Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1905 (3. évfolyam, 1-51. szám)

Tartalomjegyzék

„Pest-Pilis-5olt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja" 1905. évfolyamának TfIRTjRLOMJEGYZÉKE: Old. sz. Biai járás községeire vonatkozó vármegyei építkezési szabályrendelet 385 Birtok határok állandó megjelölése és a vm. közös dülőutak területének megállapítása 73 Birtokhatárjelzés 111 Bizalmas katonai szolgálati levelek ajánlot­tan feladása 264 Birtokos és gazdatiszt közötti jogviszonyok szabályozása . 427 Borok vízzel való keverésének megakadá­lyozása 354 Budafoki-nagytétényi h. e. vasút előmun­kálati engedélye 200 Budakesz község templomáig tervezett vili. vasút előmunkálati engedélye 42 Budapest-szolnoki th. ut kispesti szakaszának keramittal való burkolása 10 Budapest-szentlőrinczi h. é. vili. vasútnak Kossuthfalváig való kiépítése 93 Budapest-zimonvi th. közút kiépítése 145 Budapest-Ferenczváros-Váczkerekegyházaih. é. vasút előmunkálati engedélye 192 Burgonya kiosztása 91 Charbe Seymour Frigyes angol főkonzul ki­nevezése 198 Chevvra Kadischa egyletek ellenőrzése 455 Constantinovich Spas keresk. ügyvivő ki­nevezése 69 Czegléd városnak a bírósági épület áten­gedése 130 Czegléd-csemői h. é. vasul előmunkálati en­gedélye 193 Czegléd-ujkécskei h. é. vasút előmunkálati engedélye 341 Czegiédberczel községi külön kivetésekre vonatkozó belügyminiszteri rendelet 362 Cselédkönyvek kiállítására és cselédügyekben való bíráskodásra felhatalmazás Solt községben 27 Csepel-ráczkeve-peregi th. közút ráczkevei átkelési szakaszának keramittal ellátása 131 Cselédügyekben való eljárásra felhatalmazott községek kimutatása 263 400 Cselédadó körüli eljárás szabályozása al­kalmából a cselédek illetőségének tárgyalása 287 Cseléd- és munkakönyvek szállításának por­tómentessége 334 Cselédszökevények kisérésére irányuló fel­hívások 479 Csikótelepekre beszerzendő csikók megvá­sárlása 456 Dajkakönyvek kiállításánál tapasztalt hiányok 398 Drágasági pótlék a segéd-, kezelő- és szolga­személyzet részére 12 Dány községben postai ügynökség 65 Délafrikai bevándorlás korlátozása 149 Dinamógép-kezelői tanfolyamok. 200 Pest megyei Levéltár íííbíLÁ/j mt Lm Phviqi&i Old. SZ. Acetylen-gáz előállítása és felhasználása öl Alapítványok alapító leveleinek a számvevő­séggel való közlése 300 Alispáni évnegyedes jelentés adatai 197 Alispáni évnegyedes jelentés 238 Alkoholizmus elleni kongresszus 224 Alkotmány-védő közgyűlési határozat 238 Anarchisták szetnélyleirása, kik Németország­ból kiutasittattak 2ö4 Anyakönyvi nyomtatványszükségletek beje­lentése 172 378 Anyakönyvi felügyelő felmentése 31 Anyakönyvi tiszteletdijak felvétele 455 Anyakönyvi jövedelem 1906. évi 479 Apaállat beszerzések 49 Arankairtás 163 Állandó sorozóbizottságok működési köre az 1905. évi ujonczjutalékok megszavazásáig 28 Állandó felülvizsgáló bizottságok szervezése 34 Állategészségügyi törvények, rendelctek és elvi határozatok 183 Állati szőrnemüeket feldolgozó munkások egészségének megóvása 200 Állami adók beszedése és az ujonczok elő­állítása körül követendő eljárás 281 396 461 Államépitészeti hivatalok szakközegeinek az ut- és mezőrendőri kihágásoknál igénybeve- hetése 295 .Állami anyakönyvi felügyelet 297 „Állami Pénzügyigazgatás“ ajánlása 381 Ásványolajok szállítása 449 Ásványvizek szállítása 473 Árváknak kisiparosoknál tanonczokul való elhelyezése 194 Állandó sorozóbizottság működése (kecskeméti) 48 „ „ „ (szolnoki) 53 „ „ „ (budapesti) 65 Állandó sorozóbizottság működési napjai (bpesti) 157 276 Állandó sorozóbizottság működési napjai (szolnoki) 157 Ázsiai kolera elleni védekezés 347 Baja-dunapataji h. é. vasút előmunkálati engdélye 104 Baptista vallásfelekezet elismerése 430 Belépési bizonyítványok kiutalása a hadse­regbe önként belépők részére 248 Belügyi Közlöny előfizetése 43 93 Beniczky Ferencz nekrológja 181 Berzeviczy Gyulának a kivándorlás ellenőr­zésével val(f megbízatása 247 Betegápolási pótadó-hátralék és túlfizetések rendezése 102 Bélyegzőknek a gyűjtési tilalom alól kivétele 117 Bécsben hírlapi utón foganatosítandó kihir­detéseknek közzététele 473

Next

/
Thumbnails
Contents