Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1916 (14. évfolyam, 1-53. szám)

Tartalomjegyzék

Pest-Bilis-Solt-Kiskun Varmegye Hivatalos Lapja „ = PESTlfeS0lT-l(ISKl)p5lifCy! .in !■ i iwriiiiit^ V A C^^cTA RAS XIV. évfolyamának OUíWrrtxSZTlulZSÉG TARTALOMJEGYZÉKÉ-:~nrvs*-1#«- !<$<- *$»• =4* ->#*-■1 3* *$*•*$*■ *3* *$*• *$*■ 'A* *$*•: $*■■: • <- ■-»<- =4<- *«><• *»<- ♦$*• k$>!- *$x- -=4<- : «$*- -tix- -: <* Oldal A Allamépitészeti hivatal és az utmesterek utazási átalá­nyának felemelése 9 Amerikában eltűntek és elhaltak kutatására vonatkozó kérelmek mikénti szerkesztése 58 Ádám György ifj. kitüntetése 64 Árvíz elleni intézkedések 79 Árvaszéki pártfogói intézmény szervezése 86 102 Árvizek elleni védekezés 89 Anyakönyvi utasítás 24. §-ának módosítása 110 Árvapénzek gyümölcsöző elhelyezéséről szóló szabály­rendelet alapján becslők kijelölése 141 Állati inak gyűjtése 147 Árvizveszedelem idején igénybevehető katonai munkaerő 158,188 Állatvásártereknek legeltetésre való felhasznátása 164 Államépitészeti hivatal és a th. utmesterek utiátalsnyá­nak kártérítése 170 Állatorvosi főiskolában hivatásos honvédállatorvosi tiszt­viselők kiképzése 227 Árvizveszedelem czéljaira igénybevett katonai munkás­osztagok 216 Ásványolaj legmagasabb árának megállapítása • 206 Állati inak kezelése 233 Ásványolaj, nyers, feldolgozásának tilalma 235 Árdrágító visszaélések kérdéseiben szakértők meghall­gatasa 235 Acetyiéngáz előállítása és világítási vágy más czélokra ' való felhasználása - 251 Ápolónők a hadrakelt sereg czéljaira 271 Ausztriai kórházakban fekvő betegek látogatása 272 Adomány gyűjtések hadi jótékony czélra 281 Árpagyöngy stb. beszerzése a lakosság ^élelmezéséhez 294 Állati melléktermékek forgalomba hozhatók, közelebbi megjelölése 306 Apaállatok engedélyezése \ 326 Árkász, utász, gépkocsizó csapatokhoz beosztott egyévi önkéntesek számának felemelése 345 Állati betegségek elleni oltások díjazása 373 Árpagyöngy előállítása, forgalombahozatala és legmaga­sabb árának megállapítása 407 Arcképes igazolványok megújítása 1917. évre 420 Ausztriában lakó magyar és Magyarországon lakó oszt­rák állampolgárok segélyezése 421 Állitásköteleseknek, távollevőknek kik 36-ik életévüket már betöltötték, háború alatt való törlése 431 Aszalt szilva és szilvaiz forgalomba hozatalának szabá­lyozása 456 Aszalt szilva szükséglet fedezése 497 Alkalmatlan havidíjasok megvizsgálása * 529 Állati zsírok legmagasabb árai 534 B Beszállásolt katonaság részére fűtési és világítási anya­gok kiszolgáltatása 16 Be nem jelentett gabona, tengeri stb. készletek utólagos bejelentése . . 29 Oldal Bolgár- és török tisztek beszállásolása 36 Be nem jelentett gabonakészletek önkéntes átszolgálta- tásáról szóló rendelet végrehajtása 49, 71, 96 Burgonya-szükséglet és felesleg bejelentése 95 Bab rekvirálása a Hadi-termény R. T. részéről 137 Budapest—szentlőrinczi h. é. vasút meghosszabbításá­nak és az újpesti rakparti vonal meghosszabbításának előmunkálati engedélye 138 Budapest—rákoskeresztur—rákoscsaba—péczeli h. é. vasút előmunkálati engedélye 141 Budapest—monon vili. Üzemű h. é. vasút előmunkálati engedélye 166 Burgonyakészletek, bejelentése 189 Bányafa, talpfa, cellulose fatermelésnél alkalmazott egyé­nek és ily üzemeknél 'használt jármüvek és állatok mentessége a hadiszolgáltatás alól 192 Bolgár állampolgárok önkéntes belépése a hadsereghez és a honvédséghez 226 Burgonya árának újabb szabályozása 214 Budapest—budaőrs—budakeszii h. é. vili vasút elő­munkálati engedélye 219 Bevetett terütetek összeírása 202 Búza, rozs, kétszeres, köles, árpa és‘zabtermés, 1916. évi zár alá vétele 238 Burgonya hatósági beszerzése Budapest székesfőváros tanácsa utján 246 Burgonya, múlt évi beszerzése 283 Bolgár katonaszökevények összeírása 293 Budapest—piüsszentkereszti h. é. vasút előmunkálati engedélye 295 Búzáért, rozsért, stb. követelhető legmagasabb árak 316, 322 Belgiumba való utazáshoz szükséges engedély 334 Belgrádban szervezendő közigazgatási tanfolyam 352 Búza- és rozsliszt előállítása és forgalombahozatala 354 Burgonya legmagasabb ára 354 Búza és rozs kiőrlési arányának és a korpa legmaga­sabb árának megállapitása 357, 379 Bab, borsó és lencse 1916. évi termésének zár alá vétele 378 Burgonya szállításhoz igazolvány 387 Burgonyáért követelhető legmagasabb ár megállapitása és burgonya forgalombahozatala 391 Búza, rozs, kétszeres, árpa és zabfolöslegek rekvirálása 408 Borsó hántolt, előállítása, forgalomba hozatala és legma­gasabb ára 410 Baromfi tojás szállításához igazolvány. 421 Beszolgáltatott fémtárgyak elszállítása 443 Borfajták felhasználásának és forgalomba hozátalának korlátozása 452 Bőrök bejelentése és készbőrök raktározása 452 Baja—Hajós—Kiskőrös és Hajós - kalocsai h. é. vasút előmunkálati engedélyének meghosszabbítása 452 Bükkmakk termés összegyűjtése olajgyártási czélokra 458 Besorozott hadkötelesek illetőségében beállott változás esetén követendő eljárás módosítása 464 Burgonyának keményítővé vagy más ipari termékké való feldolgozása 478 Burgonya közvetítő iroda bizományosai, ügynökei és al­kalmazottai burgonya vásárlása 501 K \/ ,-M(

Next

/
Thumbnails
Contents