogadott költségve­tésünk megfelelő módon tudja biztosítani a szükséges anyagi forrásokat a településünk, intéz­ményeink működtetéséhez. Mint hogy az előző években, 2004-ben is kérjük a település lakosságának támogatását, együttműködését a céljaink el­éréséhez, mivel e nélkül a meg­valósítás nem lehetséges. Kókai Zoltán polgármester

Next

/
Thumbnails
Contents