Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1919 (17. évfolyam, 1-49. szám)

1919-01-02 / 1. szám

ki‘% Pest megyei levői I ái feadapast, 1910, január ‘Á HIIATALOS LAPJA' SxaikesEtfiség ér. tó adóhivatal : Budapest, IV. Várntsgyeház. Megjelenne csütörtökön. As alinpán megbízásából szerkeszti : De. MORÉIN ADORJÁN tb. főjegyző, Lapkiadó : MOLNÁR SÁNDOR Előfizetési ár egy évre 36 Hirdetési dij : Egy hasáb 50 koron, il. További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek. 53112. sz. kig. 1918. A vármegyei közellótás sürgős biztositása. Valamennyi főszolgabíró, polgármester, rendőrka­pitány urnák és a községi elöljáróságnak. Bekövetkezett az, ami az ország külpolitikai helyzetének újabb alakulása folytén előrelátható volt. A minister ur közölte velem élőszóval, hogy a vármegyére kiveti, tt termény menny iség meg be­szededen részét el nem engedheti, mert más kü­lönben a közellátást biztosítani nem tudja A rész- * letekre is kitarjedő tanácskozás eredményeként a minister ur a következő rendeletet intézte hozzám : Az Országos Közélelmezési Hivatalt vezető m. min. 176155—1918. IV- a. A folyó évi december 17 én tartott szóbeli tárgyalás eredményekép értesítem alispán urat, hogy a fennforgó összes számbajövő körülmények mér­legelésével a vármegye által a kivetett kontingens javára még beszolgáltatandó búza és rozs meny-* nyiséget 1600 vaggonban állapítom ineg, megje gyezvén, hogy az előző megállapodás szerinti kon tingens le nem száílitott részéből csupán 50 o/o mennyiséget vettem számításba, Ebből a mennyiségből is azonban 1260 vag- gon búzát és rozsot a vármegye területén az aiis pán ur rendelkezésére fogok visszahagyni s alispán ur köteles ennek a készletének felhasználásával a külön ellátásban levő iparvállalatok személyzetét és a beszerzési csoportok tagjait, leszámítva r z egész törvényhatóság ellátatlan lakosságát teli at Czegled, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Vácz városok lakó­it is élelmezni valamint a visszatérő katonaság élel­mezéséről is gondoskodni, úgy, hogy a decz, 16. január 15. közti időre már kiutalt lisztet nem szá­mítva sem a vármegye, sem az említett városok részére liszt kiutalást eszközölni nem fogok. Esetleges félreértések kikerülése végett hang­súlyozom, hogy ez a gabona csak vám ellenében s nem pénzért öröltethető s hogy úgy az ebből befolyó vám mint a vámtételek egyáltalán továbbra is a Hadi Termény R. T, rendelkezése alatt álla nak, A szeszgyári árpakészletek is az Országos Közélelmezési Hivatalt illetik meg, A körzeti, valamint a központi m; -okban tároló gabona és lisztkészletek felett továbbra is ez én utasításaimnak megfelelően a Hadi ■,Termény Részvénytársaság rendelkezik s ha bárki e. render- ■ kezés foganatosítását meghiúsítani igyekeznék, alls pán ur köteles e rendelkezésnek érvényt szettzni, szükség esetén nekem távbeszélőn vagy » t iraíiiag jelentést, tenni. Felkérem alispán utat, hogy. ezeknek a kész leteknek összegyűjtése iránt a legsürgősebben in­tézkedjék az akcióban leendő közreműködési, kér­je fel úgy a vármegyei, mint a helyi nemzed ta nácsok vezetőségét, mert nekik tálán leginkább van módjukban felvilágosít am a gazdaközönség ei arról, hogy a feleslegek azonnali beszolgáltatása rí ennek a sokat szenvedőit országnak létérdeke s áld e kö telesség teljesítése alól magát most kivonj.-, az lé­nyegileg hazaárulást követ el, m■ iy irtózatos oün megtorlatlanul nem maradhat. A termelek által így beszolg itatott készletek arányosan és párhuzamosan lesznek a törvényha­tóság eíiátásárá fordítandók illetve a Hadi Termény R T, dispositiója szerint elszállít:.ndók. Teljesen szabadkezet engedek alispán u nak az eljárási mód megválasztásában, mellyel a e; z leteket Összegyűjteni kívánja s magom részéről kész vagyok a termelő közönség minden oly óh .js-nsk. eleget tenni, mellyel a neszoigáítaiás msgkóuyií hetem, feltéve, hogy a fennálló öivényes rendel­kezések erre módot adnak. Az átvétel lehelő gyors lobom óé in í vé gett Cím kívánságára utasítom a Hadi Termény R. T. ot hogy egy tisztviselőjét küldje ki a n iy spinére; ki alispán úrral az érintkezést ä v. i v- fenntartva az átyétel es elszállítás elé esem..-, dűlő akadályokat (vasúti kocsi, zsákmány síb.) ye- kezni fog azonnal elhárítani s egyúttal a van. ók által a bizományosok ellen esetleg felhozott pana­szokat is azonnal-orvosolja. Anti pedig a törvényhatóság részére bő tott gaoona megölését illeti, e tekintetben vánom alispán ur kezét megkötni, az éráeke: vö­rösök polgármestereivel egyetértőén laszihatja meg, tehát a feldolgozó tei epet, 1. azonban, hogy a Hadi Termény R. T. helyi ki­rendeltségével feltétlenül lépjen e te m^ miben u nt kezésbe mert a malmok megfelelő . • >;be;ése céljából e kirendeltségnek tudnia ke i hogy a ha­tóság mely malomba utalta be gabwujaí,

Next

/
Thumbnails
Contents