Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1916 (14. évfolyam, 1-53. szám)

Tartalomjegyzék

Baromfitojás forgalmának korlátozása 505 c Cserkéreg termelés fokozása 55 Cegléd környéki gazdasági vasút előmunkálati engedélye 129 Családfenntartási kedvezményb n résfesitett nadkötele­sek részére előirt jogcimigazolési eljárás mellőzése 137 Czukorkészletek felkutatása 157 Cs. és kir. katonai nevelő- és képző intézetekben ma­gyar honos ifjak számára fenntartott helyek betöltése 180, 177 Cserző anyagok kitermelésére alkalmazott munkások élelmezése 184 Cseléd- és munkásiigyeknél követendő eljárás , 190 Ceglédvidéki h. é. vasút előmunkálati engedélye 192 Csont- és csonttermékek forgalomba hozatala 281 Cséplőgépkezelők és fűtők hadba vonulása 214 Csontok és csonttermékek forgalombahozatala 313 Csalánkóró gyűjtése 350 Cseppfolyós levegő használata 381 Csere István és neje fajszi lakosok jelentkezése egy hadiárva örökbefogadása tárgyában 434 Cserrel hasított bőrök és az ily bőrökből készített talpak előállítása és forgalomba hozatala 451 Cukorral való ellátása a lakosságnak 465 Cukorszállitási igazolványok 478 Cukorgyári rendeltetéstől eltérő célra átengedett cukor­répa igénybevétele 485 Cukor behozatalának és forgalmának szabályozása 487 Cukorszükséglet fedezése 498 Cukorrépatermelés szabályozása 500 o Disznózsírért, szalonnáért húsért stb. követelhető leg- 1 magasabb árak megállapítása 41 Dalnu'óy Győző halála 295 Dohánybeváltás határnapjai 456 Deczembet hóra kiutalt petróleum elküldése 532 E Északkeleti hadszíntéren a külső és belső hadműveleti terület határaiban és beosztásában beállott változás 6 Elrejtett gabonakészletek felkutatása 46 Elesett, eltűnt vagy meghalt katonák családjai részére íolyósitott állami segélyeknél előforduló túlfizetések elengedése 98 Egyetemi ifjúságnak a háborúban való részvétele 110 Erdei vasutak építésének előmozdítása 125 Erzsébetfalva—tassi ill. szalkszentmártoni h. é. vasút előmunkálati engedélye 129 Ellenséges államok postai és jótékonysági értékczikkei terjesztésének tilalma 130 Élesztő gyártásának és forgalomba hozásának szabá­lyozása ' 172 Elkobzás alá eshető gabona- és liszikészletek átvétele és felhasználása 187 Ebveszettség idején a zárlati idő meghoszzabbitása 295 Északkeleti belső hadműveleti területre polgári szemé­lyek utazási engedélye 310 Erdőőri és vadőri szakvizsgák 327 Élősertés maximálása 355 Erdélyi menekültek elhelyezése és élelmezése 381, '384 Ellenséges betörés következtében menekültek levelezése 387 Erdélyi menekültek részére cselédkönyvek kiállítása 389 Erdélyi menekülteket nyilvántartó iroda kérdezősködé­selre adandó válaszok 391 Elemi károk esetén katonai karhatalom, igénybevétele 395 Erdélyi menekültek hadisegélye . 403 Ellátatlanok összeírásához küldött fölös nyomtatványok visszaküldése 403 Erdélyi menekültek holléte iránti tudakozódások 411 Erdélyi menekültek segélyezésének és munkaközvetí­tésének országos szervezése 413 Ellenségtől zsákmányolt nyomtatványok és kéziratok beszolgáltatása 431 Oldal Erdélvrészi menekültek útbaigazítása, utazása, élelmezése 432 Erdélyből elhajtott hasított körmü állatok megfigyelése 434 Elesett katonák hagyatékának hozzátartozóik részére leendő kiadása 441 Erdélyi menekültek katonai szolgálatot teljesítő rokonai­nak értesítése 442 Eidélyrészi menekültek visszatelepítése 440 Elkobzott stb. gabonakészletek beszolgáltatása 452 Erdélyi megyékben elrendelt gazdasági szabadságolások ill. a felmentettek visszabocsátása 455 Erdélyi menekültek részére adott rendes és rendkívüli segélyek elszámolása 464 Egyévi önkéntesi karpaszománynak legénységi egyének által való viselésére vonatkozó jogosultság 479 Ellenséges államokból hazabocsátott magyar állampol­gárok visszahagyott ingóságaiban esett károk bejelentése 482 ■ Erdélyből menekült iparosok és tanonezok viszonya 521 Enyvbőr szállítási igazolványa 537 Ellátatlanok névjegyzékének felülvizsgálata 548 Egyesült államok védenczeinek polgári ügye 549 F Fémtárgyaknak, hadi czélokra igénybevettekriek beszol­gáltatása 4 Fedeztetési állomások részére kijelölt mének szétosztása 8 Fedeztetést állomások engedélyezése 14 Fülöpszállás község közbirtokossága közlegelőjének le. geltetéstól elvent terűiéinek legelővé való visszaállítása 87 Teleky Andor dr. kinevezése 7g Fegyencz munkásolc mezőgazdasági alkalmazása 85 Fémből készült háztartási czikkeknek hadi czélokra való igénybevétele 226, 290 Fém- és ötvözetkészletek igénybevétele • 199 Farkasokról és hiuzokról kimutatás 280 Forgalomba hozható állati melléktermékek közelebbi megjelölése 306 Fémközpont mérnökeinek támogatása 226 Fedeztetési állomások biztosítása 332 Fiumei m. kir. hajógép-ipari szakiskola végzett növen­dékeinek véderő kedvezménye 393 Fogarasi áll. polg. leányiskolával kapcsolatos kézimuuka és szabótanfolyam 395 Felmentési javaslatok felszerelése 443 „Fiumei m. kir. tengerészeti iskola“ czimü intézet ne­vének „Fiumei m. kir. áll. tengerészeti akadémiádra történt átváltoztatása 4SO Felügyeleti vizsgálatok a községekben 501 Fürdőkályhák víztartályainak igénybevétele 524 Fémtárgyakért megállapított térítési tételek 56 G Gabona- és lisztkészleteknek és az erre vonatkozó szükségleteknek a bejelentése 10 Gőz- és motorekegépészek. és fűtők felmentése 13 Gummigyártmányoknak hadiczélokra való igénybevétele 20 Gabona- és lisztkészletek szükségletek bejelentési lap­jainak feldolgozása 23 Gabona, tengeri stb. készletük utólagos bejelentése 29 Gabona és lisztkészlet bejelentésének és forgalomba ho­zatalának újabb szabályozása 30 Gabonakészleteknek, be nem jelentetteknek önkéntes átszolgáltatásáról szóló rendelet végrehajtása 49, 71 Gyámók és gondnokok évi jelentése és a szülők, gyá­mok, gondnokok kezein hagyott ingók kimutatása 1916-ra 75 Gyámhatósági hatásköre a községi elöljáróságnak az 1916. évre • 83 Gabonarequirással megbízott Hadi Termény R. T. bi­zományosok utasítása 101 Gabona, liszt stb. requirálás foganatosítása készletek feltárása, kikutatása _ 123, 133 Gazdasági munkálatok idejében való elvégzése 128 Gabonaforgalomban felmerülő kihágási esetek elbírálása 146 Gyámügyi felügyeleti vizsgálatok 160 Gyermekotthonok létesítése ' 224 Oldal

Next

/
Thumbnails
Contents