Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1903 (1. évfolyam, 1-27. szám)

1903-07-02 / 1. szám

1. éví'olya Mi üfim Budapest, 1903. julius 2? LIS^OLT-RISKUN "áMATALOS LAP" Előfizetési/ifegy evre 12 korona. Hirdetési dijak: Egy hasáb 20 kor. fél hasáb ÍO kor. negyed hasab 5 kor. nyolcad 3 kor. I. Vármegyei szabályrendeletek és köz­érdekű határozatok: Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapjá­nak szabályzata. 1- §• Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvény­hatósága az 1901. évi XX. t.-c. 33. §. és a 125000/902. B. M. sz. vármegyei ügyviteli szabályzat 150. és következő szakaszai értel­mében 1903. évtől kezdve hivatalos lapot ad ki ..Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapjai- elmen. 2; §. „Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hiva­talos Lapja“ 1903. évi Julius hó 2-tól kezdve rendszerint hetenkint egyszer, csütörtö­kön jelenik meg; iWdktVfH 1 "■rüáiiwfert: a szer­kesztőség a szükséghez képest a rendes időn kívül is adhat ki. A rendes és rendkívüli számok megjelenésük sorrendjében folyó szá­mút kapnak, mely az évbeli első számmal kezdődik; az év folyamán megjelent összes számok egy évfolyamot képeznek; minden évfolyamban a folyó számok újra kezdetnek. 3. §. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye hivatalos lapja a törvényhatóság hivatalos kiadványa, melynek rendelkezése a címzésben megjelölt hivatalt vagy tisztviselőt külön rendelkezés nélkül is épen úgy kötelezi, mint az Írásban kiadott külön rendelet. (Várm. ügyviteli szab. 152. §.) 4- §• Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye hivatalos lapja vármegyei szabályrendeletek, közérdekű határozatok, általános jellegű miniszteri vagy középfokú hatósági rendeletek és utasítások kihirdetésére, értesítések, elvi jelentőségű ha­tározatok s más hasonló természetű közlemé­nyek közlésére, további intézkedést igénylő általános rendeleteknek végrehajtás végett való kiadására, hivatalos jellegű személyi ügyek, meghívók, tárgysorozatok, pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények, s egyál­talán oly hivatalos közlemények közzétételére szolgál, melyek nem bizalmas természetűek, s melyek nem egyes hatósághoz vannak in­tézve, hanem a hatóságok nagyobb körét ér­deklik. (Várni. ügyv. szab. 153, §.) 5. §. A hivatalos lap rovatbeosztása következő: I. A vármegyei szabályrendeletek és köz­érdekű határozatok. II. További intézkedést igénylő ál­talános jellegű rendeletek. III. Általános jellegű, de további intéz­kedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények. IV. Személyi hírek, amennyiben azoknak közlése a közigazgatás érdekében indokolt. V. Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények. A II. pont alatt jelzett rendeletek külön „Mellékleten“ is kiadatnak. (Várni. ügyv. szab. 154. §.) <). §. Azok a vá rmegyei határozatok és szabály­rendeletek, melyek közérdekű voltuknál fogva közhírré teendők, a hivatalos lapban hirdet- tetnek ki és az 1901. XX. t.-c. 33. §-a értel­mében a hivatalos lap megjelenését követő nyolcadik napon szabályszerűen kihirdetettek­nek tekintendők, mely utóbbi naptól számit a 15 napos felebbezési határidő. (Várni. ügyv. szab. 155. §.) 7. §. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye hivatalos lapjának szerkesztésével Fazekas Ágost fő­jegyző és Szabó Géza aljegyző bizatik megv kiknek eljárásában a- központi közig, kiadó­hivatal segédkezni tartozik. 8. §. A hivatalos lap szerkesztője a szerkesz­téssel járó teendőkben szorosan a vármegyei ügyviteli szabályzat 154—169. §§-aiban fog­lalt rendelkezések szerint tartozik eljárni; s a XVIII. mintának megfelelő kimutatást pon­tosan vezetni. A szerkesztő felelős a hivatalos lapban megjelent összes közlemények tartalmának helyes s az eredeti szövegnek megfelelő köz­léséért, illetve a lap IV. rovata 'zölt hirek és adatok helyességéért is. HKz alispán megbízásából szerkeszti: Fazekas Ágost és Szabó Géza 1 főjegyző. aljegyző. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, IV. Vármegyeház? Megjelenik minden esütörlöKÖTH-j

Next

/
Thumbnails
Contents