Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1917 (15. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

Oldal Dohány árak felemelése 66 Dohány kertészek és kistermelők felmentése 318 »Dötsh“ féle festék használata 311 E Egyesületok védnöksége 48 Ellátatlanok lisztjárandóságának pontos kiadása |408 Ellátatlanok összeírása 462 Elesett katonák hagyatékának portó mentessége 190 Elhalt hősök emlékének megörökítése 4—14 Ellátatlanok élelmezéséhez requirált gabona megőrlése 240 Ellátottak lisztfog, asztása 204 Ellátatlanok élelmezéséhez szükséges gabona helyi re­quirálása 208 Elmebeteg katonák polgári kórházakba való felvétele 230 Elmebetegek állami intézettbe való szállítása 78 Elnökök kiküldése a közp. számadások átvizsgálásához 7 Ellenséges külföldiek munkakönyvé 264 Ellenséges kémek tervezett merénylete készleteink el­len 297 Ellenséges merényletek ipari és gazdasági üzemek ellen 247 Előfizetési fe hívás a statisztikai havatal kiadmányaira 21 Előmunkálati engedély a kecskemét-kískunhalasi gazd. vasútnak 141 Előmunkálati engedély a Budapest—monori villamos va­sútnak 143 Előmunkálati engedély a Kecskemét—kocséri gazd. va­sútnak 144 Előmeneteli naplók lepecsételése 533 Eltitkolt termények kutatása pénzügyőrök által 211 Erdélyi menekültekre vonatkozó utasítási szabályok 311 Erdélyi menekültek utazási igazolványa 291 Erdélyi menekültek visszaszállítása 242 Erdélyi menekültek hazaszállítása 181 Erdélyi menekültek hazatérése 140 Erdélyi átvevő bizottságok által áltvett gazdátlan állatok ára 156 Erdőőrök családi pótléka 27 Erdőőri és vadőri vizsgák 377 Erzsébetfalva tassi h. é. v. engedélye 47 Erzsébetfalva építési szab. rendelete 245 Évnegyedi jelentéshez adatok gyűjtése 113 Évnegyedi , , „ 221 Évnegyedi „ „ „ 384 F Fagyu (nyers) éra 199 Fagyu forgalmának szabályozása 167 Fa és fém ipari iskolák (Nagyvárad Beszterce bánya ta­nulóinak katonai szolgálati kedvezménye 282 Faiskola (magán) tulajdonosok pártolása 116 Fagyu beszolgáltatatása 433 Fatermelós fokozása 461 Feketekávézás korlátozása 137 Fekete pecsétek alkalmazása 4 Fedoztetési állomások biztosítása 343 Fedeztetési állomások zab zsükséglete 462 Fedeztetési állomások kijelölése 509 Felmentettek bevárási engedélye 489 Felülvizsgáló bizottságok működési ideje 55 Felmentési javaslatba hozott népfelkelők stb. bevásár­lási engedélye 144 Felmentések meghosszabbítása 339 Fémáruk pótlására szolgáló vasárak megállapítása 139 Fémtárgyak igénybevételenek meghosszabbítása 13 Fémtárgyak (háztartási) beszolgáltatása 150—151 Fertötleniteshez mészbeszerzés 111 Fertőző beteg katonák elyhelyezése polgérinkorhazba 306 Fémek (platina csoport) igénybevétele 160 Fémek forgalombahozása és feldől gőz ásánák korlátozás 166 Fémek (platinacsoport) bejelentése 167 Fémek (háztartási) elszállítása 195 Fémek (háztartási) beszolgáltatása 199 Fémipar iskolákban nyert szakképzettség 175 Fémből való fürdőkályha hengerek kicserélése 233 Fémtárgyak beszolgáltatása zálogházakból 234 Fémanyag készülékek leszerelése vállalatoknál 238 Fémanyagok (platina csop) térítésének megállapítása 240 Fémtárgyak igénybevétele 286—339—357 Fémtárgyak igénybevétele 337 Fémtárgyak beszolgáltatása 471 Fémtárgyak összeírása 472 Fémtárgyak elszállítása 510 Fiatalkorúak bírája a járási értekezleten 381 Főispáni installátió 411 Gáz és elektromos mérők hitelesítésének mellőzése 364 Földtani felvételek a törv. hatóság területén 242 Franczia állampolgárok összeírása 471 Fuvarokmányok felülvizsgálata 200 Fürdöző és nyaralóközönség lisztellátása 309—229 „ , Balatonnál való élelmezése 238 „ , (Osztrákoknak kiadott liszt megtérítése 344 G ■Gabona átvétel kiterjesztése nem termelőkre 469 Gabona átvételi eljárás megkezdése 425 Gabona és lisztkészletek időelőtti felhasználásának meg­akadályozása 60 Gabona átvételi bizottságok működésének megkezdése 507 Gabona hordáéhoz közerő kirendelése 297 Gabona zár 'alá vételéről m. rend.-'hez utasítás d32 Gabona vásárláshoz nyomtatványok küldése 342 Gabona és liszt árak 150 Gabonának gazdasági szükségletre való megállapítása 155 Gabona vásárlási jogra nincs kiterjesztés 36 Gabona átvevő bizottságok működésének kezdete 400 Gazdák hadsegélyző bizottságának megalakítása 188 „ „ , támogatása 225 Gazdasági egyesület előterjesztése motoieke r, t. támo­gatására 297 Gazdasági munkára kiadott szabadságolt katonák cs ka­tonalovak bejelentése 11 Gazdasági felügyelők támogatása 534 Gazdasági gépek összeírása fűtőanyag ellátás céljából 518 Gaziasági munkák elvégzése 52 Gazdasági időszaki munkások terményjárandósága 231 Gazdasági szükségletre szóló vásárlási jogkiterjesztése 384 Gazdasági szükségletre vásárlási jog kiterjesztése 401 Gépjármű vezetőket előkészítő XV ik tanfolyam 120, 365 Gépszijjak készítésére szolgáló borok forgalma és ára 402 Gombafélék megvizsgálása 33 Gonovaccin termelése 321 Gummiabroncsok igénybevétele 324 Gummi hulladékok forgalma ak korlátozása 339 Gummi abroncsok beszolgáltatása 407 Görög konzulok működési jogának megóvása 367 Görög állampolgárok védelme 367 Gőzkazánok próbájáért fizetendő dijak 497 Gyapjukészletek és juhbőr forgalmának korlátozása és ára 139—166 Gyapjú kender és textil hulladékok postai forgalma 339 t , „ „ , szállítási igazolványa 343 Gyámpénztári Bárószámadás 916 évre s84 Gyámok és gondnokok számadásainak beküldése 15 Gyámhatósági felügyelet alatt állók adásvételi ügye 106 Gyánpénztári tartalék alapok igénybe vétele hadiárvik segélyezésére 117 Gyámügyi felügyeletre való megbízás 125 Gyámpéntári tartalékok igénybevétele hadiárvák segé­lyezésére 225 Gyengeelméjű hadiárvák gyógypedagógiai intézetbe va­ló elhelyezése 236 Gyári munkások élelmezése 384 Gyári munkások külön ellátása 530 Gyári üzemeknek (O. K. H. ellátásban levők) kiutalt élelmi cikkek 471 — 395 Gyári munkások (hadi) ellátása 199 Gyermeknap támogatása 169 Gyertya készletek zárlata, szállítása és ára 477 Gyufagvárimunkások egészségének megóvása 35 Gyümölcslé és szörpok gyártása és forgalmazása 319 H Háborús közélelmezési rendelkezések összefoglalása ,24! Hadkötelezettség teljesítésének ellenőrzése \ 456 Hadiárvák őrökbe fogadása 451—239 Hadi biztosítási intézmény támogatása 480—153 Hadi konyhák felállítása . 427 Hadirokkantak gondozása 143 Hadrakelt sereg fehérneművel való ellátása 496 Hadfelszerelési üzemekben alkalmazott munkások ellátása 29 Hadigyári munkások élelmezése 362 Hadifogoly munkások ünnepi munkaszünete 92 Hadifogoly munkások napi liszt és kenyér adagja 78 Hadifoglyok pontos nyilvántartása 74 Hadifogoly munkások t/édelme 61 Hadifogságba^ levők után való tudakozódás 125 Hadiárvák örökbefogadása iránt jóltevők jelentkezése 16 Hadijellegü személy biztosítások 130 Hadiözvegyek' és árvák oktató tanfolyamai 14 Hadikölcsön iránti árvaszéki javaslat 16—31 Hadikölcsön VII. sikerének előmozdítása 470 Hadisegélye K felemelése 16 Haditermény r, t. bizományosainak vásárlási igazolványa 358 Hadiszolgálatra bevonultak családjainak segélye 82 Haditermény megbizottainak igazolványa 342 Hadfelszerelési üzemek munkásainak ellátása 97 Hadsereg széna és szalmaszükségletének ellátása 136 Hatósági ellátásra szorulok összeitésa 403 Hatósági áruk eladásához kereskedők alkalmazása 54 Hatvanötös alkotmány védő bizottság alapítványa 329 Hadifoglyok tábori számának ruházaton való feltüntetés« 319 Hadifogoly munkások téliruháinak megőrzése 306 Hadifogságba jutott vagy eltűnt katonák bejelentése 273 Hadifoglyok munaadija ás készpénze 235 Hadifoglyok postacsomagjainak vizsgálata 516—187 Hadifoglyok ruházata 342 Hadifoglyok ellenőrzése M. Á, V, és Déli vasútnál 117 Hadifoglyok munkabére 398 Haditogságban lévők után való tudakozódás 153 Hadifoglyok szökésének megakadályozása 500 Hadifoglyoknak lóhus vágás engedély 164 Hadiloglyok haláláról — levelezéséről értesítés 165 Hadifogoly munkások elleni büntető rendeletek 478 Hadikölcsön (VII-ik) előmozdítása 188 Hadikárok és igények elbírálása ' 265 Hadiszolgáltetásokról törv. alapján bejelentett igények szabályozása 368 Otdat

Next

/
Thumbnails
Contents