Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1914 (12. évfolyam, 1-53. szám)

Tartalomjegyzék

Pest-Pilis-Solt-Kiskun Varmegye Hivalos Lapja 1914. XII. év olyamának ALOM JEGYZÉKE. A Oldal Abonyi járás főszolgabirájánal a hivatalos órák meg­változtatása 237 Adatok gyűjtése a IV. évnegyedi jelentéshez 508 Allevéltárnoki állás irattárnokivá való átszervezése U Altisztek családtagjainak kórházi ápolási költsége 2GO Amerika felé szöke-ben levő terheltek nyomozása 170 Amerikai egyes hajojáratok idsiglei.es beszüntetése 382 Analfabéta tani lyamok elmaradása ' 388 Analfabéta tanfolyamok támogatása 331 Angel és franczia konzulok müködhetésének vissza­vonása 339 Anyakönyvi nyomtatvány-szükséglet Veterje .ztése • 51 Anyakönyvvezetők kézikönyvére vonatkozó pótlékok keresztül vezetése 120 Anyakönyvvezetók által halálesetről adandó -értesítések 120 Anyakönyvi utasítás 249. sz nak módosítása 121 Apaállat beszerzések 418 Apaállat vizsgálatok 079 Aranyo_e6erbegyi tűzkárt szenvedet ek segélyezése 27 1 Artisták névsora . 47 Atyka községben tűzkárt szenvedetlek segé yezcse 178 Automobil beszerzése a budapesti in. kir. államépitészeti hivatal részére > 218 Automobil club által icndezendő turaút 55 Agostonlaki tűzkárt szenvedettek segélyezése 328 Allamerdészeti tisztikarnak a fertőző betegségek elleni védekezés körüli eljárásba való bevonása 525 Államépitészeti hivatal előterjesztése egy auten obit be­szerzése tárgyéban 246 Államépitészeti hivatal jelentése 243 Állami erdei facsemeték adományozása 257 Állami anykönyvvezetők kézikönyvében szükséges mó­dosítások 120 Állami kozpinezék 4 93' Állami közutaknak ródlizás ezéijéra való igénybevéte­linek tilalma 518 Ad mi és megyei dijnokok ut- és pótadd-metességo 88 Álla nsegély kérése elhagyott gyermekek gondozási dijai céljára 197, 505 Áll itegészségüeyi fertőtlenítések 533 Állategészségügyi vizsgálatok megtartása 74 Állati betegségek elleni gyógyszerek külföldi behozásának tilalma 146 Állatorvosi főiskolákra vonatkozó ,Pályázati Hirdetmény“ 17!) Állítástól távollevők büntetésének szigorítása 54 Állatoknak hátiratolt marhalevéllel vak, eladása 352 Alhirek koholásának és terjesztésének tilalma 431 Általános mozgósítás esetén be nem vonult legénységi egyénekkel követendő eljárás 886 Árvízkárosultak pénzsegélyezése 83 Ázsiai kolera ellen való védekezés 426 B B. osztályú népfölkelőkötelesek behívása 412 Barakkok szálbtása 428 Bariban, Erindisiben és Veneziában állomásozó konzu­látusok leveleinek bérmentesítése 490 Bányamunkások külföldre csábitá‘a 121 Behivójegyek megküldése 278 Bejelentési ketelezettség belföldiekre r aló kiterjesztése 362 Belgrádi hólyagos-himlő meybegedés 87 “Belügyi és Rendőri Közlöny, megrendelése és előfizetése 9,361 Belügyminiszter rendelele a közp. választmány megala­kításáról 174 Belügyminiszter 161000—914. sz. körrendeleté 625 Belügyminiszter 4222—914. sz. körrendeleté 360 Belügyminiszter 170291— VIII á 194 sz. körrendeleté 445 Beniczky-fé’e alapítólevél módosítása 498 Benzinszállitás 397 Beruházási útépítésről szóló jelentés 163 Besorozott hadkötelesek beosztási lajstromba való felvétele 404 Oldal Bevonult községi alkalmazottak illetménye 439 Bevonult vasgyári munkásoktól az államsegély megvonása 448 Bevonultak családtagjainak segélyezésénél köv. eljárás, ha azok más segélyben is részesülnek 461 Bevonult gazd. cselédek államsegélye 383 Bevonultak családtagjainak segélyezése 393 Rélyegezetlen húsok elkobzása v' O Beke idején Antwerpenben és Belgium más részeiben l-*kott magyar és osztiák állan polgárok hazatérése 509 Bieskoi rév vámdijtételei j.q Bivalyvész elleni védekezésről ] .7 Borbclyüpyi szabályrendelet 0(17 Bosznia-Herczegovina kolera mentessége 43 Budapesti áll. sorozóbizottság működési napjai 447 Budapesti áll. sorozóbizottság elé vezetendő hadkötelesek és lirokonok számának bejelentése 0 1 í) Budapesti áll. sorozóbizottság működési napjai 259 5,5 Budapest esztergomi közúton levő utleknők kiküszö­bölésére szükséges összegről tett előterjesztés Ki3 Budapesti utósorozások napjai 33 Budapesti villamossági rt. népfölkelő kötetes munkásainak felmentése 421) c Cegléd város kövezetvám-szedése 437 Czégény és Dányád községeK egyesítése 61 Chase E. Benjamin fiumei amerikai kcnzul kinevezése 468 Cs. és kir. hadapród-iskola részéről érkező megkeresések 277 Cs. és kir. haditengerészeti altiszti iskolába való felvételről 12!) Cs. és kir. közös hadsereg katonai nevelő-intézeteiben fenntartott helyek betöltése (65 C aládfer.ntartási kedvezményi ügyekben való jogcim­igazolási eljárás elhalasztása 547 Családi értesítők kiállítása ' 490 Cserebogár irtás 12;; Cscrtőszállás m biz. tagvá’asztó kerületbe'való beosztása 238 Cséplőgépvállalkozók kötelességei 77 o Di Lucchi Guidó lovag fiumei .íőkonzul kinevezése 332 Dohánybeváltási határnapok 467 Dohányjövedéki hiva.alok részére feladott szállítmányok vámmentessége 271 Dunaharaszti —tassi h é villamos előmunkálati engedőivé 111 E Egri szervitabúcsú elmaradása 403 Egyévi önkéntes orvosnövendékek szolgálata 22!) Egyéves önkéntességre igényt nyújtó intézetek 43 Ellenséges államokban internáha volt, de hazabocsájtottak segélyezése 498 Előfizetési felhívás a statisztikai hivatal kiadványaira 58, 390 Előmunkálati engedélyek meghosszabbítása 26, 27, 61, 75, 87, 98, 107, 148, Í53, 179, 200, 209, 223, 376, 277, 352, 449, 461, 48?, 536 Elhagyott gyermekek segélyezése a községek (városok) által 43 Elhagyott gyermekek gondozásával túlterhelt községeknél az államsegély fe^sztása 176 Elnökök kinevezése községi gyámadók vizsgáiására 448 „Empress of Ire!and“-on kártszenvedettek segély-igényé­nek bejelentése 359 Erdélyi árvízkárosultak felsegélyezése 108 Erdőőri és vadőri szakvizsgák megtartása 416 Erdőőrzési költségek kivetése 198 Erz-.ébetfalva szemét kihordási szabályrendelete 229 Élelmiszerek, stb. áremeléseinek megtorlára 403 Élelmiszer-szállító kocsiknak a kerepesi vámvonalon való átengedése 287

Next

/
Thumbnails
Contents