Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1921 (19. évfolyam, 1-52. szám)

Tartalomjegyzék

PEST-PlLIS-SOLT-KISKUN VARMEGYE HIVATALOS LAPJA 1921. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE Oldal­úim A. Acsa-galgagutai útnak a törvényhatósági úthálózatba való falvétele ..................................................................... 121 A dóalanyok és adótárgyaknak 1921. évre szóló összeírásai 201 Adógabonát és adótengerit h°lyettesitő váltságár elengedé­sére irányuló beadványok......................................... 144 A dógabonáft és adótengerit helyettesítő váltságár elenge­désére irányuló felebbezések elbírálása................... 548 559 A dógabona és adótengeri hátralékok és elkobzott gabona átvétele ...................................................................... 590 A dógabona és adótengeri kontingens összegyűjtésének be­fejezése ..................................................................... , 130 A dógabona és adótengeri váltságár behajtásának felfüg­gesztése ...................................................................... 289 Adógabona és adótengeri váltságár behajtásának függő­ben tartása ................ 517 » Akarat« szövetkezet föld- és lakóházszerzési és épitési akciója . . n................................................................ 40 Alapítványi és hitbizományi stb. birtokon alkalmazott gazdatisztek személyében és létszámában beállott változások bejelentése.........................................*. 36 A lföldi erdőtelepités........................................................... 196 Altisztek és szolgák nyugdíjazásuk esetére is fennálló vas­úti menetdij kedvezménye................................... 338 A merikai kivándorlók utazásának elhalasztása............. 601 A merikából visszavándorolt magyar állampolgárok ipar­űzése ....................................... 631 Amerikával és az »Északamerikai Egyesült-ÁUamokkaU való hivatalos érintkezés -.................................... 344 367 Amerikai szeretetadomány liszt nem foglalható le és a fejadagokba nem számítható be.............................. 319 Ame rikába szóló útlevelek kiállítása.............................. 375 Ame rikába való kivándorlás körüli eljárás szabályozása 135 Angol királyi konzul elismerése......................................... 539 A ngol telivér fedező mének kimutatása...................... 112 A nya- és csecsemővédő egyesület segélyezése................... 237 Anya- és csecserrővédö szervezet felállítása................... 67 A nyag- és homokbányákról szóló szabályrendelet módo­sítása ....................................... 33 A nyakönyvek — az u. n. tanácsköztársaság ideje alatt kiadottak — pótlólagos hitelesítése .. .................... 340 A nyakönyviben az u. n. tanácsköztársaság alatt teljesí­tett szabá'ytalan bejegyzések.................................... 258 Anyakönyvekbe az u. n. tanácsköztársaság ideje alatt történt bejegyzés kiigazításához nyomtatvány .. .. 343 Anyakönyvi felsőbb felügyelet helyszíni gyakorlása.. .. 10 Anyakönyvi felsőbbfoku h lyszlni vizsgálatok alkalmával észlelt szabálytalanságok .......................................... 262 Anyakönyvi nyomtatványok bejelentése......................... 386 Anyakönyvi nyomtatványszükséglet bejelentése............. 52 Any akönyvi utólagos bejegyzésekről szóló évnegyedes je­lentések beterjesztése ............................................... 61 A nyakönyvezésre vonatkozó törvények és törvényes ren­delkezések megtartása............................................... 425 Apaállatok beszerzése és tartása, továbbá a vizsgálatok­nál követendő eljárás............................................... 534 Apaállatok fajtájának bejelentése .. .. .. .. .. ,. .. 166 Apaállatok (tenyészigazolvánnyal el nem látottak) kiheré­lése .............................................................................. 35 Apa állatok tenyészigazolvánnyal való ellátása'................... 91 O ldal­£ aaám Apaállatok té i takarmányszükségletének biztosítósa és az apaállatok istállóinak jókarban tartása .................... 345 Apaállat vizsgálatok (általános) idejének kitűzése .. .. 534 Arankairtás............................................................................ 218 Aratási és cséplési munkabérek megállapítása.. .. .. .. 144 Argentínai konzul elismerése................................................. 275 A ratási szesz kiutalása .......................................................- 259 Aratási szesz kiosztása ................................................. 345 503 Aratás tartama alatt rendkívüli távbeszélő-távirdaszolgá­latnak elrendelése .....................................• .. .. 377 A sszisi Szent Ferenc leányai betegápoló nővérek adomány­gyűjtési engedélye ....................... 458 A szód-hévizgyőrki út aszódi átkelési szakaszának forga­lomból kivétele............................................... 595 Ausztriával való hivatalos levelezés portómentességének megszüntetése................................................................ 101 » Az Adó« cimü szaklap ajánlása........................................... 213 Á llamadósság (háború előtti magyar) megjelölése.............. 2 Á llamadósság (háborús magyar) nosztrifikálása .............. 2 Á llamadósság (háborús) nosztrifikáló bizottságok elnöké­nek kijelölése..................................................................83 126 Á llamadósság nosztrifikálását felülvizsgáló bizottságok ré­szére kiállítandó előfogatok biztosítása....................% ’ 148 »Állami anyakönyvezés összes szabályainak rendszeres > gyűjteménye« cirrü szakkönyv ajánlása....................' 218 Állami nyugdijaknak és ellátási dijaknak postatakarék- rj pénztári forgalomba való kifizetésénél megkívánt fel­tételeknek igazolása....................................................... 622 Államrendörségi révkapitányság közegeinek jelvénye és ■ í j igazolványa ................................................................ > 61 Á llamrendőrség ügyintéző hatásköre a cseiédügyben .. .. 351 Állatok, állati nyerstermények és vésztterjesztő tárgyak forgalmának szabályozása..................”.....................91 229 Á llatforgalmi rendelkezések közlése a »Földmiveiési Érte­sítő« ben ................................................................... 556 Á llatok forgalmának szabályozása............................... 450 467 Á llatforgalom szabályozása a határokon túllépés esetében 171 Ádatorvosok (m. kir.) részére előfogat kirendelése.............. 137 Á llatorvosok (községi és kör) úti átalányának megallapitása 18 Á’lat vásártereknek legeltetésre való felhasználása.............. 218 Á llatvásárterek legeltetésének tilalmazása és a vásárterek korlátjainak bemeszeltetése........................................... 112 Állásuktól felfüggesztett közszolgálati alkalmazottak arc­képes vasúti igazolvány kedvezményének megszűnése 314 Árufuvarozás dijának meg'állapitásáról szóló 5580—821. O. K. A. B. rend. módosítása .. .......................... .. 482 Á rukészlet bejelentés elrendelése ............................. 21 Árv izsgáló bizottságok szakvéleményének a rendőri bün­tető bíróságok által való igénybe vétele.................... 622 Á sványolaj termékek forgalmának szabaddá tétele .... 172 Ásványvizek és artézi kutak vízmennyiségének bejelentése 267 Átkelési útszakasz hozzájárulási dijak pontos befizetése .. 407 B. Baja, Kiskőrös és Lajosdunapataji Hév. előmunkálati engedélye......................................................................... 179 Bajaszentiván községnek a kalocsai járáshoz való átcsa­tolása .............................................................................. 371 B aksa János »A.rend« című napilapja................................. 570 Ballon Imre gazd. felügyelő székhelye.............................. 584

Next

/
Thumbnails
Contents